Iberostar Averroes Hotel 4*– Atsiliepimai

6
Įvertinimas 6.210
pagrįstas
6 apžvalgų
№48 viešbučio reitinge Hamametas
7.0 Skaičius
6.3 Aptarnavimas
6.3 Grynumas
6.3 Mityba
7.3 Infrastruktūra
Viešbutis yra netoli paplūdimio Yasmine Hammamet kurorte Tuniso pakrantėje. Miesto centras yra už 12 km. Už 10 km nuo viešbučio yra 2 nuostabūs golfo aikštynai. Šalia viešbučio yra restoranų ir kavinių. Viešbutis pirmą kartą duris svečiams atvėrė 2001 m., o paskutinis atnaujinimas atliktas 2014-2015 m. Viešbutis tinkamas šeimos atostogoms, romantiškoms kelionėms ar poilsiui su draugais.Daugiau →
аватар La-da
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 6.0
Privalumai: Teritorija didelė ir ž alia, baseinas ir gultai pievoje super. Kambariai š viesū s ir erdvū s su dideliais balkonais. Valytojos, restorano padavė jai ir animatoriai – Hana, Momo ir Robin Hood – visi draugiš ki, malonū s ir besiš ypsantys. Paplū dimys platus, yra apsauga, yra pakankamai gultų . … Dar ▾ Privalumai:
Teritorija didelė ir ž alia, baseinas ir gultai pievoje super. Kambariai š viesū s ir erdvū s su dideliais balkonais. Valytojos, restorano padavė jai ir animatoriai – Hana, Momo ir Robin Hood – visi draugiš ki, malonū s ir besiš ypsantys. Paplū dimys platus, yra apsauga, yra pakankamai gultų .
Minusai:
Paleiskite virė ją , neskoningą , monotoniš ką , kartais persū dytą , kartais per maž ai, kad nevalgei iš pietų , pamerkite į teš lą ir valgykite vakarienei. Kokteiliai bare yra tik mė š las, supiltas į vieną taurę , nė ra kvalifikuoto barmeno. Darbuotojus reikia apmokyti kultū ros, kad jie nesijuoktų iš klientų ir nepaliktų komentarų . Registratū ra nedė mesinga poilsiautojų pageidavimams, registracijos ž urnale nurodž iau vyro gimtadienį ir papraš iau padengti stalą (kituose pasaulio vieš buč iuose mus sveikino su š ampanu ir tortu), bet č ia tiesiog pamirš o ! ! ! Gė da tau Iberostar!
Niekada negrį š ime į Tunisą ir nesinaudosime Iberostar vieš buč ių tinklu!
Это в ресторане Iberostar вместо скатертей кладут кусок пергаментной бумаги, салфетку и приборы (без ложки), мебель советской столовка. Вечером у бассейна. Вид с балкона на море Бассейн и зелёная зона с лежаками Крытый бассейн Территория.
аватар bazanova2008
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 4.0
Vieš butyje jau reikalingas kapitalinis remontas. . Vandens trikdž iai, santechnika jau pavargo. . . Balkono durys be rankenų ir spynų , už uolaidos su skylutė mis nuo cigareč ių , spintose stiprus drė gmė s kvapas. . . Kondicionierius 2 d. aukš tas kambaryje 2048 NIEKADA NEVEIKĖ ! Kambaryje tik 2 kiš tukiniai lizdai, o viename yra televizorius. … Dar ▾ Vieš butyje jau reikalingas kapitalinis remontas. . Vandens trikdž iai, santechnika jau pavargo. . . Balkono durys be rankenų ir spynų , už uolaidos su skylutė mis nuo cigareč ių , spintose stiprus drė gmė s kvapas. . . Kondicionierius 2 d. aukš tas kambaryje 2048 NIEKADA NEVEIKĖ !
Kambaryje tik 2 kiš tukiniai lizdai, o viename yra televizorius. Kambarys valo net labai maž ai, rankš luosč ius keič ia kasdien (tiesa, jei neparodysi savo senų dė mių , laimė jai 'nelaukit pakeitimo). . . Gelio irgi reikia maldauti, valant personalas lyg pamirš ta. . . Vieš buč io personalas beveik nekalba rusiš kai. Visi moka paprastą arabų kalbą ir laisvai ja bendrauja . Paplū dimys netvarkingas, š iukš lė s, plastikas, arklių ir kupranugarių ekskrementai. . . Tunisieč iams tai normalu. Prie registratū roje pinigų keitimo metu VISADA skaič iuok juos, pasituri toks linksmas dalykas: NEGALIMA PASIDUOTI! ! ! Jei nepastebė si, niekas negrį š , pastebė jo. . . ž inai jų pinigai tavo rankose. . arabai, ž odž iu, nors ir su prancū ziš komis manieromis. . . Padavė jai, barmenai, valytojai, neš ė jai - VISI laukia monetos iš jū sų (dinaras) , bet tuo pač iu aptarnavimas į naują kokybė s lygį nepakyla. Maksimalus yra papildoma š ypsena į jų klausimą "Kaip sekasi? ". Vestibiulio bare tik gė rimai, ne už kandž ių...Jei pasiseks, Jū sų pageidavimu atneš paš ildytų ž emė s rieš utų su druska. . . Daž niausiai atsako, kad baigta. . . Spaudo! Raudonas vynas - baisiai rū gš tus, rož inis - š iek tiek saldesnis, baltas - galima gerti. . . Buha - š lykš tus mė nulis 36%, tsedratin - saldus stiprus gė rimas. Degtinė "Natasha" (vietinė ) patiekiama siaubingai atskiesta. . nepastebi tipo. . .
Kaljanas 5 dinarai, veikia daugiausiai 10 minuč ių ir viskas....vė l zakyzyvay! Gidas Č ernyakas Aleksandras yra kaž kas.... Patosas! Jis mieguistas atsako į klausimus . . nenoriai . . atrodo, kad tai yra paslauga (kaip jau seniai rusų tautai nepriklausytų . Nuolat skundž iasi laiko stoka, bė ga į Amž inybę . darbas. . . Noriu pasakyti specialų "AČ IŪ " į monei Biblio-Globus, kad suorganizavo į važ iavimą į Tunisą . Į važ iavimui reikalingos migracijos kortelė s, kurias stojantysis pats už pildo anglų kalba. . . Taigi! Jos nebuvo į teiktos Lė ktuve. . . Oro uoste jų nebuvo. . . Ž monė s su vaikais, seneliai, nė š č ios ž monos, lakstantys po oro uostą , ir oro uosto darbuotojai Enfide ž ino ką turi omenyje; Kortelė s ant prekystalio! Bet kortelių NĖ RA ! metai. . . O kur dar Biblio-Globusas? Než inoma! Tautieč iai! Kai muitininkui duosi už pildytą migracijos kortelę , tai vieną jos dalį pasiliks sau, kitą tau duos. oro uoste pr. ir iš vykstant iš š alies. . . Iš vykimas - bagaž as griež tai sveriamas. . . jeigu vienas lagaminas ž mogui, tai svoris ne daugiau 20 kg, antsvoriui 10 Eurų už.1 kg! Jei vienas lagaminas skirtas dviems, tai lagamino svoris ne daugiau 30 kg. . . Rankinis bagaž as 7 kg ž mogui. . . Skysč ius į lė ktuvą galite vež tis 100 ml talpos induose po 1 litrą ( ty. . . 10 buteliukų po 100 ml) skirta vienam asmeniui! Gerų atostogų !
аватар ledi-grom
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 7.0
labai padorus 4. skrido naujesni – iš skyrus skrydž io vė lavimą – tai visai normalu. nedelsiant į laivą ir už pildyti imigracijos korteles – tai patogu. paė mė tujas - geras. viskas aisku ir aisku. viena problema su tunisu, mobilusis telefonas neveikė - tik sutartiniai telefonai su savo tarptinkliniu ryš iu - mū sų kyivstar ir kaimyniniai mts - nebuvo tinklo ir nebuvo į manoma prisijungti prie jų vietinių . … Dar ▾ labai padorus 4. skrido naujesni – iš skyrus skrydž io vė lavimą – tai visai normalu. nedelsiant į laivą ir už pildyti imigracijos korteles – tai patogu. paė mė tujas - geras. viskas aisku ir aisku. viena problema su tunisu, mobilusis telefonas neveikė - tik sutartiniai telefonai su savo tarptinkliniu ryš iu - mū sų kyivstar ir kaimyniniai mts - nebuvo tinklo ir nebuvo į manoma prisijungti prie jų vietinių . apie vieš butį -maloniai nustebino vaizdas iš balkono -tik jū ros vaizdas -nepasigailė site -keisti kambariai. Maistas geras – valgė beveik viską – problemų nebuvo. arbatpinigių duodavo per vakarienę.1 dinaras - padavė jas buvo judresnis. gerai tada. tas vanduo buteliuose buvo ir š lapiame bare, ir restorane bei kituose baruose be problemų . seifas paimdavo 3 dinarus per dieną . Maž ai kas paž į sta ukrainieč ius – klausia Rusho – tu sakai ne – tada lenkiš kai = bet yra tokių , kurie mokė si Ukrainoje ir mus myli ypatingai. Siunč iu net papildomus alkoholio butelius prie stalo = beje, jei nori nusipirkti alkoholio į namus, tik duty free -yra kokybiš ka ir pigu jų atž vilgiu -net ir valstybinė . parduotuvė se, mes tibariną paė mė me už.11 dolerių , o ž monė s pirko mieste už.33)). vieš butis 1-oje linijoje beveik netoli paplū dimio ir 5ki daug kito kelio. kambariai geri tik kartais uodai trukdydavo. jū ra 27 laipsniai. buvo pakankamai lovų . Tuniso virtuvė s penktadienio vakarą - š eš tadienį prekeiviai ateina į paplū dimį su visokiomis plataus vartojimo prekė mis = rezultatas = labai padorus - galite eiti geriau nei daugelis Tunise = sė kmė s visiems))
аватар onr19
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 5.0
Vieš butis yra labai geroje vietoje. Netoli oro uosto apie 15-20 minuč ių kelio automobiliu. Pirmoje jū ros linijoje Kiti vieš buč iai Yasmine Hammamet kurortinė je zonoje daž niausiai yra kitoje kelio pusė je nuo paplū dimio. Gera, į vairi virtuvė , didelis baseinas š alia paplū dimio. … Dar ▾ Vieš butis yra labai geroje vietoje. Netoli oro uosto apie 15-20 minuč ių kelio automobiliu. Pirmoje jū ros linijoje Kiti vieš buč iai Yasmine Hammamet kurortinė je zonoje daž niausiai yra kitoje kelio pusė je nuo paplū dimio. Gera, į vairi virtuvė , didelis baseinas š alia paplū dimio. Vieš butis ne naujas, bet š varus ir patogus.
бассейн холл отеля возле ресепшен номер
аватар nikol
 •  keliavo prieš 16 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš butis gana graž us, dideli kambariai, graž us interjeras. Privalumai: smė lė tas paplū dimys arti, nė ra š ios beprotiš kos bakchanalijos kaip Turkijoje (iki apsvaigimo girti ir rė kiantys vaikai), gana į vairus meniu, š alia miestelis su krū va parduotuvių , kur vakare galima pasivaikš č ioti. … Dar ▾ Vieš butis gana graž us, dideli kambariai, graž us interjeras. Privalumai: smė lė tas paplū dimys arti, nė ra š ios beprotiš kos bakchanalijos kaip Turkijoje (iki apsvaigimo girti ir rė kiantys vaikai), gana į vairus meniu, š alia miestelis su krū va parduotuvių , kur vakare galima pasivaikš č ioti. rankinė s, prieskoniai, batai, keramika. Kituose vieš buč iuose to nebuvo.
Minusai: per daug į kyrus aptarnavimas, praš o arbatpinigių (mane vargina). Restorane reikia už sisakyti alkoholio, o ne pač iam imti. Mus atvež ę s vietinis gidas prieš iš vykdamas net nesivargino pasakyti, kokiu laiku atvaž iuos autobusas (tuo skundė si visi iš Intourist keliavę turistai). Gana daž nas reiš kinys – skyrybos dė l pinigų . Maskvoje sumokė jome už vaizdą į jū rą . Atvykus į vieš butį man sako "Jū s turite rezervuotą vaizdą į jū rą , už jį reikia mokė ti papildomai" "Aš viską sumokė jau Maskvoje" "Ne. " Sakau: „Paskambink gidui, jis turi mū sų kuponą , patvirtins. “ Beje, kodė l jie č ekius atsiima oro uoste, taip pat neaiš ku. Pagaliau viskas buvo sutvarkyta. Bet nervai drebė jo. Ta pati situacija buvo ir kituose vieš buč iuose. Kai kas nusprendė sumokė ti papildomai (duoti į rankas) ir vietoje nusipirkti vaizdą į jū rą . Jie davė pinigų , o vė liau iš jų pradė jo reikalauti daugiau. jie gyveno kambaryje su vaizdu, ir tai nė ra dokumentuota. Trumpai tariant, laidai, neuž kliū kite!
Reikia turė ti omenyje, kad ne visi Iberostar tinklo vieš buč iai yra pirmajame puslapyje, yra ir kitoje kelio pusė je. Birž elio mė nesį rusų buvo labai maž ai, daugiausia ispanų , prancū zų . Taigi su manimi skridusi dukterė č ia nuobodž iavo, nebuvo su kuo bendrauti. Iki rugpjucio buvo daugiau rusu. Bet kazkaip viskas ramu ir protinga, be zyzimo. Turbut bendra situacija ipareigojo.
Mano verdiktas – rekomenduoju š į vieš butį .
Olga
Бар в бассейне Пляж у отеля бассейн Вид из номера Во время волн Выходной базар наш номер
аватар gsd
 •  keliavo prieš 20 metus
Įvertinimas 7.0
Vieš butis patiko. Personalas mandagus, neį kyrus. Kambariui iš karto davė gerą , arbatpinigių neuž siminė . Dideli kambariai, didelis balkonas, puikus vaizdas. Valymas, rankš luosč ių keitimas kiekvieną dieną . Maitinimas: ž uvis ir mė sa, darž ovė s ir saldainiai, ledai ir vaisiai Ž alia zona, graž us paplū dimys. … Dar ▾ Vieš butis patiko. Personalas mandagus, neį kyrus. Kambariui iš karto davė gerą , arbatpinigių neuž siminė . Dideli kambariai, didelis balkonas, puikus vaizdas. Valymas, rankš luosč ių keitimas kiekvieną dieną . Maitinimas: ž uvis ir mė sa, darž ovė s ir saldainiai, ledai ir vaisiai Ž alia zona, graž us paplū dimys. Smulkus smė lis ir į ė jimas į jū rą taip pat geras. Vienintelis dalykas, nuobodus vakare: animacija iki 23.00 val. Tada stoja tyla. Galite pasiimti taksi ir nuvykti į diskoteką mieste (10 minuč ių taksi). Na, o diskoteka – irgi mė gė jiš ka: sukiojasi vietinė s prostitutė s, vaikinai iš skurdž ių rajonų , o turistai – jiems viskas patinka! Man patiko rusų turistų trū kumas. Daugiausia vokieč iai ir ispanai.
Ir kas man nepatiko: kai į siregistruoji į vieš butį , gauni kortelę apsilankyti restorane. Kiekvienam skiriamas po staliuką . Restorano vadovas rū pinasi, kad kiekvienas sė stų prie savo stalo (tai ž iauriai nepatogu! ). Nes visi ateina skirtingu laiku ir dauguma staliukų visada yra laisvi ir apskritai norisi sė dė ti lauke (saulė tė je) arba atvirkš č iai per karš tį - vakare. Bet jis sutrupino mū sų nervus, po to mes jį ignoravome ir sė dė jome kur norė jome.


