Zhdi nia Yevo 2*– Atsiliepimai

16
Įvertinimas 9.510
pagrįstas
16 apžvalgų
№1 viešbučio reitinge Ždenijevas
9.1 Skaičius
9.4 Aptarnavimas
9.2 Grynumas
9.6 Mityba
9.2 Infrastruktūra
Privatus kompleksas "Zhdy nya, Evo" yra Zhdenievo kaime, vos 100 metrų nuo keltuvo. Kambariai dekoruoti tradiciniu ukrainietišku kaimišku stiliumi su mediniais baldais.Daugiau →
аватар batanik_
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 10.0
Tobula vieta! Viskas labai patiko - puiki vieta, graž i, sutvarkyta teritorija, patogū s kambariai, skani virtuvė , labai paslaugus ir mandagus personalas! Rekomenduojame visiems! Labai ač iū Sasha ir Maryanochka - jū s esate puikū s bič iuliai! Sveikatos visai š … Dar ▾ Tobula vieta! Viskas labai patiko - puiki vieta, graž i, sutvarkyta teritorija, patogū s kambariai, skani virtuvė , labai paslaugus ir mandagus personalas!
Rekomenduojame visiems!
Labai ač iū Sasha ir Maryanochka - jū s esate puikū s bič iuliai! Sveikatos visai š eimai, sė kmė s jums ir klestė jimo!
аватар bezprozvanna27
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 10.0
Tai geriausia vieta atsipalaiduoti! ! ! ! ! Gamta nuostabi, virtuvė skani (labai priimtinomis kainomis), o aptarnavimas visiš kai be ž odž ių . Š eimininkai labai malonū s, pozityvū s ir draugiš ki ž monė s. Ypatingas ač iū Valikui, jū s padarė te mū sų trumpas atostogas, tik 300%. … Dar ▾ Tai geriausia vieta atsipalaiduoti! ! ! ! ! Gamta nuostabi, virtuvė skani (labai priimtinomis kainomis), o aptarnavimas visiš kai be ž odž ių . Š eimininkai labai malonū s, pozityvū s ir draugiš ki ž monė s. Ypatingas ač iū Valikui, jū s padarė te mū sų trumpas atostogas, tik 300%. Jau laukiu kitų atostogų ir net ž inau, kur jos vyks. Rekomenduoju visiems savo draugams, kolegoms ir paž į stamiems. Nesustokite ties tuo, ž inau, kad dar turite daug idė jų ir minč ių , kurias norite į gyvendinti, sė kmė s jums visame kame)))) Ač iū , kad esate ! ! ! ! ! ! ! !
аватар chernus
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 10.0
Geriausias kompleksas Už karpatė je. Nuvaž iavau su grupe ir tiesiog į simylė jau š ią vietą . Graž i gamta, upė , Viskas apgalvota iki smulkmenų . Teritorija labai ž alia ir graž i. Virtuvė nereali, labai skanu, porcijos didelė s. Labai ač iū virė jams. … Dar ▾ Geriausias kompleksas Už karpatė je. Nuvaž iavau su grupe ir tiesiog į simylė jau š ią vietą . Graž i gamta, upė , Viskas apgalvota iki smulkmenų . Teritorija labai ž alia ir graž i. Virtuvė nereali, labai skanu, porcijos didelė s. Labai ač iū virė jams. Iš bandė me daug naujų patiekalų . Ypatingas ač iū už poilsį personalui, viskas aukš č iausiame lygyje (ypač Valik). Labai nustebino patiekalų patiekimo greitis ir pož iū ris į sveč ius. Per š ias kelias dienas jautė mė s kaip namie. Ir aš tikrai nenorė jau iš eiti. Kitą kartą tik į š ią vietą .
аватар tanyaezik11_11
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 9.0
Vieš butis pasirinktas rekomendavus draugams. Viskas ką matote nuotraukoje tikrai yra, trys mediniai nameliai su skirtingais kambariais, graž i ž alia zona, daug pramogų vaikams. Vieš butis yra tarp kalnų , todė l ryte iš ė jus į balkoną atsiveria nuostabū s vaizdai. … Dar ▾ Vieš butis pasirinktas rekomendavus draugams. Viskas ką matote nuotraukoje tikrai yra, trys mediniai nameliai su skirtingais kambariais, graž i ž alia zona, daug pramogų vaikams. Vieš butis yra tarp kalnų , todė l ryte iš ė jus į balkoną atsiveria nuostabū s vaizdai. Vieš butis yra gyvenvietė s gale iki artimiausios parduotuvė s 15 minuč ių pė sč iomis, bet patikė kite, alkanas č ia tikrai nebū site. Vieš butyje yra puikus restoranas ir namelis, kuriame galite pavalgyti. Taip pat galite valgyti kituose netoliese esanč iuose vieš buč iuose. Važ iavome į kalnus, grybavome, ž aidė me tenisą , važ inė jome dvirač iais. Ekskursijų nebuvo, nes buvome tokia valanda, kad poilsiautojų beveik nebuvo. Trumpai tariant, jei nori ramių atostogų , tai č ia ateik, bet ne sezono metu, nes kai bus daug poilsiautojų , manau, bus labai triukš minga.
