Morewell 3*– Atsiliepimai

7
Įvertinimas 4.810
pagrįstas
7 apžvalgų
№55 viešbučio reitinge Kijevas
3.6 Skaičius
6.3 Aptarnavimas
4.4 Grynumas
7.6 Mityba
6.0 Infrastruktūra
„Morewell Recreation Complex“ yra Tolokune, Kijevo jūros pakrantėje. Svečiams siūlomas platus laisvalaikio užsiėmimų pasirinkimas: žvejyba, pasivažinėjimas velomobiliais ir motoroleriais, buriavimas jachta, paintob, lazerinis žymeklis ir daug daugiau. Kompleksas puikiai tinka šeimos šventėms, renginiams ir šventėms.Daugiau →
аватар myalenko.i
 •  keliavo prieš 2 mėnesių
Įvertinimas 3.0
Paė mė kambarį su terasa ir „dizainerių interjeru“. Kambarys maž ytis. Daiktams nė ra vietos. Interjeras siaubingai blogo skonio. Prie sienų po lubomis pritvirtinti kaž kokie keisti daiktai. Dirbtiniai voratinkliai, veidrodž ių fragmentai, pigū s audiniai. … Dar ▾ Paė mė kambarį su terasa ir „dizainerių interjeru“. Kambarys maž ytis. Daiktams nė ra vietos. Interjeras siaubingai blogo skonio. Prie sienų po lubomis pritvirtinti kaž kokie keisti daiktai. Dirbtiniai voratinkliai, veidrodž ių fragmentai, pigū s audiniai. Beeeee. Kambario kaina bent dvigubai didesnė . Kondicionierius iš puč ia vos vė sų , drė gną orą , kurio neį manoma kvė puoti. „Condor“ nuotolinio valdymo pultas pagal Farenheitą . Neį manoma pakeisti Celsijaus.
Kainos restorane yra Prahos restorano lygio. Sunku paslaugą pavadinti paslauga.
Vejai pjauti ir teritorijos š iukš lė ms valyti naudojamos benzininė s ž oliapjovė s ir dulkių siurbliai, kurie labai garsiai barš ka. Lygiai taip pat barš ka keturratis su priekaba, kuriuo po teritoriją tempia visokias parduotuves. Tikriausiai nesate girdė ję apie baterijų technologiją.
Baseinas š varus, vanduo malonus. Kai kurie darbuotojai stengiasi, kai kurie atsilieka. Vienkartinis vieš butis.
аватар nshingiriy
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 10.0
Č ia š ventė jų d. r. Diego vadovaujama administracija, be nuolaidų nakvynei ir sū kurinei voniai, per vakarienę restorane surengė mums staigmeną . Staigmena – DIDŽ IUS baltas meš kiukas su desertu ir š ampanu skambant š ventinei muzikai – dž iaugė si vaikai, aš irgi). … Dar ▾ Č ia š ventė jų d. r. Diego vadovaujama administracija, be nuolaidų nakvynei ir sū kurinei voniai, per vakarienę restorane surengė mums staigmeną . Staigmena – DIDŽ IUS baltas meš kiukas su desertu ir š ampanu skambant š ventinei muzikai – dž iaugė si vaikai, aš irgi). Kambariai nedideli, bet š varū s, lovos, rankš luosč iai, vienkartinė s š lepetė s – visko yra. Pusryč iai puikū s, vaizdas į Kijevo jū rą tiesiog nuostabus!! !
Labai rekomenduoju!
аватар artur88
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 2.0
„Morewell“ vieš butyje buvo už sakytas 6 naktis, bet truko tik vieną naktį . Taigi eilė s tvarka: Atvykome š eš tadienio popietę apie 14.30 val. Aikš telė je nebuvo vietos automobiliui pastatyti. Turė jau iš eiti lauke ir palaukti, kol atsilaisvins vieta, o tada vė l pastatyti automobilį . … Dar ▾ „Morewell“ vieš butyje buvo už sakytas 6 naktis, bet truko tik vieną naktį . Taigi eilė s tvarka:
Atvykome š eš tadienio popietę apie 14.30 val. Aikš telė je nebuvo vietos automobiliui pastatyti. Turė jau iš eiti lauke ir palaukti, kol atsilaisvins vieta, o tada vė l pastatyti automobilį . Parkavimas kieme baisus. Reikia važ iuoti per aukš tą bortelį , prie kurio sumū rytos plytos ir pagaliukai.
