Kasablanka 4*– Atsiliepimai

13
Įvertinimas 9.410
pagrįstas
13 apžvalgų
№1 viešbučio reitinge Apžvalga
9.7 Skaičius
8.9 Aptarnavimas
9.7 Grynumas
9.6 Mityba
9.3 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs Obzoro mieste, vos už 100 metrų nuo jūros kranto. Pastatytas 2007 m. Paskutinė renovacija buvo atlikta 2011 m. Bendras plotas 4000 m2. Viešbutis tinkamas šeimoms su vaikais.Daugiau →
аватар Goncharenko_Tatjana
 •  keliavo prieš 2 mėnesių
Įvertinimas 10.0
Puikus vieš butis!! ! Teritorija š vari, ž alia, kuri reguliariai nepastebimai valoma ir laistoma. Labai jaukus, tylus ir ramus OBZOR miestelis, jaunimui gali pasirodyti nuobodokas, yra vienas Lunaparkas. Maistas VISKAS Į SKAIČ IUOTA, BUFETAS, MAISTAS labai skanus, į vairus, daug darž ovių , vaisių , ant grotelių kepti patiekalai, visada mė sa, ž uvis, viš tiena, didž iulė gė rimų į vairovė , pietums ir vakarienei ledai be apribojimų . … Dar ▾ Puikus vieš butis!! ! Teritorija š vari, ž alia, kuri reguliariai nepastebimai valoma ir laistoma. Labai jaukus, tylus ir ramus OBZOR miestelis, jaunimui gali pasirodyti nuobodokas, yra vienas Lunaparkas. Maistas VISKAS Į SKAIČ IUOTA, BUFETAS, MAISTAS labai skanus, į vairus, daug darž ovių , vaisių , ant grotelių kepti patiekalai, visada mė sa, ž uvis, viš tiena, didž iulė gė rimų į vairovė , pietums ir vakarienei ledai be apribojimų . Kambariai jaukū s, santechnika nauja, lovos patogios, patalynė minkš ta ir natū rali, 3 rankš luosč iai ž mogui, keič iami kasdien, kondicionavimo sistema bendra. Nuosavas 2 baseinai (vaikams ir suaugusiems), 2 veikiantys barai nuo 9.00 iki 23.00 - baseino viduje ir š alia. Iki privataus paplū dimio 250 m palei upę arba pro Helios Bay vieš butį , kuris yra 1-oje linijoje. Gultų su skė č iais už tenka visiems - 200 vnt. (20 iš.10 eiluč ių ).
аватар asem_h
Š iame vieš butyje buvome tiesiogine prasme 9 dienas, atvykome į vaikų konkursą „Apž valgos rož ė s“. Atvykau su dviem vaikais, o mū sų komandą sudarė daugiau nei 50 ž monių! ! Man asmeniš kai labai patiko maistas restorane, visada padė kojome restorano personalui ir š efui asmeniš kai! Jie tikrai nusipelno pagyrų ! Geri kambariai, visi patogumai, du baseinai, baras. … Dar ▾ Š iame vieš butyje buvome tiesiogine prasme 9 dienas, atvykome į vaikų konkursą „Apž valgos rož ė s“. Atvykau su dviem vaikais, o mū sų komandą sudarė daugiau nei 50 ž monių! ! Man asmeniš kai labai patiko maistas restorane, visada padė kojome restorano personalui ir š efui asmeniš kai! Jie tikrai nusipelno pagyrų ! Geri kambariai, visi patogumai, du baseinai, baras. . . Bet paskutinę dieną visos mū sų atostogos ir visi į spū dž iai apie Bulgariją tiesiog ž lugo per naktį ! ! Kai prieš iš eidami norė jome vaikams pasisemti vandens iš dozatoriaus prie baro, tą pač ią akimirką labai nemandagiai, nuobodž iai mane atitraukė ir atstū mė apsaugininkas vardu Anatalii, vaikų akivaizdoje, jis pradė jo. š aukti ant manę s ir mojuoti rankomis! Aiš kinu jam, kad č ia vanduo skirtas vaikams ir kad mes turime važ iuoti 10 valandų autobusu, o mums reikia vandens kelyje, o jis ir toliau nemandagiai rė kia ant manę s, iš stumdamas mane prieš vaikus ! ! Su pasipiktinimu kreipiausi į registratū rą , kadangi netoliese buvo virš ininkas Michailas, jis manę s iš klausė ir papraš ė darbuotojo už pilti vandens, bet tuo pač iu š iam apsaugininkui komentarų nebuvo! Bet tai dar ne viskas! Kai jie man atneš ė vandens, o mes su vaikais jau iš ė jome iš vieš buč io su lagaminais, š is Kumpis ir toliau elgė si kaip galvijai, jis mostelė jo į mane, keikdamasis savo kalba ir spjaudė ant manę s, manę s ir mano vaikų ! ! ! Autobusas mū sų jau laukė ir, deja, nebuvo kada sugrį ž ti ir paskambinti visai š io vieš buč io vadovybei, kad susitvarkytų su š ia niekybe! Visus į spū dž ius mums sugadino vienas apgailė tinas ir nereikš mingas ž mogus, kuris parodė visą savo apgailė tiną ir bjaurumą vaikų akivaizdoje, ir viskas dė l to, kad mes tiesiog norė jome pasisemti vandens iš dozatoriaus su mumis kelyje, per visą poilsį aš priė jau. š is vanduo tik vieną kartą ! Pasirodo, š iame vieš butyje vanduo gali sukelti už puolimą ir paž eminimą ! Matyt, š is nereikš mingas ž mogus, vardu Anatolijus, jį atvež a ir "aprū pina" vandeniu visam vieš buč iui, kuris kaip apsaugos darbuotojas turė tų bū ti atsakingas už poilsiautojų saugumą ! ! Bet iš tikrų jų jis pats yra pavojingas poilsiautojams, kurie, neduok Dieve, nori gerti vandenį iš balionė lio, jis tave tiesiog sunaikins ir než iū rė s į vaikus! Visą vaizdą apie š į vieš butį ir poilsį Bulgarijoje mums sugadino š is apgailė tinas sargas Anatolijus! ! Labai tikiuosi, kad po š io incidento vieš butis priims teisingą sprendimą jo atž vilgiu – atleis š į darbuotoją , t. nes jis pats kelia grė smę poilsiui ir gadina visą Obzoro vieš buč io Casablanca reputaciją! ! Labai praš au iš nagrinė ti š į reikalą ir paskirti teisingą bausmę š iam nelaimingam darbuotojui, apsaugos darbuotojui Anatolijui! ! Jam nieko nekainuoja tave stumdyti, š aukti ir vaikai jam ne kliū tis! Mano vaikams jis padarė psichologinę traumą , nes iki tol jie nebuvo matę tokio grubumo ir agresijos prieš juos, ypač atostogaudami, nes norė jo gauti vandens! Paskutinis dalykas, kurio jie, į skaitant mane, galė jo tikė tis iš personalo – didž iulio apsaugos darbuotojo, kuris turė tų mus apsaugoti!
аватар oleg710
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
Laba diena visiems! Dė l vieš buč io klausimų nekyla (o mes jau patyrę turistai ir yra su kuo lyginti). Puikū s nauji butai su dviem vonios kambariais, virtuve ir dviem dideliais balkonais. Baldai ir santechnika nebrangū s. Ž inau , bet yra daug daugiau nei š imtas, už tenka visiems))))))). … Dar ▾ Laba diena visiems! Dė l vieš buč io klausimų nekyla (o mes jau patyrę turistai ir yra su kuo lyginti). Puikū s nauji butai su dviem vonios kambariais, virtuve ir dviem dideliais balkonais. Baldai ir santechnika nebrangū s. Ž inau , bet yra daug daugiau nei š imtas, už tenka visiems))))))). Personalas geras labai draugiš kas ir paslaugus. Kambariai atitinka turkiš ką de lux. Maistas restorane geras ir labai skanus, labai ač iū š efams ir padavė jams. Asortimentas bare geras (kokteiliai, brendis, degtinė , likeriai, alus, vynas). Ž odž iu, vieš buč iui priekaiš tų nė ra, viskas PUIKUS! . O dabar BET! Tai paplū dimys. . . SUDARYTA PURVINĖ S SALĖ NĖ S-RAkinamos spintelė s IR SKĖ Č IAI. Č IŪ Ž IAI NEŠ VIRVIETI IR Š LĖ GNI. PAPLŪ DIJE NĖ RA TUALETO (IR IKI VIEŠ BUČ IŲ LIKO 8-10 MINČ IŲ ) TAD PAGALVOKITE, KAIP KOMFORTA! ! ! Jū ra nuostabi, labai š vari. Maž i smė lio krabai š liauž ioja visą dieną . BET PAPLŪ DIMO Š VARA IR Į RANGA PAPLŪ DIME nuodija visą poilsio ir š alies į spū dį . Iš vada tokia! Bulgarija yra ta pati deputatu taryba ir tai, kad ji yra Europos Są jungoje, nieko nepakeitė !!!! ! , Mes ten buvome pirmą ir paskutinį kartą .
аватар cat_cat_cat
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 6.0
Viskas gerai, bet daugiau ten nevaž iuosime. Tai nė ra 4 ž vaigž dutė s. Kietas 3 * Paplū dimyje už tenka nuorū kų , kaž kodė l smė lis nesijotas. Jū s gulite taip pat laukiniame paplū dimyje, vieš butyje. Nesakysiu, kad jis purvinas, bet vieš butis turi palaikyti tvarką savo paplū dimyje. … Dar ▾ Viskas gerai, bet daugiau ten nevaž iuosime. Tai nė ra 4 ž vaigž dutė s. Kietas 3 * Paplū dimyje už tenka nuorū kų , kaž kodė l smė lis nesijotas. Jū s gulite taip pat laukiniame paplū dimyje, vieš butyje. Nesakysiu, kad jis purvinas, bet vieš butis turi palaikyti tvarką savo paplū dimyje. Pavargau nuo muzikos iš barų , vieš buč io teritorijoje, paplū dimyje. Gė rimai visi yra konservantai, nieko š viež iai spausto. Maistas monotoniš kas, bet pasirinkimas didelis, tad pasivaiš inti bū tų galima abiejų pavyzdž iais. Jū ra nuostabi, buvo galima už daryti langus nuo vaikų triukš mo, kondicionieriai veikė puikiai. Vaizdas ir santechnikos bū klė nebloga, bet galė tų bū ti š varesnė . Vieš buč io koridoriuje kartais tvyrojo nuotekų kvapas. Geras vaizdas iš balkono į jū ros gabalė lius, bet kai baigsis tylios ilgalaikė s statybos prieš ais vieš butį , jos už dengs vaizdą į jū rą . Plaukimas baseine net į galvą neatė jo, tik jū roje. Didž ioji dauguma: patys bulgarai, č ekai-slovakai-rumunai ir kt. , buvę socialinė s stovyklos atstovai. Ukrainieč ių , rusų , vokieč ių maž ai ir š iek tiek kalba angliš kai. Su vaikais ir tė vais ir seneliais. Yra daug vaikų .
аватар yuliya_bogodist
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
Vieš butis puikiai tinka š eimoms su vaikais. Mū sų ten antri metai. Viskas yra lygyje. Ir kambariai, ir aptarnavimas, ir maistas. Personalas draugiš kas, besiš ypsantis, pasiruoš ę s bet kokiems praš ymams ir vaikiš koms iš daigoms)) Š iais metais paplū dimyje veikė baras. … Dar ▾ Vieš butis puikiai tinka š eimoms su vaikais. Mū sų ten antri metai. Viskas yra lygyje. Ir kambariai, ir aptarnavimas, ir maistas. Personalas draugiš kas, besiš ypsantis, pasiruoš ę s bet kokiems praš ymams ir vaikiš koms iš daigoms)) Š iais metais paplū dimyje veikė baras. O dabar vieš butis turi savo paplū dimį : š varu, graž u. Š vediš kas stalas – visiems skoniams. Į vairus, gausus, skanus. Vaikų daug, net pač ių maž iausių – buvo 4 mė nesių rusaitė ). Kontingentas: bulgarai, rumunai, rusai, ukrainieč iai, slovakai, š vedai, vokieč iai. ukrainieč ių buvo didž ioji dauguma)
аватар _ira_
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 7.0
Liko labai patenkinta! ! ! Europietiš ko stiliaus kambariai, labai geras maistas. Patiekalai į vairū s. Paplū dimys yra 5 minutė s nuo vieš buč io. Nelabai gera organizacija, bet tai priklauso ne nuo vieš buč io, o nuo kelionių organizatoriaus. … Dar ▾ Liko labai patenkinta! ! ! Europietiš ko stiliaus kambariai, labai geras maistas. Patiekalai į vairū s. Paplū dimys yra 5 minutė s nuo vieš buč io. Nelabai gera organizacija, bet tai priklauso ne nuo vieš buč io, o nuo kelionių organizatoriaus.
аватар otch1
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 6.0
Nė ra paplū dimio ir toli nuo jū ros. Upė je yra didelių rupū ž ių ir gyvač ių . Upė s „skunko“ ž monė s mato ž emė lapį iš palydovo … Dar ▾ Nė ra paplū dimio ir toli nuo jū ros. Upė je yra didelių rupū ž ių ir gyvač ių . Upė s „skunko“ ž monė s mato ž emė lapį iš palydovo
аватар ulechka12
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 10.0
Ilsė jomė s tiesiog super. valė me kiekvieną dieną . Kambaryje š aldytuvas, televizorius, kondicionierius, wc ir duš as. Vieš butis visai netoli jū ros. Man labai patiko !!!!!!!!!! ! ! … Dar ▾ Ilsė jomė s tiesiog super. valė me kiekvieną dieną . Kambaryje š aldytuvas, televizorius, kondicionierius, wc ir duš as. Vieš butis visai netoli jū ros. Man labai patiko !!!!!!!!!! ! !
