Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Slovakija

Turistinės istorijos apie Slovakija pridėti istoriją
romantiškas savaitgalis
Viskas prasidė jo rugpjū č io 8 d. , kai „Telegram“ gavau ž inutę apie pasiū lymą vykti į Paryž ių už.66 eurus. Pasiū lymas buvo labai į domus, bet tada, kaip paaiš kė jo, tokia kaina, su są lyga, kad reikia skristi ...
 •  prieš 5 metus
Dvidešimt dvi dienos vienos kelionės. Antra diena
Pradė kite č ia >>> Antra diena nuo pat ryto dž iaugiasi saule, nuostabia greitkeliu ir labai graž iais kraš tovaizdž iais. Č ia, kairė je, ant kalvos iš kilo didž iausia Slovakijoje tū kstanč io metų senumo Spiš pilis.
 •  prieš 5 metus
Kelionė į dinozaurų amžių (Košice, Slovakija)
Kaž kaip, paž iū rė ję s kitus animacinius filmus, vaikas papraš ė parodyti jam dinozaurus, dė l to jis š iek tiek apstulbo) Š ios situacijos sprendimas buvo apsilankyti Dino parke, kuris yra artimiausias mums Koš icė je (Slovakija).
 •  prieš 5 metus
Žingsniai, vaizdai ir lekiukai rojuje
Ką mes ž inome apie Slovakiją ? Na, neskaitant to, kad nuolat painiojama su Slovė nija? : )) Pasirodo, š i š alis itin patraukli potencialiems turistams: prieinamos maisto ir bū sto kainos, gamtos rezervatai, slidinė jimo kurortai, nedideli jaukū s miest...
 •  prieš 5 metus
Jaukus Europos miestelis
Norė dami paį vairinti savo atostogas Už karpatė je, nusprendė me aplankyti Slovakijos miestelį Koš icę . Iš Už gorodo į jį patekti paprasta ir paprasta – autobusai iš pagrindinė s autobusų stoties kursuoja kone kas pusvaland...
 •  prieš 5 metus
Septynios šalys paprasto turisto akimis
DAUGIAU IR, KAIP VISADA, BŪ TINA Į Ž ANGA Kelionė s...Kaip dvasią jaudina š is graž us, nuostabus ž odis...Kiek jame yra...Graž iausi mū sų moč iutė s Ž emė s kalnai, jū ros, upė s.
 •  prieš 7 metus
Kelias į Europą per Slovakiją
Kelias Kijevas-Už gorodas-Liptovsky Mikulash-Bratislava per pastaruosius kelerius metus tapo beveik vietinis. Jei atvirai, visa tai dė l to, kad turiu Slovakijos vizą , 5 metų ir turiu grą ž inti skolas slovakams.
 •  prieš 8 metus
Kelionė į Slovakiją
2015 m. Slovakija Kadangi dosni Ispanija mums suteikė daugialypę vizą keliauti į Kanarų salas, tiesiog negalė jome ja neiš naudoti iki galo.
 •  prieš 9 metus
Septynios dienos suklydusio kazoko gyvenime arba legenda apie sunkų kelionių agentų likimą - 3
Tę sinys. Pradė kite č ia: 1 dalis 2 dalis Į vieš butį patekome visiš koje tamsoje. Greitai iš davė raktus ir davė pusvalandį atsiskaityti, atidengti, iš pū sti.
 •  prieš 9 metus
Septynios dienos suklydusio kazoko gyvenime arba legenda apie sunkų kelionių agentų likimą - 2
Tę sinys. Pradė kite č ia: 1 dalis Ponia, aš nesu tikras Š tirlicas, Aš esu KGB pulkininkas. . . (Ivanas Kaifas „Slaptasis tango“) Istoriją pavadinau taip, kaip pavadinau dė l kelionių organizatoriaus vadovybė s draudimo pasakyti likusiai grupei,...
 •  prieš 9 metus
Rodyti daugiau »