Viešbutis centre, geras poilsis!

Parašyta: 15 gegužės 2022
Kelionės laikas: 3 — 13 gegužės 2022
Viešbučio įvertinimas:
8.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 8.0
Aptarnavimas: 10.0
Grynumas: 8.0
Mityba: 8.0
Infrastruktūra: 10.0
Jaukus, patogus, š varus vieš butis.
Skanus maistas su daliniu maitinimu + 5 min
prie jū ros / į centrą.
Ir visa tai nė ra brangu!
Ko dar reikia biudž etiniam keliautojui, kad jis bū tų laimingas?
Anksč iau ilsė davomė s skirtinguose 3 ž vaigž duč ių vieš buč iuose Antalijos ir Egė jo jū ros pakrantė se.
Wassermann, vienas geriausių savo kategorijoje.
Jis gyvena iki 3 ž vaigž duč ių.
Administratorius Ayaz visada laukiamas ir maloniai padeda iš sprę sti iš kilusias problemas.
Jis kalba rusiš kai, o tai svarbu daugeliui keliautojų.
Atmosfera vieš butyje rami.
Geguž ė s mė nesį ilsimė s ir mė gaujamė s tyla!
Taigi rekomenduoju atostogoms paplū dimyje ir paž intinė ms atostogoms!
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą