Crystal Green Bay Resort & Spa 5*– Atsiliepimai

33
Įvertinimas 7.710
pagrįstas
33 apžvalgų
№4 viešbučio reitinge Bodrumas
8.0 Skaičius
8.0 Aptarnavimas
7.9 Grynumas
8.8 Mityba
7.3 Infrastruktūra
Viešbutis atidarytas 1992 m., paskutinis renovavimas atliktas 2017 m. Jį sudaro pagrindinis 3 aukštų pastatas ir trys 3 aukštų papildomi pastatai. Viešbutis įsikūręs ant jūros kranto. Graži erdvi teritorija, įvairus ir kokybiškas maistas. Visą dieną vyksta sporto ir animacinės programos. Išvystyta infrastruktūra veiklai lauke: yra teniso kortai, baseinai, vandens kalneliai. Viešbutis orientuotas į šeimas su vaikais.Daugiau →
аватар marija.babenko
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 4.0
Keliaujantiems į už sienį š iame vieš butyje nė ra ką veikti! Drumstas vanduo, stovi kaip ež ere. Vienas nusivylimas ((Kodė l paplū dimiui buvo suteikta mė lyna vė liava? Be kita ko, pirmas valymas kambaryje po atvykimo buvo 4 dieną (neiš neš ė š iukš lių , neatneš ė š varių rankš luosč ių ), nuė jome į registratū rą. … Dar ▾ Keliaujantiems į už sienį š iame vieš butyje nė ra ką veikti! Drumstas vanduo, stovi kaip ež ere. Vienas nusivylimas ((Kodė l paplū dimiui buvo suteikta mė lyna vė liava? Be kita ko, pirmas valymas kambaryje po atvykimo buvo 4 dieną (neiš neš ė š iukš lių , neatneš ė š varių rankš luosč ių ), nuė jome į registratū rą.2 kartus praš yti tualetinio popieriaus. Vieš butis prastas , teritorija neš vari, aiš ku ne 5*. Labai blogi į spū dž iai. Ir taip, vaizdas iš kambario prisegtas "garden view".
Вид номера “garden view”
аватар Andjei-1966
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 3.0
Š į vieš butį pasirinkau dė l vienos priež asties – frazė s iš reklaminio bukleto: „Tarsi pasiklydę s tarp eglių ir puš ų , ant kriš tolo skaidrumo jū ros kranto vieš butis į sikū rę s“ ir teiginio, kad į lanka, ant kranto kuriame į sikū rę s vieš butis, apdovanotas „mė lyna“ vė liava (labai prestiž inis apdovanojimas, jū ros grynumo pripaž inimas). … Dar ▾ Š į vieš butį pasirinkau dė l vienos priež asties – frazė s iš reklaminio bukleto: „Tarsi pasiklydę s tarp eglių ir puš ų , ant kriš tolo skaidrumo jū ros kranto vieš butis į sikū rę s“ ir teiginio, kad į lanka, ant kranto kuriame į sikū rę s vieš butis, apdovanotas „mė lyna“ vė liava (labai prestiž inis apdovanojimas, jū ros grynumo pripaž inimas).
Remdamasis kelionė s rezultatais, galiu drą siai teigti – visa tai yra MELAS! Daug metų keliaudamas po į vairias š alis niekur nemač iau tokio apgailė tino vandens telkinio. Jū ra to nepavadinsi! Tai absoliuč iai nepermatomas vanduo jū rai (matomumas ne didesnis kaip 40 cm - 1 metras), tai į lanka, kuri atrodo kaip pelkė su stovinč iu, nelabai maloniai kvepianč iu vandeniu, kalkingu pakrante ir purvinu dugnu!
Tikė jausi iš simaudyti š varioje, skaidrioje jū roje – nepasiteisino!
Nieko neigiamo negaliu pasakyti apie vieš butį . Vieš butis vidutiniš kas, tinka keturiems. Ne iki penkių ž vaigž duč ių ! Maistas neblogas, padavė jai stengiasi, kambarys valomas kasdien. Daugeliui kambarių reikia remonto, daugelis perž iū rė jo daugiau nei vieną numerį , kol apsigyveno. Su numeriu galima sakyti pasisekė – atsiskaitoma iš karto. Į tokią smulkmeną kaip nutekė ję č iaupai nekreipė dė mesio.
Į vieš butį atvykome apie 7 ryto, iš karto registratū roje perspė jo, kad iki dviejų nesusitvarkys.
Palikome daiktus ir nuė jome ž iū rė ti į „kriš to skaidrumą jū rą “. Tai buvo. . . Iš karto norė jau kur nors eiti! Ir jie iš vyko – į Bodrumą . Kelionė autobusu trunka apie valandą . Pasivaikš č iojome, atsivė some ir grį ž ome į vieš butį . Sugaiš tas laikas, neiš sipildę lū kesč iai!
Daugiau turbū t nė ra ką pridurti. Neš vaistykite savo laiko ir pinigų !
аватар anna_kiriak
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 9.0
Jei ilsitė s su vaikais, rekomenduoju už imti kambarį pagrindiniame pastate, tiesiai virš registratū ros, kadangi ten ramu, ilsė jomė s 1306 a. Visur š varu, kasdien ateidavo valyti, pakeisti rankš luosč ius ir patalynę . Maistas skanus ir už teks visiems. … Dar ▾ Jei ilsitė s su vaikais, rekomenduoju už imti kambarį pagrindiniame pastate, tiesiai virš registratū ros, kadangi ten ramu, ilsė jomė s 1306 a. Visur š varu, kasdien ateidavo valyti, pakeisti rankš luosč ius ir patalynę . Maistas skanus ir už teks visiems. Gė rimai š aunū s, ypač patiko, kad nė ra sulč ių miltelių , o limonadas ir š viež ios sultys. Desertai skanū s, vaisiai irgi, kava gera, vynas kokybiš kas. Paplū dimys š varus, jū ra rami, š vari ir š ilta.
аватар till_pl
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš butyje apsistojome geguž ė s 22-30 dienomis. Man patiko beveik viskas. Dabar eilė s tvarka: Vieš butis yra pirmas po oro uosto, t. keliauti ne ilgiau kaip pusvalandį . Kambariai yra gero remonto, jei yra galimybė rinktis, paimkite kambarius deš iniajame sparne, kur remontas š viež esnis. … Dar ▾ Vieš butyje apsistojome geguž ė s 22-30 dienomis. Man patiko beveik viskas. Dabar eilė s tvarka:
Vieš butis yra pirmas po oro uosto, t. keliauti ne ilgiau kaip pusvalandį .
Kambariai yra gero remonto, jei yra galimybė rinktis, paimkite kambarius deš iniajame sparne, kur remontas š viež esnis. Remontas minimalistinis, bet tereikia erdvaus duš o, patogus maudyti vaiką , kiekviename kambaryje yra televizorius su vokiš kais, lenkiš kais, angliš kais, turkiš kais, ukrainietiš kais, rusiš kais kanalais - visko po truputį . Taip pat yra plaukų dž iovintuvas, š aldytuvas, patogus seifas, erdvi drabuž ių spinta.
Jū ra š ilta, į ė jimas gana status – 3 metrai ir gylis. Pats paplū dimys lyg ir betonuotas, smė lis atvež amas biriai, bet dė l ​ ​ to, kad po juo yra molio, po pirmo lietaus jie susimaiš o ir gaunamas vientisas betoną primenantis pavirš ius. Gultų su č iuž iniais gausu, visur yra skė č ių .
Dabar teritorijoje yra 2 baseinai, anksč iau buvo 3, vienas buvo sulygintas su ž eme, kodė l, darbuotojai než ino.
Darbuotojai š ypsosi ir reaguoja, pinigų nepraš oma.
Maistas geras, valgyti galima beveik visą parą . Standartinis Turkijos maisto rinkinys, pietums, vakarienei visada bent 5 rū š ių mė sa, ir pora rū š ių ž uvies, š viež ių darž ovių , sezoninių vaisių .
Vienintelis dalykas, kuris papiktino, buvo vaikų animatorė s darbas, mū sų mergaitė , kuri galė jo rė kti ant vaiko, piktintis tė vais ir apskritai nelabai „dega“ noru dirbti savo darbą...Animatoriai suaugusiems yra visi turkai , turintis humoro jausmą , dė mesingas, nuolat ž inantis ką veikti su poilsiautojais - buvo boč ia, vandensvydis, tinklinis, smiginis, š audymas iš š autuvo, stalo tenisas, mini golfas. Sportinė dalis buvo suplanuota visai dienai : )
Apskritai mano į vertinimas 8, vieš butį galima rekomenduoti š eimoms su vaikais ir vidutinio ir vyresnio amž iaus ž monė ms, jaunimui gal ir neuž teks diskotekų , bet mums tai buvo tik pliusas, galė jai ramiai miegoti tyloje.
Nuė miau 1 kamuolį animatoriui ir 1 kamuoliuką paplū dimiui, kuris jokiu bū du nė ra smė lė tas.
аватар vysota
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 6.0
Ką tik grį ž ę s -2 savaites buvo š iame vieš butyje š eimos kambaryje - tė tis-mama ir 1.5 metų vaikas bei seneliai NE pensinio amž iaus. Turkijoje buvo daug kartų , su kū dikiu pirmą kartą . Bendra patirtis – nebloga – bet ne 5 ž vaigž dutė s. … Dar ▾ Ką tik grį ž ę s -2 savaites buvo š iame vieš butyje š eimos kambaryje - tė tis-mama ir 1.5 metų vaikas bei seneliai NE pensinio amž iaus.
Turkijoje buvo daug kartų , su kū dikiu pirmą kartą .
Bendra patirtis – nebloga – bet ne 5 ž vaigž dutė s.
Daugiausia 4 su nedideliu pliusu už labai į vairų pietų ir vakarienė s meniu.
Grilis kasdien, vakare itališ ka virtuvė , labai skanu.
Ž uvies vakaras labai geras.
Desertų daug, viskas graž u, beveik teisinga baklava kasdien. Pusryč iai monotoniš ki. Keista, kad apelsinai prastesni – nė ra pjaustytų – jogurtas tik vienos rū š ies.
Gė rimai į trejetuką . Alus - deja. . . kur tas Efesas, kurį visada gydė ?
Vaikams koš ė s trū ksta, buvo tik ryž iai. Karš tas pienas vadinamas tik karš tu. . . Jei š alia nebū tų aviž inių dribsnių ir pieno, tai vaikams pusryč iai.
Teritorija sutvarkyta, vietomis su biustu, ž olė pjaunama kasdien, kodė l? Benzino iš metimas vež a į paplū dimį .
Be to, yra daug gultų , paplū dimys yra gana š varus.
Darbuotojai gan draugiš ki, bet aiš kiai vietiniai kaimo bernai, ir bendravimo su sveč iais maniera, o nesant bent anglų kalbos.
Kambario valymas yra labai svarbus. Jie mojavo š luoste ant grindų , pakeitė rankš luosč ius ir papildė tualetą . popierius. Kojos juodos nuo tokio grindų plovimo. Tik kartą per 2 savaites ! ! ! jie pakeitė patalynę STALO PAVIRŠ IAI IR STALO STALIAI NIEKADA NEPLAUTI. . 5 KA TO NELEIDŽ IA.
Vestibiulio baras maloniai iš siskiria stiklinių š varumu ir barmenų manieromis. Paplū dimio baras - akiniai....barmenai. . . tiesiog deuce.
Visi keturi mū sų suaugusieji turė jo GI sutrikimą .
Ir taip, tai ne jū ra) į lanka yra ž ydra, ne, bet ji gana š vari.
Animacija yra, bet labai nepastebimai, na, nereikė jo.
Baseinas su č iuož yklomis iš sidė stę s keistokai - toli nuo jū ros. Antras nuklotas griuvė siais - labai negraž u ir neaiš ku kodė l.
Baseinas vaikams neblogas, bet aikš telė su sū pynė mis visai maž a – du ar trys vaikai – ir jau sausakimš a.
Teritorija pasivaikš č iojimui nedidelė - po savaitė s kū dikis jau buvo su viskuo susipaž inę s. .
Dideli FI oro kondicionieriai kambaryje – samanų kvapas – seniai reikia valymo.
Apskritai vieš buč iui trū ksta blizgesio. . Kambariams reikalingas remontas, o svarbiausia – kruopš tus valymas. Personalas draugiš kas – bet lygis ne darbui su už sienieč iais.
аватар 0512and
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 8.0
Kelionių agentū roje „Pegas“ paė mė me bilietą į Sumy. Iš vykimas buvo 13.30 iš Kijevo Zhuliany oro uosto. Atskrido į Muglos oro uostą.15. 40 Skrydis truko 2.10 Modernus Boing lė ktuvas. Netoli terminalo mane pasitiko ukrainietis gidas iš JOIN UP kelionių agentū ros. … Dar ▾ Kelionių agentū roje „Pegas“ paė mė me bilietą į Sumy. Iš vykimas buvo 13.30 iš Kijevo Zhuliany oro uosto. Atskrido į Muglos oro uostą.15. 40 Skrydis truko 2.10 Modernus Boing lė ktuvas. Netoli terminalo mane pasitiko ukrainietis gidas iš JOIN UP kelionių agentū ros. Kelias iki vieš buč io truko 20 minuč ių . Registracija truko 2 minutes. Susipaž inome puikiai. Kambarys pirmame aukš te su savo seifu, konderu ir visa kita. Persirengė me ir nuė jome prie jū ros. Jū ra š ilta kaž kur apie 28 laipsnius. 19.00 š vediš kas stalas restorane. Maistas superinis, akys bė ga nuo patiekalų į vairovė s. Raš yk ilgai. Maloniai nustebino animacija vieš buč iuose. Iš.8 animatorių.4 merginos yra iš Ukrainos, tiksliau iš Už gorodo, Už karpatė s. Merginos nustato visą gyvenimo ritmą . Suaugusieji buvo keliami iš gultų ir už siiminė jo mankš ta, š audymu iš š autuvu, smiginio ir kitomis pramogomis. Vakare vaikiš ka animacija virš uje. GERAI BŪ TINAI!! ! ! Ukrainieč iai valdo. Kambariai valomi kiekvieną dieną . Net jei ir neprimygtinai keisti patalynė s už valkalų , rankš luosč ių ir pan. Laikas prabė go greitai, net labai greitai. Skrydis liū dnas. Kelionė taip pat truko 20 minuč ių . Atvykus į Kijevą oras 13 laipsnių , o Turkijoje +32. Ač iū visiems už poilsį , kad kelionių organizatoriai, vieš buč io darbuotojai. Taip pat noriu atkreipti dė mesį į š varą . Generalinis direktorius buvo griež tas ir visur palaikė tvarką . Vež iau darbuotojus, kur pamač iau š iukš les ar kaž kas nevalyta. DĖ KOJU.
аватар stelsi
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš butyje buvome nuo 2016-07-29 iki 2016-05-08. Mes praleidome medaus mė nesį , o vieš buč io administracija mums paruoš ė staigmeną kambaryje. atvykus mū sų laukė vaisiai, vynas, gulbė s ant lovos ir durys su lanku. Tai graž u. Vieš butyje yra SPA centras. … Dar ▾ Vieš butyje buvome nuo 2016-07-29 iki 2016-05-08. Mes praleidome medaus mė nesį , o vieš buč io administracija mums paruoš ė staigmeną kambaryje. atvykus mū sų laukė vaisiai, vynas, gulbė s ant lovos ir durys su lanku. Tai graž u. Vieš butyje yra SPA centras. Kainos kandž iojasi, bet tenka derė tis, lankė mė s Balio garo relax masaž e, likome patenkinti. Vieš buč io teritorija š vari ir sutvarkyta. Maistas: į vairus. Galite valgyti bet kuriuo paros metu, ypač gerti. Maisto pasirinkimas ir pateikimas puikus. Yra greito maisto ir sveiko maisto. Po dienos vakarienei restorane siū lomi turkiš ki, itališ ki arba Vidurž emio jū ros regiono valgiai. Personalas draugiš kas, svetingas. Arbatpinigių nepraš o, bet visur yra dė ž ė s jiems. Tai yra etiketas. Kambarių valymo kokybė visada gera ir nuo paliktų arbatpinigių nepriklausė me. Kartą tarnaitė pamirš o palikti rankš luostį kojoms, bet tai smulkmenos.
Vakaro programos amfiteatre nuostabios. Iki 21:00 vaikiš kos pramogos, po to š ou visiems. Bet tai tikras š ou. profesionalū s š okė jai, akrobatai, turkiš ki š okiai. Panelė ir ponas vieš butis patiko maž iau. vakarai su gyva muzika paplū dimio bare manę s visiš kai nesuž avė jo.
Iš minusų : visur jie rū ko, visur paprasta. 5 nė š tumo mė nesį atvykau atsipalaiduoti, atsipalaiduoti, dė l to visą savaitę buvau iš sekusi. Tai tiesiog pragaras. Belieka tik leisti rū kyti restorane.
Animatoriai: tariamai yra, bet dieną jų nesimato. Apie rusakalbių animatorių buvimą suž inojau iš vykimo dieną . Į paplū dimį neateina, su sveč iais nebendrauja, į dienos pramogas aktyviai nekvieč ia. jei mano vyras nebū tų ė mę sis iniciatyvos, visa kita bū tų gulė ję s kaip ruonis paplū dimyje. toks animatorių pasyvumas mano praktikoje pirmą kartą . Tač iau vakare, pasirodymo metu, jie aktyviai š aukia amfiteatre, skatindami minią ploti, o kiekvieno vakaro pabaigoje š oka savo animacinius š okius.
Apskritai į spū dis apie vieš butį geras, rū pinasi aplinka, praš o neiš mesti rankš luosč ių , esant galimybei taupyti vandenį , o jei nejauku, rankš luosč iais naudotis kelias dienas. Labai mė gavausi š ia akimirka. Kambaryje, beje, buvo ir š ukos, ir skustuvas, ir pasta su š epetė liu, ir ausų pagalvė lė s su vatos diskeliais, ir chalatai.
Jei neprieš taraujate rū kyti, š is vieš butis yra labai rekomenduojamas. Mū sų vieš nagė s metu ten buvo tiesiog jū ra į vairaus amž iaus vaikų . Jiems skirti atskiri baseinai ir visa pramoginė programa.
