UK Hotel Kiris 4*– Atsiliepimai

7
Įvertinimas 4.710
pagrįstas
7 apžvalgų
№239 viešbučio reitinge Kemeras
5.5 Skaičius
5.4 Aptarnavimas
5.1 Grynumas
4.0 Mityba
5.0 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs Kirish kaime, 6 km nuo Kemero miesto, 200 m nuo jūros. Susideda iš vieno 5 aukštų pastato. Atidaryta 2021 m. Tinka tiek jaunimui, tiek šeimoms.Daugiau →
аватар mirtanya0710
 •  keliavo prieš 3 savaites
Įvertinimas 10.0
Vieš butis buvo pasirinktas už patrauklią kainą . Labai patiko! Atmosferos! Iš mū sų kambario buvo vaizdas į kalnus. Teritorija nedidelė ! Visada š varu, tvarkinga. Yra apelsinų sodas, kuriame galite paragauti sultingų vaisių . Visoje teritorijoje palmė s, gė lė s. … Dar ▾ Vieš butis buvo pasirinktas už patrauklią kainą . Labai patiko! Atmosferos! Iš mū sų kambario buvo vaizdas į kalnus. Teritorija nedidelė ! Visada š varu, tvarkinga. Yra apelsinų sodas, kuriame galite paragauti sultingų vaisių . Visoje teritorijoje palmė s, gė lė s. Baseinas su 2 č iuož yklomis. Ž aidimų aikš telė . Visas personalas labai draugiš kas. Maistas - 3 kartus per dieną . Visada yra už kandis – mė sainiai, bandelė s. Dietoje daug į vairių darž ovių , vaisių , viš tienos, ž uvies, į vairių rū š ių sū rių , pieš tukų , picų , troš kintuvų...Baras dirba nuo 10 iki 22 val. , kuriame galė site mė gautis alumi, vynu, kokteiliais, degtine, tekila . Kava, arbata, vanduo – visą parą . Teritorija saugoma, galima ilsė tis su vaikais. Vakare vaikų pramogos – animatoriai, vė liau diskoteka, karaokė . Ač iū už puikią vieš nagę? ?
Вид з балкона номеру Дитячі розваги Вид з вікна номеру Вид з балкону на іншу сторону Готель Апельсинові дерева Палуба- кофейня Територія
аватар msirenko79
 •  keliavo prieš 11 mėnesių
Įvertinimas 1.0
Nesileiskite į ekskursiją į š į vieš butį Aš , Maksimas, tuo metu, kai raš ė me apž valgą visose svetainė se, 2007 m. liepos 20 d. gyvenau JK vieš butyje Kiriš o mieste. 2023 - 30.07. 2023 m Anex turas atsiuntė mane į š į siaubą. … Dar ▾ Nesileiskite į ekskursiją į š į vieš butį
Aš , Maksimas, tuo metu, kai raš ė me apž valgą visose svetainė se, 2007 m. liepos 20 d. gyvenau JK vieš butyje Kiriš o mieste. 2023 - 30.07. 2023 m
Anex turas atsiuntė mane į š į siaubą.
Š is vieš butis aiš kiai nė ra 4*. Daugiausia 2*. Buvau daug kur ir turiu ką palyginti.
1. Virtuvė tiesiog siaubinga: vaisių ir turkiš kų saldumynų visai nė ra. Į mano klausimą vieš buč io administracija atsako: „Kodė l tu neklausi“.
2. Taip pat nė ra jū ros gė rybių ir ž uvies. Tač iau makaronų ir svogū nų yra daug.
3. Virtuvė je visur yra musių ir kač ių.
4. Valymas kambaryje reikia nueiti ir paklausti registratū roje.
5. Nelaukite karš to vandens po 21:00.
6. Kambariai visi apmirę , vietomis nė ra stalč ių , rankenė lių , kaž kas neatsidaro ir neuž sidaro.
7. Virtuvė s zonoje dvokia nuotekos.
8. Registratū roje nemokamo Wi-Fi nė ra, viskas mokama.
9. Liftas negyvas, laidai atidengti.
10. Koridoriuje kampuose dulkė s klubuose, kaž kas prieš.4 dienas koridoriuje iš dauž ė stiklą , iš jo skeveldros vis dar randamos palei koridorių.
vienuolika.
Iš gė rimų bare, Coca-Cola, Fanta, Sprite, dž ino ir laistinto alaus mano skoniui ir tai visi gė rimai bare.
12. Sulč ių visai nė ra.

Kalbant apie mano teiginius, jie taip pat susikerta su manimi, kad aš noriu daug.

Visiš kas nusivylimas š iuo vieš buč iu.

Š is vieš butis nusipelno bū ti į trauktas į juodą jį są raš ą .
аватар dogmat.y.r
 •  keliavo prieš 11 mėnesių
Įvertinimas 2.0
Turkija – ne pirma, yra su kuo palyginti. Tai buvo ne 4, o 2 ž vaigž dutė s. 1. Valgykloje (nes restoranu to nepavadinsi) dar nemač iau tokio kiekio musių . Darž ovė s už š io bū rio nesimatė , bet neperdedu. 2. Bezroyein dieta. Bū davo dienų , kai pietums mė sos visai nebuvo. … Dar ▾ Turkija – ne pirma, yra su kuo palyginti. Tai buvo ne 4, o 2 ž vaigž dutė s.
1. Valgykloje (nes restoranu to nepavadinsi) dar nemač iau tokio kiekio musių . Darž ovė s už š io bū rio nesimatė , bet neperdedu.
2. Bezroyein dieta. Bū davo dienų , kai pietums mė sos visai nebuvo. Iš vaisių tik arbū zas, bet ne visas dienas, o porą dienų obuoliai apie į prastus turkiš kus saldumynus negirdė jo. Po to, kai dukros lė kš tė je radau 2 muses, nuė jau pas vadybininkę , bet man pasakė , kad nieko negalima padaryti.
3. Internete radau organizaciją , kuri, anot manę s, tikrina š iuos vieš buč ius, paraš iau ten kelis klausimus apie antisanitarines są lygas ir dietą be baltymų.
Po to ž monė s atbė go, bet paaiš kė jo, kad galima ką nors padaryti. Musė s buvo apnuodijamos ir iš varytos ventiliatoriais, pradė tos š erti pusgaminiais: grynuoliais, kurių buvo į vairių patiekalų ir rū š ių , nuo kepinių iki darž ovių troš kinio su jomis. Tai siaubinga
аватар fox506
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 7.0
Vieš butis neatitinka 4 ž vaigž duč ių į vertinimo. Neš varū s, antisanitariniai, kambariai nevalyti, vieš osios patalpos nevalytos. Nieko nė ra, niekada nemaniau, kad Turkijoje gali likti alkanas. Baseine stiklinė , maistas. Nuolat tenka klausti administratorių ir kiš ti nosį . … Dar ▾ Vieš butis neatitinka 4 ž vaigž duč ių į vertinimo. Neš varū s, antisanitariniai, kambariai nevalyti, vieš osios patalpos nevalytos. Nieko nė ra, niekada nemaniau, kad Turkijoje gali likti alkanas. Baseine stiklinė , maistas. Nuolat tenka klausti administratorių ir kiš ti nosį . Nesu kaprizingas turistas, ir jie daug nereikalauja, smulkmenose kaltų dar kartą nerasiu. Bet tai, vaikinai, yra tik tamsa. Negadinkite savo atostogų ten nuvykę .
аватар Cvetlana1966
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 3.0
Vieš butis pasirinktas pagal atsiliepimus ir nuotraukas. Nei viena, nei kita netiesa. Taigi. . . Už siregistravo 3 val. Pirmoji nepatiko. Atsivė rė vaizdas ant stogo. Antrasis neturė jo š aldytuvo. Į sikū rę s treč ioje, atrodo, kad tai geriausias. Vaizdas į baseiną ir barą . … Dar ▾ Vieš butis pasirinktas pagal atsiliepimus ir nuotraukas. Nei viena, nei kita netiesa.
Taigi. . . Už siregistravo 3 val. Pirmoji nepatiko. Atsivė rė vaizdas ant stogo. Antrasis neturė jo š aldytuvo. Į sikū rę s treč ioje, atrodo, kad tai geriausias. Vaizdas į baseiną ir barą . Č ia irgi, kam, kaip. Miegas problemiš kas, muzika visą parą . Jei keliaujate su vaikais, kambariai su vaizdu į kalnus yra geresni. Vonios kambaryje yra tik muilas, rankš luosč iai ir plaukų dž iovintuvas. Likusią dalį pasiimk su savimi. Dė l tualetinio popieriaus eisite į registratū rą .
Teritorija nedidelė , laiku iš valius, gana jauki. Yra sodas, kuriame auga citrinos ir apelsinai. Dabar ž alia. Kairė je esanč iame baseine auga granatas. Stebuklai, ant jo gieda dideli granatai ir ž ydi maž iukai.
Baseinas negilus, daž niausiai š varus. Yra dvi skaidrė s. Bet, deja, siurblys buvo remontuojamas dvi dienas. Neveikė č iuož yklos, o vanduo į baseiną buvo traukiamas ž arnomis. Ir vanduo buvo š altas.
Paplū dimys š lykš tus. Labai purvinas. Jū ra nuostabi. Vanduo skaidrus, kaukė je matosi ž uvis. Jū ra apkabina. Bet vė l. . . Deja, treč ią dieną sugriuvo didž iulė metalinė konstrukcija. Pū tė stiprus vė jas. Griū tis buvo anksti ryte, ž monė s ne visi atė jo iš pusryč ių . Stebuklingai niekas nenukentė jo. (Tuo metu buvau masaž uojamas netoliese esanč iame hamame. Š iame vieš butyje hamamo nė ra. Než iū rė kite į nuotrauką . ) Tie, kurie matė griū tį , iki š iol yra š oke.
Maistas. Esu smulkmeniš kas, bet negaliu ž iū rė ti į omletą ir viš tą . Du kartus davė maltos mė sos kotletų . Kiekvienai porcijai. 3-4 dalykai. Kartą virtas viš tienos š aš lykas. Visi plojo. Maisto dalinimas gatvė je. Skraido aplinkui. Visi stovi eilė je ir laukia signalo. Kaip pionierių stovykloje. Vienintelis vaisius – arbū zas. Porą kartų duodavo slyvų . Maž as ir neskanus.
Ir. . . odė tandurui! ! ! Duonos yra nuostabios. Super keptos darž ovė s. Blynai buvo kaž kada, jie buvo duodami tik vaikams. Iš saldumynų baklava, du dalykai rankose.
Baras. Aš negeriu, tik alų . Jis yra silpnas ir gana padorus. Kito alkoholio nebandž iau, bet taip. Yra visada. Ypatingas ač iū Kerimui. Graž us besiš ypsantis berniukas.
Animacija. Kurban, labai ač iū už vandens aerobiką ir teigiamą . Jū s papuoš iate š į vieš butį . Š io berniuko akyse š vieč ia saulė . Jį mylė jo vaikai ir suaugusieji.
Už imč iausi ir efektyviausi berniukai yra Berdis ir Imranas. Imranas yra darbš tus, labai iš auklė tas, dė mesingas turistams ir malonus bendrauti. Ypatingas ač iū jam.
Atleisk, kad vadinu jus visus berniukais, bet aš turiu tam teisę . Jū s esate mano vaikų amž iaus, o aš jų turiu keturis.
Ir aš tuoni anū kai.
Š ių berniukų dė ka visas vieš butis stovi ant vandens. Vadovybei patarč iau nekeisti komandos, o iš gryninti ir už baigti vieš butį . Ir padaryti lentelę su vieš buč io pavadinimu. Sakome: „Kaip pavadinsi jachta, taip ji ir plauks“. Vaikinai, gerai plaukiokite. Mano antklodė buvo ant stogo. Ir tai yra ž enklas. Aš grį š iu, bet kai vieš butis bus baigtas.
У бассейна.
аватар one1016111
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 2.0
Na, o jei ieš kote š io vieš buč io apž valgos, tada jums pasisekė , kad radote naują.2021 m. apž valgą ir dar ten nesilankė te. Lengviau pradė ti nuo profesionalų : darbuotojai mandagū s ir tiesiog bū nant Turkijoje. Sutikite tiek pliusų už gerą š ventę . … Dar ▾ Na, o jei ieš kote š io vieš buč io apž valgos, tada jums pasisekė , kad radote naują.2021 m. apž valgą ir dar ten nesilankė te. Lengviau pradė ti nuo profesionalų : darbuotojai mandagū s ir tiesiog bū nant Turkijoje. Sutikite tiek pliusų už gerą š ventę . Dabar tikras vaizdas. Atskridome č ia 2021 metų liepos viduryje ir galime drą siai teigti, kad tai ne naujas vieš butis, o senas su kosmetiniu remontu. Virtuvė atvira ir antisanitarinė , musė s ant maisto tiesa.
Maistas solidž iai 2.5 ž vaigž dutė s mokyklos valgyklai. Rytas. Pusryč ių liū desys: arba kiauš iniai su deš ra ir pomidoru, kuriuos galima vartoti atskirai, arba dribsniai su pienu. Be to, yra pora rū š ių uogienė s, 2 kartus buvo š okoladinė s pastos, bet gaudyti galima tik iki 8 ryto, nes neva "baigia" (bet kodė l ji neskirta poilsiautojų skaič iui? ir ką reiš kia „baigė apskritai po 1 valandos nuo pusryč ių pradž ios? ! ).
Ir dė l tos pač ios priež asties nenustebkite, jei 8 valandą ryto nebus dribsnių ar pieno (pusryč iai nuo 7 iki 9). Pusryč iams yra 1 rū š ies kietas sū ris a la "rusiš kas", mini mocarela, pora baltų minkš tų sū rių a la "feta sū ris", keista tirš ta sruta iš pieno, kurios niekas neima, todė l visada yra. Ir, beje, jie pusryč iams patiekia tik sū rį . Pietū s ir vakarienė . Iš į vairovė s: ryž iai, makaronai, bulvė s, pupelė s, keptos darž ovė s, iš mė sos per 7 dienas matė me tik porcijomis viš tieną (1 vnt. - 1 asm. ), vieną kartą kepti viš tienos š onkauliukai, tokie kaip "š aš lykas", vieną kartą a la "mė sainis " "ir tie patys kotletai vakarienei, darž ovė s su nedideliu virš utiniu maltos mė sos sluoksniu ir kaž kada buvo sparneliai kartu su bulvė mis. Tai yra, jū s teisingai supratote, kad viena mė sa pietums ir viena vakarienė .
