Xanadu Island 5*– Atsiliepimai

7
Įvertinimas 9.310
pagrįstas
7 apžvalgų
№1 viešbučio reitinge Bodrumas
9.7 Skaičius
9.3 Aptarnavimas
9.3 Grynumas
9.4 Mityba
8.6 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs privačiame pusiasalyje tarp kvepiančių sodų ir vaizdingų gėlių kiemų, jį skalauja mėlyni Egėjo jūros vandenys. Pastatytas 2010 m. Jį sudaro vienas pagrindinis 5 aukštų pastatas, aštuoni 3-4 aukštų blokai (klasteris), vienas 3 aukštų SPA pastatas ir devynios 2 aukštų vilos. Viešbutis puikiai tinka ramioms šeimos atostogoms.Daugiau →
аватар Kirasun
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 9.0
Pirmas į spū dis buvo labai dviprasmiš kas. Atvykus labai nustebino nedidelė , tuš č ia ir kaž kaip negraž i priė mimo zona. Labai ilgai laukė me atsiskaitymo. Sumokė jome už saulė lydž io liukso kategoriją (tai reiš kė graž ų vaizdą ). … Dar ▾ Pirmas į spū dis buvo labai dviprasmiš kas. Atvykus labai nustebino nedidelė , tuš č ia ir kaž kaip negraž i priė mimo zona. Labai ilgai laukė me atsiskaitymo. Sumokė jome už saulė lydž io liukso kategoriją (tai reiš kė graž ų vaizdą ). Bet jie mus apgyvendino 1 aukš te, su vaizdu į krū mus. Atvaž iavome porai dienų , o kraustytis ir tvarkytis nebuvo nei laiko, nei noro. Mums labai patiko pats kambarys. Erdvus, graž us, su patogia lova ir praš matniu didž iuliu vonios kambariu.
Vieš butyje yra keli paplū dimiai, kurių kiekvienas savaip graž us. Puikus maistas, begalinis baseinas (š iltas), patogū s gultai su tentais. Animacijos kaip tokios visai nė ra, kas Turkiją kaž kaip nustebino. Bet mums to nereikė jo ir nenusiminome. Apskritai rekomenduoju romantiš kam poilsiui poroms, pagyvenusiems ž monė ms, norintiems atsipalaiduoti ir pailsė ti. Vieš butis nė ra draugiš kas vakarė liams ir nė ra labai tinkamas vaikams. Bet romantikai ir tylai – viskas!
аватар Anatoliy.mcs
 •  keliavo prieš 6 metus
Vieš butis puikus. Su ž mona turė jome standartinį kambarį pagrindiniame pastate antrame aukš te su vaizdu į jū rą ir baseiną , kambariai š varū s, dideli ir geros bū klė s. Valymas kasdien, bet jei norite, galite pasistatyti signalinę lentą , pavyzdž iui, netrukdykite, t. … Dar ▾ Vieš butis puikus. Su ž mona turė jome standartinį kambarį pagrindiniame pastate antrame aukš te su vaizdu į jū rą ir baseiną , kambariai š varū s, dideli ir geros bū klė s. Valymas kasdien, bet jei norite, galite pasistatyti signalinę lentą , pavyzdž iui, netrukdykite, t. y. į eiti, ž inoma, draudž iama, ir jie nevalo, tai labai patogu. Maistas normalus, į vairus visiems skoniams, visada š viež ias. Buvau maloniai nustebinta nuo RECEPSHINA prasidedanč io aptarnavimo, kur visada pasitinka su malonia š ypsena. Julija bendrauja su rusakalbiais turistais – ji nepaprastai korektiš ka, mandagi ir kompetentinga visais klausimais. Ji visada jums padė s bet kokioje situacijoje, už kurią yra DIDELIS AČ IŪ . Barmenų , animatorių ir padavė jų komanda iš Ukrainos yra itin dė mesingi, bendraujantys, draugiš ki ir darbš tū s. Labai ač iū Marinai, Linai, Ritai, Vladui, Ludai ir Alinai. Buvo malonu bendrauti su vietiniais vieš buč io darbuotojais – tiesiog puiku. Jū ra š vari, š ilta, o tai labai didelis pliusas. Iš trū kumų galima pastebė ti ne visada gerą WIFI ir labai nustebau, kad tokiame graž iame vieš butyje kaž kodė l mokamas apsilankymas pirtyje ir hamame. Ač iū visam vieš buč io personalui už nuostabią vieš nagę . Sė kmė s ir sveikatos visiems. Turistams patariu apsilankyti š iame vieš butyje – nepasigailė site.
аватар trofimova9
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 10.0
Maistas, aptarnavimas puikus. Vieš butis toks, kad norisi likti amž inai. Jei nori gerai pailsė ti, tai tau reikia ten važ iuoti. … Dar ▾ Maistas, aptarnavimas puikus. Vieš butis toks, kad norisi likti amž inai. Jei nori gerai pailsė ti, tai tau reikia ten važ iuoti.
аватар sergsvit
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 9.0
Ankstesnė s apž valgos yra teisingos. Poilsis č ia yra super, bet ne ilgiau kaip vieną savaitę , nes tampa nuobodu. Asmeniš kai mane pakvietė į vieš butyje surengtą parodą ir mano dienos prabė go ž aibiš kai. Deja, kambaryje ir paplū dimyje neturė jau pakankamai WiFi, nes turiu iPad ir mobilų jį telefoną , o man reikia interneto darbui. … Dar ▾ Ankstesnė s apž valgos yra teisingos. Poilsis č ia yra super, bet ne ilgiau kaip vieną savaitę , nes tampa nuobodu. Asmeniš kai mane pakvietė į vieš butyje surengtą parodą ir mano dienos prabė go ž aibiš kai. Deja, kambaryje ir paplū dimyje neturė jau pakankamai WiFi, nes turiu iPad ir mobilų jį telefoną , o man reikia interneto darbui. Bet apskritai už.1 eurą dienai nusipirkau WiFi, kuris veikė registratū roje, restorane ir terasoje. Bet manau, kad jiems reikia š į trū kumą paš alinti, nes noriu paplū dimyje skaityti naujienas ar tiesiog narš yti internete. Taip ir priekaiš tų nebeliko – maistas puikus, labai skani turkiš ka arbata, padavė jai atneš a vyno. Trū kumai: silpna animacija, visai nepastebė jau, o ir vakare nelabai yra ką veikti, bet visa kita yra solidus pliusas - tai uolos, paplū dimys, gultai ir š aldytuvas su gė rimais paplū dimyje, nuostabū s vaizdai ir saulė lydis. . . Beje, patariu pasiimti baidarę už.10 eurų per valandą ir nuplaukti iki salos, deja, jis neturė jo laiko. Linkiu malonios vieš nagė s!
аватар osvana
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 9.0
Kelionė trims suaugusiems 10 dienų rugpjū č io mė nesį SUNSET SUIT mums kainavo apie 9000 USD. Bet niekada nesigailė jome, kad pasirinkome š į vieš butį . Tokios graž ios ir skaidrios jū ros dar niekur Turkijoje nematė me. O kokius saulė lydž ius matė me savo kambaryje! Apskritai gamta, jū ra, vieš buč io ir kambarių dizainas – viskas super! Bet yra ir minusų , mano akimis ž iū rint. … Dar ▾ Kelionė trims suaugusiems 10 dienų rugpjū č io mė nesį SUNSET SUIT mums kainavo apie 9000 USD. Bet niekada nesigailė jome, kad pasirinkome š į vieš butį . Tokios graž ios ir skaidrios jū ros dar niekur Turkijoje nematė me. O kokius saulė lydž ius matė me savo kambaryje! Apskritai gamta, jū ra, vieš buč io ir kambarių dizainas – viskas super!
Bet yra ir minusų , mano akimis ž iū rint. . Maistas vieš butyje vadinasi HIGH CLAS ALL INCLUSIVE. Visas maistas tikrai labai geras. Bet č ia yra tik turkiš ki vynai, kurių , atsipraš au, gerti negalima. Labai rū gš tus. Geriu tik sausus vynus, itališ kus, ispaniš kus, č ili, bet už visus vynus, iš skyrus turkiš kus, vieš butyje reikia mokė ti. Pigiausias butelis 18 euru. Vyras geria konjaką ir viskį . Jam tai buvo platybė ! Bet koks brangiausias gė rimas yra nemokamas.
Valymas kambaryje - nelabai gerai. Pakeite patalyne ir issiurbė . Nebuvo š lapio valymo, todė l visą laiką turė jome juodus kulniukus. Balkonas visai nevalomas, kol neparodai dulkių ir turė klų su ž uvė drų „pė dsakais“.
