Puikus viešbutis su purvinu paplūdimiu ir blogu maistu

Parašyta: 16 spalio 2019
Kelionės laikas: 2 rugsėjo — 2 spalio 2019
Viešbučio įvertinimas:
3.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 7.0
Aptarnavimas: 3.0
Grynumas: 4.0
Mityba: 3.0
Infrastruktūra: 8.0
Apsigyveno 113 budė jimo kambaryje antrame aukš te. Š is kambarys yra labai maž as net vienam. . . atvyko vakarienė s ir labai pavargę s nusprendė tą naktį pasilikti š iame kambaryje. Vidury nakties pabudome nuo triukš mingo plepė jimo po langu. . . Paaiš kė jo: numeris 113 yra virš poilsiautojų registracijos, t. y. naktį iš girdome atsisveikinimą...sapnas baigė si 4 ryto!
Ryte valgomajame sutikome savo rusus su ž odž iais: iš bado nenumirsi, bet nieko nė ra, tik: saldainiai ir kepta. . .
Po pusryč ių jie atė jo papraš yti kito kambario. . . buvo pasiū lyta papildomai sumokė ti 80 USD. Sukė lė me triukš mą ir gavome neblogą kambarį .

Ateityje visi nauji atvykė liai bus patalpinti į.113 kambarį , kad gautumė te kitą mokė jimą už geriausią kambarį ! Ir mes turime atiduoti duoklę : JIE GAUJA PAPILDOMAS PAJAMUS DOLERIAIS.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą