Mediterranee Thalasso Golf Hotel 3*– Atsiliepimai

13
Įvertinimas 8.510
pagrįstas
13 apžvalgų
№2 viešbučio reitinge Hamametas
9.2 Skaičius
8.9 Aptarnavimas
8.9 Grynumas
8.9 Mityba
9.4 Infrastruktūra
Viešbutis yra šalia smėlio paplūdimio netoli Hamameto. Pastatytas 1970 m., paskutinį kartą atnaujintas 2005 m. Viešbutyje veikia Thalasso centras, konferencijų salė, restoranas ir keli barai. Viešbutis puikiai tinka šeimoms.Daugiau →
аватар Anna105551
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10.0
Vieš butis š varus! Man tai buvo svarbu) Š ypsena prie į ė jimo į vieš butį nuginklavo savo nuoš irdumu ir norė jau pasilikti. Vieš buč io darbuotojai mandagū s, supratingi ir nuostabū s. Vadovas savo vietoje – labai maloni paž intis (ač iū už supratingumą ). … Dar ▾ Vieš butis š varus! Man tai buvo svarbu)
Š ypsena prie į ė jimo į vieš butį nuginklavo savo nuoš irdumu ir norė jau pasilikti.
Vieš buč io darbuotojai mandagū s, supratingi ir nuostabū s.
Vadovas savo vietoje – labai maloni paž intis (ač iū už supratingumą ).
Maistas: į vairus. dė č iau darž oves
Esu ypač dė kingas už į monė s ? la carte - tu super
SPA yra atskira tema: bū tinai naudokitė s paslaugomis – procedū ros nepamirš tamos.
Teritorija: botanikos sodas. Malonumas
Animatoriai: Galva, š velniai tariant, su keistenybė mis! Tač iau situacija buvo iš gelbė ta, dvi jo globotinė s, animatorius ir didž ė jus – jiems ypatingas ač iū už teigiamas nuosė das po poilsio.
Mė gstu naujas vietas. Bet aš norė č iau grį ž ti į š į vieš butį .
аватар Lyuri
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 10.0
Pradė siu nuo pastarojo, nes iš eidamas apie tai pagalvojau: nebuvo ką pagerinti, iš skyrus WiFI signalo stiprumą . Maž iau nei 100 metrų nuo jū ros, paplū dimys yra reguliariai valomas, teritorija labai ž alia ir jauki bei nuolat saugoma policijos, yra baseinai su gė lu ir jū ros vandeniu, taip pat yra "irklavimo baseinas" su č iuož ykla! Kambariai su nemokamu oro kondicionieriumi ir balkonu, valymas kasdien! Apsigyveno greitai ir be problemų , nors pasirodė vieš butyje 7 valandą ryto! Maistas gana į vairus ir gausus (š vediš kas stalas) – pavyzdž iui, kasdien buvo galima rinktis iš. … Dar ▾ Pradė siu nuo pastarojo, nes iš eidamas apie tai pagalvojau: nebuvo ką pagerinti, iš skyrus WiFI signalo stiprumą .
Maž iau nei 100 metrų nuo jū ros, paplū dimys yra reguliariai valomas, teritorija labai ž alia ir jauki bei nuolat saugoma policijos, yra baseinai su gė lu ir jū ros vandeniu, taip pat yra "irklavimo baseinas" su č iuož ykla! Kambariai su nemokamu oro kondicionieriumi ir balkonu, valymas kasdien! Apsigyveno greitai ir be problemų , nors pasirodė vieš butyje 7 valandą ryto! Maistas gana į vairus ir gausus (š vediš kas stalas) – pavyzdž iui, kasdien buvo galima rinktis iš.4-5 mė sos patiekalų , plius viš tiena ar kalakutiena, norintiems siū lomas vynas (nemokamai! ). Š vara valgomojo zonoje nusipelno didž iausių pagyrų !
Trumpai tariant, atostogos buvo be rū pesč ių!! !
