Mirage Beach Club 4*– Atsiliepimai

9
Įvertinimas 6.410
pagrįstas
9 apžvalgų
№38 viešbučio reitinge Hamametas
7.4 Skaičius
6.7 Aptarnavimas
6.7 Grynumas
6.8 Mityba
7.3 Infrastruktūra
„Mirage Beach Club“ yra Hamamete, už 5 km nuo Yasmine Hammamet. Patalpos buvo renovuotos 2012 m. Tinka šeimoms.Daugiau →
аватар lapki6
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 3.0
Apsigyveno 113 budė jimo kambaryje antrame aukš te. Š is kambarys yra labai maž as net vienam. . . atvyko vakarienė s ir labai pavargę s nusprendė tą naktį pasilikti š iame kambaryje. Vidury nakties pabudome nuo triukš mingo plepė jimo po langu. . . Paaiš kė jo: numeris 113 yra virš poilsiautojų registracijos, t. … Dar ▾ Apsigyveno 113 budė jimo kambaryje antrame aukš te. Š is kambarys yra labai maž as net vienam. . . atvyko vakarienė s ir labai pavargę s nusprendė tą naktį pasilikti š iame kambaryje. Vidury nakties pabudome nuo triukš mingo plepė jimo po langu. . . Paaiš kė jo: numeris 113 yra virš poilsiautojų registracijos, t. y. naktį iš girdome atsisveikinimą...sapnas baigė si 4 ryto!
Ryte valgomajame sutikome savo rusus su ž odž iais: iš bado nenumirsi, bet nieko nė ra, tik: saldainiai ir kepta. . .
Po pusryč ių jie atė jo papraš yti kito kambario. . . buvo pasiū lyta papildomai sumokė ti 80 USD. Sukė lė me triukš mą ir gavome neblogą kambarį .

Ateityje visi nauji atvykė liai bus patalpinti į.113 kambarį , kad gautumė te kitą mokė jimą už geriausią kambarį ! Ir mes turime atiduoti duoklę : JIE GAUJA PAPILDOMAS PAJAMUS DOLERIAIS.
Эта наша береговая линия !!! Как через эту мерзость можно было перешагивать ? Там все : белье , склянки .....Мы уходили ближе к набережной отеля : ОКЕАН , 5 звезд! Жаловались руководству отеля , ответ: это мусор отдыхающих , убирать нам некуда ! После наших замечаний мусор стали скидывать с полных мешков в море .... И наш народ , оплатив путевки плавал рядом с этим .....
аватар alexasnake
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 6.0
Iš privalumų : didelė ir iš puoselė ta vieš buč io teritorija, smė lio paplū dimys, patogū s erdvū s kambariai ir vasarnamiai, skanū s pyragaič iai))) kaljanas už.9 dinarus. O dabar minusai: š aldytuvo nuoma už.10 dinarų / dienai, kambariuose nė ra mokamo Wi-Fi, internetas yra tik registratū roje ir labai blogai, gerai kraunasi kai nė ra nieko. … Dar ▾ Iš privalumų : didelė ir iš puoselė ta vieš buč io teritorija, smė lio paplū dimys, patogū s erdvū s kambariai ir vasarnamiai, skanū s pyragaič iai))) kaljanas už.9 dinarus.
O dabar minusai: š aldytuvo nuoma už.10 dinarų / dienai, kambariuose nė ra mokamo Wi-Fi, internetas yra tik registratū roje ir labai blogai, gerai kraunasi kai nė ra nieko. Mums dar pasisekė su kambariu, mums viskas veikė , bet daug kas susikivirč ijo dė l neveikianč io kondicionieriaus, televizoriaus.
Maistas iš esmė s monotoniš kas, restorane daug musių , kurios nuolat tupia lė kš tė je. 3 valgiai per dieną pagrindiniame restorane ir pica bei blynai tarp pietų ir vakarienė s prie baseino.
Jū ra ir paplū dimys. Dauguma ž monių nori leisti laiką prie baseino, todė l paplū dimyje visada bus nemokamų gultų . Pirmas 3 poilsio dienas pakrantė buvo labai purvina dumbliais, visokių pakuoč ių paketai, apskritai, brrr....paė jus porą metrų nuo kranto, pati jū ra š vari. Paskui buvo diena su stipriomis bangomis, visas š lamš tas nusiplovė ir iki poilsio pabaigos buvo skaidri, kriš tolo skaidrumo rami jū ra, tik retkarč iais galė davai už kliū ti už plastikinio maiš elio. Smė lis baltas ir smulkus, malonus, valomas kiekvieną rytą .
Vieš buč io vieta nė ra labai patogi, norint patekti į parduotuves reikia arba vaikš č ioti pakrante, arba važ iuoti taksi.
Daž niausiai paplū dimio rankš luosč iai duodami už už statą , bet mums neuž teko, teko juos pirkti patiems vieš buč io parduotuvė je.
Vandenį buteliuke galima gauti po 22 valandos bare, likusį laiką galima gerti iš auš intuvo prie baro, bet skonis palieka daug norimų rezultatų , vanduo taip pat pirktas už savo lė š as.
Apie animaciją nieko negaliu pasakyti, domė jausi atostogomis paplū dimyje, visą laiką niekada nebuvau baseine.
Apskritai, gera jū ra, graž i teritorija iš tempia vieš butį iki 4, bet gana nuobodu, kaimyniniame vieš butyje vakarais nuolat vykdavo diskotekos, buvo daug smagiau)), tad pasistenkite paį vairinti savo atostogas š iame vieš butyje su ekskursijas, antraip gali mirti iš nuobodulio.
аватар I.vavreniuk
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 5.0
Birž elio mė nesį ilsė josi su kompanija. Į spū dž iai labai į vairū s. Teritorija didelė , bet š iek tiek apleista. Senovinė s palmė s, š alia kurių standartinė s nuotraukos nepasiteisins, ž alios ž olė s irgi nebuvo – karš tis pavertė š ienu. … Dar ▾ Birž elio mė nesį ilsė josi su kompanija. Į spū dž iai labai į vairū s.
Teritorija didelė , bet š iek tiek apleista. Senovinė s palmė s, š alia kurių standartinė s nuotraukos nepasiteisins, ž alios ž olė s irgi nebuvo – karš tis pavertė š ienu. Kambariai aptriuš ę , labai seni rankš luosč iai, sklido chloro kvapas. Kai kuriuose nameliuose smirdė jo kanalizacija, savo kambaryje panaudojome oro gaiviklius ir tapome tolerantiš ki.
Paplū dimys santykinai š varus, jū ra irgi, są lygos geros, bet vė l tie patys rankš luosč iai: arba nebuvo (nuo maž ų atsineš ti), arba irgi tokie seni, kad gaila duoti tokius.
Š iurpiausios buvo vagystė s iš kambarių – tunisieč iams tai normalu, kelionė s metu jie iš paž į stamų pavogė du į kraunamus telefonus ir pinigus iš piniginė s. Viską laikė m prie seifo, tad praė jo.
Tai, kas buvo tokia gera, buvo maistas. Moteriš ka ir į vairi. Pralinksmino. Kartais pietums krevetė s ar midijos, viš tiena, verš iena, daug kepinių ir neribotas kiekis melionų bei arbū zų.
Kava siaubinga, pagaminta iš kolos ir yuppie gė rimų.
Aptarnavimas toks ir toks. Neš varū s indai, š akutė s, į ž ū lū s amž inai nepatenkinti padavė jai.
Kelionė buvo nebrangi, tad didelių lū kesč ių nebuvo, poilsis visada geras, bet š io vieš buč io nerekomenduoju.
аватар oliv-07
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 8.0
Už sisakiau vieš butį š eš iems mė nesiams – labai patenkinta! Registracija vyksta greitai ir be rū pesč ių . Dvivieč iai kambariai yra š varū s ir patogū s. Vieš buč io teritorija didelė , ž alia, sutvarkyta. Maistas į vairus ir skanus. … Dar ▾ Už sisakiau vieš butį š eš iems mė nesiams – labai patenkinta!
