„Cleopatra Palace“ viešbučio apžvalga

Parašyta: 31 liepos 2019
Kelionės laikas: 9 — 17 gegužės 2019
Viešbučio įvertinimas:
10.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Š is vieš butis yra maksimaliai 1 eilutė , arč iau tiesiog nė ra. Registracija – tiesiogine prasme taurė š ampano, kuri buvo iš duota registratū roje. Jū s dar neturite laiko jo už baigti, o jau esate apsigyvenę vieš butyje. Mū sų kambaryje buvo tylu, praš ė me jo 1 aukš te. Labai š auni už kandinė . Nuostabi gyva muzika kiekvieną vakarą ir rytą . Viskas buvo nuostabu. Vieš butis labai ramus, labiau pensininkams, bet mums tiko. Tiesiai per taką nuo vieš buč io yra vandenynas su geru paplū dimiu. Vieš butyje yra nuostabus apš viestas baseinas. Taip pat yra roko kavinė su didele teatro sale, skirta flamenko š okiams. Labai praš matniai, viskas palaiž yta ir labai graž u. Mes turė jome tarptinklinį ryš į , todė l nieko negaliu pasakyti apie internetą . Nuostabus vieš butis ramioms ir atpalaiduojanč ioms atostogoms, norisi č ia sugrį ž ti.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą