brown seaside 3*– Atsiliepimai

11
Įvertinimas 5.410
pagrįstas
11 apžvalgų
№8 viešbučio reitinge Tel Avivas
5.5 Skaičius
6.0 Aptarnavimas
6.0 Grynumas
5.5 Mityba
5.5 Infrastruktūra
Viešbutis yra dvi minutės pėsčiomis nuo paplūdimio ir prieplaukos Tel Avive. Viešbutis yra už kelių žingsnių nuo Ben Guriono namų muziejaus ir 5 minutės pėsčiomis nuo madingos Dizengoff gatvės, kurioje yra parduotuvių, kavinių ir restoranų.Daugiau →
аватар nik.i.olga_86
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 6.0
… Dar ▾
центральный вход дорога вдоль моря и  отелей отель маленький номер без балкона море через дорогу от отеля бар в холле
аватар Katya_Classic
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 7.0
„Olympia“ yra vienoje iš centrinių Tel Avivo gatvių , Hayarkon, kitoje gatvė s pusė je nuo penkių ž vaigž duč ių vieš buč io „Herods“ ir Vidurž emio jū ros. Iš iš orė s vieš butis atrodo kaip paprastas miesto pastatas (kaip ir dauguma Tel Avivo vieš buč ių ). … Dar ▾ „Olympia“ yra vienoje iš centrinių Tel Avivo gatvių , Hayarkon, kitoje gatvė s pusė je nuo penkių ž vaigž duč ių vieš buč io „Herods“ ir Vidurž emio jū ros. Iš iš orė s vieš butis atrodo kaip paprastas miesto pastatas (kaip ir dauguma Tel Avivo vieš buč ių ). Olympia laikomas vienu populiariausių.3* vieš buč ių . Kambariai kuklū s, kaip ir viso vieš buč io iš vaizda, bet š varu, tvarkinga! Vieš butis tinka nepretenzingiems turistams, kuriems rū pi pats buvimas Š ventojoje Ž emė je ir kurie nekreipia dė mesio į smulkmenas.

Svarbu suprasti, kad tai miesto vieš butis (paplū dimio vieš buč ių Tel Avive pagal apibrė ž imą nė ra) ir jis skirtas ekonomiš kam gyvenimui linksmiausio Izraelio miesto turistinė s zonos centre!
аватар
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 5.0
Pernai lankiausi š iame vieš butyje. Man patiko viskas, pagal "kaina-kokybė -vieš buč io vieta" viskas tinka. Personalas draugiš kas. Grį ž usi namo rekomendavau visiems ten vykstantiems ar apie tai galvojantiems draugams. . . ir š iemet ji pati vė l ten nuvyko, nedvejodama. … Dar ▾ Pernai lankiausi š iame vieš butyje. Man patiko viskas, pagal "kaina-kokybė -vieš buč io vieta" viskas tinka. Personalas draugiš kas. Grį ž usi namo rekomendavau visiems ten vykstantiems ar apie tai galvojantiems draugams. . . ir š iemet ji pati vė l ten nuvyko, nedvejodama. . . Ji buvo nemaloniai nustebinta. Š iais metais valė daug prasč iau, personalas nemandagus, bet visa tai vis tiek bū tų pakenč iama jei ne vienas didelis BET....Man labiau patinka aktyvus poilsis. . . iš ė jo iš kambario 7 val. , grį ž o, vos vilkdama kojas, vė lai vakare ir iš kart nuė jo miegoti pasisemti jė gų...Taigi. . . Po 21 val. nuolatiniai skambuč iai į kambarį prasidė jo nuo erzinanč ių intymumo pasiū lymų...Tuo pač iu metu nenaudinga atsisakyti ar neatsiliepti į skambuč ius. . . skambindavo kas 20-30 minuč ių vė l ir vė l. . . kol nusileisi į apač ią ir pradedi ginč ytis su portjeru. . . tuo pat metu jie pradeda kaltinti, kad man skambina draugai, bet jie neturi su tuo nieko bendra. . . bet prisiekus skambuč iai nutrū ko. . . Rezultatas – kol esmė ir materija, sapnas tarsi iš rankų nuima, nuotaika nelabai gera. . . Nemiegojo. . . Ir taip tris naktis iš eilė s. Schema tokia: skambuč iai – neš iko keiksmaž odž iai – tyla. . . Kol ketvirtą ryto ji tiesiog iš traukė laidą iš telefono lizdo. . . Ar norė č iau dar kartą grį ž ti į š į vieš butį ? Aš nesu tikras. . . Ar rekomenduosiu draugams? Aš nesu tikras... .
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 5.0
Savaitę buvome Izraelyje pagal ekskursijų programą , apsistojome Olympia vieš butyje. . . Kokie ten 4*! ! ! Sprę skite patys: nė ra š aldytuvo, nė ra plaukų dž iovintuvo. Taip pat nė ra š lepeč ių , muilo, š ampū no ir duš o kepuraič ių , o geriamas vanduo taip pat nesiū lomas. … Dar ▾ Savaitę buvome Izraelyje pagal ekskursijų programą , apsistojome Olympia vieš butyje. . . Kokie ten 4*! ! ! Sprę skite patys: nė ra š aldytuvo, nė ra plaukų dž iovintuvo. Taip pat nė ra š lepeč ių , muilo, š ampū no ir duš o kepuraič ių , o geriamas vanduo taip pat nesiū lomas. Iš.3 lempų degė tik viena, ir ji buvo labai silpna. Santechnika labai sena, visa suskilusi ir suskilusi. Situacija nė ra tokia kukli, tiesiog apgailė tina. Televizorius buvo kambaryje, bet rodė tik vieną vietinį kanalą rusų kalba. Kambariuose durys su tokiu riaumojimu trenkė si į sklą sč ius, kad nuo jos keldavomė s kelis kartus per naktį , raktų kortelė buvo iš magnetinta. Bet mums net pasisekė , lyginant su likusiais, nes aukš č iau esantis aukš tas, gyventojų neį spė ję s, buvo apnuodytas blakė mis. Mū sų kaimynai rusai negalė jo apsistoti kambariuose dė l chemijos kvapo. Iš pliusų matau tik tiek, kad patalynė vis tiek buvo keič iama ir rankš luosč iai kasdien, bet tai, ž inoma, turė tų bū ti. Taigi, esant galimybei, verta mokė ti papildomai ir likti geriau. Š is vieš butis sugadina į spū dį apie puikią ekskursijų programą , kurią gavome.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 3.0
Vieš butyje apsistojome pagal ekskursijos programą . Pirmą neigiamą į spū dį palieka lauko durys į vieš butį , kurios už darytos domofonui, vadinasi, mū sų ten nesilaukė . Kambariai nedideli, langai neatsidaro, bet nuo jų puč ia stiprus vė jas. … Dar ▾ Vieš butyje apsistojome pagal ekskursijos programą . Pirmą neigiamą į spū dį palieka lauko durys į vieš butį , kurios už darytos domofonui, vadinasi, mū sų ten nesilaukė . Kambariai nedideli, langai neatsidaro, bet nuo jų puč ia stiprus vė jas. Kvapas kambaryje baisus, matyt, tikrai apsinuodiję s blakė mis. Vaizdas pro gyvenamojo namo langa. Vonios kambaryje yra tik muilas ir duš o ž elė (ar š ampū nas? ). Nė ra plaukų dž iovintuvo, š aldytuvo. . Vakarienė s metu pati rusė virė ja deda maistą ant trintuvų , kaip sovietinė je valgykloje. Arbata ir kava vakarienei neturė tų bū ti tada, kai jie pradė jo reikalauti, nes. kambariuose taip pat nė ra arbatos staliuko, ji atsakė , kad bars. Vis dar praš ė me arbatos, bet nuosė dos liko! Registratū roje supranta rusiš kai. Į kambarius į siregistruoja aiš kiai 14:00, pas mus moteris buvo kankinama iki nustatyto laiko, nors kambariai buvo laisvi. Esu kuklių vieš buč ių ir prabangių ekskursijų programų š alininkas, bet tai tik BAISI SAPNA! ! !
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 3.0
Labai kuklus vieš butukas su 60 kamb. , su rusakalbiu registratū ra ir atrodo, kad orientuotas į rusus (kitų balsų per pusryč ius negirdė jau). Be balkonų , visuose aukš tuose, iš skyrus paskutinį langą , yra aukš tai – „palangė “ galvos lygyje. … Dar ▾ Labai kuklus vieš butukas su 60 kamb. , su rusakalbiu registratū ra ir atrodo, kad orientuotas į rusus (kitų balsų per pusryč ius negirdė jau). Be balkonų , visuose aukš tuose, iš skyrus paskutinį langą , yra aukš tai – „palangė “ galvos lygyje. Kambariai paliko daug norimų rezultatų . Likimo valia kelionė s metu aplankė me 4 kambarius (atvyko 2 ir 2 kartus teko keisti kambarius, nors iš principo iš ė jo pakeisti ylą į muilą ). Pirmajame kambaryje su už raš u „kambaris nerū kantiems“ mus pasitiko cigaretė mis apdegusios lovatiesė s ant lovų . Apš vietimas prastas - tik prie lovų ir staliuko esanti š vieslentė buvo su degintais atspalviais. Ž inoma, kė dė s jau sunykusios. kondicionierius veikė tik dė l š ilumos ir niekaip nereagavo į mū sų manipuliacijas su temperatū ros jutikliu. Dė l kondicionieriaus pakeitė patalpą , susukus į antrą suprato, kad temperatū ra nustatoma centralizuotai prie į ė jimo ir nesvarbu ką tu ten savo kambaryje suki - nori 20 laipsnių ar 15 Tikiuosi, kad vasarą bus nustatyta vė sesnė temperatū ra, kitaip - galite nusiš auti. Tač iau bjauriausia, kas mane pribloš kė , kad visuose keturiuose kambariuose vonios apač ioje radome PLAUKUS! Vadinasi, arba valytoja po ankstesnių sveč ių neiš valo vonios, o tiesiog už traukia už uolaidą vonioje, arba blogai veikia kanalizacija ir jei kas nors prausiasi kur nors virš uje, pila vandenį į ž emiau esanč ią vonią . Bet kokiu atveju – antisanitarinė s są lygos. Pritrenkė ir tualeto sė dynė pirmuose dviejuose kambariuose (virš utiniame aukš te) – ji buvo glotni pilka. Antruoju (jau pakeistu) numeriu bandž iau visaip nuš luostyti servetė lė mis, bet neš varumai, matyt, į sirė ž ė į sė dynė s medž iagą , o net ir iš skalbus spalvos jau nekeič ia. Bet kokiu atveju, net jei jis bū tų š varus, savininkas galė tų pakeisti tokį kvailai atrodantį daiktą . Antros registracijos metu gavome kambarius 2 aukš te. Su tualetais, naujesnė mis sė dynė mis buvo š iek tiek geriau. Administratorė mums iš kart pakeitė kambarį , prisiminusi, kad ten neveikia kriauklė je esantis kanalizacija. Kambaryje, kurį jis iš keitė į mus, netgi buvo š aldytuvas (bet už š aldytuvo buvo durys į kitą kambarį , dė l durų buvimo buvo didesnis girdė jimas pas kaimynus), bet vonios kambaryje durys neuž sitrenkė (nulauž ta spyna) ir koridoriuje perdegė lemputė . Ir, ž inoma, plaukai vonioje vė l atsirado (gal iki sezono valytoja bus atleista ir jums geriau seksis š iame vieš butyje, bet pas mus buvo taip)
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар VIK999
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš buč iui priekaiš tų nė ra, maž i ir kambariai maž i, yra kambarių , kur nuo kė dė s galima ž iū rė ti pro langą , bet š varu ir patogu. Vieš butis yra aiš kiai trijų ž vaigž duč ių , panaikinus vizas, nusprendė me jį pakelti iki 4, komercija. … Dar ▾ Vieš buč iui priekaiš tų nė ra, maž i ir kambariai maž i, yra kambarių , kur nuo kė dė s galima ž iū rė ti pro langą , bet š varu ir patogu. Vieš butis yra aiš kiai trijų ž vaigž duč ių , panaikinus vizas, nusprendė me jį pakelti iki 4, komercija. Tač iau tie, kurie nusprę s jame pasilikti, nepasigailė s. Vieta tiesiog prabangi, virtuvė tiks kiekvienam. Bū siu Tel Avive, jame sustosiu, jie neieš ko gero, gero.
олимпия за ними
аватар
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 7.0
Š io vieš buč io apž valgų tikslas. Vieš butis „Olympia“ Tel Avive. Labai jaudinausi dė l trijų ž vaigž dž ių , ir veltui. Už tuos nedidelius pinigus, kurie buvo sumokė ti už vieš butį , viskas puiku. Vieš butis nedidelis, š varus, puikiai veikia kondicionierius, plaukų dž iovintuvo kambaryje nė ra, bet registratū roje yra, televizoriai su trimis pagrindiniais rusiš kais kanalais. … Dar ▾ Š io vieš buč io apž valgų tikslas. Vieš butis „Olympia“ Tel Avive. Labai jaudinausi dė l trijų ž vaigž dž ių , ir veltui. Už tuos nedidelius pinigus, kurie buvo sumokė ti už vieš butį , viskas puiku. Vieš butis nedidelis, š varus, puikiai veikia kondicionierius, plaukų dž iovintuvo kambaryje nė ra, bet registratū roje yra, televizoriai su trimis pagrindiniais rusiš kais kanalais. Vieš butyje geri (koš eriniai) pusryč iai, t. y mė sos ten nepamatysi. Trijų rū š ių varš kė , grietinė , darž ovė s, baklaž anai, tuno salotos, kiauš iniai, aguonų suktinukai, arbata, kava, pienas. Pusryč iams daugiau nei pakankamai. O svarbiausia – viskas labai š viež ia ir skanu. Vieš butis nuostabioje vietoje, 5 minutė s iki jū ros, ten paplū dimiai svajonė , didelis, š varus, smė lis kaip miltai. 5 minutė s kita kryptimi, ir jū s centre - keityklos, parduotuvė s (bakalė jos), suvenyrų parduotuvė s. Č ia yra skudurų prekybos centrai, tokie kaip mū sų "Mega", tai toliau, palei Dezingoff gatvę , jei pė sč iomis, tai man yra 40. Na, apie patį Izraelį , neskleisiu, tai vieta, kur turbū t visi turė tų apsilankyti vieną kartą gyvenime. Taip, beje, nė ra kalbos barjero, jausmo, kad visa buvusi Sovietų Są junga persikė lė į Izraelį . Visi š nekū s, besiš ypsantys, pasiruoš ę viską pasakyti ir padė ti. Viskas labai patiko, š alis, ekskursija (buvo 5 ekskursijos), nakvynė , ž monė s. Su 90% tikimybe grį š iu dar kartą .
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 9.0
Pagaliau mano svajonė iš sipildė . Buvau Izraelyje. Viskas kaip tikė tasi. Tada, kaip č ia lijo, o temperatū ra nepakilo aukš č iau + 7, Izraelyje buvo + 27. Jausti skirtumą ? Buvo taip malonu rudens viduryje pasinerti į vasarą . Atvykę s į Izraelį supratau, kodė l ž monė s taip skundž iasi dė l saugumo patikrinimų Izraelio oro uoste. … Dar ▾ Pagaliau mano svajonė iš sipildė . Buvau Izraelyje. Viskas kaip tikė tasi. Tada, kaip č ia lijo, o temperatū ra nepakilo aukš č iau + 7, Izraelyje buvo + 27. Jausti skirtumą ? Buvo taip malonu rudens viduryje pasinerti į vasarą . Atvykę s į Izraelį supratau, kodė l ž monė s taip skundž iasi dė l saugumo patikrinimų Izraelio oro uoste. Bet č ia galiu paprieš tarauti, ž inokit, ko gero, jei ne toks pož iū ris į savo saugumą , tai š alies, ko gero, ir nebū tų . Perė ję patikras mus pasitiko ir nuvež ė į vieš butį Tel Avive. Vieš butis vadinosi „Olympia“. Vieš butis geras, š varus, personalas draugiš kas ir iš dalies kalba rusiš kai, o jei ne, tai angliš kai. Tel Avivas yra mini metropolis, bet mini, nes Izraelyje viskas yra mini. Visa š alis miniatiū rinė , kartais primenanti Wilde'o ž vilgsnį . O ž monė s Izraelyje š ilti kaip jų kraš tas, visada pasiruoš ę padė ti, o pasiklydę galite nesunkiai kreiptis į bet kurį praeivį , jie padė s ir net nuveš į vietą . Ir ne vogti, kaip bū na kitose pietų š alyse, o tiesiog padė ti. . Iš š io vieš buč io mus nuolat vež davo į į vairias ekskursijas. Pirmoji ir į simintiniausia, ž inoma, yra Jeruzalė . Š is miestas stebina savo didybe. Tikriausiai tik ten gali sugyventi 3 didž iausios religijos. Atstovai, kurių Jeruzalė je galima rasti kiekviename ž ingsnyje. Betliejus – kitas reikalas. Jis nepriklauso Izraeliui, tikriausiai todė l ir atrodo kitaip. Bet kiekvienas krikš č ionis turi ten eiti. Kita ekskursija buvo į Haifą , Akrą , Cezarė ją . Vė l į galvą ateina pasakos. Š i kelionė man priminė Simbado nuotykius už jū rio š alyse, viskas taip pat spalvinga ir gyva ir graž u. Treč ioji ekskursija buvo į š alies š iaurę į Galilė ją . Taip pat puiki ekskursija. Buvome krikš tynų vietoje, iš simaudė me ir pasijutome geriau. Tel Avive pabuvoję.4 naktis buvome perkelti į Heylat. Tai kurortinis miestelis pač iuose Izraelio pietuose. Eilato pakrantę skalauja Raudonoji jū ra. Raudonoji jū ra vadinama raudona dė l neį prastų rifų . O jū ros faunos mylė tojai gali nardyti ir grož ė tis egzotiš kų ž uvų gausa. Po Eilato mus perkė lė į Negyvą ją jū rą . Na, net než inau, kaip apibū dinti š į gamtos reiš kinį . Tač iau reiš kinys tikrai nė ra tikras. Ir kaip atsipalaiduoja. Po kasmetinių lenktynių dė l neį gyvendinamo – tai pats veiksmingiausias vaistas. Patariu visiems. Ir svarbiausia, kodė l raš au, noriu visiems patarti į monei, per kurią už sisakė me savo nuostabią kelionę . Į monė "Rubin tourism" yra geriausias pagalbininkas renkantis atostogas. Vaikinai yra tikri profesionalai. Jie iš mano savo verslą . Viskas nuo susitikimo automobilio iki ekskursijų yra nuostabu, į domu ir, svarbiausia, nebrangu. Taigi, visi, norintys gauti kuo daugiau naudos, kreipkitė s į Rubin Tourism. Ir labai ač iū vaikinai! Patariu visiems.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 13 metus
Įvertinimas 3.0
Patariame vykti į Negyvą ją jū rą ir Jeruzalę . Tel Avive nė ra ko pamatyti. Ką jau kalbė ti apie vieš butį . 1. Kambarys maž as ir LABAI neš varus. 2. patalynė ne virti, o tiesiog iš skalbta ir smirdi 3. vonios kambarys blogai iš valytas 4. … Dar ▾ Patariame vykti į Negyvą ją jū rą ir Jeruzalę . Tel Avive nė ra ko pamatyti.
Ką jau kalbė ti apie vieš butį .
1. Kambarys maž as ir LABAI neš varus.
2. patalynė ne virti, o tiesiog iš skalbta ir smirdi
3. vonios kambarys blogai iš valytas
4. Lyginimo lenta yra už.2 durų automobilių stovė jimo aikš telė je. Kol nerasite, nenorė site lyginti.
5. nė ra kur iš dž iovinti daiktų ir tenka dž iovinti ant lango ir kė dž ių
6. vonioje niekas neiš dž iū sta, bet smirda
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
Rodyti daugiau »


avataras yakim
į užsienį vykstame pirmą kartą, patarkite ką pasiimti, kur pavalgyti
prieš 13 metus  •  3 abonentas 4 atsakymai
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Senosios Jafos miestas
Įvertinimas 10.0
Izraelis, Tel Avivas
Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės, Istorija
apaštalo Petro bažnyčia
Įvertinimas 10.0
Izraelis, Tel Avivas
Architektūra, Istorija, Religija

Отель расположен в двух минутах ходьбы от пляжа и пристани для яхт в Тель-Авиве. Отель находится в нескольких шагах от дома-музея Бен-Гуриона и в 5 минутах ходьбы от модной улицы Дизенгоф, где расположены магазины, кафе и рестораны.

Vieta 45 км от международного аэропорта города Тель-Авив.
Paplūdimio aprašymas Пляж в 50 м.
  • 2-oji eilutė
  • miesto paplūdimys
  • smėlio paplūdimys
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа.

  • restoranas
  • saugus
  • nemokamas wi-fi
  • liftas
  • kambariai nerūkantiems
Kambarių aprašymas

Всего в отеле 64 номера.

Kambariuose

Телевизор, письменный стол, мини-бар (в некоторых номерах), кондиционер.

Adresas 164 Hayarkon Street Tel Aviv
Telefonai: +972 3 5242184
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: brown seaside
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.