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI

Отель расположен возле пляжа на курорте Ясмин-Хаммамет на Тунисском побережье. Расстояние до центра города составляет 12 км. В 10 км от гостиницы находится 2 великолепных гольф-поля. Недалеко от отеля есть рестораны и кафе. Гостиница впервые распахнула свои двери гостям в 2001 году, а последняя реновация проведена в 2014 – 2015 гг. Отель подойдет для семейного отдыха, романтического путешествия или для отдыха в кругу друзей.

Vieta Расстояние от отеля до аэропорта составляет 45 км.
Paplūdimio aprašymas Длина пляжа – 70 м. Полотенца выдаются под депозит.
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Предоставляются услуги по глаженью одежды. Стойка регистрации работает круглосуточно. На территории есть магазины. Есть камера хранения багажа.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • kambariai nerūkantiems
 • pervežimas į/iš oro uosto
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Предоставляется оборудование для занятия водными видами спорта. Дартс.
 • stalo tenisas  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • jojimo centras
 • vandens veikla
 • burlenčių sportas
 • animacija
Kambarių aprašymas

Отель предлагает 266 номеров.

Kambariuose

В номерах представлено: ванная комната, фен, кондиционер, ТВ, телефон, мини-холодильник, Wi-Fi, сейф, балкон.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • saugus $
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • balkonas/terasa
Adresas Hammamet Yasmine, 8052 Хаммамет, Тунис
Telefonai: Tel.: +216 72 240 400
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Iberostar Averroes Hotel
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Любители конных прогулок могут обратиться в центр верховой езды. В отеле есть водные развлечения. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами виндсерфинга. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.