Citrus Park Hotel 4*– Atsiliepimai

9
Įvertinimas 9.610
pagrįstas
9 apžvalgų
№2 viešbučio reitinge Antalija
9.8 Skaičius
9.8 Aptarnavimas
9.8 Grynumas
9.8 Mityba
9.8 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs Antalijoje, už 800 metrų nuo akvariumo. Atidaryta 2019 m. Restauravimas kambariuose 2020 m. Susideda iš vieno 5 aukštų pastato. Tinka tiek jaunimui, tiek šeimoms.Daugiau →
аватар zarinarogova
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Mums svarbiausias kriterijus buvo, kad paplū dimys bū tų arti, o Citrus vieš butyje iki paplū dimio 2 min. Paplū dimys š varus, visa teritorija sutvarkyta ir graž i, didelė promenada. Daug ž monių važ inė ja dvirač iais. Apskritai atmosfera yra vė si, vakare ji tampa dar graž esnė , daugybė barų ir restoranų , kiekvienoje į staigoje jie gamina skanų maistą . … Dar ▾ Mums svarbiausias kriterijus buvo, kad paplū dimys bū tų arti, o Citrus vieš butyje iki paplū dimio 2 min. Paplū dimys š varus, visa teritorija sutvarkyta ir graž i, didelė promenada. Daug ž monių važ inė ja dvirač iais. Apskritai atmosfera yra vė si, vakare ji tampa dar graž esnė , daugybė barų ir restoranų , kiekvienoje į staigoje jie gamina skanų maistą . Pats vieš butis yra wow! Labiausiai patiko kambariai, vietos už tenka, yra kur apsisukti, o svarbiausia viskas š varu. 10 minuč ių pė sč iomis iki pramogų parko ir delfinariumo. Kainos labai priimtinos. Tiesą sakant, manė me, kad likusi dalis kainuos daug brangiau, bet ne, net kaž kaip pavyko sutaupyti. Darbuotojai – labai profesionalū s savo srities ž monė s – nuo ​ ​ virė jų iki kambarinių . Viskas daroma są ž iningai ir su meile. Ač iū už poilsį !
аватар krisalialieva
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Jau kelis kartus lankiausi Turkijoje, bet Antalijos mieste sustojau pirmą kartą . Kelionė s tikslas buvo verslas, bet nepaisant š ių.3 dienų vis tiek pavyko atsipalaiduoti ir paplaukioti. Vieš butis yra graž us ir modernus, nuo pat durų tvyro maloni ir š vari atmosfera. … Dar ▾ Jau kelis kartus lankiausi Turkijoje, bet Antalijos mieste sustojau pirmą kartą . Kelionė s tikslas buvo verslas, bet nepaisant š ių.3 dienų vis tiek pavyko atsipalaiduoti ir paplaukioti. Vieš butis yra graž us ir modernus, nuo pat durų tvyro maloni ir š vari atmosfera. Malonus ir mandagus personalas, kuris atsakė į visus dominanč ius klausimus ir buvo jautrus viskam. Dž iaugiamė s daugybe porų ir maž ų vaikų . Pusryč iaujau vieš butyje, viskas š viež ia. Pietū s ir vakarienė , ž inoma, nepasiteisino, nes buvau už siė mę s savo reikalais. Man patiko labai didelė promenada, kuria galima eiti ir darbe pagalvoti tiek apie asmeninius, tiek apie verslo reikalus. Viskas pasiekiama pė sč iomis nuo vieš buč io, o tai labai patogu. Apskritai man buvo labai malonu č ia bū ti. Kitą kartą nusprendž iau, kad atvyksiu č ia tiesiog atsipalaiduoti.
аватар KaterinaIvanova
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Visiš kai sutinku su ž emiau esanč iu autoriumi, na, mes č ia buvome su š eima. Iki jū ros 100 metrų . Vieš butis atrodo visiš kai naujas, viskas ką tik atnaujinta. Kambariai š varū s, tvarkingi, erdvū s, lovos minkš tos, su gerais č iuž iniais. … Dar ▾ Visiš kai sutinku su ž emiau esanč iu autoriumi, na, mes č ia buvome su š eima. Iki jū ros 100 metrų . Vieš butis atrodo visiš kai naujas, viskas ką tik atnaujinta. Kambariai š varū s, tvarkingi, erdvū s, lovos minkš tos, su gerais č iuž iniais. Patalynė ir rankš luosč iai buvo daž nai keič iami. Kambaryje buvo viskas, ko reikia gyvenimui ir poilsiui. Pylimas labai didelis, eini juo, o aplinkui barai, kavinė s, ž aidimų aikš telė s, restoranai ir t. t. galite juo vaikš č ioti be galo, o tuo pač iu eiti į kai kurias vietas. Taip pat gana didelė je vieš buč io teritorijoje yra privatus baseinas. Apskritai, vieš butis yra labai patogioje vietoje, o tuo labiau – geriausiame Antalijos miesto rajone. Visiems rekomenduoju bent kartą apsilankyti, o kas kartą apsilankys tikrai liks patenkintas ir tikrai norė s č ia sugrį ž ti.
аватар marielova
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Sveikinimai visiems skaitytojams, kai iš važ iavome atostogauti, pradž iai taip pat perž velgiau visą internetą , ką ž monė s raš o, ir bet kur atvykti, ir ant neegzistuojanč ių nuotraukų . Pasakysiu, kad vieš butis geras, kaina adekvati. … Dar ▾ Sveikinimai visiems skaitytojams, kai iš važ iavome atostogauti, pradž iai taip pat perž velgiau visą internetą , ką ž monė s raš o, ir bet kur atvykti, ir ant neegzistuojanč ių nuotraukų . Pasakysiu, kad vieš butis geras, kaina adekvati. Jei atė jote ne gulė ti kambaryje visą dieną , tai jū sų pasirinkimas. Š alia yra viskas, kavinė s, restoranai, labai graž i ir didelė krantinė , apskritai pats miestas sutvarkytas ir š varus, su graž ia infrastruktū ra. Vieš butis taip pat iš laiko savo 4 ž vaigž dutes, nuo personalo iki kambarių , č ia viskas gerai, kambariuose yra viskas gyvenimui, didelis š aldytuvas, geras duš as, patogios lovos, internetas ir t. t. Iš kambarių atsiveria puikus vaizdas į jū rą , o jū ra paprastai yra lengvai pasiekiama. Pusryč iai geri: kiauš inienė , sū ris, alyvuogė s, salotos, kava. Apač ioje yra skalbimo maš inos. Mielai sugrį š ime č ia dar ne kartą , kainos adekvač ios, viskas super.
аватар Elenagru
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Š iandien papasakosiu apie geriausius vieš buč ius, kuriuose tikrai reikia apsistoti, jei vykstate į Antaliją . Su vyru lankė mė s skirtinguose vieš buč iuose ir 2 ž vaigž duč ių , ir 3.4, 5. Vienintelis Citrus Park Hotel mums buvo geriausias. … Dar ▾ Š iandien papasakosiu apie geriausius vieš buč ius, kuriuose tikrai reikia apsistoti, jei vykstate į Antaliją .
Su vyru lankė mė s skirtinguose vieš buč iuose ir 2 ž vaigž duč ių , ir 3.4, 5. Vienintelis Citrus Park Hotel mums buvo geriausias.
Interjeras tiesiog wow! Viskas nauja ir š varu, ryš kių spalvų . Labiausiai patiko vonios kambarys, labai š varu, niekur nebuvo š iukš lių . Personalas malonus ir stengiasi, kad ž monė s bū tų laimingi. Kambarinė s po 1-2 dienų pakeitė rankš luosč ius ir susitvarkė .
Iš kambarių atsiveria graž us vaizdas į jū rą , š alia yra daug restoranų ir kavinių , barų . Yra vandens parkas, parduotuvė s. Vieš buč io savininkas labai mandagus ir pozityvus ž mogus.
Vieš butyje yra skalbimo paslauga, kurioje galite iš siskalbti patys. Pusryč iai buvo nuostabū s turkiš ki (kiauš inė , salotos, kava, sū ris, alyvuogė s, duona apskritai skani, visada traš ki, vos iš traukta iš orkaitė s)
Dė l to pasakysiu, kad tai geriausias vieš butis, kuriame esame buvę . Kokybė , maistas, aptarnavimas, infrastruktū ra, už viską skiriu 5 ž vaigž dutes.
аватар KamillaAntonova
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Sveiki. Turbū t 8 iš.10 ž monių bent kartą yra buvę Turkijoje. Š į kartą atė jo laikas ten nuvykti. Iš vykau į Antalijos miestą . Skaič iau daug teigiamų atsiliepimų apie š į miestą . Ir taip, kartą ten pabuvoję s, į simylė jau ją visa š irdimi, o dabar galiu drą siai jai patarti. … Dar ▾ Sveiki. Turbū t 8 iš.10 ž monių bent kartą yra buvę Turkijoje. Š į kartą atė jo laikas ten nuvykti. Iš vykau į Antalijos miestą . Skaič iau daug teigiamų atsiliepimų apie š į miestą .
Ir taip, kartą ten pabuvoję s, į simylė jau ją visa š irdimi, o dabar galiu drą siai jai patarti. Tač iau neuž tenka rasti graž ų miestą , daug sunkiau rasti vietą , kurioje praleisite likusį laiką . O mano apsigyvenimo vieta buvo vieš butis Citrus.
Vieš butis turi gerą vietą . Labai nudž iugino gausus lankytojų skaič ius, dauguma ilsė josi su š eimomis. Personalas draugiš kas ir paslaugus. Kambariai labai š varū s, valymas kasdien.
Vaikinai, be abejo, didž ią ją laiko dalį skyriau vien tik miesto infrastruktū ros tyrinė jimams, ypač senamiesč iams, tai visai netoli nuo vieš buč io.
Tač iau vieš butis taip pat nepaliko abejingo, kitais metais vė l č ia važ iuosiu. Ir aš tikrai apsistosiu š iame vieš butyje.
аватар Aleksandra555
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Nusipirkę bilietą į Turkiją ir pasirinkę Antalijos miestą , beliko apsisprę sti dė l vieš buč io. Kai turi didelę š eimą ir važ iuoji atostogauti, svarbiausia, kad kiekvienam š eimos nariui ten patiktų ir jaustų si patogiai. … Dar ▾ Nusipirkę bilietą į Turkiją ir pasirinkę Antalijos miestą , beliko apsisprę sti dė l vieš buč io. Kai turi didelę š eimą ir važ iuoji atostogauti, svarbiausia, kad kiekvienam š eimos nariui ten patiktų ir jaustų si patogiai.
Vieš butis buvo pasirinktas pagal š į principą , kad paplū dimys bū tų arti, bū tų į vairių pramogų vaikams, restoranų , maisto prekių parduotuvių ir ž inoma modernių . Pasiž iū rė ję nuotraukas ir perskaitę atsiliepimus nusprendė me vykti į Citrus Park 4 ž vaigž duč ių vieš butį .
Atvykus iš kart paž ymė siu, kad nuotraukos atitinka tikrovę . Mus pasitiko labai draugiš kas personalas, buvome pirmame aukš te, kambarys buvo labai didelis ir erdvus. Nors balkono nebuvo, buvo galima patekti į terasą .
Kiekvieną rytą buvo š vediš kas stalas, maistas ten, ž inoma, nepalyginamas, š efai gamina labai skaniai. Dė l to niekada net nesilankė me restorane, maistas vieš butyje buvo visiš kai patenkintas.
Su vaikais tris kartus važ iavome į Antalijos Aqualand vandens parką , likome labai patenkinti, kalneliai ten super. Ir mes aplankė me vandens parką . Visos š ios pramogos ir pramogos yra netoli vieš buč io.
Mū sų atostogos buvo solidž ios 5.
аватар heleopa
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 6.0
Labai ramus vieš butis, š varu, galima nusipirkti maisto, maistas skanus. Vieta tobula. 50 m Konyaalti krantinė . 10 minuč ių pė sč iomis iki Lunopark ir delfinariumo bei 5 m Migros. Taksi iki senamiesč io 5 doleriai ir Mark Antalya. … Dar ▾ Labai ramus vieš butis, š varu, galima nusipirkti maisto, maistas skanus.
Vieta tobula. 50 m Konyaalti krantinė .
10 minuč ių pė sč iomis iki Lunopark ir delfinariumo bei 5 m Migros.
Taksi iki senamiesč io 5 doleriai ir Mark Antalya.
аватар liona-85
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 1.0
Turime superior kambarį – nei plaukų dž iovintuvo (pridedama nuotrauka), nei virdulio, nei kavos ir arbatos, nei indų , nei nemokamo geriamojo vandens, nei seifo (pasirodo, tik už mokestį ! ), nors Instagrame raš o, kad visa tai bū tinai turi bū ti kambaryje! Svarbiausias! ! ! Buvome pakabinti kambaryje su pilnomis spintomis svetimų daiktų (nuotrauka pridedama). … Dar ▾ Turime superior kambarį – nei plaukų dž iovintuvo (pridedama nuotrauka), nei virdulio, nei kavos ir arbatos, nei indų , nei nemokamo geriamojo vandens, nei seifo (pasirodo, tik už mokestį ! ), nors Instagrame raš o, kad visa tai bū tinai turi bū ti kambaryje!
Svarbiausias! ! ! Buvome pakabinti kambaryje su pilnomis spintomis svetimų daiktų (nuotrauka pridedama). Po to, kai atė jome į registratū rą ir pasakė me, keiskite kambarį , mes ten negyvensime, vaikinas pasakė , kad tai studentų reikalai, ar tikrai jie jums trukdys? Noriu paraš yti mamai! Galų gale jie pasakė , kad nebė ra kambarių , juokingai pustuš tis vieš butis, surinko visus daiktus - 4 didž iulius maiš us ir iš vež ė ! ! ! Tikriausiai kitame kambaryje, staiga jie ten nesipiktins !! !
Norė č iau pasakyti, jei esi atviras, tai dirbk oriai, aptarnavimas 0. Turizmo srityje dirbu 9 metus ir pirmą kartą toks baisus vieš butis ! ! !
Шкаф Шкаф Должен быть фен Ремонт


avataras antonova.elvira
prieš 3 metų  •  prenumeratorių nėra jokių atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Kaleiči senamiestis
Įvertinimas 9.5
Turkija, Antalija
Architektūra, Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės, Istorija
Antalijos akvariumas
Įvertinimas 9.3
Turkija, Antalija
Gamta, Pramogos
Duden krioklys
Įvertinimas 9.1
Turkija, Antalija
Gamta

Отель расположен в Анталии, в 800 м от аквариума. Открыт в 2019 году. Реставрация в номерах в 2020 году. Состоит из одного 5 этажного здания. Подходит как для молодежного, так и для семейного отдыха.

Vieta Прогулка до торгового центра Migros занимает 12 минут, а расстояние до музея Антальи составляет 2,6 км. Расстояние до аэропорта Антальи составляет 14 км.
Paplūdimio aprašymas Пляж Коньяалты находится в западном районе Анталии у Таврских гор. Береговая линия протяженностью около 8 км и шириной до 50 м, на которую можно выйти из пяти микрорайонов Коньяалты, тянется от Бич-парка до торгового порта. Территория покрыта мелкой и средней галькой. Вход в воду пологий, но в нескольких метрах от берега глубоко. Дно галечное и чистое.
 • 3 ir toliau
 • miesto paplūdimys
 • akmenukų paplūdimys
Viešbutyje

Ежедневно сервируется завтрак «шведский стол».

Бассейн площадью 80 кв.м. Часы работы: 08:00 - 21:00.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • vėlyvas išvykimas
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Pramogos ir sportas
 • sporto salė
Kambarių aprašymas

Всего 62 номера.

Kambariuose

Телевизор, ванна/душ, туалетно-косметические принадлежности, кондиционер, мини-бар, бесплатный Wi-Fi, чайник/кофеварка.

Adresas Arapsuyu, 608. Sk. No:8, 07070 Konyaaltı, Antalya
Telefonai: +90 242 229 11 40
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Citrus Park Hotel
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал.