Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius JK

Turistinės istorijos apie JK pridėti istoriją
Invernesas – autentiška Škotija
Invernesas yra praš matnus miestas, skirtas tyrinė ti tikrą ją Š kotiją ! Netoliese yra Loch Ness, kur praleidome daugiau nei valandą ž iū rė dami į vandenis, tikė damiesi pamatyti Nesė s numylė tinį .
 •  prieš 4 metų
Valiutos keitimo sukčiai Londone.
Apž valga nedidelė , bet galbū t naudinga mū sų turistams. 2017 m. rugpjū č io mė n. atsidū riau Londone savarankiš koje kelionė je po š alį .
 •  prieš 7 metus
Anglija ir aš
Sveiki. Ir kodė l iki š iol nepasakojau apie savo kelionę į Angliją ? Tarsi nuotykių ir gyvenimo pamokų nebū tų... Man gerė ja!
 •  prieš 7 metus
Didžioji Britanija – prisilietimas prie Didžiosios imperijos palikimo. 1 dalis.
„Norint atrasti naujas pasaulio dalis, reikia turė ti drą sos pamesti senuosius krantus“ (André Gide) Didž ioji Britanija – š alis, turinti turtingą istorinį ir kultū rinį paveldą , senas tradicijas ir svetingus ž mones.
 •  prieš 9 metus
Didžioji Britanija – prisilietimas prie Didžiosios imperijos palikimo. 3 dalis. Londonas
Paž intį su Londonu pradedame iš dangaus. Po lė ktuvo sparnu – didž iulis miestas su į mantriomis gatvelė mis ir garsiuoju Temzė s upė s serpantinu.
 •  prieš 9 metus
Didžioji Britanija yra prisilietimas prie Didžiosios imperijos paveldo. 2 dalis. Sena gera Anglija
Oksfordas Anglija yra š alis, kurią galite atrasti vė l ir vė l. Geriau tai daryti ne sumuš tais marš rutais ir dideliuose miestuose. Daug į domiau aplankyti provincijas, kuriose galima pajusti visą š ios nuostabios š alies originalumą , pasigr...
 •  prieš 9 metus
Londono pavasaris
Haid parkas, Kensingtono sodas, Holland Park, Regents parkas, Green Park, Primrose Hill, Hempstead Heath, St. James parkas, Kenwood House
 •  prieš 10 metus
Puikus savaitgalis Londone
Noriu pasidalinti į spū dž iais iš pirmosios kelionė s į Londoną.2014 metų pavasarį , kurią sutapo su 25-uoju gimtadieniu.
 •  prieš 10 metus
Titaniko gimtinėje
Tikriausiai bū tų neteisinga tikė tis ko nors kito, tač iau muziejus skirtas atminti legendinį Titaniką , kuris per savo pirmą jį nelemtą transatlantinį kirtimą taip ir nepasiekė tikslo.
 •  prieš 10 metus
Jūros kruizas m/v MUSICA
Jau seniai vykstame į kruizą . Norė jau bū ti keleivis, nes su vyru dirbome kariniame jū rų laivyne. Radome į domų kruizą.22 dienoms iš Sankt Peterburgo į Odesą , nebuvome pririš ti prie lė ktuvo, o tai reiš kė , kad gali...
 •  prieš 10 metus
Rodyti daugiau »