Grand Nar Hotel 4*– Atsiliepimai

14
Įvertinimas 5.510
pagrįstas
14 apžvalgų
№205 viešbučio reitinge Kemeras
6.0 Skaičius
6.3 Aptarnavimas
6.2 Grynumas
6.2 Mityba
5.5 Infrastruktūra
Viešbutis yra Kemero mieste. Privatus smėlio ir akmenukų paplūdimys yra už 900 m nuo viešbučio. Pervežimas į paplūdimį tam tikromis valandomis kursuoja nemokamai. Viešbutis atidarytas 2006 m., paskutinis remontas atliktas 2018-19 m. Susideda iš vieno 3 aukštų pastato. Biudžetinis variantas jaunimui. Viešbutis yra šalia miesto pramogų ir kavinių.Daugiau →
аватар Turist04
Aiš ku supratome, kur einame, paž iū rė jome atsiliepimus, bet tiesą pasakius, š ito nesitikė jome. . Iš pliuso pusė s: biudž etinė kaina, į kurią į eina viskas į skaič iuota, vieš butis pač iame Kemere, yra baseinas ir daugiau ar maž iau normalių kambarių. … Dar ▾ Aiš ku supratome, kur einame, paž iū rė jome atsiliepimus, bet tiesą pasakius, š ito nesitikė jome. . Iš pliuso pusė s: biudž etinė kaina, į kurią į eina viskas į skaič iuota, vieš butis pač iame Kemere, yra baseinas ir daugiau ar maž iau normalių kambarių.
Bet daugiau minusų..
- labai seni kambariai (vonios kambarys visas senas, daug apnaš ų , kalkių ir rū dž ių , visuose kambariuose balkonai neuž sidaro, kondicionierius praktiš kai nepuč ia š alto oro ir 7 dienas nei karto nevalė , nei rankš luosč ių nekeitė , tik š iukš lė s)
- maitinimas, kad tik nebaduotų (mė sa 7 dienas buvo 2 kartai, 1 kartas pigios ž uvys pvz stauridė s, yra sriubos, bet baisios ir tos vienos salotos su darž ovė mis ir ryž iais, makaronai) Aiš ku kiekvieną dieną bū davo pyragai ir arbus su melionu. Bet numeč iau 5 kg.
– labai toli nuo jū ros, tiesa. 25 minutes greitu tempu, autobusas leidž iamas kartą per valandą , pietų metu nevaž iuoja 3 valandas ir po 18.00 taip pat nevaž iuoja. eiti iki jū ros 50 laipsnių . karš tis nerealus!!
- pats skaniausias - ADMINISTRACIJA!!
iš pliusų jie tik š ypsojosi ir tikrai - viskas . . neiš sprendž ia nei vieno klausimo. jie katastrofiš kai neturi kambarių , nenori gilintis į problemas, nenori ir sprę sti. . į vieš butį atvykome 4 ryto su 3 maž ais vaikais, mums pasiū lė miegoti registratū ra iki 14:00, nes visiš kai nė ra kambarių ir nė ra kur mū sų apgyvendinti, nė ra bagaž o skyrių , tik registratū ra. Mes, iš vargę po 2 dienų kelionė s, iš siskirstė me ant Priė mimo sofų ant pripuč iamų pagalvių ir bandė me miegoti. Praš ome administracijos 2 valandas, kad duotų bent lovą , o dabar per stebuklą davė.1 kambarį iki ryto 5 ž monė ms su 2 lovomis. Gerai, mes manome, kad visko bū na, ir esame už tai dė kingi. Bet praė jo 7 dienos ir reikia iš siregistruoti, mū sų papraš ė.12. 00 su daiktais vė l iš siregistruoti registratū roje, galite naudotis vieš buč iu, maistu ir laukti pervež imo į oro uostą.23:00, t. y 11 val. mes be bū sto! ! Galvojam, gerai, ž inojome, kur atvykome, iš tversime ir tada į vykių posū kis – iš vykimo perkė limas į kitos dienos 09 val. , tai yra, jau dieną neturime kur gyventi!!
Administracija 2 moterų veide su plač ia š ypsena veide atsakė "Neturime numerių , než inome ką daryti, visi klausimai ne mums, skambinkite gidei ir pan. " viską sprę skite su vieš buč iu, mes neturime nieko bendro! ir š tai už burtas ratas! Vė l maldavome administracijos, kad už atlygį mus kur nors bent nakvynei paguldytų , bet moteriš kos lyties administratorė s su plač ia š ypsena atsakė lakoniš kai – NĖ RA KAMBARIŲ IR MES NEGALIME PADĖ TI. VISKĄ SPRENDĖ K PATS! Na, o man pač iam teko klajoti, ieš koti kambario kitame vieš butyje. Taip, radome kambarė lį kitame vieš butyje, iš nuomotą nakvynei, po kurio visą vakarą gė rė me tabletes, kad pabė gtume nuo tokio streso. Sakė me savo "mė gstamiausio" vieš buč io administracijai, kad dar nesiimsime daiktų , nes 4 val. atvaž iuosime ir eisime į oro uostą ir tada atsakymas buvo "JEI TAIP, JŪ S JAU NE MŪ SŲ SVEČ IAI, IMTI KREPŠ IUS IR MAISTO NEGAUSI, VISKO GĖ RAUS“.
Sakome, kad ž adė jai mus pamaitinti iki iš vykimo, bent vakarienę , bent jau vaikams atsakymas NE, PASIŽ IŪ RĖ KITE, KVIEČ IAME GIDĄ , tegul TAVE IŠ Č IA PAVEDA!! ! skambinkite gidui, paskambinkite į ekskursiją . pas „Join Up“ operatorių ir galiausiai suž inome, kad niekas niekam neskambino ir vieš buč io administracija niekam neskambino. Dė l to mus su š ypsena ir abejingumu su 3 vaikais iš leido į gatvę dienos laukti mū sų skrydž io ir pasakė , kad daugiau pas juos nevaž iuosime ! ! Ž inoma, mes neatvyksime, dabar iš siaiš kinsime, kas kompensuos už dieną naujame vieš butyje, tabletes ir vakarienes! Turistai prieš rinkdamiesi vieš butį perskaito atsiliepimus, kad nepatektų į bė dą , kaip mes. Są ž iningai: jū ra, Turkija, viskas super, bet apgyvendinimas ir mū sų į siregistravimo bei iš vykimo procesas nubraukė viską , visos teigiamos emocijos! !
аватар diveboat5173
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 9.0
Norime iš reikš ti savo dž iaugsmą vieš buč iu ir jo administracija. Š eimininkai labai atsakingi ir dė mesingi. Mū sų praš ymu jie mums suteikė du kambarius su nuostabiu vaizdu į miš ką ir Chalysh kalno virš ū nę . Pasirinkome Grand Nar vieš butį dė l jo vietos ir neklydome. … Dar ▾ Norime iš reikš ti savo dž iaugsmą vieš buč iu ir jo administracija. Š eimininkai labai atsakingi ir dė mesingi. Mū sų praš ymu jie mums suteikė du kambarius su nuostabiu vaizdu į miš ką ir Chalysh kalno virš ū nę . Pasirinkome Grand Nar vieš butį dė l jo vietos ir neklydome. Netoli vieš buč io prasideda pė sč ių jų takai, galima pakilti į virš ų , takeliu nueiti iki Kirio ir laukinė s į lankos, kurią vadiname Sanctum. O š alia yra visas pasaulis su laukiniu paplū dimiu ir vaizdingomis į lankomis. Nuplaukiau per kyš ulį iki Piratų urvo, nepamirš tama kelionė!
Buvo labai malonu, kai administracija pasveikino mano ž moną su gimtadieniu ir pasakė komplimentą iš baro) Jie taip pat parodė savo dalyvavimą , pagreitindami jos pasveikimą nuo perš alimo. Virtuvė skani ir soti, alus š viež ias, vynas natū ralus. Kambariai buvo reguliariai valomi. Buvo malonu sugrį ž ti po ilgo pasivaikš č iojimo gaiviai kvepianč iame kambaryje. Internetas mokamas, 1 USD, bet greitis galioja, skirtingai nei nemokamas platinimas kituose vieš buč iuose
.
Norime padė koti vieš buč io vadovui Ahmetui už pagalbą , gerumą , dė mesį ir rū pestį . Jis elgė si su mumis kaip su artimais draugais.
Apskritai apie vieš butį liko labai malonus į spū dis, didelė s draugiš kos š eimos jausmas. O puš ų spyglių kvapas iš balkono ir paukš č ių č iulbė jimas dar ilgai apie mus svajos...Kitą kartą tikrai č ia sugrį š ime!! !
аватар Evelina2608
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 7.0
Vieš butis neblogas, personalas labai š aunus! Tiesa ne jaunimui -100! %! Toli nuo jū ros, nelabai toli nuo centro! Autobusas važ iuoja. Kaž kokia amž inai mieguista muzika, kartais vakare porai valandų į jungdavo ką nors juokingo. Ramioms atostogoms rekomenduoju! Jei pakabinsi, ne (((Yra autobusas, kuris nuvež a prie jū ros! Neatsimenu, ar paplū dimys mokamas, ar ne. … Dar ▾ Vieš butis neblogas, personalas labai š aunus! Tiesa ne jaunimui -100! %! Toli nuo jū ros, nelabai toli nuo centro! Autobusas važ iuoja. Kaž kokia amž inai mieguista muzika, kartais vakare porai valandų į jungdavo ką nors juokingo. Ramioms atostogoms rekomenduoju! Jei pakabinsi, ne (((Yra autobusas, kuris nuvež a prie jū ros! Neatsimenu, ar paplū dimys mokamas, ar ne. Maistas normalus. Už alkoholį , alų , vyną , vietinį dž iną . Ač iū !
аватар sashkalarossa
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 1.0
Draugai, skubu pasidalinti tikra apž valga. Į š į vieš butį galite vykti tik tuo atveju, jei turite labai ribotą biudž etą arba gavote kokią nors reklamą iš serijos „200 USD su skrydž iu savaitei poilsio“. Pirma, tai yra paprastas trijų rublių banknotas, ten nė ra 4 * kvapo. … Dar ▾ Draugai, skubu pasidalinti tikra apž valga. Į š į vieš butį galite vykti tik tuo atveju, jei turite labai ribotą biudž etą arba gavote kokią nors reklamą iš serijos „200 USD su skrydž iu savaitei poilsio“. Pirma, tai yra paprastas trijų rublių banknotas, ten nė ra 4 * kvapo. Vieš butis prastos bū klė s, viskas genda, didž iulė problema patekti į savo kambarį - kortelė visada bugi, visi bė ga magnetizuoti po 100 kartų . Vonios kambariai supeliję , viskas kaž kaip susidė vė ję , sulū ž ę , neš varū s. Apskritai buvimas vieš butyje yra iš bandymas nervų sistemai.