Namai yra visiš kai izoliuoti nuo garso, todė l girdite savo kaimyno, kuris gyvena virš uje, knarkimą ir klausotė s televizoriaus su kitais kaimynais. Manau, jei bū tų daug poilsiautojų , muzika smuklė je vis tiek skambė tų iki vė lumos. Man tai tik vienas š io vieš buč io minusas. Mė gstu tylą . Visi kiti tiesiog puikū s.
аватар RoseMarie
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 10.0
Man patiko absoliuč iai viskas! Kambarių interjeras, maistas, aptarnavimas, š eimininkų pož iū ris. Iš tiesų , atrodo, kad atvykau aplankyti draugų ))) Mes gyvenome nuostabiame jaukiame kambaryje, pro langą ir balkoną buvo puikus vaizdas į kalnus ir upę . … Dar ▾ Man patiko absoliuč iai viskas! Kambarių interjeras, maistas, aptarnavimas, š eimininkų pož iū ris. Iš tiesų , atrodo, kad atvykau aplankyti draugų ))) Mes gyvenome nuostabiame jaukiame kambaryje, pro langą ir balkoną buvo puikus vaizdas į kalnus ir upę . Kambaryje yra viskas, ko reikia, bijojau, kad nebus š alta, bet karš tis buvo labai geras. Atvaž iavome, buvo, galima sakyti, pavasariš ki orai, bet po poros dienų pradė jo snigti, tad pagavome ž iemą . Pasivaž inė jome ant kalniuko rogutė mis, smagiai praleidome laiką . Š varus kalnų oras, malonū s ž monė s, nuostabus vieš butis, taip patogiai ilsė jomė s jau seniai. Noriu pasakyti didž iulį ač iū Oksanai, Ivanui, Valikui, Saš ai, Maryanai, Jurai ir visiems, kurie padarė mū sų atostogas nepamirš tamomis! ! Tikrai sugrį š ime, ir dar ne kartą . (Ypatingas ač iū už karš tą vyną ir morkas už sniego senį ))))))
аватар mamail
Vieš butį iš sirinkome spontaniš kai, pirmą kartą atvykome į Karpatus. Visų pirma, nudž iugino į staigos iš vaizda, kraš tovaizdis ir patogi vieta, patalpų interjeras ir darbuotojų reagavimas. Man labai patiko virtuvė , viskas skanu ir sotu. … Dar ▾ Vieš butį iš sirinkome spontaniš kai, pirmą kartą atvykome į Karpatus. Visų pirma, nudž iugino į staigos iš vaizda, kraš tovaizdis ir patogi vieta, patalpų interjeras ir darbuotojų reagavimas. Man labai patiko virtuvė , viskas skanu ir sotu. Viskas daroma š eimos tradicijų dvasia su š iluma ir komfortu.
аватар kom-servise
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 10.0
Važ iavo pro š alį ir negalė jo už sukti bent dieną . Paskutinį kartą prieš.4 metus. Į domu, kas č ia atsitiko geriau ar blogiau. Kambariai: visada viskas apgalvota, labai š varu ir patogu, tiesiog super. Restoranas - visada prisiminsiu tave ir už suku kai tik bus galimybė . … Dar ▾ Važ iavo pro š alį ir negalė jo už sukti bent dieną . Paskutinį kartą prieš.4 metus. Į domu, kas č ia atsitiko geriau ar blogiau.
Kambariai: visada viskas apgalvota, labai š varu ir patogu, tiesiog super. Restoranas - visada prisiminsiu tave ir už suku kai tik bus galimybė . Virtuvė super! ! ! !! ! Visada su š ypsena ir visada mandagi. Teritorija labai graž us ir priž iū rė tas.
Š i š ventė gali bū ti tik 10 iš.10
Tikrai dar ateisime
аватар hajje
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 10.0
Turė jau 3 nuostabias dienas. . . tai ž odž iai iš dainos, kuriais noriu apibū dinti laiką , praleistą kurorte Ž denijevo kaime ir ypač pač iame vieš butyje! Než inau kas ir kaip suteikė vieš buč iui 2 ž vaigž dutes, man skyrė. … Dar ▾ Turė jau 3 nuostabias dienas. . .
tai ž odž iai iš dainos, kuriais noriu apibū dinti laiką , praleistą kurorte Ž denijevo kaime ir ypač pač iame vieš butyje! Než inau kas ir kaip suteikė vieš buč iui 2 ž vaigž dutes, man skyrė.5!
gyveno apartamentuose, 2 miegamieji, kambarys su ž idiniu, atskiras vonios kambarys. didž iulė bendra erdvė . 2 š eimoms tiesiog pupelė ! medis aplinkui, visiš ka tyla dieną ir naktį , nuostabus poilsis! o vanduo č iaupe ne paprastas, o iš š altinio. po plovimo bū dingos sodrios juostelė s.
apatiniame aukš te kavinė su puikiu maistu ir kainomis. č ia pat yra taverna, kurioje prieš ais jus kepama mė sa. viskas skoningai dekoruota.
š alia pirtis. labai patikimas! su tinkamu baseinu viduje, graž iomis termomis ir gera bendra erdve.
Visame komplekse dirbantis personalas labai paslaugus ir malonus. visada besiš ypsantis ir pildantis kiekvieną už gaidą . Nemokė jau kū renti ž idinio, atė jo, parodė , patys pridė jo malkų ir vė l klausė .
2 minutė s pė sč iomis – č iuož ykla! o man tai viskas. Nesu slidininkas, man už teko ant roguč ių , bet ten slidininkams nenuobodž iavo. yra technikos nuoma dieviš komis kainomis, instruktoriai. Drag liftas visada veikė , ž monių nebuvo daug, nors visi vieš buč iai nebuvo tuš ti.
bendras sugė rimas yra labai geras.
tai buvo dovana mū sų ž monoms kovo 8 d. jie tai tikrai prisimins ilgiau nei standartinę puokš tę ir kvepalų buteliuką : )
rekomenduoju! jie dirba ir ziema ir vasara. Vaziuosiu ir as vasara.
аватар marina52
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 10.0
Vieš butyje apsistojome su draugais ir labai smagiai praleidome laiką . Puikus aptarnavimas. Iš anksto susitarė me su Oksana dė l perkė limo. Susitikome Volovece mikroautobusu prie maš inos ir po pusvalandž io buvome vietoje. Jaukū s kambariai, viskas š varu, valymas kasdien. … Dar ▾ Vieš butyje apsistojome su draugais ir labai smagiai praleidome laiką . Puikus aptarnavimas. Iš anksto susitarė me su Oksana dė l perkė limo. Susitikome Volovece mikroautobusu prie maš inos ir po pusvalandž io buvome vietoje. Jaukū s kambariai, viskas š varu, valymas kasdien. Oras buvo puikus. Saulė , š varus oras, draugiš ki ž monė s aplinkui. Liftas dirbo kiekvieną dieną . Slidininkų daug, bet jie vienas kitam visiš kai netrukdo. Č iuož ykla su muzika, roguč ių nuoma. Maistas yra atskira problema. Apė jome visas kavines aplinkui, bet geriau, ž inoma, Zhdi nya Evo. Puikus aptarnavimas, labai didelė s porcijos, priimtinos kainos. Tikrai skanu. Tikrai dar sugrį š ime. Labai ač iū visam vieš buč io personalui. Visi buvome labai patenkinti.
аватар klassik23
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 8.0
Pradė kime eilė s tvarka. Ilgai ieš kojome vietos pirmajai slidinė jimo atostogai. Nusprendė me apsistoti Zhdi nya Evo - kaina (pagrį sta) mus patraukė ir atsiliepimai geri, š alia yra slidinė jimo trasa. Ilsė jomė s su kompanija – 4 suaugusieji ir 3 vaikaič iai. … Dar ▾ Pradė kime eilė s tvarka. Ilgai ieš kojome vietos pirmajai slidinė jimo atostogai. Nusprendė me apsistoti Zhdi nya Evo - kaina (pagrį sta) mus patraukė ir atsiliepimai geri, š alia yra slidinė jimo trasa. Ilsė jomė s su kompanija – 4 suaugusieji ir 3 vaikaič iai. Pervež imas iš Voloveco už truko 30 minuč ių (už mokestį ). Greitai susė dome. Kambariai maloniai nustebino – š varu, patogu ir š ilta (o š alnos siekė -17 C). Neį tikė tinai pasisekė su oru – kiekvieną dieną snigo. Virtuvė superinė , valgyti galima restorane ir „Korchmoje“. Personalas visada draugiš kas. 100 metrų slidinė jimo trasa ir inventoriaus nuoma (galite naudotis instruktoriaus paslaugomis). Po 2 dienų visi buvo ant slidž ių ir net vaikai. Pageidaujant ir turint GERĄ nuotaiką galima rasti daug pramogų . Buvome kalnuose, jodinė jome ž irgų trejetą , plaukė me kalnų upė je krikš tynoms, vykome į ekskursiją į Mukač evą (pilies pievas), terminius š altinius, aplankė me vietinį vyndarį .
Iš skirtiniai prisiminimai iš vakarų restorane Zhdi nya Evo. Gyva Aleksandro muzika (gitara ir karaokė ) buvo tiesiog už burianti. Apskritai - SĖ KMĖ GI POILSIS! ! ! Rekomenduojame visiems.
Rodyti daugiau »


avataras ElenaRomanova
Jei kas pailsėjote viešbutyje "Wait nya Evo", pasidalinkite įspūdžiais. Labai domina šio viešbučio kainos. Svetainėje nurodytos kainos, bet kai kurios LABAI mažos (gal seniai informacija neatnaujinta) ir tai kažkaip kelia nerimą. Viskas lyg ir puiku, bet kainos gėdingos. O kokie orai šiose vietose rugsėjo pradžioje?
prieš 13 metus  •  1 abonentas 1 atsakymas
avataras Danka_K
labai įdomu ar ten kalnai aukšti, ar toli miškas. Taip pat norėčiau sužinoti daugiau informacijos apie viešbutį "Zhdya nya, Evo"
prieš 13 metus  •  4 abonentas 7 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
avataras oksanasobran
‹ Viešbutis Zhdi nia Yevo 2*

Частный комплекс «Жды ня, Ево» расположен в деревне Ждениево, всего в 100 метрах от горнолыжного подъемника. Номера оформлены в традиционном украинском загородном стиле и обставлены деревянной мебелью.

Vieta 100 м от горнолыжного подъёмника. В 25 км находится поселок Воловец и железнодорожная станция, откуда можно добраться до города Мукачево, расстояние до которого составляет 55 км.
Viešbutyje

Ресторан «Корчма».

Круглосуточная стойка регистрации.

  • restoranas
  • kavinė/baras
  • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
  • nemokamas wi-fi
Pramogos ir sportas
  • sauna/vonia/hamamas
  • ekskursijų organizavimas
Kambarių aprašymas

12 номеров полулюкс и люкс.

Kambariuose

Телевизор, холодильник, фен, ванная комната.

Adresas 89120, Закарпатская обл, Воловецкий район, с. Ждениево, ул. Шевченко, 251
Telefonai: (03136) 25-4-29, 25-4-30, 8-097-456-14-43, 8-050-717-72-84
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Zhdi nia Yevo
Klausimai ir atsakymai
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.