Paplū dimyje kokteiliai ir vaisiai neš ami plastikiniuose induose. O kadangi saloje nuolat puč ia vė jelis, visas plastikas nuneš amas į jū rą . Nerė me su kauke ir pamatė me apač ioje š ių indų "nuosė das".
Graž ių š venč ių visiems!
аватар reno1
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 10.0
Vieš butis, kuriame norisi likti amž inai : -) Puikus paplū dimys su maž iausiais akmenukais, patogū s gultai su reguliuojama markize, stulbinanč iai graž us baseinas, kuris vizualiai patenka į jū rą...Ir dar du mediniai pantonai su gultais ir š aldytuvais su gė rimais, paslė ptais maž ose į lankelė se tarp uolų . … Dar ▾ Vieš butis, kuriame norisi likti amž inai : -) Puikus paplū dimys su maž iausiais akmenukais, patogū s gultai su reguliuojama markize, stulbinanč iai graž us baseinas, kuris vizualiai patenka į jū rą...Ir dar du mediniai pantonai su gultais ir š aldytuvais su gė rimais, paslė ptais maž ose į lankelė se tarp uolų . Niekada nemač iau graž esnė s jū ros visoje Egė jo jū ros pakrantė je. Mane palietė rū pestis „paplū dimiais“ – jū roje, per visą paplū dimį , kaž kur pusantro–du metrų atstumu nuo kranto palei dugną plyti plokš č ių smė lio maiš ų juosta: pasienio juosta, einanti prieš akmenuotas dugnas. Tie patys maiš eliai guli apač ioje prie pantonų nusileidimų . Taigi, jū s negalite saugotis mė lynių ant akmenų . Iš pirmo ž vilgsnio ramus vieš butis ramiam poilsiui. Nepaisant to, gyvenimas č ia nesustoja net naktį : boulingas, biliardas, š okių aikš telė ir visą parą veikiantys barai. Bet viskas sutvarkyta taip nuostabiai teisingai – niekas netrukdo norintiems už migti ir iš eiti į pensiją . Per visą pusiasalio perimetrą driekiasi teniso promenada su suoliukais, kur galima tiesiog pasė dė ti ir mė gautis graž iausiais jū ros ir salų vaizdais. Kambariai dideli, juose yra nedidelė į einama spinta su seifu, vieta bagaž ui ir kabykla. Patogios lovos, plazma, mini baras, patogi sofa ir nedidelis balkonas. Vonios kambarys su duš u ir graž ia vonia vertas komplimento. Nuostabū s geliai, putos ir balzamai su š velniu alyvos kvapu paliko malonius prisiminimus. Aptarnavimas gero lygio (tarnaitė s į kambarius nesibeldž ia – kaip jos sugalvoja iš siaiš kinti jū sų nebuvimą kambaryje, neaiš ku). Tai maž daug valanda kelio automobiliu nuo oro uosto. Vienintelis neigiamas dalykas yra nemokamo interneto trū kumas vestibiulyje ir kambariuose. Bet minusas aiš kiai silpnas, nes internetas parai kainuoja vos 1-2 eurus. Ir kokybiš kai lenkia visas nemokamas interneto paslaugas Egė jo jū ros regione. Patikė k – patikrinta!
Iš vieš buč io į Bodrumą galima pasiekti per 30 minuč ių .
Jei atvirai, aš nemač iau animacijos. Bet pamač iau animatorius : -) Malonus jaunimas iš buvusios Sovietų Są jungos š alių . Kaž ką grandiozinio ir į domaus jie ž adė jo jau nuo sezono pradž ios, nuo birž elio mė nesio. Esu tikras, kad taip ir bus, nes vieš buč io vadovybė gana atsakinga. Beje, porą kartų mač iau vieš buč io generalinį direktorių vakarieniaujant su sveč iais ir apž iū rint teritoriją . Labai miela ir į spū dinga : -)
Gerai pailsė kite – į mesk man dar vieną monetą , praš au!