Į sikū rė me antrame aukš te esanč iame kambaryje su vaizdu į Kijevo jū rą , kaip buvome už sisakę . Deshmansky remontas. Tokio kambario kaina turė tų bū ti 700 UAH, bet ne 2900. Kambarys labai maž as, visiš kai nė ra kur dė ti daiktų , todė l visą laiką gyvensite ant savo š iukš lių , nė ra naktinių staliukų , nė ra naktinė s lempos, jokios spintos. Vietoj spintos – mini pieš tukų dė klas, kuriame netelpa niekas, iš skyrus du š ortus ir porą marš kinė lių . Balkonas siaubingai purvinas, krū va negyvų vabzdž ių ir uodų , visi voratinkliais. Panaš u, kad ten niekas nevalo. Sienos tarp kambarių – kartoninė s, tikrą ja to ž odž io prasme, toks jausmas, kad kalbantis kaimynai stovi š alia. Į ė jimo durys kaip spintos, plonos, nepriglunda, todė l girdė jimasis iš koridoriaus nerealus. Langai – „sandarumas“ – ne, jie negirdė jo. Mū sų vieš nagė s metu vyko vestuvė s. Klykiantys toastmeisteriai, sveč iai, visa tai buvo pragariš kai girdima visiš kai už darius langus. Ir tai kainuoja 2900 per dieną !
Buvome su vaiku (10 mė n. ) ir iš anksto perspė jome, kad reikė s lovelė s. Kad suprastumė te š io ž emiausio vieš buč io menkumą , maniež o nuoma per dieną kainuoja 400 UAH. (iš pradž ių jie sakė.200 UAH) ir tai laikoma papildoma vieta! Š i pampikinė lovelė kainuoja 1800 UAH. Niekada dar nematė me nieko panaš aus, kad papildoma lova bū tų svarstoma kū dikiui. Nesunku suskaič iuoti, kad už š ią lovelę sumokė tų per 4 mū sų vieš nagė s dienas.
Tač iau apatinio vieš buč io netinkamumas tuo nesibaigia. Kambaryje mums reikė jo elektrinio virdulio, kad galė tume pagaminti maitinimą vaikui. Buvome apie tai į spė ti už sakymo metu. Kai atvykome, paaiš kė jo, kad jie negalė jo duoti virdulio, motyvuodami saugumo priemonė mis. Dė l to po ilgų pokalbių jie vis dė lto sutiko jį pateikti. Ir ką jū s manote, jie atneš ė darbuotojų virdulį neš varų ir neš varų . Tokiame virdulyje vandens už virti tiesiog neį manoma. Mes atsisakė me, o po kurio laiko jie atneš ė tinkamą virdulį . Už ką ač iū moteriai registratū roje. Beje, personalas padorus.
Prie restorano. Apskritai virtuvė yra tinkama. Kainos nepigios, bet porcijos labai maž os. Kadangi mums atvykus š eš tadienį , teritorijoje vyko trys į monių vakarė liai, tad laukti maisto ir gė rimų teko labai ilgai, nes restorane pirmenybė buvo teikiama į monių vakarė liams, o ne kitiems sveč iams, kurie mokė jo didelius pinigus. Pavyzdž iui, už sisakius aperolį ir laukiant jo pusvalandį , gė rimas prastai atš aldavo be ledo ir net be apelsino. Maistui - už sisakė midijų už kandį , buvo skanu, š aš lykinę atneš ė beveik š altą .
Apoteozė buvo ta, kad atė ję į kambarį vakare pamatė me, kad kuprinė su neš iojamu kompiuteriu, planš ete, objektyvu, dokumentais buvo visiš kai š lapi. Visa į ranga buvo š lapi, dokumentai sugadinti. Priež astis buvo ta, kad oro kondicionierius nesandariai. Jie paskambino administratorei, atsipraš ė , bet nieko aiš kiai negalė jo pasakyti ir nieko nesiū lė atlyginti. Iš jų buvo pasiū lymas - kraustytis į kitą kambarį be papildomo mokė jimo)) turė jome neš tis daiktus iš kambario į kambarį.22:00. Pirmą dieną tai buvo puikios atostogos))
„Morewell“ vieš buč io niekam nerekomenduojame. Č ia nepailsė site, o iš leisite daug pinigų ir nervų už netinkamą aptarnavimą . Morewellas savo pož iū riu į sveč ią pataikė į dugną .
аватар bone7valik
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 4.0
Leiskite man papasakoti apie savo patirtį su Morewell. Š iame komplekse ilsė jomė s nuo 2021 m. balandž io 16 d. iki balandž io 18 d. Į važ iavome naktį . Darbuotojai iš anksto paskambino, patikslino rezervaciją , ar tikrai atvyksime. Mes atvykome. Į sikū rė me kambaryje (ne kambaryje, o tik kambaryje), pavadintame „Komfortas su terasa“. … Dar ▾ Leiskite man papasakoti apie savo patirtį su Morewell. Š iame komplekse ilsė jomė s nuo 2021 m. balandž io 16 d. iki balandž io 18 d. Į važ iavome naktį . Darbuotojai iš anksto paskambino, patikslino rezervaciją , ar tikrai atvyksime. Mes atvykome. Į sikū rė me kambaryje (ne kambaryje, o tik kambaryje), pavadintame „Komfortas su terasa“. Sumokė jome už „Pilną “ paketą , nes daugiausiai ė jome į SPA (hamamą , pirtį ).
Fonas buvo pateiktas, dabar taš kas po taš ko.
Ž odž iu, niekam nerekomenduoju. Ž emiau pateikiamos priež astys, kodė l:
Už.2800 UAH per dieną gavome:
- 4 plikos sienos ir 0 naktinių staliukų (daiktai kvailai gulė jo ant maiš ų ir ant dulkė tos palangė s). Teisybė s dė lei, buvo spinta virš utiniams drabuž iams. Į kurį buvo dedami tik virš utiniai drabuž iai ir kelios poros batų .
- Neš varū s rankš luosč iai su rudais pė dsakais xs nuo ko. Tegul kiekvienas pats atspė ja, iš kur yra. Paklodė su kaž kieno plaukais. Aš turiu trumpus plaukus, mergina baltų plaukų . Ant lapo yra trumpi juodi. Grož is apskritai. Ant antklodė s taip pat buvo rudų dė mių .
- Neš varios (dulkė tos) grindys, ant kurių (nesant naktinių staliukų ) norė jau pasidė ti daiktus - nes daugiau nė ra kur dė tis. Bet ne, ir jie taip pat galvojo apie š ią akimirką . Reikia miegoti apsirengus.
- Vienas (! ) lizdas prie mini baro. Vienas, bla, iš ė jimas prie lovos. Norė č iau už duoti klausimą savininkams/administratoriams – kai planavote š ias patalpas, ar ką nors galvojote? Kur į krauti telefoną ? Pastaba? Kuo juos dė ti? Są lygos, a la stovykla "Ž uvė dra" prie Ž itomiro. Tik normalioms moč iutė ms.
- Du 0.5 buteliukai vandens ir pora nedidelių š ampū no pakuoč ių . Buvo ir popierinių š lepeč ių . Nustebę s. Aiš ku. Aptarnavimas.
– Pirmą dieną perdegę s plaukų dž iovintuvas. Ir ne, plaukų jie nedė jo. Tai paprasč iausias pigiausias plaukų dž iovintuvas, kuris veikia lygtinai.
– Sienos pusė s pirš to storio. Vidurnaktį už migkite vė malams į tualetą už sienos ir kuo aiš kiau iš girskite kiekvieną garsą . Oho, puiki akustika.
- Papildomas vandens srautas duš e iš gartraukio. Net nusiš ypsojo. Ir teka š en bei ten.
Nenorė jome eiti į pirtį ir hamamą . Turint tokį pož iū rį į rankš luosč ių /paklodž ių higieną , nebuvo noro iš ten pasiimti grybelio. Be to, sprendž iant iš apž valgų , atvejų jau buvo.
Nė ra virdulio. Jokių chalatų nė ra. Televizorius senas. Pagauna 3-4 normalius kanalus. Likusi dalis yra televizijos laida ir š iek tiek apie Dievą . „Wi-Fi“, esant normaliai apkrovai, tiesiog atsisako nieko į kelti.
Į viską bū tų galima už merkti akis, jei tai kainuotų kitus pinigus. Ne, tikrai sunku už simerkti prieš rankš luosč ius ir paklodes su rudomis ž ymė mis.
Iš traukia tik personalą ir restoraną . Pirmasis - tikrai reaguoja, antrasis - su normalia virtuve. Vis tiek tikrai graž us rajonas.