Registracija vyksta greitai ir be rū pesč ių . Dvivieč iai kambariai yra š varū s ir patogū s. Vieš buč io teritorija didelė , ž alia, sutvarkyta. Maistas į vairus ir skanus. Animacija aukš č iausiu lygiu!
аватар Reklamalida
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 9.0
Š is vieš butis ilgą laiką buvo pasirinktas pagal atsiliepimus vienas iš ekonomiš kiausių . Apie jį buvo maž iau neigiamų atsiliepimų nei apie kitus galimus variantus. Apskritai jie raš o tokį siaubą apie Tuniso vieš buč ius, kad net galvojo apie kelionė s atš aukimą , Registracija vyko , , tradiciš kai, , . … Dar ▾ Š is vieš butis ilgą laiką buvo pasirinktas pagal atsiliepimus vienas iš ekonomiš kiausių . Apie jį buvo maž iau neigiamų atsiliepimų nei apie kitus galimus variantus. Apskritai jie raš o tokį siaubą apie Tuniso vieš buč ius, kad net galvojo apie kelionė s atš aukimą ,
Registracija vyko , , tradiciš kai, , . Atvaž iavome 9 ryto, su atsipraš ymu sakė palaukti iki 14, neva vietų nė ra. Už.10 USD iš kart buvo rastas 3 kambarių vasarnamis.
Vieš butis yra nuostabus, jei suprantate, kas yra arabų kalba, ir esate pasirengę su tuo susitaikyti. Didž iulė palmių , ž ydinč ių bunvinvilijų ir oleandrų teritorija. Trys baseinai, vienas iš jų tiesiog milž iniš kas. Graž ū s Andalū zijos stiliaus pastatai. . . Baltos sienos, mė lyni balkonai, daug spalvingų detalių . Stilingas. Viskas priž iū rė ta, iš valyta, personalas neį kyrus, mandagus. 300 metrų iki jū ros vieš buč io teritorijoje, toliau graž i galerija su kolonomis, o palei pakrantė s smė lį.70 metrų iki gultų , medinė s grindys dengtos kilimė liais. Jū ra buvo nuostabi, š iek tiek dumblių po pietų iš plito į krantą , bet pakenč iama. Gultai, skė č iai, č iuž iniai nemokamai. Pakrantė s juosta vaikš č iojo kupranugariai, bet mū sų neerzino, pramoga.
Kambarys buvo maurų stiliaus. Namelis iš svetainė s su minkš tais baldais ir televizoriumi, du miegamieji ir trys vonios kambariai. Vienas praustuvas ir tualetas neveikė . Su vyru naudojomė s kita vonia, ten viskas veikė , santechnika beveik nauja, be surū dijusių laš elių . Lova patogi, patalynė š vari, rankš luosč iai kartais kiek pasenę . Valoma, rankš luosč iai keič iami kiekvieną dieną . Seifas nemokamai. Ne visur yra tinklelis nuo uodų . Su savimi pasiė mė me fumigatorių . Jei neprieš taraujate, tai puikus kambarys. Jaukus, š viesus, patogus.
Maistas daž niausiai bū davo labai skanus. Omarų ir juodų jų ikrų nesitikė jome, tad meniu likome visai patenkinti. Buvo mė sos, ž uvies, vaisių , pyragų ir nacionalinė s virtuvė s patiekalų . Ypač patiko vietinis vynas. Visi vietiniai gė rimai restorane ir bare prie baseino yra nemokami. Indai š varū s, bet stiklines geriau nuvalyti papildomai. Aptarnavimas nenuobodus, bet gana mandagus.
Kas tau nepatiko? Nesą ž iningas gidas, lietus atvykimo dieną , mū sų mylimi tautieč iai, kurių ten buvo didž ioji dauguma.
Bendras į spū dis. . . tai dangus. Į monė s Eden veiklos vieta: Hamametas. Jei ieš kote ekonomiš ko, bet padoraus varianto atostogoms, tuomet esate č ia. Nuoš irdž iai rekomenduojame ir laukiame sugrį ž tant.
Гостиная в бунгало Спальня Бар у бассейна Территория отеля, очень большая
аватар asbondarenko90
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 8.0
Anksciau atsiliepimo nerasiau, bet tai principo reikalas. Prieš kelionę skaitė me į vairiausius atsiliepimus ir než inojome ko tikė tis. . Eilė s tvarka: 1. Vieš butis suž avė jo savo mastu ir interjeru. Teritorija ž alia. Visur š varu ir tvarkinga. … Dar ▾ Anksciau atsiliepimo nerasiau, bet tai principo reikalas. Prieš kelionę skaitė me į vairiausius atsiliepimus ir než inojome ko tikė tis. . Eilė s tvarka:
1. Vieš butis suž avė jo savo mastu ir interjeru. Teritorija ž alia. Visur š varu ir tvarkinga.
2. Maistas-į vairus. Mė sa-visos rū š ys+jū ros gė rybė s(pasirinkimas nedidelis, bet už tenka). Pusryč iams-patenkinome š viež iai spaustomis sultimis. Vaisiai-melionas, arbū zas, vynuogė s, obuoliai, kriauš ė s. Gė rimai – vanduo ir alus (visur), vynas restorane, visa kita – pagrindiniame bare.
3. Skaič ius – gyvenome kartu vasarnamyje. Dydis yra nedidelis vieno kambario butas. Kambarys buvo reguliariai valomas. Galbū t kambariui reikia veido patobulinimo, bet apie smulkmenas. Nekreipiame į tai dė mesio.
4. Paplū dimys didelis. Jū ra š ilta, bet negili. Nuo kranto tenka paeiti porą metrų . Ne visada iš karto pavykdavo rasti laisvą gultą , bet vaikinai iš paplū dimio š ią problemą iš sprendė akimirksniu.
5. Personalas – mandagus ir draugiš kas. Jie kalba arabiš kai, prancū ziš kai ir angliš kai.
6. Yra animacija, bet programa nė ra labai turtinga.
аватар zen-lesha
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 3.0
201.07 03-0.13 ilsė jomė s su š eima. Vieš butis nebloga teritorija, teritorija didž iulė , jū ra graž i, kambariai atnaujinti, maistas ant solidaus 3, vaikiš ko meniu nė ra, uodai ir musė s pakliuvo ir dar daugiau, darbuotojų pož iū ris š lykš tus, bare reikia ka nors pasiekti palauk, barmenai provokuoja rusus (vaidina paneles ar paneles), tada iš kvieč ia sargus. … Dar ▾ 201.07 03-0.13 ilsė jomė s su š eima. Vieš butis nebloga teritorija, teritorija didž iulė , jū ra graž i, kambariai atnaujinti, maistas ant solidaus 3, vaikiš ko meniu nė ra, uodai ir musė s pakliuvo ir dar daugiau, darbuotojų pož iū ris š lykš tus, bare reikia ka nors pasiekti palauk, barmenai provokuoja rusus (vaidina paneles ar paneles), tada iš kvieč ia sargus. Animacija bando, bet balas 4. Sistema VISI primena pensioną . Wi-fi neveikia gerai. Savaitgaliais vietinių gyventojų telkiniai prilimpa kaip musė s. Vadovas su niekuo nebendrauja klausimu, ką reikia aptarti, iš karto iš kvieč ia sargybinius ir pabė ga (pompastiš kas kalakutas). 2017-07-14 susisiekiau su draugais, kurie ilsisi iki 2017-07-17, vaikinai apsinuodijo, tada jie suž inojo, kad vieš butyje apsinuodijo daug turistų . Darbuotojai keikiasi, bendraudami su rusiš komis merginomis (iš tekė jusiomis) savaip sako, kad ji graž uolė , bet paskui iš siaiš kina, ką š is ž odis reiš kia iš vertus (moters genitalijos), apsaugos virš ininkas pasakė , kad jie nesuprato ir kad jis pats taip vadina savo ž moną . Rusų turistai į vieš butį pateikė skundą . Vagystė s iš seifų ir kambarių . Parduodu alkoholį ir vandenį iš baro. Kai viskas į traukta.
аватар Aleksa777
Perskaič iau ankstesnę apž valgą ir labai nustebau, nes tuo pač iu metu ilsė jomė s š iame vieš butyje, bet atrodo, kad esame iš skirtingų vieš buč ių , nes ten gyvenome 11 dienų ir negirdė jome jokių keiksmaž odž ių , ž odž iai grož is, kaž kokia visiš ka nesą monė : ) daž niausias jų komplimentas yra "graž ios" arba "graž ios akys". … Dar ▾ Perskaič iau ankstesnę apž valgą ir labai nustebau, nes tuo pač iu metu ilsė jomė s š iame vieš butyje, bet atrodo, kad esame iš skirtingų vieš buč ių , nes ten gyvenome 11 dienų ir negirdė jome jokių keiksmaž odž ių , ž odž iai grož is, kaž kokia visiš ka nesą monė : ) daž niausias jų komplimentas yra "graž ios" arba "graž ios akys". Geras vieš butis, didž iulis plotas, š varus paplū dimys, trys skirtingi baseinai, puikū s animatoriai, kiekvieną vakarą linksmina vaikus, o suaugusius irgi : ) gera muzika. Valymas kasdien, patalynė s keitimas. Teritorijoje yra nedidelė parduotuvė lė , paplū dimyje galima skristi oro balionu, pasivaž inė ti motoroleriais, sū rio pyragu. Labai geras personalas, mandagus, iš auklė tas ir besiš ypsantis : ) Labai patogi vieš buč io vieta, 5 min iki centro taksi ir 10 iki senosios Medinos, š alia zoologijos sodas, 10 min paplū dimiu iki centro, iki pirato laivai, į prieplauką . Maistas geras, pas mus apsinuodijimų nebuvo, tiesiog ž monė s daž nai kalti dė l apsinuodijimų , gauna viską iš eilė s, lyg iš alkanos š alies, plius, atsipraš au, bet mū sų rusų turistai
ir nemoka gerti nemokamų alkoholinių gė rimų , nemokamų gė rimų , tada jie kenč ia nuo savo rijimo. Vietoje yra du nemokami ir vienas mokamas baras, ten, taip, visi gė rimai yra mokami.
аватар elina.selezneva.
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 8.0
Į siregistravome vė lai vakare, laimei turė jome laiko pavakarieniauti, iš oro uosto važ iavome apie 1.5 valandos! Pirmas į spū dis buvo puikus! Skambė jo maloni dž iazo muzika, meniu buvo viš tiena, ž uvies suktinukai, skanios picos, gruzdintos bulvytė s ir bulvių koš ė bei lazanija, kopū stai ir pomidorai iš darž ovių ! persikai ir keletas geltonų dalykų iš vaisių , geri desertai, pusryč iams buvo omletas, apelsinas ir braš kių sultys! NEMOKAMAI! ! !. … Dar ▾ Į siregistravome vė lai vakare, laimei turė jome laiko pavakarieniauti, iš oro uosto važ iavome apie 1.5 valandos! Pirmas į spū dis buvo puikus! Skambė jo maloni dž iazo muzika, meniu buvo viš tiena, ž uvies suktinukai, skanios picos, gruzdintos bulvytė s ir bulvių koš ė bei lazanija, kopū stai ir pomidorai iš darž ovių ! persikai ir keletas geltonų dalykų iš vaisių , geri desertai, pusryč iams buvo omletas, apelsinas ir braš kių sultys! NEMOKAMAI! ! !...Pomidorai, jogurtas stiklainyje, traš kū s rutuliukai, kitas 11 dienų viskas taip pat ta pač ia tvarka! Buvome nudž iuginti pomidorais, š viež iomis sultimis ir viš tiena kepta arba orkaitė je, arba padaž e, ar keptuvė je, porą kartų buvo viš tienos kotletai kaip grynuoliai, kelis kartus jautiena, skanu, kelis kartus aviena! Apskritai viskas skanu, bet darž ovių ir vaisių į vairovė s tikrai neuž teko! Persikai persivalgo! ))) Teritorija didž iulė , vieš butis neseniai restauruotas, tad vejos pilkš vos, bet palei visą alė ją iki jū ros puikuojasi graž iai ž ydintys krū mai! Iki juros apie 300 metrų , paplū dimys platus, labai spalvingas, smė lis š varus nuo š iukš lių , yra smulkių dumblių , bet š is paplū dimys visai negadina, paplū dimyje labai skanus alus! Patarimas, jei geriate alų , pasiimkite už kandž ių iš namų ir bū site laimingi! Vynas restorane pakenč iamas, baras taip