аватар __Oksana__
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 10.0
Dabar ieš kau atostogų Turkijoje ir pradedu suprasti, kokie naudingi yra poilsiautojų atsiliepimai. Su didele kompanija su vaikais ilsė jomė s 2013 m. Visi labai laimingi. Galite saugiai eiti č ia. Teritorija didelė , sutvarkyta, ž alia ir graž i. Maistas puikus: skanus, viskas š viež ia, dietinis maistas atskiras, asortimentas toks, kad viską iš bandyti tiesiog nerealu. … Dar ▾ Dabar ieš kau atostogų Turkijoje ir pradedu suprasti, kokie naudingi yra poilsiautojų atsiliepimai. Su didele kompanija su vaikais ilsė jomė s 2013 m. Visi labai laimingi. Galite saugiai eiti č ia. Teritorija didelė , sutvarkyta, ž alia ir graž i. Maistas puikus: skanus, viskas š viež ia, dietinis maistas atskiras, asortimentas toks, kad viską iš bandyti tiesiog nerealu. Personalas dė mesingas. Taip, jiems blogai sekasi rusų kalba, bet nepaisant to, kad iš mū sų.8 ž monių kompanijos 11 metų mergaitė geriausiai kalbė jo angliš kai, jie mus suprato, supratome, kad dė l to problemų nebuvo. . Kambariai idealiai š varū s. Už siregistravome per valandą – iš valė me prieš į sikuriant. Daugybė pramogų . Jū ra tokia sū ri, kad vaikai nebijo maudytis – vanduo juos iš stumia. Trū kumai (bet verč iau į vardinč iau ypatybes) - jū ra neturi begalinių horizontų , persidengia kalnai. Ir prie į ė jimo į jū rą yra dygliuotų akmenų , bet panaš u, kad kiti į tai nekreipė didelio dė mesio.
аватар Stasya_99
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
Keliavome su 3 metų vaiku ir mums visiems patiko. Su malonumu grį š ime į š į vieš butį . Kaina visiš kai atitinka kokybę . Kambariai geros bū klė s ir š varū s. Valomas visą dieną , vė liau jokių problemų nekils, jei tam tikru metu jausitė s nepatogiai. … Dar ▾ Keliavome su 3 metų vaiku ir mums visiems patiko. Su malonumu grį š ime į š į vieš butį . Kaina visiš kai atitinka kokybę . Kambariai geros bū klė s ir š varū s. Valomas visą dieną , vė liau jokių problemų nekils, jei tam tikru metu jausitė s nepatogiai. Kambariuose, taip pat WI-FI teritorijoje nemokamas, aprė ptis geras. Maistui priekaiš tų nė ra. Visada yra iš ko rinktis. . . visada buvo kuo pamaitinti vaiką . Mė sa, ž uvis, viš tiena – į vairiais variantais – virta, kepta, kepta. Garnyrai taip pat. Jū ros gė rybė s porą kartų per savaitę . Vaisiai-arbū zas, persikas, obuoliai, abrikosai. Pakankamais kiekiais viskas buvo subrendusi. Mane ypač nudž iugino arbū zas birž elio mė nesį : ) prinokę s ir saldus, kasdien! Nuo 14-00 iki 17-00 ledai, prie baseino su jū ros vandeniu, visai normalu. Aiš ku, ne "mū sų " pagal skonį , bet mums ir vaikui tiko. Kai norė jome "savo" ledų , pirkome juos parduotuvė je (Prie paplū dimio rankš luosč ių iš davimo lango). Teritorija kompaktiš ka, bet viskas taip protingai paskirstyta, kad stebiesi, kaip č ia tiek daug telpa. Vandens kalneliai, mini zoologijos sodas (viš č iukai, antys, triuš iai), ž aidimų aikš telė . Vakare amfiteatre vaikiš ka diskoteka, vaikams labai patiko! Prieš diskotekos š ou animacinius filmus, nemokamai iš dalinkite spragė sių . Su gultais paplū dimyje problemų nekilo. Taip, yra daug turkų š eimų , tai ką?? ! ! Tai kultū ringi ir normalū s ž monė s. Niekas niekam netrukdo! Vaikas mė gavosi vaikų baseinu. yra gerų , skirtingų č iuož yklų labai maž iems ir vyresniems. Man nereikė jo ten eiti, mes buvome už siė mę rinkdami akmenukus jū roje))))). jū ra. Man patinka Bodrumas ir Egė jo jū ros pakrantė!! ! ! Š iose vietose esantys paplū dimiai yra dideli, vanduo š varus. Š iame vieš butyje paplū dimį bandė padaryti smė lė tą , bet smė lis labai didelis ir atrodo, kad su moliu. Todė l dieną smė lis pavirsta į mindytu keliu. Ryte darbuotojai vaikš to su kultivatoriumi ir jį purena. Į ė jimas į jū rą yra akmenukas. Autobusų stotelė š alia vieš buč io. Iki Bodrumo eiti lygiai 30 minuč ių , pastebė ta; ). 1 bilieto kaina 5 liros. (apie 3 USD, BET mokė jimas liromis). Autobusų tvarkaraš tį galite suž inoti registratū roje. Vienintelis neigiamas, mums asmeniš kai. Nes langai su vaizdu į jū rą ir ats. paplū dimio baras su vakaro š ou ir gyva muzika iki 12 valandos nakties neį manoma normaliai už migti ! ! Gurzgimas buvo toks, kad net ir už darius balkoną.70% girdimumas (((. Nors brolis gyveno pastato viduje ir jis buvo ramesnis ir tylesnis! Apskritai patarimas - kas su vaikais, langai į sodą ! )
Rekomenduoju š į vieš butį , ypač su vaikais.
