A Good Life Water Planet Hotel & Aquapark 5*– Atsiliepimai

133
Įvertinimas 6.910
pagrįstas
133 apžvalgų
№72 viešbučio reitinge Alanija
7.6 Skaičius
7.5 Aptarnavimas
7.3 Grynumas
8.0 Mityba
8.2 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs ant jūros kranto, žalioje zonoje. Atidarytas 2001 m., paskutinį kartą atnaujintas 2015 m. Viešbutis puikiai tinka šeimoms ir aktyviam poilsiui. Susideda iš 9 aukštų pastato. Patogumui yra 8 liftai.Daugiau →
аватар Pankuha62
Atostogauju su ž mona. Atostogos buvo sė kmingos. . . ! Gryniausia š ilta jū ra, puikus į vairus maistas, mandagus aptarnaujantis personalas, didelė graž i ž alia zona, vandens č iuož yklos, baseinai su barais, 3 a la carte restoranai su puikiu meniu. . . … Dar ▾ Atostogauju su ž mona. Atostogos buvo sė kmingos. . . ! Gryniausia š ilta jū ra, puikus į vairus maistas, mandagus aptarnaujantis personalas, didelė graž i ž alia zona, vandens č iuož yklos, baseinai su barais, 3 a la carte restoranai su puikiu meniu. . . ir t. t. Kambarys buvo valomas kas 3 dienas. Atidž iai stebima vieš buč io ir teritorijos š vara. Š auniai padirbė ta! Iš minusų : naktį buvo triukš minga, kai poilsiautojai grį ž o į savo kambarius iš š venč ių ir diskotekų...! Apskritai, geras vieš butis! As patariu. . . ! ! !
аватар Nesska35
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 8.0
Puikus vieš butis. Teritorija apaugusi puš ynais, patogu judė ti po vieš butį , viskas medž ių pavė syje. Daug š aunių kavinių , atmosferos, ant skardž io su vaizdu į jū rą...na, labai š aunu. Maistui – daugiau nei pakankamai, daug vaisių , sū rių , mė sos, ž uvies, garnyrų , darž ovių ir kt. … Dar ▾ Puikus vieš butis.
Teritorija apaugusi puš ynais, patogu judė ti po vieš butį , viskas medž ių pavė syje. Daug š aunių kavinių , atmosferos, ant skardž io su vaizdu į jū rą...na, labai š aunu.
Maistui – daugiau nei pakankamai, daug vaisių , sū rių , mė sos, ž uvies, garnyrų , darž ovių ir kt. Niekada nė jome pietauti, valgė me netoli paplū dimio kavinė je, vakarienei į vairovė į spū dinga. Be vė ž ių , kreveč ių ir laš iš os, ž inoma. . .
Alkoholis – vietinis, tuo ir pasakyta, bet kokteiliai buvo skanū s, geras vynas. Kambarys yra paprastas maž as, 28 m, visi standartiniai kambariai yra nukreipti į galinę pusę , kad bū tų vaizdas į jū rą , galite sumokė ti 10 USD už dieną...
Man labai svarbu, kad muzika nerė ktų visą dieną ir, ač iū Dievui, buvo foninis, ramus. . .
Pramogos - po dienos vaikinas per vakarienę labai š auniai grojo gitara, vakare pasirodymai kitokie, na, tiek. . . matai. . .
Valymas š lubuoja, po valymo teko eiti į registratū rą praš yti kruopš tesnio valymo.
Skaidrė s - tik klasė! ! ! Yra mokamas plaukimas plaustais vietoje, kainuoja 3 USD asmeniui.
аватар Anatolij689247
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 8.0
Man iš principo viskas vieš butyje tiko. Kambarių aptarnavimas buvo geras, bet apskritai į tai nekreipiu daug dė mesio. Jei bū tų kaž kas labai blogo, prisiminč iau, bet tokių prisiminimų neturiu. Maistas normalus. Teritorija nemaž a, liftas į paplū dimį į spū dingas, š tai tokią savybę jie turi, š is liftas. … Dar ▾ Man iš principo viskas vieš butyje tiko. Kambarių aptarnavimas buvo geras, bet apskritai į tai nekreipiu daug dė mesio. Jei bū tų kaž kas labai blogo, prisiminč iau, bet tokių prisiminimų neturiu. Maistas normalus. Teritorija nemaž a, liftas į paplū dimį į spū dingas, š tai tokią savybę jie turi, š is liftas. Buvo vandens parkas, buvo bungee. Apskritai viskas buvo gerai, man patiko poilsis š iame vieš butyje.
аватар Arina_Gamzyukova
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 1.0
„Water Planet Deluxe“ vieš butis ir vandens parkas Mū sų visai nenudž iugino. Buvome 5 suaugę ir 2 vaikai. Pradė kime nuo Anex turo. Pirkome bilietą iš š io kelionių organizatoriaus. Oro uoste mus pasitiko didelis autobusas su mergina gide. Iš Gazipaš os oro uosto į Alaniją važ iavome apie 1. … Dar ▾ „Water Planet Deluxe“ vieš butis ir vandens parkas
Mū sų visai nenudž iugino. Buvome 5 suaugę ir 2 vaikai.
Pradė kime nuo Anex turo. Pirkome bilietą iš š io kelionių organizatoriaus. Oro uoste mus pasitiko didelis autobusas su mergina gide. Iš Gazipaš os oro uosto į Alaniją važ iavome apie 1.5 valandos. Pakeliui mergina mums pasakojo istorijas apie Turkiją ir orą . Mū sų vieš butis buvo penktas. Š tai mes einame. Prieš akis – nelygū s laukai su statybvietė mis ir mū sų vieš buč iu. Mes einame. Nuė jome į registratū rą ir už siregistravome. Tada prie mū sų iš kart pribė go vyras vardu HASAN, jis neš a lagaminus ir ten dirba. Sakė , jei duosime pinigų , tuoj su mumis atsiskaitys. Ir mes atvykome 8 val. O laukti iki dvejų , ž inoma, sunku su dviem vaikais. Mes sutikome. Ir nuvedė mus į rū sį . Sakė me, kad gyventi rū syje mums netinka. (nes kai eini į registratū rą , tai iš karto 4 aukš tas, o tada eina minus trys. O ten langų nė ra. Maksimalus vienas. Iš kitos pusė s. ) tada š is vyras Hasanas buvo nemandagus su mumis ir pasakė , kad mes sė dė č iau iki paskutinio iki antros valandos ir tada gal susitvarkysim. Sakė me, kad sė dė sime iki paskutinio, bet rū syje negyvensime. Mes sė dime. Kai tik norime eiti į registratū rą ir paklausti, kas atsitiko su mū sų numeriu? Š is Hassanas tuoj iš bė ga, registratū roje su mergina kalba turkiš kai. Ir ji mums iš kart atsako, kad nieko nė ra paruoš ta. Nors prieš tai ji jau raš ė į kompiuterį ir jau norė jo kaž ką atsakyti. Sė dim toliau. Po kurio laiko vė l prieinu iš siaiš kinti, kas negerai su numeriu. Vadovas jau buvo ten ir kaž ką paž iū rė jo. Kadangi merginos registratū roje buvo už siė musios. Aš toliau stovė jau, o tada jis manę s paklausė , kas atsitiko ir kodė l aš stoviu. Sakau, kad tavo merginos mums atsako, kad mū sų trys numeriai dar neparengti ir norė tume apie juos suž inoti. Tada jis paž iū rė jo ir pasakė , kad DU KAMBARIAI BUVO RENGTI ILGIAI IR KODĖ L NEBUTE Į RENGTI. Dar vienas ruoš iamas. Bet neilgam. Tada pasakė me, kad nenorime gyventi rū syje. Jis mums atsakė , kad mū sų kelionių organizatorius ANEX TOUR perka tik patalpas rū syje ir mes negalime jū sų apgyvendinti aukš č iau. Tada pasakė me, kad dabar paskambinsime vieš buč io direktoriui. Visi pagrindiniai yra č ia ir mes tai iš siaiš kinsime. Jis pasakė , sė dė k ramiai. Dabar aš paskambinsiu. Iš ė jome iš biuro. Tada po kurio laiko vė l mums paskambino. Jau buvo 12. O jis pasakė , kad kalbė jo su valdž ia ir jie pasakė , kad gali mums pasiū lyti trimis kambariais aukš č iau. Taip pat ne rū syje. Bet skirtinguose aukš tuose. Tada sutarė me ir mums pasakė , kad š ių numerių teks laukti iki trijų valandų . Ir jie pasakė , kad lauksime tiek, kiek reikė s. Svarbiausia ne rū sys. Š iuo metu mes nuė jome pietauti.
MAISTAS: nieko ypatingo. Maistas pateikiamas nesuprantamai. Ayran neveikia ryte ir vakare. Ryte bulves iš leido. Ir jos vakarieniauti nebuvo. Tyrė buvo du kartus per 10 dienų . Viš tiena visą laiką . Ž uvies visai nebuvo. Ir jei jie tai padarė , tai buvo perdž iū vę s ir baisus. Sriubos pietums yra geros. Daug darž ovių ir salotų . Tač iau paruoš tų salotų valgyti neverta. Visų jų trū ksta ir perdaryti. Kashi ryte siurbia. Net nesimato ten plū duriuojanč ių ryž ių ar kitų grū dų . Tik pienas. Tai vadinama koš e. Vaisius. Tik arbū zas ryte. Vakare jau buvo kriauš ė s, obuoliai, apelsinai, arbū zas. Du kartus per 10 dienų buvo nektarinų . O mes buvome rugpjū č io pabaigoje. TAI KUR BANANAI, BRASKĖ S, KITI VAISIAI. KUR VISKAS YRA. AR VIS DAR MANOTE, KAD TAI PENKIŲ Ž VAIGŽ DŽ IŲ VIEŠ BUTIS? KUR Š VIEŽ IOS KALMARO Apelsinų sultys KAINA 2 USD RYTE.
Pusryč iams turė jau pasiimti baisaus skonio omletą . Ir virti kiauš iniai. Dar turė jome blynų su š okoladiniu už tepu.
Pietums valgė me sriubą . Ryž iai arba gruzdintos bulvytė s.
Mė sa buvo troš kinta arba kepta (viš tiena, jautiena)
Vakarienei vė l ryž iai arba gruzdintos bulvytė s arba keptos bulvė s. Iš mė sos vė l viš tiena arba jautiena. Troš kinti arba kepti. Taip pat yra makaronų ir spageč ių . Duona guli kepaluose. Ateik ir apsikirpk.
APIE VAIKŲ STALĄ .
Vaikai irgi nelabai turi ką valgyti. Sriubos ant stalo nė ra. Deš relė s kepamos aliejuje. Grynuoliai. Spageč iai. Arba virtos bulvė s. Ir gruzdintos bulvytė s. Kai baigė si deš relė s. Tai buvo tik padaž as. Kaip tokius vaikus maitinti?
APIE GĖ RIMUS.
Č ia nė ra ko gerti ir vaikams, ir suaugusiems. Kadangi nė ra sulč ių . Iš aparato pilate sulč ių miltelius. Skonis baisus. Į prastas yupi. Arba soda. Cola, sprite ir kt. Taip pat iš automatinių ginklų . Kaip galima gerti 10 dienų ? Visada buvo arbata. Kava iš pardavimo automatų .
APIE ALKOHOLINIUS GĖ RIMUS.
Alus blogas. Nuo jo tada rė muo. Visi alkoholiniai gė rimai vieš butyje yra baisū s. Nebent restoranuose. Mė sa ir ž uvis. Kurį galima aplankyti vieną kartą . DAUGIAU MAŽ INĖ S NORMALUS VISKIS IR VYNO. BET TIK TIK KARTĄ GALITE APLANKYTI.
Dė l to mes sugalvojome NĖ RA MAISTO, NIEKO GERTI. Ir vaikams, ir suaugusiems.
Toliau einame. Laikas yra treč ia valanda. Pats laikas mus perkelti.
KAMBARYS.
Kambarys 4 ž vaigž duč ių VIEŠ BUČ IUI. Neblogai. Yra kondicionierius, televizorius. Mini baras. Mini bare: kola, fanta ir vanduo. Tada jis papildomas tik vandeniu. Yra torš eras. Kuris dė l tam tikrų priež asč ių yra už klijuotas linoleumu. Į prasta grindims. Ir, ž inoma, nepavyko. Vonioje neveikė ir plaukų dž iovintuvas. Vonios kambaryje yra tik pusiau stiklu dengta vonia. Š is stiklas nejuda. Netoli tualeto. Ir kriauklė . Rankš luosč iai buvo keič iami kas 3 dienas.
Taip pat yra spinta. Spintoje yra seifas. kuri buvo už daryta. Ir aš turė jau bė gti, kad paskambinč iau ž monė ms, kad jie jį atidarytų .
Taip mes į sikraustė me. Mes to laukė me registratū roje 7 VALANDAS.
TERITORIJOS.
Vietų labai maž ai. Du baseinai iš karto per stiklinę tvorą . Ar š i tvora kada nors plaunama? Jis visas purvinas, dė mė tas, iš siskyrę s, grybelis. Siaubas. Lovos niekada nebū na tuš č ios. Vakare ž monė s palieka daiktus. Barai aplink š iuos baseinus yra baisū s. Visus gė rimus jie iš pilsto į plastikinius puodelius. kurios niekada neplaunamos. Tiesiog nuplaukite vandeniu ir viskas. Vaikams galite už pilti kokteilį . Kai š ioje taurė je buvo tik alus.
JŪ RA.
Norė dami patekti į jū rą , turite nusileisti liftu. Prie jū ros buvę s baras dirbo iki 18 val. Tada nusileisite laiptais ž emyn. Maž a proskyna, už pildyta smė liu. Ir tada vė l nusileidž iate ž emyn. Prieplauka su gultais ir jū ra. Taip pat maž ai vietos. Atsigulti yra kur tik po 17-18 val. Kas nemoka plaukti arba labai maž i vaikai. Š i vieta netinka. Kadangi gylis iš karto minus 3 metrai. Taip, ir suaugę s maž ai plaukia. Maksimaliai 20 minuč ių . Ir nebeį domu. Nori iš eiti.
VANDENS PARKAS.
Š is vandens parkas nepriklauso vieš buč iui. Jis tiesiog stovi. Ir prieš jį vis tiek eiti ir eiti. Nepaž į stami ž monė s ten ateina ir iš eina. O kadangi š is vieš butis yra š alia vandens parko. Ją galime aplankyti nemokamai. Tarkime, suaugusiems ten neį domu. Už teks vieną kartą pasivaž inė ti ant kalvos. Ir tu nebenori ten eiti. Tiesiog neį domu. Vaikai ten susidomė s daugiausiai 2 kartus. Daugiau jie nepraš ys. Ant kai kurių kalvų niekas nestovi. Atsisė skite ir ridenkite kaip norite. Net nė ra kam palaikyti ir padė ti.
Š is vandens parkas parduoda maistą už pinigus.
Visiš kas nusivylimas vandens parke.
ANIMACIJA.
Visą poilsio laiką aš nemač iau animatorių ryte ir po pietų . Taip, visą dieną viename baseine skambė jo muzika. Bet kad animatoriai eitų ir visus pakviestų į kokius nors ž aidimus. Niekada tokio dalyko nebuvo. Ar nori pasilinksminti. Eikite ir suž inokite, kur visa tai paslė pta.
Pats š is amfiteatras buvo atskiras. Ir ten buvo suolai. Ant kurių nagai prilipo. Ne kartą nudū rė . Pati vaikų animacija buvo gė dinga. Jie tiesiog į jungdavo muziką ir rodė judesius. Ir po valandą vaikai kiekvieną dieną š oko pagal tą pač ią muziką . Nenuvylė ir suaugusiems skirta animacija. Menininkai buvo pigiausi. Nieko š aunaus ten nebuvo parodyta. Du kartus buvo diskoteka prie jū ros. Kur smė lis. Vietų buvo nedaug. Baras už darytas. Kai kurie darbininkai pylė tik alų . Atsisė sti nė ra kur. Teko atsiremti į akmenis. Arba atsisė skite ant jų . Tokioje diskotekoje ilgai nebū si. Iš to, kad nė ra susidomė jimo ir nė ra ką veikti. Į savo kambarį nuė jome 23 val. Labai nuobodu.
VIEŠ BUTIS.
Pats atrodo senas. Remontas nebuvo atliktas ilgą laiką . Pagrindiniame restorane sienos padengtos siaubingomis dė mė mis. Lyg bū tume ne restorane. Ir kaž kokiame turguje prie stoties. Ir rinkos dabar yra geresnė s. Nei pagrindiniame vieš buč io restorane WATER PLANET DELUXE & AQUAPARK.
RESTORANAI, KURIUOSE GALIMA LANKYTI KARTĄ .
Pirmiausia nuė jome į mė sinę . Nieko nepatenkino. Lė kš tė se atneš davo keptų į vairios mė sos gabalė lių . Ryž iai. Nuskurusios ž ymė s, š viež i kopū stai. Ir griež inė lis pomidoro. Mė sa neį manoma. Jis tiesiog netirpsta. Ji net nesivargino su juo. Atidaviau jį katė ms, kurios ten laksto. Desertui buvo atneš ti ledai. Vienas kamuolys. Tai buvo skaniausia iš visų .
Tada po kurio laiko už sukome į Ž UVIES RESTORANE.
Galiu pasakyti viena. KAD NIEKADA DAUGIAU GYVENIME NEVALGAU Ž UVIES IR KREVEČ IŲ .
Iš pradž ių mums atneš ė š lykš č ios ž uvies sriubos. Skonis baisus. Jis buvo rū gš tus. Neį manoma buvo į dė ti į burną . Tada jie atneš ė mums kreveč ių julienne. Kaip tu galė jai sugalvoti tokį dalyką . Krevetes sulankstykite, apibarstykite sū riu ir kepkite. Ir visa tai plū duriavo vandenyje. Vaizdas baisus. Skonis baisus. Tada atneš ė visiems tą pač ią ž uvį . Niekas mums nesakė š ios ž uvies pavadinimo. Š lykš tu. Sausas. Karč ios. Valgyti buvo neį manoma. Desertui atneš ė melioną su chalva. Tada š iame vieš butyje pirmą kartą pamatė me melioną . Bet ji buvo visa ž alia. PO TOKIO Ž UVIES RESTORANO. NENORIU DAUGIAU Į JOKIĄ Ž UVIES RESTORANĄ . nes š is apsilankymas ž uvies restorane buvo mano pirmas ir paskutinis.
Tę siu tą pač ią istoriją apie ANEX TOUR. Kitą dieną atvykę susitikome su vieš buč io gidu. Sakė , kad reikia už pildyti dokumentus skrydž iui atgal. BET KAD GAUTI Š Į POPIERIAUS IR PILDYTI JĮ MŪ SŲ KAMBARYJE, TURĖ JOME KLAUSYTI MILIJONĄ Į VAIRIŲ EKSKURSIJŲ . KO MES NEPRAŠ AME. JIS STOVĖ JO UŽ MUS IR STŪ MĖ Š IAS EKSKURSIJAS. PIRMIAUSIAI BUVO IŠ DALYTI LAPŠ KAILIAI. KAS DIDOMĖ S PO SUSITIKIMO ATEITI IR PASAKYS Š IOJE KORTELĖ JE VISŲ BUUS KLAUSIMAS. TAIGI NE. SĖ DĖ MĖ M NUO 10 IKI 11.30 KLAUSOME EKSKURSIJAS. IR TOLIAU Š IUS POPIERIUS MUMS ATIDAVO IR VYKĖ ME NAMUS JUOS PILDYTI. Tiesiog klasė . NORMALIOS AGENTŪ ROS EKSKURSIJAS TAIP NETURIA. JEI Ž MOGUI TIKRAI REIKIA EKSKURSŲ . JIS ATEIS IR IŠ MOKS. Ypač prieš tai jie iš dalino popierius su š iomis ekskursijomis. Visi jo klausė mė s. Ir tą dieną , kai gyvenome vieš butyje. Norė č iau suž inoti kiek ž vaigž duč ių turi vieš butis. Į KĄ ANEX TOUR MUMS ATSAKĖ JO, IŠ KUR GALĖ Š IS KLAUSIMAS? IR KAD Š IS VIEŠ BUTIS YRA PENKIŲ Ž VAIGŽ DŽ IŲ . BET JOKIŲ Ž VAIGŽ DŽ IŲ NERAŠ YTA VIEŠ BUČ IUJE AR VIENAME POPIERIUJE, KURI SVĖ RI Regitratū roje. IR KAS NEBUTU KLAUSTI IŠ DARBUOTOJŲ . VISI ATSAKYS, KAD JIE TIESIOG Č IA DIRBA. IR KIEK Ž VAIGŽ DŽ IŲ YRA VIEŠ BUTYJE, JIE NEŽ INO.
Daugiau istorijos. Mū sų kambaryje sugedo kondicionierius. Nusileidau į apač ią paskambinti darbuotojams, kurie tai daro. Skambino registratū ros darbuotoja. Už pildė paraiš ką . Jie sakė palauk penkias minutes. Mes jau sė dime 30 minuč ių . Nė ra nieko. Vė l einu ž emyn. Sakau, lauksiu ilgai. Jie yra. Kodė l dar niekas neatė jo? Nuė jau į kambarį . Ir tuoj pat beldž iasi. Atvyko darbininkas. Pradė jo ž iū rė ti. Daryk ką nors. Skambino ir kalbė josi. Atė jo dar vienas. Jie pradė jo daryti dalykus kartu. Praė jo valanda. Nieko neį vyksta. Jie ir toliau gamina. Praė jo dar 40 minuč ių . Kaip viskas sprogo. Atrodė , kad tuoj suges prieš gaisrinė signalizacija.
Tada iš ė jome iš kambario. Grį š ime po valandos. Nė ra nieko. Nieko neveikia. Mes ketiname. Eime į registratū rą . Mes sakome, kad niekas neveikia. Jie sakė , kad dabar virš ininkas paskambins virš ininkui ir sutvarkys. Jie kalbė josi. Atvykstame iš pietų . Kondicionierius buvo sutvarkytas po pusė s dienos.
Taip pat galiu pasakyti, kad ten labai apsinuodijau, o atvykus atsidū riau ligoninė je. Maistas, nes kaip ir pats vieš butis baisus.
Bū tų dar daug ką paraš yti. Kad š is vieš butis yra baisus. Bet jų jau per daug. Niekada nepirkite bilietų ANEX TOUR agentū roje ir nesilankykite WATER PLANET DELUXE & AQUAPARK vieš butyje.
Фото скрина на котором написано что это 4 звезды. А нам всем продают за 5 Это вид из окна. Благо выпросили номер повыше. Нас хотели в подвал поселить Справка об отравлении в этом отеле. А тут нам пишут что это отель 5 звёзд.
аватар aleksandrostapenko110
NUOSTABIOS ATOSTOGOS PRIE VIDURŽ EMIO JŪ ROS!! ! Ilsė jomė s su keturių asmenų š eima: mes su ž mona, sū nui 23 metai, dukrai 12. Į Antaltiją iš Charkovo skridome anksti, apie 5 val. , vieš butyje buvome 7.30 val. Registratū roje mus iš karto už dė jo apyrankes ir iš siuntė pusryč iauti. … Dar ▾ NUOSTABIOS ATOSTOGOS PRIE VIDURŽ EMIO JŪ ROS!! !
Ilsė jomė s su keturių asmenų š eima: mes su ž mona, sū nui 23 metai, dukrai 12. Į Antaltiją iš Charkovo skridome anksti, apie 5 val. , vieš butyje buvome 7.30 val. Registratū roje mus iš karto už dė jo apyrankes ir iš siuntė pusryč iauti. Liepė pasiimti kambarį.13. 30 val. Lagaminus palikome laisvoje saugykloje. Pusryč iai buvo geri, buvo deš relių ir blynų su į vairiais konservais, uogienė mis. Arbata, kava, vaisiai. Apskritai, kaip ir daugelyje vieš buč ių . Mes valgė me. Po pusryč ių persirengė me ir iš vykome susipaž inti su vieš buč io teritorija. Ji didelė ir graž i. Iš bandė me baseinus, jū rą , vandens parką , alkoholį . Visi liko patenkinti.
Mus apgyvendino penktame aukš te 1502 kambarė lyje, kambarys didelis, už jį papildomai nemokė jo. Visas kambarys veikė , nebuvo už muš tas. Pietū s buvo skanū s ir į vairū s. Vakarienei irgi viskas buvo ant virš aus, kiekvieną dieną buvo ant grotelių kepti patiekalai: kebabas, ž uvis, doneris, kepsniai, darž ovė s ant grotelių . Nebadavome, maisto į vairovė nepagirtina. Patiko a la card restoranai, ypač ž uvies restoranas. Jis yra pač iame paplū dimyje. Atmosfera ugnis, jū ra. bangos, skanus maistas ir geras vynas. Saulė lydis jū roje nuo pantonė s, bet tai mū sų netrukdė , už teko visų suaugusių jų , gultų , skė č ių . Paplū dimyje veikia už kandž ių baras, galima už ką sti gruzdintų bulvyč ių , pasigaminti mė sainį , iš gerti š alto alaus. Beje, alkoholis ir kokteiliai vieš buč iuose – normalu. Vaikinai barmenai puikū s, stengiasi.
Vandens parkas klasė s, iš bandž iau visas č iuož ykles, labai patiko Juodoji skylė , Kamikadzė ir Geltonoji č iuož ykla. Animacija neį kyri, vaikai buvo suž avė ti. Baseine buvo smiginis, š audykla, boč ia, š audymas iš lanko, tinklinis, futbolas ir daug kitų pramogų . Ypatingas ač iū Alikui, Bakh, Anyai, Nastya. Visi linksmi ir pozityvū s vaikinai. Vaikai su aš aromis akyse su jais iš siskyrė . Kiekvieną vakarą amfiteatre vyksta mini diskoteka vaikams, vė liau programa suaugusiems: artistų pasirodymai, konkursai su poilsiautojais. Paplū dimyje vykdavo diskotekos, o prie baseinų – putų vakarė liai.
Baigdamas pasakysiu – viskas buvo nuostabu, ateik, atsipalaiduok ir neieš kok minusų .
