Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Andora

Andora La Velja  • 
Andora La Velja  • 
Andora La Velja  • 
Andora La Velja  • 
Andora La Velja  • 
Muziejai  •  Architektūra  •  Ekskursijos  •  Kita...
Turistinės istorijos apie Andora pridėti istoriją
Andora yra maža ir žavinga.
Ž inoma, rinkč iausi kitą kelionę į Navarą , bet mes turime ką turime! Kelionę pirkau iš „vieš buč io“ gido. Nesupratau, kodė l jis toks ir kokios jo pareigos.
 •  prieš 4 metų
Kelionė į Andorą. Išvada
Nebebuvo jė gų vilkti sunkių dangč ių ir mes stumtelė jome juos kojomis, eidami į eilę nusileisti. Kaž kokia mergina paklausė , ką mes ten turime, muzikos instrumentų ?
 •  prieš 5 metus
Kelionė į Andorą. 6 dalis
Rytoj turiu skrydį , o UIA svetainė je vis dar raš oma „Sori! “. Nė ra ką veikti. Turė jau trukdyti Andrejui cgistalkeriui. Jis paž adė jo paskambinti UIA.
 •  prieš 5 metus
Kelionė į Andorą. 5 dalis
Turiu pripaž inti, kad buvau š iek tiek susirū pinę s, kaip vargš as Vadikas? Ar tau per daug nuobodu? Bet pas jį viskas buvo santykinai tvarkinga (ž inoma, neskaič iuojant kelio).
 •  prieš 5 metus
Kelionė į Andorą. 4 dalis
Smagiai praleidau laiką . Pagarbiai. Pagaliau draugai galė jo man pasakyti savo viziją apie kelionė s organizavimą . Ir net pradė jau abejoti, ar jie tikrai neteisū s?
 •  prieš 5 metus
Kelionė į Andorą. 3 dalis
Po pusryč ių už sukome pas draugus, kurie jau buvo pabudę . Jie mū sų paklausė , kodė l mes juos ignoruojame?!!! ! ! Jie pasiū lė š iandien susitikti ant kalno.
 •  prieš 5 metus
Kelionė į Andorą. 2 dalis.
Už borto buvo plius 11. Saulė ta. Autobusas buvo pustuš tis, Wi-Fi buvo geras, o už lango vaizdas nebuvo toks puikus. Todė l man pavyko pabendrauti su savo draugais forume.
 •  prieš 5 metus
Kelionė į Andorą
Š i suirutė prasidė jo vasaros pabaigoje. Neiš vengiamai artė jo mano jubiliejus, ir reikė jo kaž kur iš mesti standartinius nuobodž ius sveikinimus ir linkė jimus.
 •  prieš 5 metus
Slidinėjimo atostogos Andoroje
Mū sų pirminiai norai atostogoms Andoroje buvo paprasti – netoli keltuvo į kalną , kukli nakvynė (laikomi apartamentais ar vieš buč iu), sniegas ant š laitų , tyla ir kalnai.
 •  prieš 7 metus
ISPANIJA IR DAUGIAU – NUO TARAGONOS IKI SAN REMO. SAVO (TĘSTIS)
Tiesa, greitai pastebė jau skelbimą , kad savaitgaliais į ė jimas iš kitos pusė s. Priė jau prie kito į ė jimo, paskambinau „telefonofonu“, ir duris man atidarė kaž kokios niū rios, nesuprantamos tautybė s bič iulis.
 •  prieš 10 metus
Rodyti daugiau »