Tia Heights Makadi Bay 5*– Atsiliepimai

503
Įvertinimas 5.810
pagrįstas
503 apžvalgų
№19 viešbučio reitinge Makadi įlanka
5.6 Skaičius
5.9 Aptarnavimas
5.8 Grynumas
5.8 Mityba
6.8 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs Makadi įlankoje, netoli jūros. Atidarytas 1998 m., paskutinis renovavimas atliktas 2019 m., jį sudaro pagrindinis 3 aukštų pastatas ir 1, 2 ir 3 aukštų pastatų kompleksas. Viešbutis su gražia teritorija. Didelis baseinas, kurio bendras plotas 6400 kv.m, susideda iš kelių dalių, yra gėlo vandens marios. Tinka šeimyniniam ir jaunimo poilsiui.Daugiau →
аватар ghenrih70
 •  keliavo prieš 11 mėnesių
Įvertinimas 8.0
Ilsė jomė s 2022 metų lapkrič io pradž ioje (9.11-16.22) Tia Heights Macadi Bay 5 * vieš butyje. Į deš inę nuo Tia yra keletas Jaz vieš buč ių , kairė je yra Xanadu vieš butis, tada Sunrise Cristal Bay. Vieš butis Tia yra ž emesnė s kainos kategorijoje nei kaimyniniai vieš buč iai, tač iau č ia atvyksta iš rankū s ir nebrangū s turistai. … Dar ▾ Ilsė jomė s 2022 metų lapkrič io pradž ioje (9.11-16.22) Tia Heights Macadi Bay 5 * vieš butyje. Į deš inę nuo Tia yra keletas Jaz vieš buč ių , kairė je yra Xanadu vieš butis, tada Sunrise Cristal Bay.
Vieš butis Tia yra ž emesnė s kainos kategorijoje nei kaimyniniai vieš buč iai, tač iau č ia atvyksta iš rankū s ir nebrangū s turistai...
Kambarių atsargos pavargusios, bet kambarys mums tiko: erdvus, kaip vonia...Viskas veikė : plaukų dž iovintuvas, rozetė s, santechnika, kondicionierius, mini š aldytuvas, karš tas vanduo...(! ) Nebuvo. muilą , š ampū ną ir gelį duoti tik registruojantis, tada nepraneš ė... kol nepalikome 1$ valytojai... paskui vė l atsirado, plius plaukų kondicionierius.
Rankš luosč iai ne nauji, bet balti ir š varū s.
Iš važ iavome 7.00 ir į kambarį atė jome 17.30 ...su valytojomis nesusitikome...
Valymas buvo kasdien: pasiklojo lovas, pakeitė rankš luosč ius, grindys š varios, nebuvo dulkių , kasdien buvo praneš ama apie 2.0, 5 litrų vandens butelius...bet vandens galite papraš yti ir bare prie registratū ros.
Pastaba: pasiimkite su savimi porą ryš kesnių lempuč ių , nes kambaryje lemputė s silpnos, o ž iemą saulė leidž iasi 17.00...vakarais jų silpna š viesa nejauku.
O dė l uodų : imk fumigatorių ar tabletes nuo uodų , jei nori ramiai miegoti prie atviro lango... nuodija kaž kokiais dū mais, bet uodai vis tiek į skrenda...
Maistas: 2-ame pagrindinio pastato aukš te greta 2 restoranai, vienas maž esnis (ir maž esnis pasirinkimas) - (Grove), antras didesnis (Aurora), kur didesnis pasirinkimas ir aktyvesnis personalas , dė mesingesnis...bet restoranuose buvo daug ž monių , karts nuo karto pritrū kdavo puodelių , stiklinių , net lė kš tuč ių...restorano atidaryme nusidriekdavo eilė s, bet pusvalandį jie iš sisklaidė.
Turė jau savo plastikinį puodelį , tad kavos gavau be problemų.
Daug maisto, visada persivalgę s. Iš mė sos: viš tiena, jautiena, kukuliai, kukuliai...labai didelis darž ovių pasirinkimas, pyragaič iai...iš vaisių - apelsinai, datulė s, greipfrutai, melionai, gvajavos...
iš pilstyta kola ir sprite, pora sulč ių iš automatų , arbata...vyrai mė go iš pilstytą alų;
sū ris ir deš ra - Egipte tai yra imitacija, mes jų nevalgė me ...
Ryte jogurtas, virti kiauš iniai ar kepti vietoje su keptais kiauš iniais (arba kiauš inienė )... o blyneliai irgi vietoje...Yra į vairių.
Paplū dimys ilgas, platus, daug gultų ! Jei į paplū dimį eisite anksti, pirmose eilė se turė site laiko iš sitiesti gultus, o pavė lavę s gulė site toliau nuo jū ros.
Paplū dimio rankš luosč iai iš duodami kortelė se prie pat į ė jimo į paplū dimį . Į ė jimas į jū rą deš imtis metrų smė lė tas, o net toli matosi pora rifų salų , kuriose maž ai gyvų koralų...ž uvų yra, bet jų maž ai, jū ros ež ių (nereikia). atsargiai), pamatė me erš kė tį . Keista, bet beveik nesutiko chirurgo ž uvų , o Š arm jų buvo daug.
Su vaikais š is paplū dimys – tik Dievo dovana.
O rifų mė gė jams patarimas: pasiimkite kaukes-pelekus ir eikite palei pakrantę į kairę nuo Tia vieš buč io paplū dimio, pro Xanadu vieš butį , tada pro Sunrise ir sustokite treč iojo Fort Arabesque vieš buč io paplū dimyje – ir voila: ilgas paplū dimys su 3 stotelė mis jū roje (jos į rė mintos kabeliu) - ž monė s eina smė liu į jū rą ir plaukia iki rifo, kuris yra č ia pat vietoje, 30 metrų nuo kranto. Rifas daug gyvesnis nei Tioje, spalvingas, atitinkamai daugiau ž uvų ir į vairumo...paties gylio nė ra, ir patogu nardyti, o tai tinka vaikams ir bijantiems ž monė ms. plaukti š alia rifų , besiribojanč ių su bedugne.
Net jei į ė jimas smė lė tas, neignoruokite specialių batų (koralų )...Kartą per kaukę pastebė jau akmeninę ž uvį , vieną nuodingiausių ž uvų...gerai, kad neuž lipau!
Animacija aktyvi, ten š vieč ia 3 rusė s ir 2 arabų vaikinai ...
smiginis, gimnastika, bocha, joga, vandens aerobika, vakare vė l triukš mingas judė jimas, bet mums to neuž teko ...
Internetas tik fojė , bet SIM kortelę su internetu pirkome oro uoste.
Paplū dimyje yra baras su gė rimais (nuo 9.00 val. ) ir
už kandž iai (nuo 11.00 val. ): blynai su uogiene, bandelė s, o nuo 12.00 galima ir pietauti: gruzdintos bulvytė s, mė sainiai su mė sa ar deš ra, pica, salotos...
Ten taip pat yra vitaminų parduotuvė : už.2 USD jie paruoš š viež ias sultis iš mangų , braš kių , granatų , bananų , gvajavos ir kt. ir tt...arba miš iniai...bet š viež ias mangas yra dievas!! ! Taip pat galite nusipirkti mangą (3 eurai/kilogramą ) ir papraš yti jį supjaustyti...
Orai: lapkrič io pradž ioje porą dienų buvo vė su, 24-25 laipsniai ir ilgai buvimas vandenyje pasidarė nejauku...bet paskui atš ilo, vandenyje iš buvome valandų valandas.
Verta pastebė ti, kad visas dienas pū tė vė jelis...iš ė jus iš vandens buvo vė soka, bet netrukus saulė suš ildė . Nors Makadi ir laikomas į lanka, bet joje, deja, nė ra vė juotas, ir nenustebč iau, jei nuo gruodž io iki vasario ten bus vė juota labiau...
Mū sų lapkrič io mė nesio atostogos Tia Heights buvo sė kmingos! Rekomenduojame vieš butį !
аватар tishkomagadan
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 1.0
Mes paė mė me bilietą.9 dienoms, o kelios kelionių agentū ros pasiū lė š į vieš butį , apibū dindamos jį kaip puikų vieš butį.5 dienoms. Taigi, į siregistravę likome š okiruoti fojė dizaino: baldų nė ra, bent jau visi seni, purvini, viskas menka, pilka. … Dar ▾ Mes paė mė me bilietą.9 dienoms, o kelios kelionių agentū ros pasiū lė š į vieš butį , apibū dindamos jį kaip puikų vieš butį.5 dienoms.
Taigi, į siregistravę likome š okiruoti fojė dizaino: baldų nė ra, bent jau visi seni, purvini, viskas menka, pilka. Kambarys purvinas, už uolaidos suplyš usios, medinė spinta a la 80s sugrius. Prie į ė jimo į kambarį durys vos atsidaro, dukra kelis kartus negalė jo pati jų atidaryti. Televizorius buvo vos į jungtas, š aldytuvas iš tos pač ios serijos kaip ir spinta. Visą buvimą kambaryje jie niekada nebuvo valomi, tik paklota lova, galbū t pakeista patalynė . Lizdai dalinai atsilaisvinę . Na bent jau butas veikia.