pat! Nė ra blogų gė rimų ! Personalas malonus, valo kiekvieną dieną , rankš luosč iai buvo keič iami kiekvieną dieną , jie nepastebė jo kvailysč ių , man nelabai patiko muzika, tad vaikinai mielai priė mė norus ir „flash drives“! Vakare labai provokuojanč iai š okinė jome su vaikais, jie nieko neerzino, bet visi buvo kvieč iami visur! Labai malonū s, linksmi ir darbš tū s vaikinai! Darž ovių ir vaisių trū kumą galima kompensuoti senojoje Medinoje, vietiniame prekybos centre jie kainuoja centą , beje, ten nusipirk skanių prancū ziš kų sausainių už centą ! 1 dinaras -28 rubliai, taksi į vieną pusę.5 dinarai! Ten galima nusipirkti ir neš iojamą jį kompiuterį , jei nori, tai irgi kainuoja daug pigiau nei rusija))) Jū ra š vari, bet audringai pakelia smė lį ir atneš a dumblių , bet jie greitai paš alinami! Apskritai poilsis buvo labai malonus! Į sigykite atsargų prieš saulę , po saulė s ir uodus atbaidanč ių priemonių , jų yra daug! Lankė mė s talasoterapijoje, patiko, bet per brangu, derė k! Nuvykome į Sacharą , vargindami, bet kartą gyvenime to verta! Gerai pailsė k!
Пляж отеля! Территория отеля Бассейн, но этот мелковат, замечательно для деток возрастом до 12 лет, рядом большой глубокий бассейн, есть ещё один тоже достаточно большой для малышей, глубина около 40 см Завтрак! Территория! Пустыня Сахара, прогулка на квадроциклах Селфи по пути на обед!


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI

Отель Mirage Beach Club расположен на острове Хаммамет, в 5 км от Ясмин-Хаммамет. Номера были реновированы в 2012 году. Подходит для семейного отдыха.

Vieta Расположен в 100 км от аэропорта Монастира и в 10 минутах езды от туристической зоны Ясмин. Аэропорт Энфида (Enfidha) в 49 км.
Paplūdimio aprašymas Между пляжем и отелем дороги нет. Кабинки на пляже платные, пляжные полотенца под депозит, матрасы (бесплатно).
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Индивидуальная регистрация заезда/отъезда, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, ускоренная регистрация заезда/отъезда, круглосуточная стойка регистрации, ежедневная уборка номера, услуги по глажке одежды, 2 бассейна.м, с пресной водой, общий лаунж с телевизором, места для курения, сувенирный магазин, V.I.P. услуги, семейные номера, терраса для загара.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • skalbiniai
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Мини-клуб для детей от 4 до 12 лет.
 • vaikų baseinas
 • vaikų klubas
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Талассотерапия (платно), мини-футбол (бесплатно), мини-гольф (бесплатно), водные виды спорта (платно), 11 теннисных кортов, 5 из них с освещением (платно), твердое покрытие, оборудование бесплатно, уроки тенниса (платно). Амфитеатр, развлекательные представления, компьютерные игры (платно).
 • stalo tenisas  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • animacija
Kambarių aprašymas

Номерной фонд отеля составляет 349 номеров.

Kambariuose

Центральный кондиционер, телевизор, Wi-Fi (бесплатно), ванна или душ, фен (бесплатно), туалетно-косметические принадлежности, халат и тапочки (бесплатно), холодильник (бесплатно), сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар (платно), балкон/терраса. Мини-бар (при наличии) — 10 динар/день, независимо от того, есть ли напитки внутри, гости платят за его использование.

Adresas Avenue Bettino Craxi, 8050 Hammamet, Tunisia
Telefonai: + 216 722 26 11 6
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Mirage Beach Club
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.