аватар 196610
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 9.0
Iš pradž ių mus gė dino daugiau nei kukli aplinka fojė , bet viską kompensavo didž iulis kambarys su vaizdu į nuostabią Egė jo jū rą . Maistas per geras. Animacija silpna, bet mums nepatinka, o mums tai pliusas. Nepriekaiš tingos staltiesė s ir aptarnavimas restorane dž iugino kiekvieną dieną . … Dar ▾ Iš pradž ių mus gė dino daugiau nei kukli aplinka fojė , bet viską kompensavo didž iulis kambarys su vaizdu į nuostabią Egė jo jū rą . Maistas per geras. Animacija silpna, bet mums nepatinka, o mums tai pliusas. Nepriekaiš tingos staltiesė s ir aptarnavimas restorane dž iugino kiekvieną dieną . Tylos mė gė jams ir nedideliam skaič iui ž monių yra 2 medinė s platformos. sala tiesiai virš juros. Tiesa, reikia anksti juos nuvež ti, bet mes mė gstame maudytis ryte ir mums tai nebuvo problema. Ypatingas ač iū Anyai (registratorei) - visi praš ymai buvo iš pildyti labai greitai ir tiksliai. Teritorijoje pameč iau auksinį auskarą - surado ir grą ž ino: stebuklai! Vaikų klubas silpnas lyginant su kai kuriais Kemero ir Beleko vieš buč iais. Š iek tiek į temptas per kuklus baro prie baseino dizainas. Apskritai mums labai patiko. Rekomenduojame garbingoms ir ramioms atostogoms.
аватар jussiks1
 •  keliavo prieš 14 metus
Įvertinimas 9.0
Na. . rytoj kraustosi į kitą vieš butį . . Taip ir buvo suplanuota - 10 dienų č ia, 10 dienų Rixose. Apibendrinu: maistas pagerė jo, ž monių daugė ja (pamač iau kelis ž inomus ž mones, iš pradž ių jie pasislė pė , paskui supratę , kad niekas ant jų neš oks rė kdami, nusiramino ir ramiai ė mė ilsė tis). … Dar ▾ Na. . rytoj kraustosi į kitą vieš butį . . Taip ir buvo suplanuota - 10 dienų č ia, 10 dienų Rixose. Apibendrinu: maistas pagerė jo, ž monių daugė ja (pamač iau kelis ž inomus ž mones, iš pradž ių jie pasislė pė , paskui supratę , kad niekas ant jų neš oks rė kdami, nusiramino ir ramiai ė mė ilsė tis). Kambariai tvarkingi, aptarnavimas mandagus ir paslaugus. . . Vaikų klubas neį spū dingas. . Sū nus sakė , kad tai jį slegia))) gė lė s, kelios vilos renovuojamos, bet tai laiko klausimas . . Apskritai, viskas . . Klauskite, kol visi į spū dž iai dings iš galvos))) Ač iū už š į vieš butį ! Ir judame į priekį!! !
продолжение.. продолжение.. продолжение.. продолжение..
аватар jussiks1
(Rezervuosiu iš karto - neteisingai paraš ytas kelionė s laikas, nes anketą galima už pildyti po. . . o mes ką tik atvykome))) - bet š ios pretenzijos ne man, o svetainė s politika))) Bū sime nuo 16.06 iki 26.06 ) Tik vakar apsigyvenome š iame vieš butyje. … Dar ▾ (Rezervuosiu iš karto - neteisingai paraš ytas kelionė s laikas, nes anketą galima už pildyti po. . . o mes ką tik atvykome))) - bet š ios pretenzijos ne man, o svetainė s politika))) Bū sime nuo 16.06 iki 26.06 ) Tik vakar apsigyvenome š iame vieš butyje. Mū sų laukia 10 poilsio dienų . Na, manau, pradė siu. Iš oro uosto, ž inoma, už trunka apie valandą (nors turė jome individualų pervež imą ). Bet kelias geras, o gamta skiriasi nuo Antalijos į gerą ją pusę . Puikiai mus pasitiko, labai draugiš kas, sveikinimo kokteilis - man š ampanas su vyš nių sultimis, vaikui apelsinų sultys. Apsistojus vieš butyje ilgiau nei 7 dienas, nemokamas skalbimas ir lyginimas. Internetas – 7 eurai savaitei. . . ))) Jei rimtai, tai buvo net juokinga. . . Jie iš duoda kabelį (tik tuo atveju), nors iš esmė s wi-fi veikia. Apsigyvenome (smulkū s defektai, kondicionierius neveikia gerai (sutaisė per 20 min), tada paė mė kortelę (matosi automatiš kai), bet visa tai yra gyvenimo smulkmenos))) Kambarys nė ra blogai (bet as esu truputi islepinta mergyte, todel tokia mano asmenine nuomone)) ) Kambaryje yra virdulys, ir viskas kavai (tirpiai) ir arbatai. . . Kambaryje visą parą ir nemokamai galima už sisakyti maistą iš valgiaraš č io (pora salotų , pora omletų , spageč ių ir kt. ) XANADU-BARE galite už ką sti nuo 12:00 iki 17:30 val. (galima už sisakyti iš meniu) arba į dė ti blynų ir visokių saldumynų . . Tę siu gastronominę temą )) Tada nuė jome pietauti, o tai nuvylė... labai silpnas pasirinkimas. . . Bet vakarienei!!! Reabilituotas! ! Buvo ant grotelių kepta ž uvis ir visi jos paruoš imo variantai! Dorada, jū ros eš erys, kardž uvė ir daug, daug, daug dalykų (viš tiena, jautiena, ė riena) ir ž uvis, kaip sakoma "asortimente"))). Kalbant apie teritoriją , tai tikrai maž a, jū ra puiki!!! BET!! akmenys!! ne, ne taip. . . (didž iosiomis raidė mis) AKMENYS!!!!!! tik iš muš k visas kojas. . . pasiimk maudymosi š lepetes!!!! (vieš butyje jos kainuoja 45 eurus))) Nuo molo galima nusileisti į jū rą , bet ten gylis iš karto 3 metrai. . ne visi tuo apsidž iaugs, ypač vaikai ir nemokantys plaukti (((Aptarnavimas neblogas, padavė jai prie baseino atneš a vaisius, vandenį , gė rimus (jei pagaus padavė ją , tai atneš ką tik nori į paplū dimį ))) Taip, į paplū dimį reikia nusileisti laiptais - ką daryti, pusiasalio geografinė ypatybė . . )) Man patinka, kad visada puč ia vė jelis ir karš tį tikrai lengviau iš tverti nei Antalijoje. Na, tai kol kas viskas. . Š iandien mes tikrai pradė sime atsipalaiduoti! Taigi aš jus informuosiu ir pasidalinsiu į spū dž iais "iš laukų " taip sakant))))
Ужин в ОТЕЛЕ(ИНСТАЛЯЦИЯ И МОЙ СЫНУЛЯ РЯДОМ)


avataras 210409
Rašykite, jei viešbutyje yra diskoteka, iki kurio laiko ji dirba ir ar išvis „gyvai“. Taip pat įdomus vakarinis laisvalaikis: gyva muzika, pasirodymai, karaokė ir kt.
prieš 14 metus  •  2 abonentas 1 atsakymas
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
avataras infoyhg6
‹ Viešbutis Xanadu Island 5*
Traukos vietos
Bodrumo pilis ir povandeninės archeologijos muziejus
Įvertinimas 9.5
Turkija, Bodrumas
Architektūra, Istorija, Muziejai, Religija
Myndos vartai
Įvertinimas 10.0
Turkija, Bodrumas
Architektūra, Istorija

Отель расположен на частном полуострове среди благоухающих садов и живописных цветочных двориков, и омывается голубыми водами Эгейского моря. Построен в 2010 году. Состоит из одного главного 5-этажного здания, восьми 3-4-этажных блоков (cluster), одного 3-этажного спа-здания и девяти 2-этажных вилл. Отель идеально подойдёт для спокойного семейного отдыха.

Vieta 60 км от аэропорта. 25 км от центра г. Бодрум. 8 км от п. Тургутрейс.
Paplūdimio aprašymas Протяжённость пляжа – 105 м.
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • pontonas ar prieplauka
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

3 ресторана, 6 баров, 3 бассейна, магазины.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • šildomas baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • gydytojas
 • pervežimas į/iš oro uosto
 • vėlyvas išvykimas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams 2 бассейна (1 крытый, 1 открытый). Мини-клуб (4-12 лет). Детская коляска (бесплатно, по запросу).
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas 2 теннисный корт, дартс, шахматы, солярий.
 • sūkurinė vonia  FREE 
 • stalo tenisas  FREE 
 • teniso aikštelė
 • tinklinis  FREE 
 • krepšinio aikštelė
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • diskotekų klubas
 • animacija
Kambarių aprašymas

Всего 236 номеров.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • šlepetės ir chalatas
 •  FREE 
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • internetas wi-fi $
 • balkonas/terasa
 • sūkurinė vonia (ne visuose kambariuose)
Adresas Akcabuk, Akyarlar koyu Ada caddesi No:10/1, Turgutreis, Bodrum
Telefonai: Tel:+90 252 311 11 11,
Fax:+90 252 393 86 50
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Xanadu Island
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в теннис, баскетбол. В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.