аватар natali6152
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 2.0
Siaubingas vieš butis! Raš au tam, kad neiš mestumė te pinigų . Raš au ką pati mač iau, ką ten iš girdau iš rusų poilsiautojų , neraš ysiu, nes pavargs nuo skaitymo. Nesitikė jau, kad tai į manoma. . Nerekomenduoju ten eiti. Maistas baisus, daug ko, bet než inai, ką valgyti. … Dar ▾ Siaubingas vieš butis! Raš au tam, kad neiš mestumė te pinigų . Raš au ką pati mač iau, ką ten iš girdau iš rusų poilsiautojų , neraš ysiu, nes pavargs nuo skaitymo. Nesitikė jau, kad tai į manoma. . Nerekomenduoju ten eiti. Maistas baisus, daug ko, bet než inai, ką valgyti. Neš varū s daiktai iš darbuotojų , kvapai baisū s. Kambariai valomi blogai, valomi 3 kartus per 7 dienas. Š ioje vietoje dauguma turistų – turkai, rusų labai maž ai. Kai iš girdau, kad rusai nenori ten eiti, o kas buvo kartą , antras neis, netikė jau, nes perskaič iau atsiliepimus (taip pat ir š ioje svetainė je) ir ė jau su dideliu malonumu. Bet atvykę s buvau š okiruotas. Kalbė jausi su kitais poilsiautojais iš Rusijos, jų nuomonė nesiskyrė nuo manosios. Paplū dimyje neš varū s gultai, indai neplauti, vaikš tai ir ž iū ri pro lė kš tes ir š akutes. Rusakalbių labai maž ai, angliš kai beveik nesupranta 15% darbuotojų ir tik tie, kurie dirba dieną . Visus klausimus reikia sių sti kelionių bendrovė s atstovams. Atidž iai perskaitykite savo draudimą , nes alergija saulei ir reakcijos į produktus, kuriais jie plauna patalynę , neį traukiami į draudiminį į vykį ir kainuos 200 USD. Jei susergate, vieš butyje esantis gydytojas iš raš o są skaitas, dė l kurių jauč iatė s blogai. Už pinigus, kuriuos daviau už kuponus, buvo galima nuvykti į vertesnę vietą . Bū kite atsargū s, jei vykstate į š į vieš butį . Tikiuosi, kad mano istorija kam nors bus naudinga.