Buvau č ia pirmą ir paskutinį kartą . Rekomenduoju? Senų vaikų stovyklų mylė tojui. Jei nori patirti, kaip buvo anksč iau – tada taip. Atmosfera ta pati.
Viskas kas geriausia.
аватар Lesli_2008
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 5.0
Atvyko vė lai vakare, greitai apsigyveno. Tiek gatvė je, tiek viduje ant registratū ros sienų , tiek ant restorano langų nemač iau tokio kiekio uodų . Kambarys gana kuklus – lova ir spintelė , ir mini kavos staliukas. Prie lovos voratinkliai, lubose vorai. Vonios kambarys su duš u yra gana geras. … Dar ▾ Atvyko vė lai vakare, greitai apsigyveno. Tiek gatvė je, tiek viduje ant registratū ros sienų , tiek ant restorano langų nemač iau tokio kiekio uodų . Kambarys gana kuklus – lova ir spintelė , ir mini kavos staliukas. Prie lovos voratinkliai, lubose vorai. Vonios kambarys su duš u yra gana geras. Balkonas nebylus - tarp grindų ir tvoros apie 20 cm atstumas - gali iš kristi koja. Pats balkonas nusė tas voratinkliais ir tiesiog didž iuliais vorais. Ventiliacijai balkono atidaryti negalima, nes po lubomis pagamintas specialus langas. Reikia atsistoti ant kė dė s, kurios nė ra kambaryje (tik balkone).
Restoranas gana brangus, bet skanus ir graž iai patiekiamas. Pusryč iai - pasirinkimas nedidelis ir porcijos taip pat (2 sū rio pyragaič iai, kiauš inienė iš.1 plakto kiauš inio ir t. t. ), net skirtingo tū rio kava tuo pač iu už sakymu, vietoj š aukš telių - pagaliukai. Na, tai visai nepanaš u į restoraną .
Su visu tuo vieš butis pilnas, ž monių daug.
Yra paplū dimys, gultai, geras nusileidimas prie vandens. Baseinas buvo iš valytas ryte, ž monė s maudė si.
Teritorija nedidelė ir graž i. Namų kiemą reikia tik sutvarkyti - atrodo, kad remontuojamas (nors gali bū ti).
Patiko SPA procedū ros, meistrai geri, už daras baseinas labai š iltas, pavyko atsipalaiduoti.
Bet ar dar kartą ten eič iau – ne. Vieno karto už tenka.
аватар lav2017
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 3.0
Jei norite sugadinti savo savaitgalį , esate č ia! Č ia jie padarys jū sų atostogas taip, kad jų tikrai nepamirš ite! Juk smagiau eiti į darbą ! Dabar tvarka! Atė jome didele grupe, visi su vaikais (nuo 1.5 iki 15 metų ), buvome 9. Jie apsigyveno netinkamu laiku, atvyko 14. … Dar ▾ Jei norite sugadinti savo savaitgalį , esate č ia! Č ia jie padarys jū sų atostogas taip, kad jų tikrai nepamirš ite! Juk smagiau eiti į darbą ! Dabar tvarka! Atė jome didele grupe, visi su vaikais (nuo 1.5 iki 15 metų ), buvome 9. Jie apsigyveno netinkamu laiku, atvyko 14.30, o iš.4 kambarių tik 2 buvo paruoš ti! Už sakydami papraš ė me kambaryje š aldytuvo, pamirš o, tada ilgai neš iojo. . . o tu lauki. . . Vakarui turė jome už sakytą pavė sinę...Kai nuė jau į priė mimo patikslinti kur mū sų pavė sinė.9 asmenims (visi supranta, kad akcija didelė , todė l viską už sisakė me iš anksto), iš girdau puikų atsakymą : "Bet jū s neturite rezervacijos! Tai ne mums, teiraukitė s el. restoranas“. Ką tai reiš kia, kad registratū ra nesuvokia, kas vyksta visame komplekse???! ! ! Atė jau į restoraną , o jie siunč ia mane į registratū rą ! Tai tokia paslauga! Po 40 minuč ių vis tiek atsisė dome pavė sinė je.
Už sakė me papildomą mokamą paslaugą stalo serviravimo forma pavė sinė je, jei kepate kepsnius / š aš lykus ir pan. , tada lė kš tė s tampa mokamos))))) Atneš ė mokamas lė kš tes, š akutes, stiklines...be akinių / stiklines. . . praš ė duonos ir kompoto (kuris, beje, labai skanus), atneš ė tik tada, kai vė l atė jau į restoraną su skandalu ir klausimu, kur mū sų už sakymas, laukiame 1.5 valandos ! ! ! Prieš tai 10-meč io sū naus papraš iau nueiti į restoraną ir priminti dė dei padavė jui, kad nesame pilnai rezervavę staliuką , vaikas grį ž o su 5 stiklinė mis rankose, kurias barmenas padė jo jam tarp pirš tų ! !!! ! ! O jei jis nukris? Tai koš maras ir siaubas!
Kitą dieną pusryč ių laukė.1 val. , o pusryč ių pasirinkimas absoliuč iai primityvus, vaikai atsisakė valgyti koš ių , nes. buvo neskanu! Už sakymo metu buvo paskelbta, kad yra vaikiš kas meniu. Š tai: viš tienos sultinys, vaisių sriuba, bandelė s! VISI! Iš garnyrų : bulvių koš ė , bulvytė s, keptos darž ovė s, kuskusas. Jis yra meniu, bet nė ra, tai girdė jome labai daž nai, pavyzdž iui, vaikai norė jo mė sainio, bet jo nebuvo. Vakare man paskambina administratorė , sako, kad manę s laukia pavė sinė je Nr. 3, kurioje 9 ž monė s telpa tik atsistoję ! Vė l skandalas, vė l aplinkybių aiš kinimasis! Paaiš kinu, kad vakar jau kalbė jausi su visais ir paaiš kinau, kad antrą poilsio dieną pas mus buvo ta pati pavė sinė , ta pati 9 ž monių kompanija, atsakydama: „Man niekas nesakė , pas mus keič iasi pamaina, pavė sinė Nr. 2 yra už siė mę s! ". Mano pasipiktinimas neturė jo ribų . Po 10 minuč ių perskambino, pasakė , kad susimaiš ė , pavė sinė mū sų už sakyta. Ir jiems pavyko sugadinti antrą vakarą !
Treč ia diena - iš sikraustome (ir ač iū Dievui, aš niekada taip nenorė jau grį ž ti namo, kaip iš š io stebuklo komplekso), kai iš siregistruojame, mums sako, kad vaikas nesumokė jo už valties (lentos) nuomą . su irklu))) nepamenu, kaip tai vadinasi). Administracija už fiksavo 1 val. nuomos, nors vaikas važ iavo 30 min, ir visai ne tuo metu, kai iš tikrų jų nuomojo/važ iavo. O dabar 30 minuč ių ž iū rime pro kameras, kad mū sų vaikas atsipirko! Oi, Eureka, administratorė pamatė , kad atsipirko!! ! ! Ir kai jie iš sikraustė , kaž kas nutiko! Man apskritai susidaro į spū dis, kad visas kompleksas daro tai, ko jis pats negali suprasti, kodė l ir už ką ! Nė ra ryš io tarp registratū ros ir restorano. . . aptarnavimas 0, nervai dreba, kaž kokie amž ini nesusipratimai. . .
Atė jau pailsė ti, bet pasirodė , kad visos 3 dienų atostogos buvo nervingos. . . Ir vis dė lto! Jū sų atostogų metu kambarių niekas nevalo, netikrina ar turite vonios reikmenų ir pan. Ateik su visais savo (((((((aš iš aiš kinau visą š į nesusipratimą (negaliu to pavadinti atostogomis) padavė jui Ivanui, kuris bandė mums bent kaž kaip padė ti))))) Ač iū jam už tai! Jei mano draugai net siū lo man č ia nemokamai atvykti dar kartą , nesutinku! Grį ž au su baisia ​ ​ nuotaika. . . š tai tokį ne poilsį ir paslaugą siū lo Morevelis Tolokuni((((((((((
аватар amoralovaivanna
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10.0
Savaitgalį ilsė josi su vaikais, atvaž iavo vakare, kambarys buvo rezervuotas iš anksto. Mus maloniai nustebino kainos, kambaryje buvo televizorius, veikia kondicionierius, veikia bevielis internetas. Už sisakė me maisto pristatymą į kambarį , personalas mandagus ir punktualus, stengiasi į tikti klientui, arbatpinigių nepraš o. … Dar ▾ Savaitgalį ilsė josi su vaikais, atvaž iavo vakare, kambarys buvo rezervuotas iš anksto. Mus maloniai nustebino kainos, kambaryje buvo televizorius, veikia kondicionierius, veikia bevielis internetas. Už sisakė me maisto pristatymą į kambarį , personalas mandagus ir punktualus, stengiasi į tikti klientui, arbatpinigių nepraš o. Baseinas š varus, teritorija sutvarkyta, daug graž ių vietų kur galima nusifotografuoti! Mums labai patiko Morevel!
аватар navikk
 •  keliavo prieš 4 metų
Vieš butis tikrai ne š eimoms. Nė ra paplū dimio! Nė ra prieigos prie vandens, o baseinas yra neš varus. Teritorija nedidelė , kambariuose girdisi visas triukš mas. Vadovas jaunas, nemandagus ž mogus. Tarnyba SSRS. 2 tipų kambariai: 1700 UAH / diena su vaizdu į Dnieprą ir 1400 UAH / diena su vaizdu į sodus, be jokių skirtumų . … Dar ▾ Vieš butis tikrai ne š eimoms.
Nė ra paplū dimio! Nė ra prieigos prie vandens, o baseinas yra neš varus. Teritorija nedidelė , kambariuose girdisi visas triukš mas.
Vadovas jaunas, nemandagus ž mogus. Tarnyba SSRS.
2 tipų kambariai: 1700 UAH / diena su vaizdu į Dnieprą ir 1400 UAH / diena su vaizdu į sodus, be jokių skirtumų . Maž as, nė ra kur dė ti maiš elio! Nė ra plaukų dž iovintuvo, virdulio, indų (net stiklinių ). Visa tai pareikalaus PAPILDOMO MOKĖ JIMO!
Už š aš lykus PRIEDAS 200 UAH/val (kepsite mė są matomoje visame vieš butyje, ant kaimyno galvos, labai nepatogu! ! )
Už gyvū ną (net jei tai ž iurkė nas) PRIEDAS 300 UAH/dienai!
Papildoma lova 300 UAH / diena (kur ją dė ti? ? )
Jei norė site iš vykti iš vieš buč io anksč iau, pinigai negrą ž inami!
Restoranas panaš esnis į bufetą , padavė jų neuž tenka, jei dar ir banketas, ar į monė gali amž inai laukti aptarnavimo. Valgyklos virtuvė...Kainos COSMOS. Puodelis espreso 55 UAH, butelis Borjomi 65 UAH! !
Visiš ko chaoso atmosfera! Obdiralovo klesti!


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
avataras morewell
‹ Viešbutis Morewell 3*
Traukos vietos
Goloseevskaja Pustynas
Įvertinimas 9.7
Ukraina, Kijevas
Architektūra, Istorija, Religija
Cipollino pica
Įvertinimas 9.7
Ukraina, Kijevas
Restoranai, kavinės

Комплекс отдыха Morewell расположен в местечке Толокунь на берегу Киевского моря. Гостям предлагается большой выбор вариантов проведения досуга: рыбалка, катание на веломобилях и самокатах, прогулка на яхте, пейнтоб, лазертаг и многое другое. Комплекс прекрасно подойдёт для семейного отдыха, проведения мероприятий и торжеств.

Vieta 62 км от г. Киев.
Viešbutyje

Ресторан с блюдами европейской и черноморской кухни. Большой барный зал, малый зал, летняя терраса.

Мангал-парк.

25-ти метровый бассейн с детской зоной на берегу Киевского моря.

  • restoranas
  • atviras baseinas
  • konferencijų salė/pokylių salė
  • automobilių stovėjimo aikštelė
Vaikams Анимация для детей каждые выходные.
Pramogos ir sportas Пейнтбол, массаж, обертывание, бадминтон, настольные игры (шашки, шахматы, домино, карты, нарды, развивающие и т.д.), лазертаг.
  • žvejyba
  • ekskursijų organizavimas
  • šventės organizavimo paslauga
Kambarių aprašymas

Всего 60 номеров: «Комфорт» с видом на море или на территорию комплекса, «Семейный» двухкомнатный с видом на территорию комплекса, «Люкс» с видом на море.

Adresas с. Толокунь, ул. Киевская, 43А
Telefonai: +38 044 224 40 40, +38 067 161 65 15
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Morewell
Klausimai ir atsakymai
Какие развлечения есть в отеле?
Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами рыбной ловли. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.