Samira Club 3*– Atsiliepimai

20
Įvertinimas 4.710
pagrįstas
20 apžvalgų
№53 viešbučio reitinge Hamametas
5.6 Skaičius
4.3 Aptarnavimas
2.8 Grynumas
4.3 Mityba
5.1 Infrastruktūra
Viešbutis yra 5 km nuo Hamameto centro. Viešbutis pirmą kartą duris svečiams atvėrė 1968 m., o paskutinį kartą atnaujintas 2010 m. Iš čia lengvai pasieksite pagrindines regiono lankytinas vietas. Viešbutis tinkamas šeimos atostogoms ar romantiškoms kelionėms.Daugiau →
аватар ofan675
 •  keliavo prieš 3 mėnesių
Įvertinimas 3.0
Vieš butis labai purvinas! Viskas neš varu: stalo į rankiai valgomajame, stiklinė s, staltiesė s, stiklinė s, kė dė s. Skrenda visur. Neį manoma neš tis akinių prie burnos – visi jie prastai iš plauti. Valgomojo kė dė s lipnios!! ! Jas reikia plauti milteliais!! ! Animacija vakarais š lykš ti: merginų ir vaikinų daug, bet jie nesugeba iš mokti š okio taip, kad jį bū tų galima š okti sinchroniš kai. … Dar ▾ Vieš butis labai purvinas! Viskas neš varu: stalo į rankiai valgomajame, stiklinė s, staltiesė s, stiklinė s, kė dė s. Skrenda visur. Neį manoma neš tis akinių prie burnos – visi jie prastai iš plauti. Valgomojo kė dė s lipnios!! ! Jas reikia plauti milteliais!! ! Animacija vakarais š lykš ti: merginų ir vaikinų daug, bet jie nesugeba iš mokti š okio taip, kad jį bū tų galima š okti sinchroniš kai. Kvaili juokeliai iš scenos, smirdantys mė lynumu, tiesiog niekas nesuprato. Kodė l animatoriai gauna atlyginimą ? Alkoholis yra bjaurus! Tie, kurie į pratę gerti kokybiš kus gė rimus, tiesiog turė s gerti alų , nes vadinamieji kokteiliai yra jupio ir dž ino miš inys. Registratū ra taip pat neš vari! Baro stalai neš varū s, dė mė ti ir dė mė ti. Na, ar tikrai neį manoma visko nuplauti su skalbimo priemone, nes prie š ių stalų sė di jū sų sveč iai!! ! Maistas aš trus arba sū rus, pica neskoninga (sunku net pavadinti pica). Triukš mas kambariuose baisus!
Pirmą naktį mums neleido miegoti kitame kambaryje dė l gimtadienio, vos nuraminome. Paplū dimys pasakiš kas, bet tai ne vieš buč io nuopelnas! Vieš butį reikia skubiai renovuoti ir iš plauti viską : nuo lubų iki grindų!! ! Atvykę jie ima turizmo mokestį , apie kurį niekas neį spė jo !! ! Než inau, iš kur gaunami teigiami atsiliepimai! Tikriausiai vieš butis jas raš o sau! Viskas tiesiog š lykš tu!! !
аватар kislota_yo
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš butį renkamė s iš anksto ir kruopš č iai, pasverdami visus pliusus ir minusus. Ieš kojome vieš buč io su 1 eilute, š variu paplū dimiu, č iuož yklomis, kad nebū tų alkanas ir nelabai brangu, kad nebū tų gaila iš vykti porai dienų Sacharoje. … Dar ▾ Vieš butį renkamė s iš anksto ir kruopš č iai, pasverdami visus pliusus ir minusus. Ieš kojome vieš buč io su 1 eilute, š variu paplū dimiu, č iuož yklomis, kad nebū tų alkanas ir nelabai brangu, kad nebū tų gaila iš vykti porai dienų Sacharoje. O š tai Samira. Apsiginklavę patyrusių skalbinių segtukų , plaukų dž iovintuvo ir puodelių patarimu, jie skrido)))))
Apgyvendinimas. Atvykome apie 20 val. ir iš kart buvome apsigyvenę oranž iniame pastate. Su mumis turė jome dar vieną.4 asmenų š eimą , jie buvo apsigyvenę ž aliai. Praš ė bū ti š alia, bet jie pasakė , kad tai artimiausia kaimynystė . Esame vyras + ž mona ir du vaikai. Buvo suteiktas kambarys su 4 viengulė mis lovomis. Giminaič iai turi moč iutę + motiną + 2 suaugusias anū kes, jiems buvo suteikta dvigulė lova ir du odnushki. Logiš kai mą stant, turė tų bū ti atvirkš č iai. Jie taip pat turė jo vonią , mes turime duš ą . Bet mes nesame iš rankū s, ir mums nesvarbu, kaip miegame ir prausiames, jie nepasikeitė .
Aptarnavimas ir priež iū ra. Jie labai nevykę . Atvykus trū ko rankš luosč ių , paklodž ių ir pagalvių komplekto. Du kartus praneš ė registratū roje, galų gale atneš ė tik rankš luosč ius, ant kurių vienas iš mū sų miegojo. Ryte per viesbucio gida issprende problema su pagalve ir tada kambarys visada buvo uzdengtas 4)))) Giminaiciai turi ta pati bė da, neuž teko vienam ž mogui, o tualetinio popieriaus irgi nebuvo. ir muilo bei muilo rinkinys. Mū sų butas vos iš trauktas, televizorius visai neveikė . Registratū roje paliko už klausą , į kurią niekas neatsiliepė . Dė l to vyras pats iš valė konderį , o televizoriaus namuose nenaudojame, nekė lė me triukš mo. Bet pats faktas, kad net niekas neatė jo, nepatikrino ir netaisė , jei buvo paraiš ka, tai yra didž iulis minusas.
Valomas kasdien ir pakankamai geras. Ir kambarys, ir teritorija, ir paplū dimys. rankš luosč ių keitimas kasdien, bet vė l minusas. Sistema ryte paimti rankš luosč ius iš kambario, o vakare grą ž inti – baisi. Po pietų , po jū ros, nusiprausite, bet nė ra su kuo nusiš luostyti. . . Paplū dimio valymas tik ryte. Kakos nepaš alinamos, traktorius važ iuoja pakrante ir aria smė lį bei trą š as. Š iukš les rankiniu bū du renka keli ž monė s maiš ais. Toks smė lis turi bū ti filtruojamas tinkleliais. Juk dieną kasa kojomis, o š iukš lė s vė l pavirš iuje.
Mityba. Jie neliko alkani. Visada yra nedidelis pasirinkimas. Kelių rū š ių mė sa, garnyrai, darž ovė s ir vaisiai. Visai tinka trejetui. Ledai už kandž ių bare 2 valandas per dieną . Spurgos 2 valandos (kartą vaikai valandą stovė jo eilė je ir numuš ė visą medž ioklę ). Jie nesirgo valgymo sutrikimais, vadinasi, maistas ir vanduo yra kokybiš ki. Minusas – personalo trū kumas. Jie nespė ja iš plauti indų , nuvalyti stalų . Tik vienas ž mogus stovi ir gamina prieš ais jus (blynus, spurgas, ž uvį , mė są ). Prie jo susidaro klaiki eilė . Esant dideliam turistų skaič iui, buvo galima pastatyti keletą virė jų , esu iš tikimas eilė ms, bet č ia jos per ilgos ir ilgos. Taip pat jiems buvo suteiktas privilegijuotas pož iū ris į vietinius (arabus, alž yrieč ius ir kt. ) be eilė s, o taisyklė s, kad ž mogui dvi taurė s, dvi spurgos, du blynai, jiems negalioja. jie gali viską .
Gė rimai. Vaikai gė rė š okoladą , kakavą , arbatą , Sprite. Kola labai keista, visa kita – UPI. Padorus alus, raudonas vynas patiko. Daugiau iš alkoholio nieko nebuvo paimta. Jie viską atsineš ė su savimi)))
Animacija š auni. Komanda labai stipri.
Bendras į spū dis. Viskas yra reliatyvu. Kai sustojome nelaisvė je, viskas buvo lyginama su paskutinė mis atostogomis Turkijoje. Kambarys atrodė aptriuš ę s, maistas prastas, paplū dimys neš varus. Bet tada supratome, kad urvo stiliaus kambariai yra labai autentiš ki. Pasivaikš č ioję paplū dimiu ir apž iū rė ję kitų vieš buč ių teritoriją , miesto paplū dimį supratome, kad mū sų labai š varu. Kai iš netoliese esanč io vieš buč io jie skundž iasi, kad yra nepavalgę , o jū s neturite laiko iš alkti kitam patiekalui.
Buvome viskuo patenkinti ir iš ė jome su aš aromis akyse.
Patarimai tiems, kurie pasirinko Samira. Geriau pasiimti su savimi dolerius ir pakeisti vieš butyje. Kursas geras. Tikė jomė s bankomato ir iš karto iš siė mė me dinarus. Vieš butyje bankomato nebuvo. Gatvė s bankomate jis leido iš imti tik 300 dinarų . Už kiekvieną iš ė mimą komisiniai yra 100 rublių . Dė l to visą pelną iš dinaro iš ė mimo paaukojome Taupomoji kasa komisinių pavidalu.
Plaukų dž iovintuvą vež ė mė s, bet iš tikrų jų jo neprireikė .
Labai pravertė virvė ir skalbinių segtukas.
Alaus mė gė jams bokalai po 0.5 velkasi su savimi, su maž yliais kankinasi temptis į barą .
Pasiė mė me savo paplū dimio rankš luosč ius, vieš butyje duoda už.2 dinarus dienai. Tai buvo brangu 4 ž monė ms - 1000 rublių per savaitę .
saugus 3 dinarai per dieną . 500 rublių per savaitę . Nors vagystė mis nesiskundž ia, dokumentus ir vertybes saugiau laikyti po už raktu.
Be to, su savimi turė kite teigiamą pož iū rį . Stenkitė s nelyginti su kitomis š alimis. Tunisas yra atskira š alis, turinti savo skonį , mentalitetą ir bruož us.
аватар anna_trojan
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 7.0
Pirmą kartą ilsė josi Tunise. Š į vieš butį pasirinkome kelionių agentū ros ir draugų rekomendacija. nebuvo veltui. paplū dimys puikus. puikus smė lis. skaidri jū ra. Mane nudž iugino, kad, prieš ingai nei Turkijoje, nereikia sė dė ti prie baseino. … Dar ▾ Pirmą kartą ilsė josi Tunise. Š į vieš butį pasirinkome kelionių agentū ros ir draugų rekomendacija. nebuvo veltui. paplū dimys puikus. puikus smė lis. skaidri jū ra. Mane nudž iugino, kad, prieš ingai nei Turkijoje, nereikia sė dė ti prie baseino. ne paplū dimyje, ne restorane. maistas geras. mū sų skoniui ir nuomonei - gana į vairi.
Animacija labai aktyvi, pozityvi, bet kokio amž iaus ir tautybė s. Beje, vieš butyje daug europieč ių , tai galima priskirti prie pliusų .
Patiko hamamas: procedū rų į vairovė , draugiš kas pož iū ris. darbuotojai profesionalai. pirma karta apsilankiau "tikrame" hamame, o Turkijoje maciau daug ju.
Trū kumai apima: 1. atokumas nuo centro - pė sč iomis negalima eiti, tik taksi, bet tai nebrangi.
2. kuklū s kambariai be š aldytuvo. Vė lgi, bare visada yra atš aldytas vanduo.
3. Kambariai nė ra pakankamai gerai iš valomi.
rezultatas. Vieš butis visai neblogas. mums patiko. Atostogos Tunise nenuvylė
парк в баре бассейн с горками сквер в ресторне отель кальянная минизоопарк
аватар Krebetka
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 8.0
1 Puiki animacija. Berniukai yra animatoriai, sunkiai dirbantys visą dieną . Pagarba. 2 Į vairus maistas, nors kartais prie mė sos susidarydavo eilė s! 3 Paplū dimys š varus, jū ra nuostabi, gultų ne visada už tenka! 4 Kambariai tvarkingi. 5 Į siregistravote į vieš butį anksč iau laiko, ač iū ! 6 Vienas minusas – internetas tik registratū roje. … Dar ▾ 1 Puiki animacija. Berniukai yra animatoriai, sunkiai dirbantys visą dieną . Pagarba.
2 Į vairus maistas, nors kartais prie mė sos susidarydavo eilė s!
3 Paplū dimys š varus, jū ra nuostabi, gultų ne visada už tenka!
4 Kambariai tvarkingi.
5 Į siregistravote į vieš butį anksč iau laiko, ač iū !
6 Vienas minusas – internetas tik registratū roje.
2-местный номер
аватар Zazul
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 6.0
2013 metų rugpjū č io mė nesį ilsė jomė s klube Samira. Važ iavome iš Pegas Touristik. 3 valandos skrydž io iš Kijevo į Monastirą , tada apie pusantros valandos persė dimas į Hamametą . Autobusas geras, su kondicionieriumi. Pakeliui pamatysite krū vas š iukš lių – nenustebkite, tai vadinama tunisieč ių mentalitetu). … Dar ▾ 2013 metų rugpjū č io mė nesį ilsė jomė s klube Samira. Važ iavome iš Pegas Touristik. 3 valandos skrydž io iš Kijevo į Monastirą , tada apie pusantros valandos persė dimas į Hamametą . Autobusas geras, su kondicionieriumi. Pakeliui pamatysite krū vas š iukš lių – nenustebkite, tai vadinama tunisieč ių mentalitetu).
Vieš butis neblogas, nepretenzingiems ž monė ms. Viskas š varu, bet kuklu.
Kambaryje yra televizorius be pultelio, stalas su veidrodž iu, kė dė s, naktiniai staleliai, lova, 2 spintos, tualetas kartu su duš u, kondicionierius, mokamas seifas. Paš alintas 2 kartus.
Vieš butis yra tiesiai ant jū ros kranto. Gultai nemokami, č iuž iniai nemokami. Bare rasite vandens buteliuose. Kodė l aš sutelkiu dė mesį į tai - pradė jome skaityti atsiliepimus apie vieš buč ius su 4.5 ž vaigž dutė mis - ir jie ten pardavinė jo vandenį , gultai taip pat buvo mokami ir pan. Č ia viskas nemokama ir tai yra pliusas vieš buč iui.
Maistas specifinis – arba aš trus, arba beskonis. Bet tai IMHO, mač iau, kaip dauguma poilsiautojų suvalgė saldumynus ant abiejų skruostų . Minusas: prastai nuplauti persikai. Kai imsi, atkreipkite dė mesį . Vakare, kai daug ž monių – daug neš varių stalo į rankių .
Nė ra sulč ių , yra kaž kas panaš aus į kolą , merinda ir sprite bei praskiestas yupi. Taigi geriau gerti vandenį . Kokteiliai yra UPI ir degtinė s už kandis. Bare geriau gerti tik alų .
Paplū dimiu tikrai vaikš to kupranugariai ir arkliai, bet mū sų paplū dimys buvo iš valytas, todė l nerimauti nebuvo ko. Bet, ė jome paplū dimiu iki uosto savivaldybė s paplū dimiu, š tai kur tas siaubas. Nesidž iaugiate vaizdu į jū rą , bet galvojate, kaip kur nors než engti).
Mieste nė ra ką pamatyti. Jei ketinate ką nors nusipirkti iš suvenyrų , imkite tik parduotuvė se su fiksuotomis kainomis.
Prie senosios medinos yra bakalė jos parduotuvė – ten galima nusipirkti alyvuogių aliejaus, chalvos ir kt.
Pagrindinė kalba Tunise prancū zų , jie taip pat kalba vokiš kai, prastai moka anglų kalbą (bet tai priklauso nuo to, kas gauni. Pavyzdž iui, registratū roje administratorė blogai kalbė jo, bet virė ja kalba gerai). Belaidis internetas nemokamas vieš buč io vestibiulyje, bet lė tas.
Jū ra š vari, š ilta kaip š viež ias pienas. Smė lis baltas. Tač iau vė jui papū tus link kranto, jū roje pradeda plaukti paketai ir kitos š iukš lė s.
Grį ž tant gidas lieps keisti Tuniso pinigus į eurus ar dolerius, nes neva su jais duty free atsiskaityti negalima. Jei ketinate ką nors nusipirkti, tada viskas neapmuitinama dinarais). Ž inoma, jie ima kitą valiutą .
Apskritai, jei jums reikia nebrangių atostogų , „Samira Club“ yra skirtas jums).
аватар tasja-sja
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 7.0
Sveiki! ! ! Noriu pasidalinti savo kelione. Iš karto galiu pasakyti, kad kas ieš ko prabangos kambariuose – ne tau. Kambariai kuklū s, nė ra televizoriaus ir š aldytuvo. Už tam tikrą mokestį pasiė mė me ir seifą , ir š aldytuvą . Vis dė lto nesu girdė ję s, kad kam nors ko nors trū ktų . … Dar ▾ Sveiki! ! ! Noriu pasidalinti savo kelione. Iš karto galiu pasakyti, kad kas ieš ko prabangos kambariuose – ne tau. Kambariai kuklū s, nė ra televizoriaus ir š aldytuvo. Už tam tikrą mokestį pasiė mė me ir seifą , ir š aldytuvą . Vis dė lto nesu girdė ję s, kad kam nors ko nors trū ktų . Taip sakant „apsaugota“. Kalbė jomė s daugiausia prancū ziš kai, kalbė jomė s vokiš kai, rusiš kai niekas nesupranta. Didž iausias minusas kambariuose – girdimumas (bet pakenč iamas). Restorane maistas mums tiko, saldainiai buvo ant virš aus. Kartą per savaitę kepti ant grotelių , nors senais laikais sako, kad daž niau. Baseine maudydavosi retai, daž niausiai rytais, kai ž monių beveik nebuvo. Visą dieną praleidome paplū dimyje - jū ra š vari ir skaidri, prie kranto plaukioja daug ž uvų , o svarbiausia, tokios š iltos jū ros dar nemač iau, joje galė jai sė dė ti visą dieną . Daug vandens pramogų ir už nedidelę kainą . Likome patenkinti animacija. Vieš butis į sikū rę s tarp senojo ir naujojo Hamameto, važ iavau taksi, kaina ta pati. Senasis Hamametas skirtas tiems, kurie mė gsta pasivaikš č ioti po apylinkes (siauros gatvelė s), o Naujajame daug modernumo (parduotuvė s, statulos, uostas). Į Sacharą vykome 2 dienoms (be vaikų ), patiko. Buvau Nabeulo turguje, man tai nieko ypatingo. Vaikai jodinė jo kupranugariais – tai buvo jų mė gstamiausia pramoga. Apskritai vieš butis buvo patenkintas. Jei nesate labai iš rankus, drą siai rinkitė s š į vieš butį . Beje, patekome į ramadaną ir ž monių buvo maž ai, bet per paskutines 2-3 dienas vietiniai poilsiautojai už plū do visą baseiną (kadangi moterys nemoka nusirengti, maudė si maudymosi kostiumė liuose, apsivynioję nuo galvos iki kojų ) vaizdas nelabai malonus. Bet tai mū sų nesustabdė , Kartoju, visą dieną buvome jū roje. . . Kaina atitinka kokybę
амфитеатр музей в старом хаммамете роза пустыни новый Хаммамет
аватар angell-1
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 9.0
Tunise ilsė jausi pač ioje sezono pabaigoje: spalį (vė liau nė ra prasmė s). Nudž iugino atsipalaidavimas. Vieš butis paliko labai gerą į spū dį . 1) Kambariai jaukū s, bet oro kondicionierius yra centrinis. Vakare norė jau suš ildyti kambarį . … Dar ▾ Tunise ilsė jausi pač ioje sezono pabaigoje: spalį (vė liau nė ra prasmė s). Nudž iugino atsipalaidavimas. Vieš butis paliko labai gerą į spū dį .
