Eko-Dacha Gostevoi klubnyi semeinyi kompleks 5*– Atsiliepimai

18
Įvertinimas 8.610
pagrįstas
18 apžvalgų
№1 viešbučio reitinge Černomorskas
9.0 Skaičius
7.7 Aptarnavimas
9.2 Grynumas
6.6 Mityba
7.6 Infrastruktūra
Klubas Svečių šeimos kompleksas "Eco-dacha.Chernomorsk" yra geriausias pasirinkimas šeimos atostogoms ir vaikų sveikatos gerinimui. Uždaro tipo nišinis klubų kompleksas teikia paslaugas išskirtinai šeimoms su vaikais. Privačiame sektoriuje už Černomorsko miesto, Odesos srityje, pačiame pakrantėje ramiame poilsio namelių kaime "Veteranas" 1-oje linijoje nuo jūros, mediniai ekologiški nauji kotedžai, kurių plotas nuo 50 iki 120 kv. m kiekvienas buvo pastatytas. Nusileidimas į paplūdimį yra gana švelnus ir trunka tik keletą minučių. Iš daugumos miegamųjų atsiveria jūros vaizdai. Puikus pasirinkimas šeimoms su vaikais. Teritorijoje yra keli sublokuoti žemės sklypai, bendras plotas apie 30 arų. Kiekviena sekcija turi savo įėjimą, vartai ant pultelio, varteliai ant lustų. Saugoma privati ​​teritorija, į kurią draudžiama patekti pašaliniams asmenims. Uždara klubo zona, kurioje įsikūrę tik Eco-dacha gyvenantys.Daugiau →
аватар makartsova_ulya
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Š iek tiek daugiau nei du mė nesius gyvenome ekologiniame name, derindami darbą ir laisvalaikį . Manome, kad tai viena geriausių vietų š eimoms su vaikais Ukrainoje: 1. Namuose viskas maksimaliai paruoš ta vaikų susitikimui - į vairaus amž iaus lovytė s, ž aislai, knygos, praustuvų stovai, puodų ir unitazo už valkalai, sū pynė s, batutai, ž aidimų aikš telė s, meistriš kumo pamokos ir kt. … Dar ▾ Š iek tiek daugiau nei du mė nesius gyvenome ekologiniame name, derindami darbą ir laisvalaikį . Manome, kad tai viena geriausių vietų š eimoms su vaikais Ukrainoje:
1. Namuose viskas maksimaliai paruoš ta vaikų susitikimui - į vairaus amž iaus lovytė s, ž aislai, knygos, praustuvų stovai, puodų ir unitazo už valkalai, sū pynė s, batutai, ž aidimų aikš telė s, meistriš kumo pamokos ir kt. , už dara zona, viskas labai saugu.
2. Namuose yra viskas, ko reikia maisto ruoš imui suaugusiems ir vaikams.
3. Privatus graž us, š varus paplū dimys
4. Plaukiantys delfinai)
5. Galite už sisakyti ū kio produktų , š viež ios mė sos, skanaus vyno, giros, rapanos, kreveč ių , š viež ios ž uvies ir kt.
6. Yra sakų , nuo jū ros matosi Sanzheyka ir graž i pakrantė .
Iš minusų : nebent reikia priprasti prie pakilimo ir nusileidimo prie jū ros, bet nei 3 ir 5 metų vaikams, nei 65 metų moč iutei tai pasirodė didelė problema.
аватар elijah150308
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Noriu pasidalinti savo į spū dž iais apie poilsį Eco-Dacha. Š iemet č ia ilsimė s jau treč ius metus iš eilė s, tad važ iuojame beveik kaip į savo sodybą ))) Kodė l č ia? Taip, nes mums č ia viskas patinka. Vieta - 1 linija nuo jū ros, 5-7 minutė s iki paplū dimio. … Dar ▾ Noriu pasidalinti savo į spū dž iais apie poilsį Eco-Dacha. Š iemet č ia ilsimė s jau treč ius metus iš eilė s, tad važ iuojame beveik kaip į savo sodybą )))
Kodė l č ia? Taip, nes mums č ia viskas patinka. Vieta - 1 linija nuo jū ros, 5-7 minutė s iki paplū dimio. Jū ra ir paplū dimys š varū s, gamta aplink akis dž iugina. Tyla, ramybė , erdvė – apie ką dar galima svajoti pavargus nuo miestieč ių š urmulio?
Atskirai apie patį Eco-Dacha. Jis skirtas iš skirtinai š eimoms su vaikais. Č ia viskas sutvarkyta taip, kad poilsiautojams teiktų maksimalų komfortą : namai iš sidė stę taip, kad niekas netrukdytų vienas kitam. Kiekvienas iš jų turi savo atskirą zoną , su nuostabiais augalais ir gė lė mis, sodo sū pynė mis, stalu su kė dė mis. Visi namai mediniai, su visais reikalingais baldais, buitine technika, indais ir kt. Ypatingo dė mesio vertas kambarių dekoras – graž iai ir su siela (pagarba š eimininkei Elenai). Teritorijoje yra kelios ž aidimų aikš telė s, vaikams nuolat vyksta amatų meistriš kumo kursai, tad nuobodž iauti tikrai nė ra kada.
Apskritai Eco-Dacha yra ta vieta, kur norite grį ž ti. Taigi kitais metais mes taip pat č ia!
аватар Julia.makarina
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
2021 m. birž elį ilsė jomė s Eco-dacha. Su trimis vaikais jie puikiai apsigyveno mini apartamentuose pirmame aukš te. Pirmą kartą ten, neturė jau jokių lū kesč ių . Tač iau jau už sakymo etape pirmasis į spū dis apie š eimininkus Eleną ir Olegą pasirodė malonus. … Dar ▾ 2021 m. birž elį ilsė jomė s Eco-dacha. Su trimis vaikais jie puikiai apsigyveno mini apartamentuose pirmame aukš te. Pirmą kartą ten, neturė jau jokių lū kesč ių . Tač iau jau už sakymo etape pirmasis į spū dis apie š eimininkus Eleną ir Olegą pasirodė malonus. Visa informacija svetainė je ir susiraš inė jime visiš kai atitiko tikrovę atvykus. Namuose viskas labai gerai apgalvota ir atlikta su skoniu bei rū pestingumu. Erdvus vonios kambarys, koridoriuje patogiai iš dė stytos atviros lentynos daiktams. Tos pač ios atviros sandė liavimo vietos kambariuose. Visi baldai yra mediniai ir puikiai dera prie bendro interjero. Virtuvė je yra viskas, ko reikia, į skaitant plastikinius maisto indus ir multivaryklę .
Elena mums labai padė jo visais klausimais ir su prekė mis, viską , ko reikė jo, buvo galima už sisakyti, kas labai palengvino mū sų gyvenimą . Ji net gavo mums siuntinį naujajame paš te, už ką ypatinga ač iū .
Pati Eco-dacha teritorija yra š vari ir iš puoselė ta, o atmosfera draugiš ka ir palanki poilsiui.
Didelis už daros zonos privalumas – vaikai vaikš to patys, bendrauja su kitais vaikais. Mū sų.9, 6 ir 5 metų vaikai be problemų susirado draugų ir visą savo laisvalaikį praleido gatvė je. O kiek į vairiausių amatų jie iš sineš ė iš vidurinė s Olego ir Elenos dukters Nicole meistriš kumo kursų !
Atskirai norė č iau atkreipti dė mesį į vietinio kraš tovaizdž io grož į ir spalvas, jū ros artumą ir š varų , beveik laukinį paplū dimį .
Planuojame sugrį ž ti ir pasilikti ilgiau.
аватар elefante_z
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10.0
Visa š eima birž elio mė nesį ilsė josi Eco dacha antrą kartą . Buvome labai patenkinti. Ilsė josi su 9 metų ir 2 metų vaikais. Man, kaip ir mamai, dideli privalumai buvo: š vara, saugumas namuose ir teritorijoje, ž aidimų aikš telė s. … Dar ▾ Visa š eima birž elio mė nesį ilsė josi Eco dacha antrą kartą . Buvome labai patenkinti. Ilsė josi su 9 metų ir 2 metų vaikais. Man, kaip ir mamai, dideli privalumai buvo: š vara, saugumas namuose ir teritorijoje, ž aidimų aikš telė s. Namo kambariuose ir virtuvė je yra viskas, ko reikia patogiam tė vų ir vaikų poilsiui. „Eco-dacha“ savininkai Olena ir Olegas liko maloniai suž avė ti. Be galo malonū s, š velnū s ir draugiš ki ž monė s.
Nuo laisvalaikio ir malonumo bei suaugusiems ir vaikams) Ekologinis kotedž as yra vieta, kur jautiesi kaip namie. Planuojame atvykti dar ne vieną kartą ir rekomenduoju visiems! ! ! ! ! ! !
аватар Stani_slava
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10.0
Mū sų š eima š ioje praš matnioje vietoje jauč iasi tarsi kitoje planetoje. Iš š ių jaukių , malonių , nuoš irdž ių namų neį manoma tiesiog pasiimti ir taip iš eiti. Š i vieta yra tarsi grynas oras, kuriuo kvė puoti nerealu: ilgas smė lio paplū dimys, kuriame praktiš kai nė ra ž monių , š velni saulė , č iulba paukš č iai, beprotiš kai graž ū s vaizdai nuo skardž io, kuriame galima valandų valandas sė dė ti ir grož ė tis mergele. … Dar ▾ Mū sų š eima š ioje praš matnioje vietoje jauč iasi tarsi kitoje planetoje. Iš š ių jaukių , malonių , nuoš irdž ių namų neį manoma tiesiog pasiimti ir taip iš eiti. Š i vieta yra tarsi grynas oras, kuriuo kvė puoti nerealu: ilgas smė lio paplū dimys, kuriame praktiš kai nė ra ž monių , š velni saulė , č iulba paukš č iai, beprotiš kai graž ū s vaizdai nuo skardž io, kuriame galima valandų valandas sė dė ti ir grož ė tis mergele. gamta – visa tai pripildo sielą laimė s ir laisvė s jausmo!
Namų š eimininkai (o jis ne vienas – kiekvienam skoniui ir sveč ių skaič iui) sukū rė savo rojaus gabalė lį , kuris tiks tė veliams su į vairaus amž iaus vaikais. Už daroje teritorijoje yra pakankamai daug į vairių ž aidimų aikš telių su batutais, sū pynė mis, č iuož yklomis, ž aislais. . . Visur yra kameros. Yra kepsninė s, kurios padeda papuoš ti vakarą gurmaniš ka virtuve. Į ė jus į vidų , namai kvepia puš imis, nes yra pagaminti iš natū ralių medž iagų . Kiekvienas namas turi savo virtuvę , kurioje viskas apgalvota iki smulkmenų . Elena kepa beprotiš kai skanius pyragus, kurie labai padeda, kai nesinori gaiš ti laiko gaminimui.
Keliavome su maž u vaiku. Nusileidimas iki jū ros gana status, bet vež imė lis pravaž iuoja su trenksmu. Elena ir Olegas visada ateis į pagalbą bet kurioje situacijoje, sudarydami visas są lygas nerū pestingoms atostogoms. Jie elgiasi su sveč iais kaip su savo š eima, o tai yra labai reta ž monių savybė . Ač iū jiems, kad Ukrainoje sukū rė tokią vietą , į kurią norisi sugrį ž ti.
аватар filaretovna
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 9.0
Noriu pasidalinti į spū dž iais apie atostogas Eko namelyje prie Juodosios jū ros. Š iais metais nusprendė me į prastą Koblevo „Berž ą “ pakeisti į kitą vietą , ž inoma, pradė jome iš anksto skaityti atsiliepimus internete. Dė mesį patraukė š alia Juodosios jū ros esantis Eco-Dacha, kurį savininkai į vardija kaip ramią , š eimyninio poilsio vietą š eimoms su vaikais. … Dar ▾ Noriu pasidalinti į spū dž iais apie atostogas Eko namelyje prie Juodosios jū ros. Š iais metais nusprendė me į prastą Koblevo „Berž ą “ pakeisti į kitą vietą , ž inoma, pradė jome iš anksto skaityti atsiliepimus internete. Dė mesį patraukė š alia Juodosios jū ros esantis Eco-Dacha, kurį savininkai į vardija kaip ramią , š eimyninio poilsio vietą š eimoms su vaikais. Buvo daug teigiamų atsiliepimų , nors buvo priekaiš tų dė l š eimininko Olego „sunkumo“, bet vis tiek rugpjū č io mė nesį už sisakė me 2 savaites.

Mū sų atostogos tę siasi jau antrą savaitę ir nepasigailė jome pasirinkę š ią vietą . Š eimininkai Olegas ir Elena pasirodė malonū s, atsakingi ž monė s, kurie deda visas pastangas, kad sveč ių poilsis bū tų kuo patogesnis.
Kadangi keliavome traukiniu, savininkas (nemokamai) mus pasitiko automobiliu iš autobuso Juodojoje jū roje, atvykus surengė ekskursiją po apylinkes, instruktavo kaip ir kuo naudotis.

Eco-Dacha tikrai atitinka jos apraš ymą svetainė je.

Sutvarkyta, š vari teritorija su į vairiais augalais, už daryta nuo paš alinių ž monių.

Tvarkingi, mediniai (draugiš ki aplinkai) nameliai dviems š eimoms (1 aukš tas š eimai) į rengti taip, kad niekas niekam netrukdytų . Viduje tikrai yra viskas, ko reikia patogiai vieš nagei. Ypatingas dė mesys turė tų bū ti skiriamas interjero dizainui – su siela, jaukus, jaukus.

Maisto klausimas visai ne bė da: visada yra bū tiniausių prekių (pieno, deš relių , kukulių , padaž ų , ledų , vandens, giros – na, labai skanu! )

Ponia Olena nuolat kepa skanius kepinius (vyniotinius su į vairiais į darais, kruasanus).
Jei reikia kokių nors konkreč ių gaminių , š eimininkai pagal mū sų už sakymą jas atvež a (o tai labai patogu).

O dabar svarbiausia jū ra, tikrai labai š varu ir š ilta. Vaikai (6 ir 11 metų ) mė gsta maudytis, rinkti akmenukus ir kriaukles pakrantė je, degintis. Nusileidimas iki jū ros už trunka 5 minutes, gal pagyvenusiems ir su visai maž ais vaikais kiek sunku, bet į veikiame. Buvusi problema.

Apibendrinant noriu pastebė ti, kad Eco-Cottage radome bū tent tai, ko ieš kojome – ramų , komfortiš ką poilsį geromis są lygomis ir š varų paplū dimį bei jū rą , neperpildytą poilsiautojų.

Dė kojame š eimininkams Olegui ir Elenai už tokią galimybę ir mielai atvyksime č ia atostogauti kitą kartą !
аватар medok-x
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Puikios gyvenimo są lygos. Beveik apleistas paplū dimys, graž i jū ra - š varu, š alia kranto seklumas ir galima eiti į gilumą , vieš buč io teritorija ž alia, levandų ir Krymo ž olelių aromatas) 1. komfortas 2. privatumas 3. grynas Savininkai rū pestingi, bet neį kyrū s, galioja gyvenamosios vietos taisyklė s, kurių laikytis nesunku, bet vė lgi jos daro poilsį patogesnį (iki paryč ių neį kvė psi cigareč ių dū mų ir neklausysi dainų ). … Dar ▾ Puikios gyvenimo są lygos. Beveik apleistas paplū dimys, graž i jū ra - š varu, š alia kranto seklumas ir galima eiti į gilumą , vieš buč io teritorija ž alia, levandų ir Krymo ž olelių aromatas)
1. komfortas
2. privatumas
3. grynas
Savininkai rū pestingi, bet neį kyrū s, galioja gyvenamosios vietos taisyklė s, kurių laikytis nesunku, bet vė lgi jos daro poilsį patogesnį (iki paryč ių neį kvė psi cigareč ių dū mų ir neklausysi dainų ). Mums labai patiko š eimininkai, labai svetingi ir nuoš irdū s ž monė s. Susitikome, pasiė mė me namą bū tent tokį , koks mums patinka, atvež ė me iš miesto maisto ar ko tik papraš ysi. Ž inoma, jū s kompensuosite gaminių kainą .
Visi namai pagaminti iš ekologiš kų medž iagų ir unikalaus dekoro – labai patogū s.
Nusileidimas prie jū ros – sportas. Maž i vaikai tai į veikia ramiai, seni ž monė s nelabai. Suaugusio ž mogaus nusileidimas 3 min. Pakilimas 7.
Bet kartoju – paplū dimį ir jū rą sunku rasti, taip gerai.
Jei norite atostogų be svaigalų , triukš mo, diskotekų . Plaukioti, vaikš č ioti, skaityti, ž aisti tenisą – tu č ia!
аватар szakharenkov
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 8.0
Pernai nusprendė me su vaikais nuvaž iuoti prie jū ros, norė jome rasti ramią , patogią vietą , toliau nuo triukš mingų miesto paplū dimių . Visa tai radome „Eco-dacha“, todė l nusprendė me š iais metais vė l č ia sugrį ž ti. … Dar ▾ Pernai nusprendė me su vaikais nuvaž iuoti prie jū ros, norė jome rasti ramią , patogią vietą , toliau nuo triukš mingų miesto paplū dimių .
Visa tai radome „Eco-dacha“, todė l nusprendė me š iais metais vė l č ia sugrį ž ti.
Nakvynė patogiuose dviejų aukš tų namuose. Š eimai iš nuomojamas vienas iš aukš tų . Jū sų ž inioje virtuvė -valgomasis, du miegamieji, tė veliams ir vaikams, tualetas su duš u. Nameliuose viskas labai š varu ir tvarkinga.
Teritorija už dara, kad vaikai negalė tų patys iš eiti. Berniukai (5 ir 8 m. ) vaikš č iojo patys, ž aidė su kitais vaikais, o mes jiems buvome ramū s. Yra sū pynė s, sporto aikš telė , tenisas, vakarais meistriš kumo kursai.
Maistą gaminome patys, virtuvė je yra viskas, ko reikia, tad neapsunkino. Privalumas buvo galimybė valgyti skanų naminį maistą , prie kurio jie yra į pratę . Taip pat yra galimybė už sisakyti jums reikalingų gaminių ir jie bus nupirkti bei pristatyti. Š iais metais atsirado galimybė už sisakyti kompleksinius pietus.
Keletas ž odž ių apie pač ią jū rą , nes tai yra pagrindinis dalykas, kurio mes ieš kojome. Nusileidimas iki jū ros trunka 5-7 minutes, reikia eiti per labai spalvingas kalvas. Paplū dimys smė lė tas, darbo dienomis maž ai ž monių , nuė jus 50 metrų gali bū ti visiš koje vienumoje.
Vaikai gali saugiai ž aisti, maudytis ir jums nereikia ž iū rė ti ir ieš koti jų minioje. Š iek tiek į š oną yra vieta su nuostabiais povandeniniais vaizdais. Akmenys, dumbliai, į vairios ž uvys, krabai. Labai į domu plaukti su kauke.
Komplekso savininkai Olegas ir Elena pasirū pina, kad poilsis bū tų malonus ir naudingas visiems poilsiautojams.
Apibendrinant, tai viena graž iausių vietų , kur ilsė jomė s Juodosios jū ros pakrantė je.
аватар _824442
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Puikios vasaros atostogos buvo į manomos dė l teisingo pasirinkimo, o mes pasirinkome mini apartamentus jaukiame Eco-dacha komplekse. Renkantis vietą poilsiui, narš ė te daug svetainių , perskaitė te daug atsiliepimų . Laimei, mes aptikome oficialią „Eco-dacha“ svetainę , kurioje viskas aiš kiai apraš yta ir pavaizduota. … Dar ▾ Puikios vasaros atostogos buvo į manomos dė l teisingo pasirinkimo, o mes pasirinkome mini apartamentus jaukiame Eco-dacha komplekse. Renkantis vietą poilsiui, narš ė te daug svetainių , perskaitė te daug atsiliepimų . Laimei, mes aptikome oficialią „Eco-dacha“ svetainę , kurioje viskas aiš kiai apraš yta ir pavaizduota.

Į veikė me ilgą kelią nuo Už karpatė s iki Odesos, stotyje, iš anksto susitarus, mus pasitiko ponas Olegas, kuris greitai ir patogiai nuvež ė iki poilsio vietos.

Teritorijoje mus pasitiko draugiš ka, rū pestinga ponia.

Komplekso teritorija aptverta, sutvarkyta, saugi ir gerai suplanuota.

Namai ekologiš ki, jaukū s ir patogū s. Š eimininkai nusiteikę pozityviai, rū pinasi savo sveč iais. Aplink kompleksą tylu ir ramu. Prie jū ros veda purvinas kelias, pakrantė plati ir š vari, maž ai ž monių . Vaikams yra galimybė ž aisti smė lyje, statyti bokš tus, o suaugusiems – nardyti ir tyrinė ti povandeninį pasaulį.
Oras č ia š varus ir naudingas! Tai veikia! ! ! ! ! Rekomenduoju visoms š eimoms, turinč ioms alergiš kų ar gretutinių ligų turinč ių vaikų .
аватар id190531399
Nepatiko. Nusileidimas prie jū ros labai aukš tai su vaikais ar iš vis moč iutė mis. Savininkai lyg ir padorū s, bet iš tikrų jų apgavo ir pinigų negrą ž ino. Atvyko niekas nesusitiko. Kepsninė sumokė jo 150 grivinų teritorijoje, kurioje reikia kalbė ti š nabž desio są lygomis, kaip koncentracijos stovykloje. … Dar ▾ Nepatiko. Nusileidimas prie jū ros labai aukš tai su vaikais ar iš vis moč iutė mis. Savininkai lyg ir padorū s, bet iš tikrų jų apgavo ir pinigų negrą ž ino. Atvyko niekas nesusitiko. Kepsninė sumokė jo 150 grivinų teritorijoje, kurioje reikia kalbė ti š nabž desio są lygomis, kaip koncentracijos stovykloje. Baltarusiai č ia neilsi, negadink savo atostogų!!!! ! !
Rodyti daugiau »


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Panašūs viešbučiai
Traukos vietos
Pajūrio laiptai Iljičevske
Įvertinimas 10.0
Ukraina, Černomorskas
Architektūra, Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės

Клубный Гостевой семейный комплекс «Эко-дача.Черноморск» – оптимальный выбор для семейного отдыха и оздоровления детей. Нишевый клубный комплекс закрытого типа предоставляет услуги исключительно семьям с детьми. В частном секторе за городом Черноморск Одесской области прямо на побережье в тихом дачном коттеджном поселке «Ветеран» на 1-й линии от моря построены деревянные экологически чистые новые дома-дачи площадью от 50 до 120 кв.м.каждый. Спуск к пляжу достаточно пологий и займет всего пару минут. Из окон спален большинства дач открывается вид на море. Хороший выбор для семейного отдыха с детьми. Территория включает в себя несколько сблокированных земельных участков, общая площадь около 30 соток. У каждого участка свой заезд, ворота на пульте д/у, калитки на чипах. Охраняемая частная территория, куда посторонним вход запрещен. Закрытая клубная территория, где находятся только проживающие в Эко-даче.

Vieta 6 км от г. Черноморск, 16 км от г. Одессы, 20 км от Аэропорта, 250 метров до пляжа
Paplūdimio aprašymas Свой немноголюдный НЕ городской чистый песчаный пляж закрытого коттеджного поселка. Пляжная полоса шириной 15 м и длиной 5 км до Черноморска. Пляж ровный, пологий, хороший вход в море, мелко, идеально для детей. Пляжные зонты предоставляются бесплатно.
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Четыре детские площадки для разных возрастов,

Три закрытых сеткой батута для разных весовых категорий, пластиковые горки, качели разных видов, канаты, кольца, шведская лестница, скамья для жима и для пресса, детские игровые домики, маты, игровая площадка с искусственной травой,

Три мангала-барбекю (угли, распаливатель и шампура – платно)

теннисный стол, дартс, сетка для бадминтона.

Настольные и развивающие игры, мини-библиотека для детей и взрослых, шахматы, нарды, шашки, лото, спортивный инвентарь: скакалки, обручи, гантели – все игровое оборудование и пользование всеми детскими площадками бесплатно.

2 террасы общего пользования. На террасах 2 стиральные машины 24/7, холодильные лари (мороженное, молоко, натуральный монастырский квас, полуфабрикаты, пельмени, вареники и пр.) эко-продукты из соседних фермерских хозяйств подвозятся 3 раза в неделю по заказу.

Семейный фотограф постоянно на территории комплекса (за доп.плату).

 • kavinė/baras
 • automobilių stovėjimo aikštelė
 • nemokamas wi-fi
 • kirpykla/grožio salonas
 • kambariai nerūkantiems
 • pervežimas į/iš oro uosto
 • valiutos keitykla
 • viešbutis neapgyvendina vyrų be moterų
Vaikams В летнее время ежедневно в будни по вечерам на общей террасе в Творческой мастерской ЭКО-дачи с детьми старше 6 лет проводятся занятия и мастер классы по живописи, рисованию, лепке, различным хэнд-мэйд техникам, роспись чашек, декупаж, и др.(за отдельную символическую плату) продолжительностью 1-2 часа 4 детских площадки, 3 батута, настольные игры, спортинвентарь – все бесплатно есть дорожки для мини самокатов и велосипедов . Самокаты и велосипеды для детей до 5 лет бесплатно День именинника – мини-фотосессия детская в подарок имениннику детские самокаты и мини-мотоциклы (до 5 лет) бесплатно.
 • žaidimų aikštelė
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė
Pramogos ir sportas Предоставляются в аренду SUP доски, обучение серфингу взрослых и детей от 10 лет фотосессии на SUP досках. Бильярд для взрослых за отдельную плату. Настольные игры шахматы, шашки, нарды -бесплатно
 • stalo tenisas
 • vandens veikla
 • žvejyba  FREE 
 • ekskursijų organizavimas
 • šventės organizavimo paslauga
Kambarių aprašymas

Семейный Люкс: Двухэтажный дом.85 кв.м. Максимальное размещение 5-6 человек.

Семейный Мини: Этаж 50 кв.м. для одной семьи. Максимальное размещение 2 взрослых + 1-3 детей

Семейный King Size: 125 кв.м. Дача Родовое гнездо для большой семьи. Максимальное размещение 6 человек.

Гостевой Дом Мое Место на 2е семьи с отдельными входами на этаж Максимальное размещение 4-8 человек.

Kambariuose

Гостиная, благоустроенная кухня с всей необходимой бытовой техникой, санузел с душевой кабиной и бойлером, терраса с садовой мебелью, кондиционер, спутниковое телевидение, двухкамерный холодильник, электроплита, мультиварка, микроволновка, кулер для воды, фильтр-кувшин, блендер, фен.

Adresas Ветеран 13-я линия, 3-й массив, Черноморск (Ильичевск), Одесская область, Украина
Telefonai: 0661373541, 0686829670 0936829870
El. paštas: [email protected]
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис. В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).