аватар yakupovao
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš butyje buvome nuo liepos vidurio iki liepos pradž ios. Buvo trys suaugusieji ir 4 metų vaikas. Man iš karto patiko kambarys su nuostabiu vaizdu į jū rą ir baseinus (antrame aukš te 207). Kambarys visada buvo skaidrus. Lova buvo keič iama kas tris dienas, rankš luosč iai kasdien. … Dar ▾ Vieš butyje buvome nuo liepos vidurio iki liepos pradž ios. Buvo trys suaugusieji ir 4 metų vaikas. Man iš karto patiko kambarys su nuostabiu vaizdu į jū rą ir baseinus (antrame aukš te 207). Kambarys visada buvo skaidrus. Lova buvo keič iama kas tris dienas, rankš luosč iai kasdien. Visas personalas jaunas ir labai draugiš kas.
Š eriamas skerdimui, maistas yra labai į vairus ir gana skanus. Man ypač patiko desertai ir už kandž iai. trumpai tariant, galima pamaitinti ir vaiką ir vyrą ). Mane trukdė tik tai, kad sezono metu neuž tenka stalų . kiek pavė lavę s ilgai ieš kosi kur prisė sti pavalgyti
Jū ra ir paplū dimys š varū s. (vaikš č ioti apie 4 min. ) Minusas - vieš butis neturi savo paplū dimio, todė l gultai ir skė č iai mokami. bet mes pasiė mė me rankš luosč ius ir normaliai deginomė s.
Animacija skirta suaugusiems, bet vaikams viskas labai patiko, ypač mano vaiką nudž iugino mini diskoteka.
Apskritai, jei norite tiesiog atsipalaiduoti su š eima, pagerinti savo vaikų sveikatą – tai atostogos jums.
аватар mvbatnatm
 •  keliavo prieš 14 metus
Įvertinimas 8.0
labai geras vieš butis, draugiš kas personalas, dideli ir š varū s kambariai, viskas į skaič iuota maitinimas, geras maistas ir gana didelis vietinių gė rimų pasirinkimas – bet jokios animacijos, labai nuobodu vakarais š iame maž ame Bulgarijos miestelyje … Dar ▾ labai geras vieš butis, draugiš kas personalas, dideli ir š varū s kambariai, viskas į skaič iuota maitinimas, geras maistas ir gana didelis vietinių gė rimų pasirinkimas – bet jokios animacijos, labai nuobodu vakarais š iame maž ame Bulgarijos miestelyje – savininkai turė tų apie tai pagalvoti
Rodyti daugiau »


avataras alla50
Skėčiai ir gultai prie baseino ir paplūdimyje mokami??
prieš 14 metus  •  6 prenumeratorių 6 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI

Отель находится всего в 100 метрах от морского берега в городе Обзор. Построен в 2007 году. Последний ремонт сделан в 2011 году. Общая площадь 4000 м2. Отель подойдет для семейного отдыха с детьми.

Vieta Расстояние от отеля до аэропорта Бургаса составляет 61 км.
papludimys
 • 3 ir toliau
 • smėlio paplūdimys
 • gultai
 • skėčiai
Viešbutyje

На территории есть магазины. К услугам гостей открытая терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Есть камера хранения багажа.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • verslo centras
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • gydytojas
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Мини-футбол, игровая комната, солярий, дартс, ныряние с маской и трубкой. По запросу предоставляется спортивный инвентарь.
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • stalo tenisas
 • tinklinis  FREE 
 • krepšinio aikštelė
 • sporto salė
 • aerobika  FREE 
 • žvejyba
 • animacija
Kambarių aprašymas

Отель предлагает гостям 90 Family rooms, 61 Studios и 13 De Lux Suites.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • (ne visuose kambariuose)
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • internetas wi-fi (ne visuose kambariuose)
 • balkonas/terasa
Adresas 7 Dvoynitza str., 8250 Obzor, Bulgaria
Telefonai: +359 884 00 41 41
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Kasablanka
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля песчаный пляж. На пляже есть шезлонги (платно), зонтики (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, баскетбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами рыбной ловли. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.