Rodyti daugiau »


avataras Beshtomovdmitri
kokios lovos 2 asmenų šeimai? Ar kambaryje yra dušas ar vonia?
prieš 9 metus  •  prenumeratorių nėra jokių atsakymų
avataras Lena40
Pasakykite man, kiek kainavo viešbutis 2011 m. vasarą. 2 suaugusieji Dėkoju.
prieš 12 metus  •  2 abonentas 2 atsakymai
avataras stasik13
Kiek dabar valandų?
prieš 12 metus  •  2 abonentas 2 atsakymai
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
avataras infogreenbay
‹ Viešbutis Crystal Green Bay Resort & Spa 5*
Traukos vietos
Bodrumo pilis ir povandeninės archeologijos muziejus
Įvertinimas 9.5
Turkija, Bodrumas
Architektūra, Istorija, Muziejai, Religija
Myndos vartai
Įvertinimas 10.0
Turkija, Bodrumas
Architektūra, Istorija

Отель был открыт в 1992 году, последняя реновация проводилась в 2017 году. Состоит из основного 3-этажного здания и трех 3-этажных дополнительных корпусов. Отель находится на самом берегу моря. Красивая просторная территория, разнообразное и качественное питание. В течение дня проводятся спортивные и анимационные программы. Развитая инфраструктура для активного отдыха: есть теннисный корт, бассейны, водные горки. Отель ориентирован на семейный отдых с детьми.

Vieta Отель находится в регионе Мугла в пос. Гюверджинлик, на берегу моря, в 12 км от аэропорта Бодрума и в 23 км от центра г. Бодрум.
Paplūdimio aprašymas Собственный песчаный пляж находится рядом с отелем. Протяженность пляжа составляет 250 м.
 • 1-oji eilutė
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, room service (платно), услуги фотографа, Wi-Fi (бесплатно, на территории), ТВ-зал, конференц-зал на 85 чел., 4 ресторана: 1 основной ресторан, 3 ресторана a la carte: турецкий, рыбный, по предварительной записи, за неделю проживания посещение одного из ресторанов 1 раз — бесплатно; итальянский — платно, по предварительной записи, 6 баров, 2 открытых бассейна, с пресной водой (без подогрева): открытый главный бассейн, 440 кв.м, открытый бассейн с горками, 110 кв.м, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца (бесплатно), кабинет врача (в определенные часы), магазины.

 • A la carte restaurant
 • automobilių stovėjimo aikštelė
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • kirpykla/grožio salonas
Vaikams 2 открытых бассейна (55 и 65 кв.м), 2 водные горки, мини-клуб (4-12 лет), детская анимация на русском языке, детский буфет.
 • vaikų baseinas
Pramogos ir sportas Бесплатно: кинотеатр, амфитеатр, софт-анимация на русском языке, живая музыка в определенные дни, турецкая ночь, 2 водные горки, дартс, бочче, баскетбол, пляжный волейбол, стрельба из лука, шахматы, аквааэробика, водное поло, теннисный корт (днем; с жестким покрытием). Платно: водные виды спорта, освещение теннисного, прокат теннисных ракеток и мячей.
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • sauna/vonia/hamamas
 • golfas
 • sporto salė
 • jogos užsiėmimai
Kambarių aprašymas

В отеле 291 номер.

Категории номеров:

82 Standard Room — площадь номера 20 кв.м, максимальное размещение 2 чел.

165 Large Standard Room — площадь номера 23 кв.м, макс. 2+1 чел.

23 Standart Bunkbed Room — площадь номера 23-26 кв.м, номер с двухъярусной кроватью, макс. 2+2/3+1 чел.

12 Family Room — площадь номера 34 кв.м, 2 спальни с межкомнатной дверью, ванная комната, остальное как в стандартном номере, макс. 4 чел.

9 Family Bunkbed Room — площадь номера 34 кв.м, номер с двухъярусной кроватью, с видом на море, ванная комната, макс. 5 чел.

2 Handicap Room — площадь номера 20 кв.м, номера для людей с ограниченными физическими возможностями.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 •  FREE 
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • internetas wi-fi  FREE 
 • balkonas/terasa
Adresas Meselik Koyu, Guvercinlik, Bodrum, Mugla, Turkey
Telefonai: Tel: + 90 252 374 50 10
Fax: +90 252 374 50 04
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Crystal Green Bay Resort & Spa
Klausimai ir atsakymai