Beldibi Beach Hotel 4*– Atsiliepimai

50
Įvertinimas 5.410
pagrįstas
50 apžvalgų
№189 viešbučio reitinge Kemeras
5.7 Skaičius
6.2 Aptarnavimas
5.6 Grynumas
5.4 Mityba
6.4 Infrastruktūra
Viešbutis pastatytas 2002 metais, paskutinis renovacija atliktas 2018 metais. Šeimos ir jaunimo ekonomiško poilsio viešbutis, įsikūręs kitoje kelio pusėje nuo jūros, Beldibi kaime.Daugiau →
аватар ziskin
 •  keliavo 4 savaites prieš
Įvertinimas 3.0
Rinkomė s iš biudž etinių pagal atsiliepimus, viskas pasirodė daug prasč iau. Viskas į skaič iuota. Alkoholio neduoda, paplū dimys remontuojamas, tvarkytojai ima pinigus ir neduoda gero kambario, tik savo, ž monė s skundž iasi, bet savininkas neatsiliepia. … Dar ▾ Rinkomė s iš biudž etinių pagal atsiliepimus, viskas pasirodė daug prasč iau. Viskas į skaič iuota. Alkoholio neduoda, paplū dimys remontuojamas, tvarkytojai ima pinigus ir neduoda gero kambario, tik savo, ž monė s skundž iasi, bet savininkas neatsiliepia.
аватар shenia
 •  keliavo 10 mėnesių prieš
Įvertinimas 10.0
Puikus vieš butis. Tai labai pigu. . . todė l kontingentas č ia nelabai plū sta - tai didž iausias trū kumas))). Ir taip – ​ ​ maistas skanus, kambariai š varū s, arti jū ra. Pasirinkau vieš butį su blogais atsiliepimais, kad nebū tų per karš ta viskas į skaič iuota. … Dar ▾ Puikus vieš butis. Tai labai pigu. . . todė l kontingentas č ia nelabai plū sta - tai didž iausias trū kumas))). Ir taip – ​ ​ maistas skanus, kambariai š varū s, arti jū ra. Pasirinkau vieš butį su blogais atsiliepimais, kad nebū tų per karš ta viskas į skaič iuota. Planavau vietinė se kavinė se valgyti ką noriu (jei pietums ar vakarienei nė ra baltymų ). Bet tai nė ra taip blogai, kaip jie į sivaizduoja. Maistas buvo į vairus ir gausus. Viš tiena visada buvo į vairių variantų , pupelė s, avinž irniai, jautiena, ž uvis, sū riai. . . Iš vaisių davė melioną , arbū zą , vynuoges, obuolius, kriauš es, slyvas. Bet nuė jau nusipirkti vietinių persikų ir figų (jie dieviš ki).
Netoli vieš buč io yra daug taš kų , kuriuose parduodami vaisiai ir š viež iai spaustos apelsinų sultys (0.5 l tik 1 USD), 4 kauš eliai ledų - 1 USD. Netoliese yra daug turgų - kainos maž esnė s nei Kijevo, vanduo - 0.5 - 6 UAH. Gavau visą lagaminą sveč ių . Jū ra š vari ir š ilta. Vienintelis dalykas yra tai, kad kojos nupjautos ant akmenukų , todė l nusipirkau sau turkiš kus muilo indus už.2 USD. Vadovas asmeniš kai eidavo į paplū dimį ryte ir vakare ir pasirū pindavo, kad visiems už tektų gultų ir vež davo vietinius ž mones bei poilsiautojus iš kitų vieš buč ių – kad jo vieš buč io poilsiautojams bū tų patogu gulė ti ant gultų , o ne ant ž vyro. . Viskas š aunu. . . nebent pač ių poilsiautojų elgesys (tiesiog gė dijasi kai kurių , jie spjauna, prisigeria iki są monė s, kratosi savo teisių kaip. ).
Rekomenduoju vieš butį .
аватар Joli
 •  keliavo 10 mėnesių prieš
Įvertinimas 2.0
Sveiki! Tikiu, kad mano apž valga bus naudinga ir tikrai objektyvi! Pasirinkome specialiai nebrangų vieš butį , nes biudž etas buvo labai ribotas, norė josi š varios ir graž ios jū ros. Kalbant apie jū rą , tai jie tikrai neapsiriko – ir š ilti, ir š varū s, ir peizaž ai – tiesiog be ž odž ių ! Vieš butis: Supratau, kad einu į nebrangų vieš butį. … Dar ▾ Sveiki! Tikiu, kad mano apž valga bus naudinga ir tikrai objektyvi! Pasirinkome specialiai nebrangų vieš butį , nes biudž etas buvo labai ribotas, norė josi š varios ir graž ios jū ros. Kalbant apie jū rą , tai jie tikrai neapsiriko – ir š ilti, ir š varū s, ir peizaž ai – tiesiog be ž odž ių ! Vieš butis: Supratau, kad einu į nebrangų vieš butį...Bet aš manau taip: kiekvienas ž mogus, turintis bet kokių pajamų , nusipelno ir turi teisę į š varų kambarį , š varų vonios kambarį ir š varius rankš luosč ius. Tualetas iš ankstesnių poilsiautojų nebuvo nuimtas, o rankš luostis mums buvo sulankstytas ant lovos - kai iš siskleidž iau, OOOO siaubas, ant viso rankš luosč io buvo dė mė s nuo menstruacijų . Kur tai yra?? ? Vieš nagė s metu kambarys nebuvo tvarkomas. Gal kam tai patinka. . . Stiklai bare neš varū s. Na, trumpai tariant, tai tikrai ne 4 * ir kaip kelionių organizatoriai gali tai parduoti, pasirodo, tai yra apgaulė . Tų reikalavimų , kurie keliami keturiems, š iame vieš butyje visiš kai nė ra. Tai vieš butis be ž vaigž dė s. Taip, gera nuotaika ir kompanija – visa kita svarbiausia, bet vis tiek. . .
аватар christina.koval25
 •  keliavo 10 mėnesių prieš
Įvertinimas 5.0
Dė l maisto klausimų nekyla, maitinosi normaliai, daug, alkanas tikrai nebū si! Registratū roje nuo ryto iki vakaro buvo 2 merginos, kurios tiesiog nesisveikino. Net kai sakai: Sveiki. Jie net než iū rė jo į tavo pusę...Vakare vaikinas buvo š alia ir tai visiš kai kitas reikalas: jis pasisveikina, paragina, š ypsosi. … Dar ▾ Dė l maisto klausimų nekyla, maitinosi normaliai, daug, alkanas tikrai nebū si! Registratū roje nuo ryto iki vakaro buvo 2 merginos, kurios tiesiog nesisveikino. Net kai sakai: Sveiki. Jie net než iū rė jo į tavo pusę...Vakare vaikinas buvo š alia ir tai visiš kai kitas reikalas: jis pasisveikina, paragina, š ypsosi...
Kambarys: lova š vari, š viež ia, tualeto durys neuž darė spynos, buvo sulū ž usios, atė jus vonioje buvo veidrodis purvinas nuo stiprių laš elių , tiesiog už muš ė akimirką , kai kambarinė paliko š epetį klozeto dangtis iš valius kambarį...(( Na tai nepaisant to, kad nesame iš rankū s ž monė s. . . aiš ku, veiksmas buvo skardas! )
Kitas dalykas yra tai, kad Wi-Fi yra mokamas, o vestibiulyje taip pat. . . Jie mokė jo 2 USD per dieną už.1 į renginį...Bet aš tai gerai pagavau, kambaryje irgi.
Apskritai, visa kita esame patenkinti, tač iau yra nedidelių niuansų...
Paplū dimys yra kitapus kelio, jū ra š vari, o laukinis paplū dimys yra apie 20 minuč ių pė sč iomis, vanduo ten tiesiog neį tikė tinas. . . Mes daž nai ten eidavome.
аватар l.e.l.i.k.88
 •  keliavo 1 metų prieš
Įvertinimas 7.0
Į vieš butį atvyko 21.30 val. Mus tuoj pat susodino ir pakvietė pavakarieniauti, nors vakarienė jau praė jo, maisto liko mums. Kambarys š varus ir atnaujintas. Geras vieš butis už tokį biudž etą . Važ iavome per jū rą . Jis yra 50 m nuo vieš buč io, š varus ir š iltas. … Dar ▾ Į vieš butį atvyko 21.30 val. Mus tuoj pat susodino ir pakvietė pavakarieniauti, nors vakarienė jau praė jo, maisto liko mums. Kambarys š varus ir atnaujintas. Geras vieš butis už tokį biudž etą . Važ iavome per jū rą . Jis yra 50 m nuo vieš buč io, š varus ir š iltas. Maistas normalus, alkani nebuvome (kurie domė josi daug keptų darž ovių , ž alumynų į vairiais variantais, š viež iomis darž ovė mis, salotomis (mė gė jui tai Turkija).
Viš tiena buvo į vairių variantų , reikia pagerbti š efą , kaip jam pavyko ją taip į vairiai iš kepti. Yra nedidelis baseinas. Vieš buč io teritorija nedidelė . Animacijos nė ra, bet mums jos nereikė jo. Patys daug vaikš č iojome, vieš butyje beveik neuž sibuvome. Š alia yra laukinis paplū dimys, verta nueiti, bet geriau paplū dimiu nusileisti, mums ten labiau patiko. Taip pat yra praė jimas per tunelį už daru keliu, ir jū s nusileisite į laukinį paplū dimį , kuris yra kitoje kalno pusė je, mums nepatiko, jis labai purvinas ir daug ž monių .
Iš ė jome pasivaikš č ioti į Kemerą , bilieto kaina 7 liros. Arba 1 doleris. Bet pelningiau mokė ti liromis. Iš vykome vė lai vakare, persė dimas buvo 23.00 ir iš skrido 3.15. Vadovė mums atneš ė nedidelį už kandį (obuolių ir sumuš tinių ) – už š ią ypatingą padė ką . Mū sų vieš nagė s pabaigoje buvo problemų su karš tu vandeniu, bet manau, kad naujasis savininkas jas iš sprendė . Gyvenome 4 aukš te su vaizdu į jū rą . Poilsis buvo puikus, apskritai, kas už ką eina, tas gauna. Tai geras 4. Tad kas nori geros jū ros ir arti vieš buč io, be diskotekų triukš mo, tuomet š is vieš butis kaip tik tau.
аватар kim9087
 •  keliavo 1 metų prieš
Įvertinimas 4.0
Paprastas paprastas vieš butis. Kambariai nepretenzingi (mums sugedo viena lempa, tai per 9 dienas nesutvarke. . . bet mums neprireikė ). Kambaryje trū ko š aldytuvo. Kambarys buvo valomas kiekvieną dieną , patalynė buvo keič iama du kartus, o rankš luosč iai - vieną kartą . … Dar ▾ Paprastas paprastas vieš butis. Kambariai nepretenzingi (mums sugedo viena lempa, tai per 9 dienas nesutvarke. . . bet mums neprireikė ). Kambaryje trū ko š aldytuvo. Kambarys buvo valomas kiekvieną dieną , patalynė buvo keič iama du kartus, o rankš luosč iai - vieną kartą . Labai dideli vandens pertraukimai – nuo ​ ​ š alto iki verdanč io vandens, nuo karš to iki š alto. Vaikus prausti buvo labai sunku.
Iš kambario atsiveria vaizdas į kalnus.
Maistas monotoniš kas, bet mums už teko. Visada valgydavo. Neuž teko saldumynų . Alkoholis ir kava nė ra skanū s. Nė ra animacijos, net muzikos. Vieš buč io teritorija labai maž a.
Mums tai nebuvo visiš kai svarbu, nuė jome į vieš butį valgyti ir miegoti)))) Jū ra yra kitapus kelio) Gamta ir jū ra yra nuostabios. Laukinis paplū dimys yra pati graž iausia vieta š iame mieste.
Apskritai, jei valgote jū roje, tai yra visiš kai normalu. Bet deklaruoto 4 * č ia NĖ RA!
Savininkui reikia daug ką pakeisti, ypač nuolatinę giminaič ių ir jų vaikų , kurie stovi ant galvų vieš butyje ir kuriems viskas leidž iama, buvimą .
Vaikinai virtuvė je ir bare labai stengiasi, ač iū už tai.
O svarbiausia - nemalonu - MUSĖ S valgomajame! ! !
аватар Irina_Maksimenko
 •  keliavo 1 metų prieš
Įvertinimas 10.0
Man asmeniš kai vieš butis labai patiko. Mė gstanč ioms praš matnumą ir blizgesį tai netiks. Vos perž engus vieš buč io slenkstį su š ypsenomis mus pasitiko vieš buč io darbuotojai. Mergina Nazan iš kart pasiū lė papusryč iauti ir tuoj pat apsigyveno. … Dar ▾ Man asmeniš kai vieš butis labai patiko.
Mė gstanč ioms praš matnumą ir blizgesį tai netiks.
Vos perž engus vieš buč io slenkstį su š ypsenomis mus pasitiko vieš buč io darbuotojai. Mergina Nazan iš kart pasiū lė papusryč iauti ir tuoj pat apsigyveno. Nors vieš butis ir plotas nedidelis, bet labai jaukus. Kambarys kuriame gyvenome š varus (manau, kad buvo pertvarkytas), lovos patogios. Kambarys buvo valomas kiekvieną dieną . Mums tikra dovana buvo graž us vaizdas į kalnus pro panoraminius langus ir gaidž ių giedojimas.
Maistas visada buvo š viež ias ir skanus. Dominavo darž ovė s, darž ovių patiekalai, į vairū s sū riai, alyvuogė s, viš tiena. Apskritai sveika mityba. Saldainių nebuvo, bet jie man nė ra prioritetas. Iš vaisių buvo obuoliai, arbū zai, melionai. Iš alkoholio, skanaus sauso raudonojo vyno ir š viež io, nekartaus alaus.
Kalbant apie vieš buč io personalą , kaip suprantu, vieš butyje pasikeitė savininkas. Ž monė s stengiasi, dirba dė l valdž ios. Mač iau mandagumą , reagavimą , š ilumą poilsiautojų atž vilgiu.
Dabar vieš butis neturi savo paplū dimio, kaip sakoma interneto svetainė se, gulto kaina miesto paplū dimyje yra 2 USD (informacija iš registratū ros). Bet iš tikrų jų nuvaž iavome prie jū ros, už siė mė me gultus ir nieko nemokė jome, nes niekas prie mū sų nesikreipė . Jū ra nuostabiai š vari ir š ilta. Važ iuokite, atsipalaiduokite, pasisemkite jė gų.. .
аватар sulgalena32
 •  keliavo 1 metų prieš
Įvertinimas 10.0
Viskas labai gerai! Atvykome apie 9 val. Mus iš karto pakvietė pusryč ių . Jie iš kart apsigyveno. Labai jaukus, š eimai priklausantis, maž as, ramus vieš butis. Darbuotojai š ypsosi ir paslaugū s. Maistas į vairus ir gausus. Viš tiena pietums ir vakarienei kiekvieną kartą kepama vis kitaip ir skani. … Dar ▾ Viskas labai gerai! Atvykome apie 9 val. Mus iš karto pakvietė pusryč ių . Jie iš kart apsigyveno. Labai jaukus, š eimai priklausantis, maž as, ramus vieš butis.
Darbuotojai š ypsosi ir paslaugū s.
Maistas į vairus ir gausus.
Viš tiena pietums ir vakarienei kiekvieną kartą kepama vis kitaip ir skani.
Visos darž ovė s visada š viež ios ir traš kios.
Jū ra yra kitapus kelio, o kalnai – kitoje vieš buč io pusė je. Peizaž ai nuostabū s.
Poilsis – tik malonumas.
аватар slawa_slawa_slawa
 •  keliavo 1 metų prieš
Įvertinimas 1.0
Atostogauju su ž mona. Pirkome bilietą per TEZ TOUR. Viską galiu apibū dinti vienu ž odž iu – VISINIS Siaubas. Esu sukrė stas, kaip toks didelis kelionių organizatorius kaip TEZ TOUR gali parduoti keliones į tokį ž emos klasė s vadinamą jį. … Dar ▾ Atostogauju su ž mona. Pirkome bilietą per TEZ TOUR. Viską galiu apibū dinti vienu ž odž iu – VISINIS Siaubas. Esu sukrė stas, kaip toks didelis kelionių organizatorius kaip TEZ TOUR gali parduoti keliones į tokį ž emos klasė s vadinamą jį.4 ž vaigž duč ių vieš butį . Maksimalus – DVI Ž VAIGŽ DĖ S. Nenoriu apibū dinti viso to siaubo, nes visai nepatariu atvykti į š į vieš butį , kad į sitikintum. Noriu pasakyti tik viena – iš informacijos, kuri yra vieš buč io svetainė je, vienintelė tiesa ta, kad vieš butis yra 50 metrų atstumu nuo jū ros. Visa kita yra Ž ALVARINIS CINIS MELAS. Nuotraukos svetainė je tikriausiai darytos, kai 2002 m. atidarytas vieš butis. Pasikeitė vieš buč io savininkas ir jis sako, kad tiesiog nespė jo pakeisti informacijos svetainė je, tač iau sezonas prasidė jo ir ž monė s eina perskaitę informaciją svetainė je ir paž iū rė ję nuotraukas. Turė ti vieš butį tokioje dangiš koje vietoje ir sutvarkyti jį iki dabartinė s bū klė s yra netinkamo valdymo virš ū nė .
аватар svetabogema
 •  keliavo 1 metų prieš
Įvertinimas 3.0
Ką tik grį ž au iš atostogų ir nusprendž iau paraš yti atsiliepimą . Vieš butis 4 asmenims netraukia geros C klasė s. Nebrangus vieš butis už tokią kainą . Š vari nedidelė teritorija, š alia jū ra 3 minutė s pė sč iomis. … Dar ▾ Ką tik grį ž au iš atostogų ir nusprendž iau paraš yti atsiliepimą . Vieš butis 4 asmenims netraukia geros C klasė s. Nebrangus vieš butis už tokią kainą . Š vari nedidelė teritorija, š alia jū ra 3 minutė s pė sč iomis. Atvykome 8 val. , registracija 14 val. Kas po naktinio skrydž io nelabai dž iugino. Po nedidelė s alkoholio dovanė lė s jie apsigyveno 11. Kambarys neblogas 4 aukš te. Pelė sio ir purvo nemač iau. Kol laukė me registracijos, prie mū sų priė jo Sofija ir į kalbė jo apsilankyti hamame, kuris po bemiegė s nakties buvo kaip tik. Mus tokiame vieš butyje maloniai nustebino geri masaž uotojai. Mane Rehanas masaž avo merginoms Mortai ir Elijai. Nukentė jus nuo COVID-19, man atsirado komplikacijų peč ių srityje. Per penkis masaž us aš kaip agurkas. Grį ž usi iš atostogų nuė jau į sporto salę . Jei esate vieš butyje, bū tinai atlikite drenaž inius masaž us, kartu su plaukimu, tai duoda puikų rezultatą .
Dabar apie vieš butį . Paplū dimys visai netoli, gultų už teko visiems. Beldibyje paplū dimiai iš siskiria dideliais akmenimis, kelias į jū rą š iek tiek nuvalytas, bet geriau pirkti koralus. Paplū dimio baras yra mokamas. Animacijos vyko paplū dimio bare su modernia muzika ir diskotekomis. Vakare jums nebus nuobodu. Pasiimk savo alkoholį . Netoliese turguje porą kartų pirkome granatų ir gervuogių vyno. Alkoholis vieš butyje baisus. Jei keliaujate su linksma kompanija ir nesate gurmanas – esate č ia. Bet jei su vyrais, kurie mė gsta valgyti mė są , tai ne jū sų vieš butis. Č ia tiesiog nė ra, tik sojos. Pailsė jome merginos, nebuvome alkani. Yra daugybė darž ovių , bulguro, ryž ių , makaronų rū š ių . Maisto atž vilgiu tai yra pats prasč iausias vieš butis, kuriame esu buvę s. Pusryč iuose net nė ra jogurto. Aptarnavimas puikus, viskas š varu. Iš vaisių arbū zas ir melionas. Saldumynai visi vienodi. Na, reikia suprasti, kad 1 kg jautienos Turkijoje kainuoja 14 dolerių . Todė l už tokią kainą kokios mė sos turė site.
Kadangi mū sų atostogos buvo labai aktyvios, 7 dienas buvo 3 dienos vieš butyje, tai mū sų netrukdė . Turkija turi ką pamatyti. Visada vedu ekskursijas su gidu. Š į kartą nusprendė me pasiimti į gatvę ir nepralaimė jome. Kaina daug pigesnė . Saugumą stebi ir rusakalbiai gidai. Iš vykome į turkiš kus Maldyvus - super, visa diena jachtoje, į skaič iuoti pietū s su retkarč iais pasiplaukiojimu salose. Antroji ekskursija buvo plaukimas plaustais ir kanjonais dž ipais. Apskritai man patinka plaukti plaustais Turkijoje. Treč ią ją paė mė Š v. Mikalojaus ir Effes relikvijų jachta. Todė l kam reikia aktyvių atostogų Turkijoje, vieš butis puikiai tiks. Na, o jei mė gstate skaniai pavalgyti ir gerti kokybiš ką alkoholį , pateikite į geriausių penketuką . Na, viskas priklauso nuo kompanijos ir nuotaikos. Tikiuosi, kad mano apž valga padė s jums pasirinkti vieš butį . Mano atostogos buvo labai aktyvios ir linksmos, nors anksč iau buvau 5 ž vaigž duč ių kategorijoje.
Rodyti daugiau »


avataras rahimova.olia
Važiuoju birželio pabaigoje, galvoju ką veikti su laisvalaikiu!
9 metus prieš  •  2 abonentas 2 atsakymai
avataras rerebom
guli paplūdimyje,be ekskursijų ir su saikingu naktiniu gyvenimu?kaip pats viešbutis?
12 metus prieš  •  5 prenumeratorių 5 atsakymų
avataras dron020291
kai ilsėjausi kalbėjausi su viešbučio direktoriumi, noriu su juo susisiekti!
12 metus prieš  •  1 abonentas 1 atsakymas
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Goynuko kanjonas
Įvertinimas 9.6
Turkija, Kemeras
Aktyvus poilsis, Gamta
Olympos keltuvas
Įvertinimas 9.8
Turkija, Kemeras
Gamta, Transportas
Faselio miestas ir įlanka
Įvertinimas 8.9
Turkija, Kemeras
Architektūra, Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės, Istorija

Viešbutis pastatytas 2002 metais, paskutinis renovacija atliktas 2018 metais. Šeimos ir jaunimo ekonomiško poilsio viešbutis, įsikūręs kitoje kelio pusėje nuo jūros, Beldibi kaime.

Vieta Viešbutis įsikūręs 30 km nuo Antalijos oro uosto, 15 km nuo Antalijos centro, 10 km nuo Kemero, Beldibi I kaime.
Paplūdimio aprašymas Sava dalis miesto smėlio ir akmenukų paplūdimyje, 20 m nuo viešbučio. Paplūdimio ilgis 10 m. Tarp paplūdimio ir viešbučio yra kelias, požeminės perėjos nėra. Paplūdimio rankšluosčiai išduodami už užstatą.
 • 1-oji eilutė
 • privatus paplūdimys
 • smėlio ir akmenukų paplūdimys
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • Paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Visą parą dirbanti registratūra, 1 pagrindinis restoranas-baras, 1 baras prie baseino, 2 lauko baseinai, plotas 120 m2 ir 30 m2, prie baseino: skėčiai ir gultai (nemokamai), bevielis internetas fojė (mokama).

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Vaikų skyrius baseine.
 • Vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė
Pramogos ir sportas Vandens sportas (už papildomą mokestį), 1 vandens čiuožykla.
 • vandens parkas ar čiuožyklos  FREE 
Kambarių aprašymas

Viešbutyje yra 70 kambarių. Jį sudaro vienas pagrindinis 4 aukštų pastatas (be lifto), vienas 2 aukštų priestatas (šalia pagrindinio pastato) ir du vieno aukšto vasarnamiai.

Kambariuose

balkonas, oro kondicionierius, bevielis internetas: mokamas, dušas, tualetas, plaukų džiovintuvas, mini baras, telefonas, TV: kanalai.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas $
 • balkonas/terasa
Adresas Merkez, Beldibi Sahil Yolu Ataturk Cad. Nr.: 96, 07990 , Beldibi, Kemer, Antalija
DUK
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).