Einant toliau, valgomasis maistas atitinka tai, kas buvo paraš yta anksč iau atsiliepimuose, alkani tikrai neliksite. Kasdien viskas taip pat. Vaisiai, iš skyrus obuolius ir melionus, ir tada ne daugiau kaip vieną kartą . Norė dami ką nors pasiimti, turite stovė ti eilė je pusvalandį.
Trū ksta indų , ypač stiklinių , jei iš pradž ių nespė jote paimti, tai viskas, prasideda „rasti stiklinę “. Už kimš imas neį tikė tinas oro kondicionierius jokios temperatū ros lauke, viduje tas pats. Aptarnavimas paprastai yra š iukš lė s, jei neatė jote į angą ant stalo, stalo į rankius ir servetė les patieksite patys, o tada, jei jų bus. Paplū dimio baruose, norint ką nors pasiimti, reikia palaukti pusvalandį , o tada, jei darbuotojai nė ra už siė mę savo reikalų aptarimu, iš principo tas pats yra ir kituose baruose. Gė rimams ledo nuo ž odž io visai nė ra. Beveik visi gė rimai yra š ilti. Visas elgetos personalas, jei tau neduosi pinigų , jie net nekreips dė mesio.
Teritorija didelė su dviem baseinais. Vienintelė s teigiamos emocijos, kurias sukelia animatoriai, yra 100% pastangų.
Ant deklaruotų.5 netraukia, daugiausiai 2.
Ir vieną graž ią dieną dukra susirgo, pykino ir vė mė , draudimo naudai medicina veikė.100% puikiai padė jo, o nuvaž iavus į ligoninę buvome ne vieni, su mumis iš važ iavo kita š eima su tokiais pač iais simptomais, trumpai tariant. , diagnozuota apsinuodijimas maistu. Taip nutiko ir draugui, tač iau jis į medikus pagalbos nesikreipė.
Apibendrindamas galiu pasakyti, kad vieš butis yra visiš kai sukomplektuotas, jei jie siū lo nedelsiant atsisakyti.
аватар ghost.ruu
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 5.0
Vieš buč io pavadinimą reikia pakeisti į "atgal į praeitį " Viskas sena, bet veikia. Teritorija labai didelė , baseinas irgi didž iulis, pirmasis iš minusų mū sų broliui – ribotas alkoholis, tiksliau: alus baigiasi prieš vakarienę , nors atvež a vakare. … Dar ▾ Vieš buč io pavadinimą reikia pakeisti į "atgal į praeitį " Viskas sena, bet veikia. Teritorija labai didelė , baseinas irgi didž iulis, pirmasis iš minusų mū sų broliui – ribotas alkoholis, tiksliau: alus baigiasi prieš vakarienę , nors atvež a vakare. Vietoj į prastų stiklinių jie supilami į plastikines krū vas ir tai beprotiš kai piktina, tai arba pasiimk stiklines, arba duok dolerį padavė jui ir jis atneš normalias stiklines, apskritai ypatinga ač iū padavė jams, jie tai traukia vieš butis. Maisto daug, bet kai yra kebabas, ruoš kis į eilę kaip prie McDonald's 90-aisiais), nevalgyk krabų , jie maž i ir nė ra ką valgyti. Vaikinai valgykloje geranoriš ki, padeda su vietomis ir taip pat labai gerbia, tikrai bus sunku svirduliams, bet jei į viską ž iū rė si su š ypsena, poilsis bus puiku!
Jei problemos su baru bus iš sprę stos, jū ros dė ka atvyksime dar kartą ! O jei ne, ieš kosime kito vieš buč io.
Ir praš au, pirkite ekskursijas internetu, nekartokite mū sų permokų už graž ią bla bla bla!!!
p. s. Jū ra viską atleidž ia! Yra ž uvis, vė ž lys, du erš kė č iai ir daug kitų ž uvų , kurias verta pamatyti. Tik jų nemaitinkite ir nelieskite, jie nuodingi! Gerbkite svetimos š alies taisykles ir problemų nekils.