Pakalbė kime apie salotas. Visos salotos iš kopū stų , morkų , salotų , pomidorų ir agurkų bei svogū nų .
Iš desertų pietums ir vakarienei tik arbū zas ir melionas, 7 dienas nevalgė me ledų , nors paskutinę dieną matė me š aldytuvą , neva bus. Darome iš vadą , kad tai yra monotoniš kas maistas tų pač ių produktų variacijomis. Tiesą sakant, trū ksta visų nurodytų pramogų rū š ių , tokių kaip pirtis, mini klubas, salė , biliardas ir pan. , net liftas neveikė pirmas 3 dienas (vieš butyje yra 5 aukš tai). ). Paplū dimio rankš luosč iai vieš butyje už mokamą.10 dolerių už stato kortelę .
Paplū dimio zona, tiksliau, vieš buč io paplū dimio zonos nebuvimas, nes tik 20m nuo miesto paplū dimio. Š alia stovi valtys ir motoroleriai, tad niekur neplauksi, o tikrai 20 m ir ketvirtadalis gultų po brezentu virš uje, likusieji po saule. Tai miesto paplū dimys, o ne vieš buč io paplū dimys, tad atvyks kas nori.
Yra tik vienas baseinas ir nedidelis gylis apie 140 cm. Dvi č iuož yklos, kurios veikia laiku.
Bare yra tokių gė rimų kaip Fanta, Pepsi, Sprite, kelių rū š ių sultys, bet tai Yupi milteliai, kava, arbata, vanduo. Su alkoholiu, viskiu, alumi, dž inu, degtine – bet viskas suš lapinta. Vykdavo diskotekos su normalia muzika, gerai apš viestas personalas, kaž kada „karaoke – vakaras“. Neimkite nieko iš vieš buč io gido, nes ekskursija lauke. agentū rų kaina yra dvigubai didesnė . Vieš buč io pateiktos teritorijos nuotraukos, š velniai tariant, skiriasi nuo realiame gyvenime. Valymas 7 dienas buvo tik 1 kartas, o tada nuė jau papraš ytas.
аватар _551802
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 8.0
Atvykome ryte, ž inodami, kad registracija 14:00, palikome daiktus vestibiulyje ir nuė jome prie jū ros prieš tai dar turė jome laiko papusryč iauti, paė mė me rankš luosč ius už.30 USD už.3 vnt (pinigai buvo grą ž inti). pabaigoje, kai grą ž inome rankš luosč ius, kuriuos keitė me kartą per 7 dienas). … Dar ▾ Atvykome ryte, ž inodami, kad registracija 14:00, palikome daiktus vestibiulyje ir nuė jome prie jū ros prieš tai dar turė jome laiko papusryč iauti, paė mė me rankš luosč ius už.30 USD už.3 vnt (pinigai buvo grą ž inti). pabaigoje, kai grą ž inome rankš luosč ius, kuriuos keitė me kartą per 7 dienas). Paplū dimys komunalinis, yra gultai, skė č iai nuo saulė s, paplū dimys akmenuotas, į ė jimas beveik iš karto gilus, vanduo skaidrus, š iek tiek š iukš lių , bet mač iau, kad iš valyta, yra š iukš liadė ž ė , jie daugiau š iukš lina vakare, kai sė di su alumi ir likusiais. Netoli paplū dimio nė ra tualeto. Iki paplū dimio nueisite per 5 minutes.
Į sikū rė me apie 13.00, kambarys suremontuotas, viskas balta, lova nauja, balta, š aldytuvas, kondicionierius, balkonas, vaizdas į kalną - super. Maistas - pasirinkimas nedidelis, bet skanus, nebuvo ž uvies, viš tienos, keptų darž ovių su mė sa, mė sainių , salotų , į vairių rū š ių sū rių , arbū zų , melionų , chalvos. Baseinas negilus, dvi č iuož yklos - patiko, vaikas neiš lipo, nes jū roje akmenukai ir staigus nusileidimas, tada vaikams labiau patinka baseinas. Netoli turgaus, kur galima nusipirkti visko, net ir ekskursijų , kurios kainuoja daug pigiau nei kelionių organizatorius. Mikroautobusu į Kemerą galima nuvaž iuoti už.9 liras už du arba 1 dolerį . Autobusas važ iuoja maž daug kas 40 minuč ių .
Pramogos: atvykome 3 dieną po atidarymo, tad iš eidami į rengė me didelį plazminį papildomą barą diskotekai. Š vara: š vara palieka daug norimų rezultatų , ypač tualetai prie baseino. Personalas labai malonus, draugiš kas ir darbš tus. Didelis pliusas personalui. Mums patiko. Wi-Fi mokamas.


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Goynuko kanjonas
Įvertinimas 9.6
Turkija, Kemeras
Aktyvus poilsis, Gamta
Olympos keltuvas
Įvertinimas 9.8
Turkija, Kemeras
Gamta, Transportas
Faselio miestas ir įlanka
Įvertinimas 8.9
Turkija, Kemeras
Architektūra, Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės, Istorija

Отель расположен в поселке Кириш, в 6 км от города Кемер, в 200 м от моря. Состоит из одного 5-ти этажного здания. Открыт в 2021 году. Подходит как для молодежного, так и для семейного отдыха.

Vieta Ближайший аэропорт в 55 км.
Paplūdimio aprašymas Собственная часть на городском песчано-галечном пляже (200 м от отеля, через дорогу).
 • 3 ir toliau
 • privatus paplūdimys
 • smėlio ir akmenukų paplūdimys
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Завтрак 07:00-10:00, обед 12:30-14:30, закуски 14:30-16:00, чай/выпечка (в баре у бассейна) 17:00-18:00, ужин 18:30-20:30, поздний ужин 23:00-00:00. Бар у бассейна 10:00-24:00. 1 открытый бассейн 200 кв.м. (без подогрева).

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • liftas
 • skalbiniai
 • kambariai nerūkantiems
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Мини-клуб для детей 6-12 лет, часы работы 10:00-12:30 / 14:30-17:30.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas В команде аниматоров 5 человек, есть русскоговорящие. 2 водные горки, часы работы 10:00-12:00/15:00-17:00 (работает по погодным условиям).
 • vandens parkas ir čiuožyklos  FREE 
 • sauna/vonia/hamamas  FREE 
 • stalo tenisas  FREE 
 • golfas  FREE 
 • sporto salė  FREE 
 • vandens veikla
 • animacija
Kambarių aprašymas

Всего 102 номера.

Kambariuose

Телевизор, телефон, ванна/душ, фен, туалетно-косметические принадлежности, кондиционер, сейф, Wi-Fi(платно).

Adresas Kiriş, Sahil Cd., 07980 Kemer/Antalya, Туреччина
Telefonai: +90 242 824 66 88
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: UK Hotel Kiris
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.