Отель, главный бассейн Вид на бассейн из лобби Крытый бассейн Номер 1502 Номер Пляж Питание на любой вкус Вид из бассейпа инфинити
аватар sax21
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 5.0
Š į vieš butį pasirinkome dė l teritorijoje esanč io vandens parko, vė liau dė l to gailė jomė s. skaidrė s visos traumuojanč ios, apsivertė ant 2, ant 1 visai nenuė jo)))) labai keista, bet teko daug padė ti rankomis)))) Važ iavome su 5 grupe ž monių . … Dar ▾ Š į vieš butį pasirinkome dė l teritorijoje esanč io vandens parko, vė liau dė l to gailė jomė s. skaidrė s visos traumuojanč ios, apsivertė ant 2, ant 1 visai nenuė jo)))) labai keista, bet teko daug padė ti rankomis)))) Važ iavome su 5 grupe ž monių . Vieš buč io teritorija nė ra iš puoselė ta, o nedidelė , kaž kodė l pusė atitverta nuo turistų , kur vietiniai augina mandarinus ir bananus. Stiklai valgomajame ir naktiniame bare mano nuomone visai neplaunami, nepaisant to, kad viesbucio stiliumi visur daug stiklu. Virš stalų sietynas su stiklinė mis suspensijomis, dė l blankiai pilkos spalvos dulkių , o už virė jų sienos iš teptos aliejumi ir maisto likuč iais, staltiesė s iš skalbtos, bet dė mė tos. Restoranas ant jū ros kranto baisus, kė dė s ir stalai mediniai, nudaž yti aliejiniais daž ais mė lyna spalva, nesutriko su dizainu. Vienas + draugiš kas personalas
аватар Marina993658
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 8.0
Man patiko viskas vieš butyje, viskas buvo puiku, ypač turint omenyje sumą , kurią sumokė jome už bilietą . Jokių problemų su maistu ir aptarnavimu. Mus apgyvendino, kaip į prasta, apie 14 val. , gal valanda anksč iau. Didelio vandens parko teritorijoje jis tinka visiems, ne tik vieš buč io sveč iams. … Dar ▾ Man patiko viskas vieš butyje, viskas buvo puiku, ypač turint omenyje sumą , kurią sumokė jome už bilietą . Jokių problemų su maistu ir aptarnavimu. Mus apgyvendino, kaip į prasta, apie 14 val. , gal valanda anksč iau. Didelio vandens parko teritorijoje jis tinka visiems, ne tik vieš buč io sveč iams. Į vandens parką ž monė s ateina pailsė ti su š eimomis, tam yra atskiras į ė jimas. Į ekskursijas nevaž iavome, ilsė jomė s vieš buč io teritorijoje. Netoliese nebuvo nei parduotuvių , nei kavinių . Kalbant apie kambarius ir aptarnavimą , jie ateidavo valyti kasdien, bet kai jie atė jo, mes buvome kambaryje, todė l papraš ė me jų nevalyti. Apskritai vieš butis normalus, galiu rekomenduoti.
аватар OlegDneprUA
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 5.0
Minusai: - Maistas baisus, gamina velniop, nuotraukoje ir realiai atrodo gana graziai, bet realybeje tai bjaurus. Pusryč iai patys prasč iausi, pietū s kiek geresni, vakarienė nebloga (daug variantų ir 100500 troš kintų darž ovių galima iš sirinkti ką nors priimtino). … Dar ▾ Minusai:
- Maistas baisus, gamina velniop, nuotraukoje ir realiai atrodo gana graziai, bet realybeje tai bjaurus.
Pusryč iai patys prasč iausi, pietū s kiek geresni, vakarienė nebloga (daug variantų ir 100500 troš kintų darž ovių galima iš sirinkti ką nors priimtino).
- Palaukite iki 14:00, kol į siregistruosite į vieš butį
- iš vykimas griež tai 12:00, nors lė ktuvas yra naktį .
- WI-fi silpnas ir labai daž nai stringa, 3G veikia daug greič iau.
- jokios animacijos vaikams
- tik iš vaisių : obuolių , apelsinų ir greipfrutų (reč iau arbū zų ir slyvų )
– Gė rimai š lykš tū s.
Privalumai:
- Kambaryje, š aldytuve normali kola ir sprite
- Didelė teritorija
- Yra vandens parkas
- Kambariai š varū s ir tvarkingi
- Vietoje daug baseinų
- Draugiš kas personalas
- Privaž iavimas prie jū ros (prieplauka)
P. S Deš ros jokiu bū du nevalgykite, tai sojos, tada nuo jos blogai.
аватар e.basirova
Mū sų kelionių organizatorius konsultavo vieš butį , sakė jaunimo, vandens parkas. Dabar iš samiau: 1. Darbuotojai registratū roje bukiš ki, klausė kaip patekti į miestą , iš karto pradė jo mus veisti už pinigus; atvykus davė kambarį -3 aukš te ir papraš ė persirengti, vieš buč io vadybininkė mus nemandagiai atsiuntė ; 2. … Dar ▾ Mū sų kelionių organizatorius konsultavo vieš butį , sakė jaunimo, vandens parkas. Dabar iš samiau: 1. Darbuotojai registratū roje bukiš ki, klausė kaip patekti į miestą , iš karto pradė jo mus veisti už pinigus; atvykus davė kambarį -3 aukš te ir papraš ė persirengti, vieš buč io vadybininkė mus nemandagiai atsiuntė ; 2. Kambariai neš varū s, gipsas byra, kambarys labai maž as už.5 ž vaigž dutes, to visai nesitikė jo; 3. Paplū dimio visai nė ra, ž monė s guli svetimame paplū dimyje, į kurį į kalną už trunka 20 minuč ių , autobusas atvaž iuoja kelis kartus ir tada prasideda 11 ir baigiasi 16, kituose netoliese esanč iuose vieš buč iuose autobusas važ iuoja kas 20 minuč ių ; animacijos nera, porą kartų mač iau animatorius ir viskas, nuobodu. Apskritai vieš buč io niekam nepatariu, vandens parkas yra vilioklis, kuriuo nereikia tikė ti
аватар yagodas
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 9.0
Su vyru lankė mė s 2018 m. geguž ė s pradž ioje. Mums labai patiko š is vieš butis! ! Apie viską trumpai ir iš eilė s: 1. Tie, kurie ieš ko pompastikos – ne č ia. Vieš butis modernaus stiliaus, koridoriuose nė ra kilimų , lubų tinkuoti ir t. … Dar ▾ Su vyru lankė mė s 2018 m. geguž ė s pradž ioje. Mums labai patiko š is vieš butis! ! Apie viską trumpai ir iš eilė s:
1. Tie, kurie ieš ko pompastikos – ne č ia. Vieš butis modernaus stiliaus, koridoriuose nė ra kilimų , lubų tinkuoti ir t. t.
2. Skaič iai. Turė jome 2314 kambarį , vaizdas į baseiną ir jū rą (jokių priemokų - paė mė paprastą standartą . ) Baldai nauji - kaip ir nuotraukose iš svetainė s, kondicionierius veikia puikiai. Iš valyti, pakeisti rankš luosč iai, papildyti: mini baras, geliai, š ampū nas ir muilas – visa tai kasdien. Viskas, ko reikia, yra kambaryje. Kambarys nė ra triukš mingas, nors iš jo atsiveria vaizdas į baseiną . Jei norite tylos - sandariai už darykite balkono duris ir turė site tylą : ))
3. Mityba. Maitina rytais ir net naktimis iki 2 val : )))) pasirinkimas didž iulis, viskas taip skanu! ! Pusryč iams tik apie 10 rū š ių sū rių (brynza), bandelė s, kruasanai, kiauš iniai, uogienė s, deš relė s, ant grotelių keptos darž ovė s, vaisiai, į vairių rū š ių musliai, turkiš kas skanė stas, salotos.....apskritai pasirinkimas puikus ! ! Pietū s ir vakarienė s – tiesiog didž iulis pasirinkimas! Iš mė sos – viš tiena, kalakutiena, jautiena. Kasdien yra 2-3 ž uvų rū š ys. Saldus: 2-3 rū š ių baklavos, 10-15 rū š ių pyragaič ių , pyragaič ių.... viskas labai skanu. Vaisiai: obuoliai, apelsinai, greipfrutai ir medeliai buvo kiekvieną dieną . Braš kė s ir ananasai buvo pyragų priedų pavidalu.
Be pusryč ių , pietų ir vakarienė s, buvo galima pavalgyti ir daugiau: bare paplū dimyje - greitas maistas, konditerijos parduotuvė pagrindiniame pastate - nuo 10 iki 17, prie baseino - nuo 16 iki 17 už kandž ių baras. Apskritai, jei į tave telpa tiek maisto, tai.....kol iš eini, tu netilpsi į savo daiktus ! ! ))))
4. Barai. Pilkite ką tik papraš ysite, padarykite kokteilius alkoholinius ir nealkoholinius. Gerti galima visą parą : dieną prie baseinų ir vestibiulyje veikia barai, o nuo 00 iki 8 ryto - naktinis baras. Viskas nemokamai ir neribotais kiekiais.
5. Wi-fi. Laisvas. Puikiai veikė visame kambaryje ir kambaryje. Kalbė jomė s, raš ė me ž inutes, siuntė me nuotraukas ir vaizdo į raš us per messengers ir skype.....
6. SPA. Hamamas, sauna, vonia ir sū kurinė vonia nemokamai. Masaž ai ir SPA procedū ros - už mokestį nuo 25 USD. Paplū dimio rankš luosč iai visiems suteikiami nemokamai kartą per dieną , juos reikia grą ž inti iki 20 -00 val. , todė l nereikė s neš tis savo rankš luosč ių .
7. Personalas. Kiekvienas turi ž enkliuką , ant kurio skirtingų š alių vė liavų logotipai, pasiž iū ri ir iš kart pamatai, kokia kalba ž mogus moka kalbė ti. Daugelis kalba rusiš kai ir angliš kai, yra ir vokiš kai. Draugiš kas, besiš ypsantis, paslaugus.
Bet ir registratū roje susidū rė me su „juokdariu“: anksti ryte iš ė jome iš vieš buč io, vakare eidavome į registratū rą pasidomė ti prieš pieč ių dė ž ė mis. Iš vykstame prieš pusryč ius ryte. „Dž okeris“ pasakė , kad maistą į kambarį neš ime iki 12 valandos nakties. Labai nustebome - pas mus 5 ryto issiregistravimas, o nakciai bus atveztas maistas? ? Be to, ketinome anksti eiti miegoti, nes. keltis 4 ryto, o dabar laukti iki 12 nakties prieš pieč ių dė ž uč ių ? ? ? Gerai, kad nelaukė me ir nuė jome miegoti! ! ! Bet kiti, kaip paaiš kė jo
laukė . Ryte registratū roje mums iš davė prieš pieč ių dė ž utes (daž niausiai taip elgiasi vieš buč iai) ir „juokdariui“ labai pasisekė , kad tai buvo ne jo pamaina, o budintys ž monė s iš sakė viską , ką apie tai galvoja! ! ! Toks incidentas š iek tiek sugadino vieš buč io į spū dį , labiausiai į ž eidž ia tai, kad tai į vyko prieš pat mū sų iš vykimą , po visų puikių į spū dž ių apie š į vieš butį.... gaila vieš buč io. 1 toks „juokdarys“ galė jo sugadinti puikią patirtį visai savaitei.
8. Teritorija. Labai graž us, sutvarkytas, kelių lygių peizaž as....apskritai viskas super! !
9. Animacija. Vaikams tai gerai, suaugusiems - 3.
10. Vieta. Mė gstantiems pabū ti – ne č ia. Toli nuo miesto, netoliese nė ra diskotekų ar pramogų . Pirkiniai - turgus toli, brangus, pasirinkimas nelabai......apskritai geriau apsipirkti per ekskursijas.
11. Vandens parkas ir baseinai. Vandens parkas vieš buč io sveč iams nemokamas, už mokestį – bungee ir raftingas. Baseinai vietoje – daug, vaikams ir suaugusiems kiekvienam skoniui. „Begalybė “ – vieš buč io akcentas, ant stogo, tylus, maž as ir puikus vaizdas į apylinkes bei geras baras.
Iš vada: vieš butis puikus, dieną - visiems daug, vakare - manau jaunimui bus nuobodu, na, nebent sė dė ti baruose iki ryto.
Į š į vieš butį su vyru norė tume vykti rugsė jį , kai nebus stipraus karš č io, bet jū ra dar labai š ilta.
Вид из номера
Rodyti daugiau »


avataras Dragstar
Mieli forumo vartotojai! Padėti!!!! Lit turas į Turkiją. Aš esu karys. Dėl naujausių įvykių Ukrainoje buvau skubiai atšauktas iš atostogų. Kelionių agentūra pinigų už kelionę negrąžina. Pasiūlė surasti pakaitalą. Siūlau ekskursiją į Water Planet viešbutį, 12 nakvynių, nuo birželio 17 iki birželio 29 d., 2 suaugusiems. ir vaikas (2-13 m.), maitinimas: UAL. Operatorius: Anex turas. Kaina: 2400 USD Dabar kelionių organizatoriaus svetainėje kelionės kaina – 3708 doleriai. Skambinti bet kada. Telefonas 067 321 39 62.
prieš 9 metus  •  5 prenumeratorių 5 atsakymų
avataras vrzhezhevskaya
kiek kainuoja savaitės ekskursija suaugusiems su sūnumi 13 metų7
prieš 9 metus  •  2 abonentas 4 atsakymai
avataras ssyrota
Aprašyme matau 6 baseinus, bet kiek skaidrių niekur nenurodyta. Taigi, kiek kalvų yra? Ir kaip jie veikia? Nuo 12 iki 17 ar anksčiau ir vėliau ar įmanoma? Ar skaidrės yra ratuose, ar jos visos paprastos?
prieš 9 metus  •  5 prenumeratorių 6 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Alanijos tvirtovė
Įvertinimas 8.9
Turkija, Alanija
Architektūra, Istorija, Muziejai
Kleopatros paplūdimys
Įvertinimas 8.5
Turkija, Alanija
Gamta, Pliažai
Olimpo miesto griuvėsiai
Įvertinimas 10.0
Turkija, Alanija
Architektūra, Istorija

Отель расположен на берегу моря, на зелёной территории. Открыт в 2001 году, последняя реновация проведена в 2015 году. Отель отлично подойдёт для семейного и активного отдыха. Состоит из 9-этажного здания. Для удобства имеется 8 лифтов.

Vieta 30 км от г. Алания. 90 км от аэропорта Анталии.
Paplūdimio aprašymas Пляж находится рядом с отелем, представляет собой 3-уровневую платформу: 1 уровень – брусчатка, 2 уровень -–песок и 3 уровень – деревянное покрытие. Ширина пляжа – 50 м. Бар на пляже (горячие, прохладительные напитки и пиво).
 • 1-oji eilutė
Viešbutyje

Основной ресторан – закрытая секция рассчитана на 800 чел., открытая на 400 чел.

2 аля-карт ресторана: османский и рыбный (по резервации).

5 открытых бассейнов – 890, 945, 220 (18+), 380 и 115 кв.м

2 конференц зала, 210 кв.м и 60 кв.м, на 175 и 50 чел.

 • A la carte restaurant
 • nemokamas wi-fi
 • kirpykla/grožio salonas
Vaikams Детская анимация на русском языке; мини-клуб (4-12 лет) с кроватками; 2 детских открытых бассейна 150 и 49 кв.м, детский бассейн в аквапарке 540 кв.м, 8 горок; крытый игровой зал, 120 кв.м; детские коляски (платно).
 • vaikų baseinas
Pramogos ir sportas Аквапарк с 16 горками.
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • sauna/vonia/hamamas
 • sporto salė
Kambarių aprašymas

Номерной фонд отеля насчитывает 421 номер, с видом на на море, бассейн, горы и сад.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • saugus
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • internetas wi-fi  FREE 
 • balkonas/terasa
Adresas Okurcalar Mevkii, Alanya, Antalya, Turkey
Telefonai: 90 242 527 51 64
El. paštas: [email protected]
Klausimai ir atsakymai