Antra, jis yra labai toli nuo jū ros, jū s negalite vaikš č ioti pė sč iomis. Tuo pač iu vieš butis neturi savo paplū dimio, jį dalijasi su „Ambassador“ vieš buč iu, kuris yra už.2 minuč ių kelio, kad kova dė l gultų mirtina. Mus iš gelbė jo mokamas gultas prieplaukoje už.5 USD asmeniui, ten gerai - ž monių maž ai, puč ia vė jas, puikus vaizdas, juo galite naudotis nuo 08:00 iki 20:00.
Tač iau iki 20:00 jū s negalė site juo naudotis, jei gyvenate Grand Nare – paskutinis marš rutinis autobusas iš vyksta 18:35 atgal į vieš butį . Na, arba 30 minuč ių nepakeliamame karš tyje ir itin drė gname ore pė sč iomis.

Daugiau apie maistą . Tai tiesiog nė ra. Karš tieji patiekalai yra vientisa viš tiena ir kaulė ta ž uvis, jie visai neduoda mė sos. Daž niausiai bū na 5 karš tieji patiekalai, pavyzdž iui: ryž iai, makaronai, troš kintos darž ovė s 2 rū š ių , 1 rū š is viš tienos. Viskas. Turkiš ka sriuba visada yra. Tada 6-7 kuklios salotos, iš kurių galima suvalgyti 1, likusios beskonė s darž ovių mė š las, tada darž ovė s. O liū dniausia, kad alyvuogė s duodamos tik pusryč iams. Toliau kuklū s desertai, iš kurių.1-2 skanū s, arbū zai ir melionai. ir taip diena iš dienos! Su sielvartu pradė jome eiti į Kemero restoranus, nors valgė me normaliai. Tai jums „viskas į skaič iuota“.

Alkoholio daugiau ar maž iau: vynas sausas, bet valgomas, alus – normalus, gali padaryti degtinė , dž inas, didelė s palankumo kokteilis.

Teritorijos nė ra.
Yra tik nedidelis baseinas, aplink kurį iš degę seni gultai.

Jokios animacijos, š iek tiek š okių vakare.

Man labai nepatiko personalo pož iū ris į „neturkus“: turkų sveč iams duodavo dideles porcijas, o mums virpanč ia ranka duodavo porą š aukš tų ir wali, turkams padarė į domių kokteilių ir pildavo. daug iš karto. Esame antra klasė . Jei nepraš ai į prasto kokteilio, galiausiai barmenas pasiekia savo tikslą , tu tiesiog nustoji praš yti kaž ko normalaus. Labai nemalonu.

Ir pabaigai: vieš buč io darbuotojai nesusitvarko su girtuokliu, kuris sustojo ir pradė jo rengti muš tynes. Dė l vieš buč io pigumo, ypač Ukrainos pilieč iams, į važ iavo toks kontingentas, kad tiesiog pasidarė baisu gyventi vieš butyje dė l nuolatinių girtų iš daigų , skandalų ir „sveč ių “ elgesio kaip gyvū nai. Personalas negali tvarkingai elgtis ir normaliems poilsiautojams suteikti ramybė s subž monių vadinti absoliuč iai nesugebanč iais.
Labai rekomenduoju š į vieš butį ! Viskas, kas paraš yta, yra tiesa. Tikiuosi, kad tai kaž kam iš gelbė s nuo blogų atostogų !
аватар _382069
Tokio siaubo dar nemač iau, po tokios "nuostabios" dietos turime alergiją ir vidurių už kietė jimą . Dizenterija, kambarys nevalomas tik už papildomą mokestį . Neatitinka 4 ž vaigž duč ių maksimum 2, paplū dimys labai toli! Jie nenorė jo kraustytis į. … Dar ▾ Tokio siaubo dar nemač iau, po tokios "nuostabios" dietos turime alergiją ir vidurių už kietė jimą . Dizenterija, kambarys nevalomas tik už papildomą mokestį . Neatitinka 4 ž vaigž duč ių maksimum 2, paplū dimys labai toli! Jie nenorė jo kraustytis į.4 ž vaigž duč ių vieš butį (niekam nelinkiu tokių atostogų !
аватар ll3550585
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 3.0
Vieš butis ne iki 4*. Blogiausia, kad restorane pilna musių , kurios ropoja ant maisto ir saldumynų . Ketvirtą dieną apsinuodijau maistu. Nerekomenduoju š io vieš buč io … Dar ▾ Vieš butis ne iki 4*. Blogiausia, kad restorane pilna musių , kurios ropoja ant maisto ir saldumynų . Ketvirtą dieną apsinuodijau maistu. Nerekomenduoju š io vieš buč io
аватар Egorov1123
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 2.0
Ž monė s turi ž inoti tiesą!! ! Pirmą kartą kur nors raš au atsiliepimus ir galbū t neraš ysiu daug, nes to neį manoma apibū dinti trumpai... 100% tai nė ra 4 * - daugiausiai trys ir su dideliu tempimu 1) Kelionių organizatorių nuotraukos toli nuo realybė s. … Dar ▾ Ž monė s turi ž inoti tiesą!! !
Pirmą kartą kur nors raš au atsiliepimus ir galbū t neraš ysiu daug, nes to neį manoma apibū dinti trumpai...
100% tai nė ra 4 * - daugiausiai trys ir su dideliu tempimu
1) Kelionių organizatorių nuotraukos toli nuo realybė s. . . vieš butis senas ir smirdi - patvirtins visi kas buvo
Jokiu remontu ten nekvepia. . . gal valgomajam pirko kė des - vienintelis dalykas, kuris ten buvo palyginti naujas
2) Maistas - ryž iai, makaronai, ryž iai, makaronai, bulvė s, o tada jei turė č iau laiko + pomidorai agurkai kopū stai. . . bandė eksperimentuoti su mė sa, bet nieko (viš tiena, kalakutiena)
Rezultatas - visas vieš butis barė ir gė dijasi apie tai kalbė ti, kol priė jo ir nepaklausė (galvojau, kad gal aš viena)
3) Vieš buč io savininkas yra adekvatus ž mogus, bet iš karto pasakysiu, kad rusiš kai nekalba (iš mok angliš kai - labai malonus ž mogus), o vadovų komanda yra azerbaidž anieč iai, vadovaujami Radž i, kuris nuolat bando apgauti (dė l to negalė jo bendrauti su protingais ž monė mis ir kiekvienas dialogas baigdavosi skubiais reikalais ir neiš sprę stais svarbiais klausimais).
Jie š ypsosi į veidą ir liejasi purvu už nugaros ir atrodo, kad Turkijoje tai yra normalu...Nenoriu iš lieti viso pykč io - jo yra daug...
SVARBU:
Neskaitykite gerų atsiliepimų - vieš butis iš girdo gandą , kad juos raš o patys vieš buč io vadovai ! ! ! kaž kas panaš aus į tai. . .
Pirmą kartą ir turbū t paskutinį kartą buvau Turkijoje. . . deja, nerealiai graž i š alis su siaubingais ž monė mis, kuriems nerū pi, kad mes turistai ir jie iš mū sų už dirba. . . toks jausmas, kad kaž kas vis tiek yra skolingas. Padorių yra labai maž ai ir tik tarp turkų (yra ir kurdų bei azerbaidž anieč ių )
Самый красивый вид на отель и кусочек их знаменитого голубого ШАТЛА в котором вместе с людьми на пассажирских сиденьях катают собак
аватар Nelia22
Ilsė jomė s su kompanija. Greitai apsigyvenome, bet kambaryje nebuvo pakabų ! jokios duš o ž elė s, jokių antklodž ių ! Maistas buvo toks-toks (vaisių beveik nebuvo) Inetas blogas. Administracija sekė kiekvieną ž ingsnį . Mė gavomė s oru ir gamta!. … Dar ▾ Ilsė jomė s su kompanija. Greitai apsigyvenome, bet kambaryje nebuvo pakabų ! jokios duš o ž elė s, jokių antklodž ių !
Maistas buvo toks-toks (vaisių beveik nebuvo)
Inetas blogas.
Administracija sekė kiekvieną ž ingsnį .
Mė gavomė s oru ir gamta!
аватар yurbor64
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 6.0
Graž us ramus vieš butis. Į sikū rė me ryte, po pusryč ių , o apie 11 valandą Chatelet jau buvome paplū dimyje. Personalas draugiš kas, kalba rusiš kai. Jokių į brė ž imų , bet š varu ir patogu. Pro langus matyti vidinis kiemas. … Dar ▾ Graž us ramus vieš butis. Į sikū rė me ryte, po pusryč ių , o apie 11 valandą Chatelet jau buvome paplū dimyje. Personalas draugiš kas, kalba rusiš kai. Jokių į brė ž imų , bet š varu ir patogu. Pro langus matyti vidinis kiemas. Naktimis daž niausiai tylu. Tik kartą į monė triukš mavo, tač iau darbuotojai juos nuramino. Vakare pasirodė karš tas vanduo. Ryte, apie 6 val. , muezzinas pabudo iš netoliese esanč io minareto su š auksmu melstis, bet man tai nelabai trukdė .
Maistas skanus ir gana į vairus. Kaip daugelis raš ė , su mė sa š iek tiek pertempta. Pusryč iai su asortimentu gan prasti, bet iš bado nenumirsi, gyvenome iki pietų . Alkoholis, nuo 10.00, neskiestas, gana kokybiš kas. Tiesa, kartais pasitaikydavo pertraukų su pavieniais gė rimais.
Chatelet buvo retai važ iuojama, daž niausiai pė sč iomis buvo malonu nueiti iki paplū dimio.
Antradieniais per 7 minutes nueisite iki drabuž ių turgaus. Kai kurie smulkmenos gali bū ti geras sandoris. Eikite ten po 16 (tada prekybos procesas lengvesnis).
Miestas tiesiog nuostabus. Smagu vakare pasivaikš č ioti. Pasiimkite vairuotojo paž ymė jimą , galė site iš sinuomoti elektrinius paspirtukus ir važ iuoti.
Porą kartų buvome į kalnus (ž inoma, mė gė jams). Miesto vaizdas iš virš aus – į spū dingas!
Į ekskursijas rinkitė s ne iš kelionių organizatorių (dvigubai brangiau). Mieste, ypač pakraš č iuose, galima pasiimti tuos pač ius, o turint nemaž ą kompaniją net ir derė tis.
Ilsė jomė s 5 ž monė s, bendrai likusiais esame patenkinti. Galime pakartoti dar kartą .
аватар UA_MAN
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 6.0
Rugsė jo pabaigoje turė jau galimybę pailsė ti nuo darbų ir š eimos bei susitarti su drauge mini atostogas Turkijoje. Kemere buvau ir anksč iau, todė l jau supratau, kur viskas yra ir kur apsigyvensiu. Biudž etas buvo suformuotas pagal principą.60% vieš butis + 40% pas jus, todė l pirmos eilutė s teko atsisakyti, kad nebū tų š vaistomi š eimos pinigai. … Dar ▾ Rugsė jo pabaigoje turė jau galimybę pailsė ti nuo darbų ir š eimos bei susitarti su drauge mini atostogas Turkijoje.
Kemere buvau ir anksč iau, todė l jau supratau, kur viskas yra ir kur apsigyvensiu.
Biudž etas buvo suformuotas pagal principą.60% vieš butis + 40% pas jus, todė l pirmos eilutė s teko atsisakyti, kad nebū tų š vaistomi š eimos pinigai.
Kadangi kelionė s tikslas buvo naujos į domios paž intys, naktiniai pasivaikš č iojimai ir š altas alus, miesto vieš buč io formatas visai tiko.
Taigi, lyginant kelionių agentū ros pasiū lymus, dar kartą perskaič ius atsiliepimus, pasirinkimas krito į Grand Nar Hotel 4 *, atrodo, kad tai nė ra brangu ir, tiesą sakant, blogai, niekas nieko neparaš ė ...
Pirmos dienos atsiskaitymas.
Į vieš butį atvykome bū tent pusryč iams, administracija maloniai pasiū lė papusryč iauti ir tada iš sprę sti registracijos klausimą , už siminiau, kad reikia greitai už siregistruoti, man už siminė , kad nieko neį manomo... )) rezultatas, nedidelis atlygis ir atsiskaito nelaukiant, kol baigsime gerti arbatą ...
-=Skaič ius. =-
Standartinis kambarys, maž as, š varus. Kondicionierius, televizorius, spinta, 2 lovos 80 cm negirgž da. Duš as ir tualetas gerai. bet reikia veido patobulinimo. Kambaryje yra pakankamai didelis balkonas dū mų pertraukai ir drabuž ių dž iovinimui, vaizdas į kiemą į baseiną . .
Apskritai viskas tiko, biudž etas, bet neblogas.
-=Galia=-
Kalbant apie mitybą , galiu pasakyti, kad vieš butis taupo pinigus, mė sos mė gė jams viskas nė ra labai gerai...Atrodo, kad jis nė ra labai atskiestas, tai yra, ne gryna forma. Nuo karš to kasdien 2 patiekalai + 2 garnyrai (makaronai, ryž iai), + 1 sriuba. Galima ž olė ir salotos. Buvo galima į sigyti š altų už kandž ių , pavyzdž iui, ant grotelių keptų darž ovių . Iš desertų taip pat buvo iš ko rinktis – iš vaisių , arbū zo ir meliono.
Verta paminė ti, kad bare yra geras „Pepsi“.
Sulč ių aparatas, ž inoma, ne š viež ias, bet ir ne milteliai. (Supakuotos sultys)
Galimybė gauti geriamojo vandens, arbatos ir natū ralios kavos.
Ž odž iu, nebadausi. . bet jie nevalgė.
-=Jū ra=-
Vieš butis yra 1 km atstumu nuo jū ros, geru tempu 15 minuč ių pė sč iomis. Rugsė jo viduryje karš tis jau nebetvanku, tad vaikš č ioti pė sč iomis 2 kartus per dieną nebuvo sunku.
Autobusas kursuoja 12 kartų per dieną , todė l kartais tenka pristatyti...
Grand Nar nuomoja dalį paplū dimio iš „155 paplū dimio“, yra skė č iai ir gultai, rankš luostį galima iš sinuomoti vieš butyje už.5 USD savaitei.
Į ė jimas į jū rą – dideli akmenukai, jū ra š vari ir š ilta...kitaip, kaip ir visoje pakrantė je. .
-=SPA=-
Vieš butyje yra hamamas (nemokamas), SPA procedū ros, hamamo programa, smeigtukai, putos, masaž as, kaukė = 15 USD yra visai verta ir gali bū ti rekomenduota.
Taip pat yra nedidelė sporto salė.

WiFi marš rutizatorius yra tik registratū roje, apima baseino zoną ir tuos, kurie turi numerį virš registratū ros.

Animacijos vieš butyje nė ra, turistams su vaikais atvykti nerekomenduoju.

Baseinas, 1.5m, š alia baseino 40 gultų , kurių pilnai pakanka tam tikram poilsiautojų skaič iui.
Dė l to galiu pasakyti, kad vieš butis yra silpnas 3k, 1 km atstumu nuo jū ros. Tuo pač iu ten ateina geri ž monė s, kurie iš lygina visus nelygumus; )
Gero poilsio.
Rodyti daugiau »


avataras ALEXANDER573
prieš 7 metus  •  4 abonentas 2 atsakymai
avataras ALEXANDER573
prieš 7 metus  •  6 prenumeratorių 9 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Goynuko kanjonas
Įvertinimas 9.6
Turkija, Kemeras
Aktyvus poilsis, Gamta
Olympos keltuvas
Įvertinimas 9.8
Turkija, Kemeras
Gamta, Transportas
Faselio miestas ir įlanka
Įvertinimas 8.9
Turkija, Kemeras
Architektūra, Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės, Istorija

Отель расположен в городе Кемер. Собственный песчано-галечный пляж находится в 900 м от отеля. Курсирует шаттл на пляж, в определенные часы, бесплатно. Отель был открыт в 2006 году, последняя реновация проводилась в 2018-19 годах. Состоит из одного 3-этажного здания. Бюджетный вариант для отдыха молодежи. Отель расположен в близи городских развлечений и кафе.

Vieta 45 км от аэропорта Анталии.
Paplūdimio aprašymas Пляж в 900 м от отеля. Курсирует бесплатный автобус (6 раз в день). Заход в море — крупная галька. На пляже есть душ, кабинка для переодевания и бар (платно). Протяженность пляжа 50 м.
 • 3 ir toliau
 • privatus paplūdimys
 • smėlio ir akmenukų paplūdimys
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Расписание работы ресторана: завтрак с 07.30 до 09.30, обед с 12.30 до 14.00, полдник с 17:00 до 17:30, ужин с 19.00 до 21.00.

2 конференц зала, 1 открытый бассейн 100 кв.м.

В отеле Grand Nar накрывают завтрак «шведский стол». В ресторане отеля подают блюда традиционной и интернациональной кухни в формате «шведский стол». На территории также работает снэк-бар и бар у бассейна.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • gydytojas
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas В спа-центре отеля Grand Nar оборудована турецкая баня и сауна, а также проводятся массажные процедуры. Сотрудники организуют развлекательные мероприятия. К
 • sauna/vonia/hamamas  FREE 
 • stalo tenisas  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • sporto salė  FREE 
 • animacija
Kambarių aprašymas

Всего 85 номеров, расположенных в одном трёхэтажном здании. Из номеров открывается вид на бассейн, сад или горы.

Kambariuose

Кондиционер, мини-бар, бесплатная вода в день заезда, спутниковое ТВ, телефон, ванная комната, фен, сейф (платно), балкон, ежедневная уборка номеров, смена белья и полотенец 2 раза в неделю.

Adresas Atatürk Cad. 159 sok. No: 13, Kemer, 07980 Antalya, Türkiye
Telefonai: + 90 242 814 39 00, +90 533 409 11 02
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Grand Nar Hotel
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.