1) Kambariai jaukū s, bet oro kondicionierius yra centrinis. Vakare norė jau suš ildyti kambarį . Deja, nepavyko. Bet man papraš ius, atneš ė antklodę . Ir taip stengė si, kad vienam atneš ė net 3 vnt. Galite pasirinkti kambarį be jokių problemų ir be papildomo mokė jimo. Pavė syje, saulė toje vietoje, sode, netoli registratū ros, toliau nuo visų .
2) Maistas buvo labai skanus. Galima sakyti, kad tai ne tas pats. Kad ir kaip stengiausi š okinė ti aerobiką , vaikš č ioti ir plaukti, balus surinkau eilė s tvarka. Negalė jau atsispirti skaniems patiekalams.
3) Vieš buč io teritorija nedidelė , bet viskas, ko reikia, yra. Netgi SPA. Beje, jus suvilios taksi sė sti į talasoterapijos centrą . Pirmiausia patikrinkite savo, kad palygintumė te. Vieš butis pigesnis.
4) Personalas labai svetingas ir draugiš kas. Arbatpinigiai nė ra elgetavimas. Stumk už tave. Ir jie elgiasi oriai. Juose nė ra nieko nepatogiai vergiš ko.
5) Animacija yra juokinga. Kai ruoš davo vakaro š ou programą , tai bū davo tarsi kasdienis koncertas pionierių stovykloje. Tač iau kiekvieną vakarą scenoje vyksta grupiniai š okiai. Man primena aerobiką . Pirmiausia vaikams, paskui suaugusiems. Labai į domu. Vieš butyje daug animatorių . Visi jauni, labai graž ū s ir elgiasi kaip karaliai.
Labai rekomenduoju š į vieš butį . Geriausias kainos ir kokybė s santykis.
аватар
 •  keliavo prieš 14 metus
Įvertinimas 7.0
Puikus vieš butis savo ž vaigž dė ms! Tai jau treč ias mano apsilankymas š ioje š alyje. Maistas vieš butyje geras, bet kaip ir visuose tokio „skrydž io“ vieš buč iuose po savaitė s poilsio pasidaro nuobodu. Mė sa – paukš tiena, ož ka, jautiena. … Dar ▾ Puikus vieš butis savo ž vaigž dė ms!
Tai jau treč ias mano apsilankymas š ioje š alyje.
Maistas vieš butyje geras, bet kaip ir visuose tokio „skrydž io“ vieš buč iuose po savaitė s poilsio pasidaro nuobodu. Mė sa – paukš tiena, ož ka, jautiena. Vaisiai – kriauš ė s, obuoliai, melionai. Ž uvis – karpis ir stauridė bet kokia forma, š viež ia. Valgomojo (o č ia tik valgomasis, š iek tiek geresnis nei sovietmetis) aptarnavimas palieka daug norimų rezultatų , turintieji Visi ec turi stovė ti eilė je alkoholio, duoda porcijas, reikia vaikš č ioti arba už imti vietą (staliuką ) prie baro. Vanduo ant apyrankė s duodamas į rankas buteliuke su pasirinktomis dujomis arba be jų . Geriau negerti sulč ių , Yupi daž ai. Alus beveik neskanus, bet š altas skersmuo. Vietinis vynas sausas, monotoniš kas. Degtinė yra stramm, todė l dž iną geriau maiš yti su taborinu (vietiniu gė rimu iš ž olelių , tokių kaip vermutas).
Taip pat paplū dimyje ir prie baseino yra baras, veikiantis iki 18 val.
Jokios animacijos, net iš gė rus alkoholio, atmintinai iš mokti animatorių judesiai ir kvaili juokeliai vaikams.
Vieš buč io vieta patogi, š alia automobilių nuoma, diskoteka š alia. 10 minuč ių palei paplū dimį , yra iš ė jimas į gatvę . kur yra visos reikalingos parduotuves uz normalia kaina, naturalus kilimas su vietine ornamentika - 210 litu 270x150. Taksi į miestą kainuoja 4 dinarus.
Į kitus miestus patariu keliauti tarpmiestiniu taksi - apie 12 dinarų.100 km, nei mokant 35-45 litus už ekskursijas, vienintelis dalykas, kurį reikia pakeisti miestuose, yra tas pats taksi, bet kitoje stotelė je, bet tai nė ra sunku .
Orai stabilū s š iuo metų laiku (spalio mė n. ) 24-28, jū ros rytas - 19-20, dieną.22-24.
Thalassa lė š os parduodamos 2 salonuose, netoli nuo policijos komisariato ir mokyklos pakeliui į mediną ir už medinos sukti į kairę apie 3 kvartalus deš inė je pusė je.
Graž ių š venč ių visiems!
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар Irena32
 •  keliavo prieš 14 metus
Įvertinimas 7.0
Mieli turistai. Vieš butis yra tik klasė s. Iš pradž ių buvo baisu eiti, bet paskui visos abejonė s iš sisklaidė . Minusai: monotoniš kas maistas ir laidų animacija, pliusai: daug ž monių , stipri animacija, didelė teritorija, galima sutikti tautieč ių . … Dar ▾ Mieli turistai. Vieš butis yra tik klasė s. Iš pradž ių buvo baisu eiti, bet paskui visos abejonė s iš sisklaidė . Minusai: monotoniš kas maistas ir laidų animacija, pliusai: daug ž monių , stipri animacija, didelė teritorija, galima sutikti tautieč ių . . Buvome ekskursijose po Sacharą (2 dienos) ir Kartaginoje, tiesiog super. Su vyru praė jome „Coral Travel“, vė lavimų nebuvo. Vieš butis, turiu pasakyti, nepigus, bet visko yra! Eik, nepasigailė sit. Iš esmė s jie kalba prancū ziš kai, vokiš kai ir angliš kai.
горки вид номера изнутри главный вход вид номера снаружи
аватар
 •  keliavo prieš 14 metus
Įvertinimas 9.0
Vieš nagė s laikas: 2009 m. geguž ė s mė n Atostogos su š eima. Viskas labai š aunu, vaikams ir suaugusiems puiki š ventė . Dmitrijus … Dar ▾ Vieš nagė s laikas: 2009 m. geguž ė s mė n
Atostogos su š eima. Viskas labai š aunu, vaikams ir suaugusiems puiki š ventė . Dmitrijus
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
Rodyti daugiau »


avataras ofan675
prieš 3 mėnesių  •  1 abonentas jokių atsakymų
avataras 152535
Skrendame rugpjūčio 31 d.
prieš 13 metus  •  5 prenumeratorių 5 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI

Отель расположен в 5 км от центра г. Хаммамет. Гостиница впервые распахнула свои двери гостям в 1968 году, а последний ремонт произведен в 2010 г. Отсюда можно легко добраться до главных достопримечательностей региона. Отель подойдет для семейного отдыха или для романтических путешествий.

Vieta Расстояние от отеля до аэропорта Энфиды составляет 43 км, Монастира – 103 км, Туниса – 67 км.
Paplūdimio aprašymas Протяженность пляжа – 120 м. Ширина – 30 м.
 • 1-oji eilutė
Viešbutyje

К услугам амфитеатр, TV room, камера хранения багажа. Специальные диетические меню (по запросу). На территории есть магазины.

 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • kirpykla/grožio salonas
 • pervežimas į/iš oro uosto
 • bankomatas
Vaikams Аренда детских колясок платно.
 • vaikų baseinas
Pramogos ir sportas Компьютерные игры (платно), мини-футбол, мини-гольф, водные лыжи, банан (платно), парашют (платно), каноэ, водный велосипед, стрельба из лука, водное поло, дартс. Освещение, оборудование и уроки тенниса – платно.
 • vandens parkas ir čiuožyklos
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • sauna/vonia/hamamas
 • sporto salė
 • jogos užsiėmimai
Kambarių aprašymas

Отель предлагает 465 номеров. Состоит из комплекса бунгало.

Kambariuose

В номерах представлено: ванна/душ, кондиционер, ТВ, мини-холодильник (платно), сейф (платно).

 • vonia / dušas
 • $
 • saugus $
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija $
 • telefonas $
 • balkonas/terasa
Adresas Avenue de la Paix, 8050 Hammamet, Tunisie.
Telefonai: Tel: +216 72 226 484
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Samira Club
Klausimai ir atsakymai