„WiFi“ registratū roje yra bene vienintelė silpnoji vieta, nors jis pats juo naudojosi kelis kartus per dieną !
аватар Mila50
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 8.0
Važ iavome nuo rugsė jo 1 iki rugsė jo 8 d. Pirmą kartą Tunise než inojome, ko tikė tis, tikė jomė s tik patyrusių ž monių atsiliepimų , tų , kurie jau buvo Tunise ir davė gerų patarimų ir atsiliepimų... Skridom su UIA aviakompanija, pretenziju nera visa laika, kad ten ir atgal. … Dar ▾ Važ iavome nuo rugsė jo 1 iki rugsė jo 8 d. Pirmą kartą Tunise než inojome, ko tikė tis, tikė jomė s tik patyrusių ž monių atsiliepimų , tų , kurie jau buvo Tunise ir davė gerų patarimų ir atsiliepimų...
Skridom su UIA aviakompanija, pretenziju nera visa laika, kad ten ir atgal. . . paeme bilieta Oasis turizmo agentura. .
Man patiko tai, kad lė ktuve iš dalino migracijos korteles, kurias už pildė me č ia pat, nes atvykusieji pasiž iū rė jo, kaip ž monė s jas pildo, kas ant grindų , kas kur apsigyvens, supranti pranaš umą , tu jau turi uzpildyta. . . oro uostas savo dydziu nuo lektuvo iki registracijos buvo bent 600 metru, o eiles registracijai yra kazkokios, lektuvai leidž iasi kas 5 minutes, o eiles kilometra ilgio, bet viskas kaž kada baigiasi. . . turistai - musu viesbutis paskutinis....uzsidejo apyrankes apsigyveno 3023 kambary, ...kambary buvo pilnai sutvarkyta - tvarkinga, maza bet kompaktiš ka, viskas tvarkinga, visa santechnika dirbo, ko dar reikia, jei tik ateisim pamiegoti, tik balkonas iš ė jo į vidinį Talasso kiemą , o kitą dieną susitinkant su gidu buvo noras keisti beje, jis pats sakė , jei kam nepatiks numeris, sakykit bandysim pakeisti, bet viskas jau buvo iš dė liota, o laiko gaiš ti nebuvo noro. dė l persikraustymo, ypač neatė jo sė dė ti į kambarį , ....
lova keista jei ne kas diena tai kas antra diena, ranksluosciai kasdien, valiau normaliai, nevaziavau ir neziuriu dulkes, veidrodž iai š varū s, grindys nuš luostytos, lovos paklotos, ką dar daryti Tau reikia?
maistas negirtinas - ir keptas tunas, ir krevetė s, burnoje tirpstanti jautiena, viš tiena, kalakutiena ir daug daugiau, kurių pavadinimo než inai ir kurių nepasiekei, ledai, alus, vynas , trumpai tariant, maistas mums buvo nuostabus, než inau kaip kitiems, BET eilė s kai ką kepa ir daug ž monių , bet kaž kaip visiems už tenka maisto ir vietos, susė do beveik prie tas pats staliukas, padavė jui buvo duota arba dinaras, arba doleris, ir jis visada tave atpaž ins, o sekundę ir staliuką ras ir rezervuos, ir padė si ką tu ten iš gersi - alaus ar vyno. .
baras registratū roje ir prie baseino - gerti - nenoriu, viskas ir alkoholis ir alus ir arbata, kava yra viskas - bet prie jū ros tik gaivieji gė rimai, tik gė rimai. . . , teritorija yra ž alias, kompaktiš kas, viskas kaž kaip š alia, ypač patiko bosas su solo vanduo kur gultai tiesiai ant pieveles, o vietoj skeciu driekiasi palmes....animacija negirtina, tokia nusileidusi linksma komanda kuri nei sekundei neleidž ia nuobodž iauti, visi tokie pozityvū s charizmatiš kas ir profesionalus, vieš butis man labai patiko, norė č iau č ia sugrį ž ti dar kartą .
Taip, ir jū ra? Paplū dimys š varus, kai atvykome, buvo bangos, iš simaudyti spė jome tik tris dienas, bet likusiomis likome patenkinti.
Ž odž iu, atostogos man labai patiko. Puikus aptarnavimas! Labai rekomenduoju vieš butį visiems!
Nedidelė musė saldž iame meduje !!! ! ! buvome mago senamiestyje. Generolas su fiksatoriumi. kainos - greič iausiai važ iuosite - pirkote turkiš ką skanė stą dovanų kartonines į vairių skonių dė ž utes - dar nusprendė me atidaryti, dar niekam nedavė me. . . - ir juokas ir nuodė mė - cukraus pudra į krito į dė ž utę , kai nuplė š ė celofanas (kaip naiviai maniau - pilna dė ž ė krakmolo ir tik 6 gabaliukai maž ų skanumynų...taigi nedaryk klaidų , bū k budrus. . . dabar baisu pagalvoti, kas gali bū ti stiklainiuose su alyvuogių aliejaus? tikė kimė s, kad dar yra alyvuogių aliejaus. . .
аватар Tancha23
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 7.0
Tai pirma mū sų kelionė į Tunisą – trumpam labai patiko – teritorija, paplū dimys, animacija. Svarbiausia - dukra, kuriai 5 metai - vieš butyje domė josi viskuo, o lauke, kur keliavome - zoologijos sodas, vež imų ž emė … Dar ▾ Tai pirma mū sų kelionė į Tunisą – trumpam labai patiko – teritorija, paplū dimys, animacija. Svarbiausia - dukra, kuriai 5 metai - vieš butyje domė josi viskuo, o lauke, kur keliavome - zoologijos sodas, vež imų ž emė
аватар Malika530
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 10.0
Kelionė man buvo netikė ta. Artimieji pasiū lė nuvaž iuoti kur nors pailsė ti. O jei atvirai, Tunisas iš pradž ių net nebuvo svarstomas, ten nebuvo nė vieno mano draugo, o aš tikrai nenorė jau eiti kaip atradė jas. Taip, ir apž valgos internete paliko daug norimų rezultatų . … Dar ▾ Kelionė man buvo netikė ta. Artimieji pasiū lė nuvaž iuoti kur nors pailsė ti. O jei atvirai, Tunisas iš pradž ių net nebuvo svarstomas, ten nebuvo nė vieno mano draugo, o aš tikrai nenorė jau eiti kaip atradė jas. Taip, ir apž valgos internete paliko daug norimų rezultatų .
Bet dabar aš tikrai ž inau, kad į simylė jau š ią vietą iš visos š irdies, ir kitą kartą man nereikė s galvoti, kur eiti)) Dalis mano sielos liko ten, š ioje nuostabioje vietoje, vadinamoje Mediterranee Thalasso-Golf, kur, pradedant susitikimu su gidu oro uoste, registratore ir baigiant namų ruoš os kambarine, absoliuč iai visi buvo dė mesingi mums, turistams, mus iš lydė davo ir pasitikdavo su š ypsenomis. Esu dė kingas mū sų vadybininkui iš „Paradisetime“ Kruss Olga, kad patarė rinktis bū tent š ią š alį , bū tent š į vieš butį , kuriame puikiai praleidome laiką . Nuostabus jausmas, kad pirmą kartą apsilankę s š ioje š alyje jauč iausi kaip namie. Ypatinga pagarba mū sų animatoriams: Imedu Benali, Amine Gharbi, Houde Weslati, Asme, Talel Tabai – š iems nuostabiems vaikinams, kurie mus linksmino visos vieš nagė s metu. Vaikinai, vertiname jū sų darbą . Noriu padė koti vieš buč io personalui už malonų pož iū rį į turistus. Ir aš norė č iau jums pasakyti, kas man padarė didž iausią į spū dį . Iš vieš buč io „Mediterranee Thalasso-Golf“ taksi nuvykome į kitą miesto galą atlikti procedū rų talaso centre. Ir š tai į vieną iš tokių kelionių pasiė miau neš iojamą jį kompiuterį , po procedū rų taip pat taksi grį ž ome namo į vieš butį . Buvo kaž kur apie 16:00 val. Apie 20.00 val. Man reikė jo susisiekti su savo š eima internetu. Pradė jau ieš koti neš iojamo kompiuterio, bet neprisimenau, kur jį galė č iau palikti. Nuvaž iavau su sese į registratū rą paskambinti į talaso centrą , kadangi sesuo mokė jo prancū ziš kai, tai skambino, talaso centras atsakė , kad viską perž iū rė jo ir nieko nerado. Mū sų registratū ros darbuotoja paklausė sesers, kas yra, ji paaiš kino jam situaciją , kad mes kaž kur palikome neš iojamą jį kompiuterį . Jau mintyse atsisveikinau su neš iojamu kompiuteriu, nes buvau tikras, kad jo nerasiu. Bet tada administratorė staiga pasakė , kad maž daug prieš.2 valandas č ia buvo atvaž iavę s taksistas ir paklausė , ar kas nors iš turistų nepamirš o savo neš iojamojo kompiuterio. Į ką jis atsakė , kad su jais niekas nesusisiekė . Taksistas paliko savo telefono numerį , jei kas nors atsirastų . Ir paž odž iui po pusvalandž io laimingai apkabinau savo neš iojamą jį kompiuterį ! Tokie nuostabū s ž monė s gyvena tokioje nuostabioje š alyje Tunise))) Ač iū už puikų laiką !
аватар
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 7.0
Vieš butis labai geras. Bet jei nori gero kambario (su vaizdu į jū rą ), tai registratū roje reikia duoti „arbatpinigių “, sumokė jome 10 dolerių . Kambariai valomi kasdien, virtuvė gera. Š varus, sutvarkytas paplū dimys, nemokami gultai, laiveliai, katamaranai, banglenč ių sportas paplū dimyje. … Dar ▾ Vieš butis labai geras. Bet jei nori gero kambario (su vaizdu į jū rą ), tai registratū roje reikia duoti „arbatpinigių “, sumokė jome 10 dolerių . Kambariai valomi kasdien, virtuvė gera. Š varus, sutvarkytas paplū dimys, nemokami gultai, laiveliai, katamaranai, banglenč ių sportas paplū dimyje. Nepatiko tik animacija už sienio kalbomis, bet nuo 2011 metų ž ada rusakalbę . Ir dar viena labai didelė . be to, teritorijoje yra daug ž alumos!
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 9.0
Prieš rinkdamiesi Tunisą rinkome informaciją iš į vairių ž monių , agentū rų , turistų . Dė l to sintezė s ir analizė s metodu nusprendė me: turime eiti. . . , bet pasirinkome Hamametą , kur ramiau. Ir jie nesigailė jo: net su „kietuoju“ turkiš ku „4“ neį manoma palyginti. … Dar ▾ Prieš rinkdamiesi Tunisą rinkome informaciją iš į vairių ž monių , agentū rų , turistų . Dė l to sintezė s ir analizė s metodu nusprendė me: turime eiti. . . , bet pasirinkome Hamametą , kur ramiau. Ir jie nesigailė jo: net su „kietuoju“ turkiš ku „4“ neį manoma palyginti. Susidarė į spū dis, kad vieš butis turi kategoriją „3“ dė l seno kambarių skaič iaus, bet. . . Paplū dimys pats geriausias, net lyginant su kaimyniniu „Sultanu“, kuriame į sikū rę prezidentiniai apartamentai; teritorija pati geriausia, virtuvė daugiau nei. Taip, kontingentas daž niausiai vyresnio amž iaus, bet kaip viskas lieč ia, dora, kilnu, ramu. Į mini diskoteką (prancū ziš kai disco) beprotiš kai girtų bū tybių nė ra, aptarnavimas puikus, patalynė buvo keič iama kasdien, neskaitant „arbatpinigių “. Idealiai tinka š eimoms su vaikais (bet be č iuož yklų ), poroms.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар juli.36-77
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 7.0
Patiko beveik viskas, super ilsė jomė s 2010.05. 28-11.06 iš NTC Intourist. Iš lipant iš lė ktuvo jauč iamas š iltas jū ros oras su jazminų kvapu (kvepalai, muilas, kremai jazminų pagrindu - galite pirkti visur), oras pirmomis dienomis stiprus vė jas ir lietus, ilsė jomė s su š eima - aš , vyras ir 2 metukų dukra, vieš butį pasirinkome neatsitiktinai, patraukę didž iuliu ž aliu plotu ir buvimu. … Dar ▾ Patiko beveik viskas, super ilsė jomė s 2010.05. 28-11.06 iš NTC Intourist. Iš lipant iš lė ktuvo jauč iamas š iltas jū ros oras su jazminų kvapu (kvepalai, muilas, kremai jazminų pagrindu - galite pirkti visur), oras pirmomis dienomis stiprus vė jas ir lietus, ilsė jomė s su š eima - aš , vyras ir 2 metukų dukra, vieš butį pasirinkome neatsitiktinai, patraukę didž iuliu ž aliu plotu ir buvimu. baseinas su jū ros vandeniu, lengvas smė lis paplū dimyje ir sekli nuo kranto, kuris puikiai tinka vaikams (vieš butis orientuotas poroms su vaikais ir vyresnio amž iaus ž monė ms), kambarys puikus nuo treč io karto, ant treč ias aukš tas su lovyte ir dvigule lova (vienas č iuž inys), girdimumas labai geras, bet pripranti ir tada nepastebi, o tiesiog atsipalaiduoji.
Gera animacija - paplū dimyje ir baseine, taip pat gimnastika prieš pietus, vakarais klube kasdien vyksta į vairū s pasirodymai, sveikiname su gimtadieniu, mū sų dukra taip pat buvo labai graž iai pasveikinta scenoje ir į teikė dovanų kuponą su sveikinimais į vairiomis kalbomis - super, viskas prie baseinų gerai, personalas atneš puikų gultą kur reikia ir pakels nugarą , už mes rankš luostį - mums patiko, vieš butis graž us ir ramus, yra daug ž ydinč ių medž ių ir į vairių palmių su ž enklais (kur auga, amž ius ir kt. )
Kasdien valydavo kambarius ir keisdavo rankš luosč ius, bet tik po savaitė s pakeisdavo pastelę , o tada jei sudė jai, bet kambaryje grindys, o juo labiau balkone ir kampuose tai nebuvo iš valyta. visai nesame patenkinti, bet jei su vaiku tai labai pastebima, paskutinę dieną buvo pavogtas brangus juodas akių pieš tukas, o tai taip pat nė ra labai malonu - jie nedavė arbatpinigių - ne už nieką !! !
SOFT – tai maisto sistema, kurioje nemokamas vietinis vynas ar alus tik pietų ir vakarienė s metu, o per pietus ir vakarienę arbata ir kava nepatiekiama, tik mineralinis vanduo ir apelsinas (apelsinų limonadas), o alkoholinių gė rimų galima į sigyti vieš buč io baruose. , paplū dimyje viskas mokama, iš skyrus vandenį , kolą , arbatą , kalnus š okolado ir kavos, ir net vaikiš ki sirupai skanū s, bet vietinė kola labai baisi, greitai iš garuoja ir tada viskį nelabai į domu veisti .
Maistas 5, tik ž uvis ne visada kepama, midijos krevetė s, bulvytė s visą laiką ir spageč iai, mė sa visada minkš ta, triuš iena ir kiauliena, Tuniso brik yra skanus produktas kaip č eburekas tik su bulvė mis, kiauš iniais ir tunu su ž olelė mis ir kuskusu į vairū s mė sos į darai, daug visokių saldumynų ir ledų , mū sų kelionių sezonui tai arbū zai, braš kė s, slyvos, persikai, apelsinai, figos, datulė s, melionai. Pusryč iai normalū s ir dar su braš kė mis ar arbū zais, fabrikiniais jogurtais, puiku skaniu minkš tu varš kė s sū riu, nė ra pjaustytų pomidorų kaip Turkijoje - tik salotose neuž tenka, ė mė me sveikų , kurios tik gulė jo stalai prie salotiniu patiekalu, puikū s padaž ai (keč upai ar pomidorų pasta kaip mė gstate pagal McDonalds skonį ) rezultatas - maistas su trenksmu, kiekvienas ras ką nors skanaus sau, labai patogu turintiems pietums vaikų o vakariene galima ateiti pusvalandž iu anksciau, gerai kad pirmose eilese valgyt, kol ateina pavalgyti, eiles susidaro neblogai, nors kai ateina bendra mase paragauti ko nors skanaus, eilių irgi nebū na, tik prie ką tik pagaminto tunisietiš ko patiekalo, bet vaikui nuo 1-1.3 mė n. , pavyzdž iui, nė ra tyrelių ar plikytų kotletų , maistą reikia vež tis su indeliais, o vaikui 2 m. metuku, kaip pvz deš reles ir spageč ius galė tume valgyti, dukra mė go valgyti su pomidorų padaž u, jai labai patinka , kotletai nekepti ir neaš trū s, labai skanios bulvių koš ė s sriubos, ž irneliai su makaronais, kas bū dinga visur arabų kraš tuose, yra specialios vaikiš kos kė dutė s, kas patogu rudenį , kam rū pi, apsiė jome be kė dutė s nors iš pradž ių mums davė , bet mandagiai atsisakė me ir valgė me ant paprastos kė dė s (kė dė s minkš tos su mė lynu apmuš alu - patogios).
Ekskursijose buvome tik vienoje, o paskui ne per gidą , ypatingas ač iū Alinai už pagalbą perž iū rint mū sų nuotraukas per neš iojamą jį kompiuterį , apž iū rė jo nereikalingas, iš trynė , paliko vietos tolimesnė ms nuotraukoms, malonus ir bendraujantis mergina.
Važ iavome į FRIGUIA parką - patys - taksi 60 dinarų -1300 rub. taksi vairuotojas laukė mū sų aikš telė je 2 valandas, man labai patiko, o dukrai ypač patiko, fotografas fotografuoja prie į ė jimo ir parduoda už.4 dinarus už.1 vnt, vieš butyje taip pat yra nuotraukos 4 dinarai kainuoja vnt - 88 rubliai.
Buvo centre - Medina ir Generalinė parduotuvė - vynai, alkoholiniai gė rimai, alus.
Važ iuokite princesė s vež imu į centrą ir atgal.
Ir dar pusvalandį ant pedalų atviroje jū roje – man labai patiko.
Vandens transporto priemonė yra baidarė , katamaranas su bure ir Tuniso pedalai (mū sų katamaranas) iš duodami 9-30 val.
Š alia vieš buč io yra parduotuvė s suvenyrai drabuž iai vandens limonadai maiš eliai apskritai daro nuolaidą , bet ne savo noru. Kavinė s ir restoranai, skambinti už.1 dinarą su moneta apie 3-4 minutes yra puiku ir paprasta, automatai yra š alia
Kam reikia iš mesti nuotrauką iš fotoaparato, tada vieš buč io „flash drive“ nė ra nuskaitoma (per diską , o su savimi neš iojamasis kompiuteris)
Greitai temsta ir į ė jimas į paplū dimį už darytas, baseinas iki 19, bet pusryč iai – nuo ​ ​.5 iki 10 ryto.
Medaus mė nuo kitur geresnis, o poroms kartu nuobodu! Vieš butyje su baru kiekvieną dieną vyksta diskoteka, o terasoje - š okių vakarai - valsai ir kt. , vaikams, vakare po vakarienė s pusvalandį š oka animatoriai, yra slotas. maš inos, biliardas, š audymas iš lanko ir tinklinis vandenyje ir paplū dimyje.
Paplū dimyje prekiaujama ryš kių gė lių ir palmių pareosais, ž inoma, vaisiai ir cigareč ių kaladė lė s siū lo fotografuotis su kupranugariais.
Apskritai mums sekė si labai gerai – patiko!
аватар barbaryska
 •  keliavo prieš 15 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš butyje labai ramu. Keliavau su vyru ir 2.6 metu vaiku. Vaikas apsidž iaugė . Vaikams sukurta viskas: ž aidimų aikš telė , mini klubas, pramogos dieną ir vakare, baseinas vaikams, ž aidimų kambarys, nedidelis „zoologijos sodas“, susidedantis iš skirtingų paukš č ių . … Dar ▾ Vieš butyje labai ramu. Keliavau su vyru ir 2.6 metu vaiku. Vaikas apsidž iaugė . Vaikams sukurta viskas: ž aidimų aikš telė , mini klubas, pramogos dieną ir vakare, baseinas vaikams, ž aidimų kambarys, nedidelis „zoologijos sodas“, susidedantis iš skirtingų paukš č ių . Vaikų daug, tad kam jie nepatinka, geriau ten neiti. Daž niausiai vieš butyje apsistoja už sienieč iai (italai, vokieč iai, prancū zai), rusų maž ai, bet, viena vertus, tai gerai, nes nė ra riksmų ir girtų š okių , grubumo ir garsios muzikos. Ir viskas yra puoš nu ir kilnu, kaip Europoje. Jei jums reikia naktinio gyvenimo, diskotekų ir nuolatinė s animacijos, geriau č ia neiti, bus nuobodu. Jaunimo maž ai, daugiausia vidutinio amž iaus. Niekas nekalba rusiš kai, todė l rusiš kai su kuo nors susikalbė ti neį manoma, daž niausiai prancū ziš kai, vokiš kai. , italų arba kraš tutiniais atvejais anglų kalba. Turė jome 3-vietį kambarį , tai didelis kambarys, siena padalintas į dvi dalis su durimis ir langu, arč iau balkono buvo sofa ir lovelė vaikui, o arč iau vonios buvo dvigulė lova, buvo vonia, plaukų dž iovintuvo nė ra, gerai iš valau. Turė jome FB, pusryč iams kruasanus, kaž ką panaš aus į spurgas, virti kiauš inius, plaktą kiauš inienę , vaisius, darž oves, varš kę , jogurtą , uogienę , sū rį , deš rą , sultis, arbatą , kavą ir t. t. , kasdien su nedideliais skirtumais. Pietums ir vakarienei š vediš kas stalas, į vairus, bet jautienos virti nemoka, bet labai saldus, ant stalo deda butelį vandens ir vyno butelį , neatsiž velgiant į apmokė jimą , pila kokakolą . , fanta ir tt Paplū dimyje galima nemokamai važ inė tis visomis nemotorizuotomis transporto rū š imis (katamaranais, burlentė mis ir pan. ), galima ž aisti tinklinį ar kamuoliuką , geru oru vandens aerobika jū roje, o jei yra yra bangos, tada baseine. Pats paplū dimys š varus, gultai, č iuž iniai ir skė č iai nemokami, rankš luosč ių neduoda, galima iš sinuomoti už.1 dinarą , bet lengviau nusipirkti už.2-5 dinarus. Prie baseino dienos metu vyksta visokie ž aidimai vaikams, kelias dienas lijome, tad pramogavome fojė prieš ais barą . Mini klube vaiką galima palikti nuo 4 metų , jei maž iau, tai tik pas tė velius, dirba nuo 10-12 m. 30 ir taip pat vakare, bet nepamenu kada, nes tuo metu mano vaikas miegojo. Yra jū ros vandens baseinas, tad kilus stiprioms bangoms ar audrai galima pasilepinti jū ros vandeniu. Galima ž aisti golfą , tenisą , stalo tenisą ir š audyti iš lanko, animatoriai nuolat rengia š ių sporto š akų turnyrus, o vakare iš kilmingai apdovanoja. Po vakarienė s terasoje vaikai š oka su animatoriais, o vė liau skambant gyvai muzikai š okamas valsas, tango, lambada ir kiti š okiai. Graž iai atrodo. 21.30 kiekvieną vakarą spektaklis, daž niausiai be ž odž ių , kad visiems viskas aiš ku, labai juokinga. Buvo tunisieč ių š okių vakaras ir fakyrų vakaras, nelabai spalvingas, bet matosi. Po spektaklio yra diskoteka, bet mū sų ten nebuvo, todė l nieko negaliu pasakyti. Jei norite ramių , saikingų ir ramių atostogų , tai š is vieš butis kaip tik jums. Ž iū rė ti nuotraukas.
Хороший и спокойный отель Хороший и спокойный отель Хороший и спокойный отель Хороший и спокойный отель Хороший и спокойный отель Хороший и спокойный отель Хороший и спокойный отель Хороший и спокойный отель
аватар dimbim
 •  keliavo prieš 15 metus
Įvertinimas 9.0
… Dar ▾
рай где-то в саду Фото отеля Фото отеля Фото отеля национальный цветок-жасмин Фото отеля Фото отеля
Rodyti daugiau »


avataras chertihina
Man dabar 15, norėčiau sužinoti, kiek metų galite dirbti animatoriumi, kiek laiko ir ko tam reikia? (Labai noriu į šį viešbutį)
prieš 9 metus  •  prenumeratorių nėra jokių atsakymų
avataras cool.polozova
Noriu spalį nuvažiuoti į Hamametą, bet galvoju, ar įmanoma ten maudytis nesušalus?
prieš 10 metus  •  3 abonentas 3 atsakymai
avataras bukashkos
Pasakykite man, ar alkoholiniai gėrimai ir alus dienos metu yra mokami ar nemokami, jei viskas įskaičiuota?
prieš 10 metus  •  4 abonentas 3 atsakymai
avataras lanasn
Skrisiu kovo antroje pusėje. Stebėjau orų prognozes iš įvairių šaltinių. Pasidalinkite įspūdžiais, kas ilsėjosi kovo mėnesį.
prieš 12 metus  •  1 abonentas jokių atsakymų
avataras iri17283130
Noriu lankyti talasoterapijos kursą, bet nežinau, ar verta
prieš 14 metus  •  2 abonentas 1 atsakymas
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI

Отель расположен рядом с песчаным пляжем недалеко от Хаммамета. Построен в 1970 году, последняя реновация проведена в 2005 году. На территории работает Thalasso-центр, конференц-зал, ресторан и несколько баров. Отель прекрасно подойдёт для семейного отдыха.

Vieta 2 км от центра г. Хаммамет. 60 км от международного аэропорта Энфида.
Plyaj
 • 1-oji eilutė
Viešbutyje

Открытый бассейн с пресной водой: 258 кв.м.

Открытый бассейн с соленой водой: 200 кв.м (бесплатно).

Крытый бассейн с подогревом: 170 кв.м, зарыт в июле, августе, сентябре.

 • A la carte restaurant
 • nemokamas wi-fi
 • kirpykla/grožio salonas
Vaikams Детский бассейн: 88 кв.м, 60 см глубина. Мини-клуб (возраст 4-12 лет).
 • vaikų baseinas
Pramogos ir sportas Шоу-программа (с июня по сентябрь). Спортивно-развлекательная программа (растяжка, водная гимнастика, аэробика, петанк, дартс). В анимационной команде есть русскоязычный персонал. Талассо- и Оздоровительный центр BIORIVAGE: платно.
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • sauna/vonia/hamamas
 • sporto salė
Kambarių aprašymas

Всего 339 номеров в 3-этажном здании отеля.

Kambariuose

Кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, балкон, ванна/душ.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • balkonas/terasa
Adresas BP 30, 8050 Hammamet, Tunisie
Telefonai: Tel: +216 72 280 433,
Fax: +216 72 281 476
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Mediterranee Thalasso Golf Hotel
Klausimai ir atsakymai