Ir vis dė lto egiptieč iai myli mū sų Alyonką , atminkite)
аватар alekseeva880205
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 3.0
Tai mano gyvenimo siaubas! ! ! Nemė gstu raš yti atsiliepimų , dar blogiau juos skaityti, nė ra laiko, bet dabar tai pirmas dalykas, kuris atsitiks renkantis vieš butį . Taigi, atvykome iš oro uosto likus 2 valandoms iki registracijos, iš kart atsiskaitome už.10 USD, nereikia laukti. … Dar ▾ Tai mano gyvenimo siaubas! ! ! Nemė gstu raš yti atsiliepimų , dar blogiau juos skaityti, nė ra laiko, bet dabar tai pirmas dalykas, kuris atsitiks renkantis vieš butį . Taigi, atvykome iš oro uosto likus 2 valandoms iki registracijos, iš kart atsiskaitome už.10 USD, nereikia laukti. Bet bent jau duodi pinigų , bent jau jie neį sigyvena.... pasauly, kol nepaduosi keliautojui skandalo, numerio negausi. Tada į važ iavome į nuostabų kambarį už vandens parko, manau, kad jis labai toli nuo jū ros, bet dabar nenoriu gadinti poilsio, aš pats atsistatydinau, manau, kad vaikš č iodami nuplausime riebalus. Kambarys š varus, rankš luosč iai 3vnt. kiekvienam, karš to vandens reikia palaukti 40 min kol nubė gs, vonioje kanalizacija iki negalimumo už sikimš usi plaukais, fuuu jei irgi š nypš č ia, paskutinę dieną iš plovė ir sustojo visas vanduo palieka, spindi. Administratorius bjaurus, nemalonus, Hamlo! ! ! Girtuoklis - š lamš tas, daug maisto, bet tas pats, 10 dienų poilsiui, supratau, kad nuo kiauš inienė s ryte pradė siu giedoti. Ryž iai skanū s, bet ir nuobodū s. Jū ros gė rybių nė ra. Trumpai tariant, š io vieš buč io niekam nerekomenduoju. Tač iau jū ra ir paplū dimys yra puikū s. Jei nesvarbu, kur gyveni, bet svarbu tik paplū dimys ir jū ra, tada sė kmė s.
аватар why
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 1.0
Tai pats blogiausias vieš butis, kuriame esu buvę s. Viskas sena, maistas neskanus, visur neš varu, kambariai smirda. Paslaugos nė ra. Teritorijoje loja š eimininko š unys. Dienos metu paplū dimyje ir prie baseino nuolat rezervuojama 20 gultų . Prastos bū klė s sveč iams suteikiami rankš luosč iai. … Dar ▾ Tai pats blogiausias vieš butis, kuriame esu buvę s. Viskas sena, maistas neskanus, visur neš varu, kambariai smirda. Paslaugos nė ra. Teritorijoje loja š eimininko š unys. Dienos metu paplū dimyje ir prie baseino nuolat rezervuojama 20 gultų . Prastos bū klė s sveč iams suteikiami rankš luosč iai. Į prasti rankš luosč iai tik vieš buč io savininkui. Kambariuose nė ra karš to vandens. Baruose vyno nė ra, iš viso nė ra. Miegoti vieš butyje taip pat neį manoma, nes. Durys senos ir nuolat dauž omos turistų . Prieš gaisrinė s signalizacijos tikrinamos kiekvieną dieną vidury nakties. Paplū dimyje musė s, kambaryje uodai, valgomajame visiš kos antisanitarinė s są lygos - ant stalų vaikš to ž virbliai ir varnos ir niekam tai nerū pi, prie baseino loja š unys. Niekam š ios vietos nerekomenduoč iau, nebent norite sugadinti savo atostogas.
аватар andreycr78
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 6.0
Tiems, kurie domisi atostogomis paplū dimyje ir maudynė mis jū roje, tikrai rekomenduoju. Mums labai patiko! Jū ros pož iū riu tai buvo geriausias vieš butis Egipte. Egipte buvome 5 kartus. Platus paplū dimys, minkš tas smė lis, š velnus saulė lydis be akmenų ir koralų , laipsniš kas gylis, š varus, š iltas vanduo. … Dar ▾ Tiems, kurie domisi atostogomis paplū dimyje ir maudynė mis jū roje, tikrai rekomenduoju. Mums labai patiko! Jū ros pož iū riu tai buvo geriausias vieš butis Egipte. Egipte buvome 5 kartus. Platus paplū dimys, minkš tas smė lis, š velnus saulė lydis be akmenų ir koralų , laipsniš kas gylis, š varus, š iltas vanduo. Yra rifas, daug į vairių ž uvų . Stipraus vė jo nė ra, nes vieš butis yra į lankos centre. Paplū dimyje yra vandens pramogų bananai, piliulė s, paraš iutai ir kt. Kambariai susidė vė ję , seni. Maistas mums buvo normalus, bet nei austrių , nei krabų č ia nė ra. Vieš buč ių perpildymas, visur eilė s. Teritorija didelė , yra kur pasivaikš č ioti. Normalus vandens parkas. Mes ė jome tik maudytis ir degintis, ir mes tai gavome. Labai laiminga! Kaina taip pat patiko dviem suaugusiems, o vaikas už.8 dienas gavo 900 USD. Kam reikalingas kokybiš kas aptarnavimas, tobula š vara kambariuose, nauji baldai, chalatai ir sportbač iai, nauji gultai, iš rankū s maistui ir t. t. , t. t. , jų č ia nė ra.
Maudykitė s, plaukiokite ir bū kite ramū s, tik č ia! ! ! ! !
аватар Marshako
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 2.0
Atvykome spalio 26 d 8 val. , iskart apyrankes valgyt, bet nebuvo ko valgyti. Toliau numeris duotas nuo 14, bet jei nori geriau ir greič iau, tai mokė k, – pasakė vaikinas registratū roje. Nuejau pas vyra, pasitariau, ateinu pasakau kiek kainuoja anksciau ir prasidejo cirkas, nes prie sio pirmas atvaziavo kitas, o jis ijunge snaiges rezima, nieko nesakiau, pinigu nera. … Dar ▾ Atvykome spalio 26 d 8 val. , iskart apyrankes valgyt, bet nebuvo ko valgyti. Toliau numeris duotas nuo 14, bet jei nori geriau ir greič iau, tai mokė k, – pasakė vaikinas registratū roje. Nuejau pas vyra, pasitariau, ateinu pasakau kiek kainuoja anksciau ir prasidejo cirkas, nes prie sio pirmas atvaziavo kitas, o jis ijunge snaiges rezima, nieko nesakiau, pinigu nera. , ne, jie mane neteisingai suprato ir pan. P. Dė l to jis pasakė , kad antroji ateis 12, ji atė jo, pirmoji pamatė mane, sakė , kad jei ateisi anksč iau nei 14, negalė si už siregistruoti. Ir tada aš negalė jau to pakę sti. Tai yra, už pinigus galima, bet ne be, ir aš sutinku mokė ti, bet jie iš manę s padarė kvailą .
Dė l to prasidė jo antrasis cirko etapas. Pradejo mums aprodyti kambarius, pirmas kambarys buvo kaip spintoje, su pelė siu oru ir be balkono, ne, sakau, kad netinka, ž iū rė sim antrą , kambarys geresnis, bet viskas yra baisu, televizorius neveikia, spinta iš judinta, kad priglaustų maž us gvazdikė lius, kurie kyš o, o dievai, kaž kieno sijonas yra spintoje, tai yra, kambarys nebuvo iš valytas, o tada cirkas tę sė si kaip ir tik kambario paroda, kambarys neparuoš tas, BET mus tuoj pat ten nusiuntė su daiktais.
Nuė jome į treč ią kambarį , tai normaliausias iš matytų , bet irgi, rozetė iš plyš usi, vanduo iš č iaupo nepatenka į kriauklę , teka per stalvirš į , nes č iaupas trumpas, tualeto š epetė lio nė ra, unitazas neš varus, spintoje yra lemputė , bet į jungus trumpai ! ! ! Jie sakė , kad tai paskutinis kambarys, jei nepatinka, iš eik iš vieš buč io, tai tiesiogine prasme! ! ! Apsigyvenom š itame, po pietų atvaž iavo elektrikas taisyti rozetę , 23 val. pradž ioje pradė jo lū ž ti santechnikas, papraš ė ateiti rytoj, nes jau miegam, dė l to š iandien niekas neatė jo. Rankš luosč iai nevalyti! ! ! Nuė jau į registratū rą paklausti, ar tai š viež ias rankš luostis, ar grindų š luostė ? Paė mė , sakė atneš k kitus
Maistas yra š iukš lė s, maisto nė ra, tiksliau, yra, bet jū s negalite jo valgyti, aš valgiau ryž ius ir darž oves, todė l pirmą naktį griebiau pilvą , dabar guliu vė mę s. Mano vaikas kramto tik agurką ir bandelę , tikiuosi kaž kaip iš tvers 8 dienas.
Yra jū ra, graž u vaikams, bet rifo visai nė ra, dugne ž olė ir viskas. Tač iau jū ra yra vienintelis pliusas.
Vandens parke baseinai su purvinu vandeniu, laipteliai iki č iuož yklų siaubingai purvini, visai galima prisirinkti kaž kokių mė š lų . Sū rio pyragai amž iams dingo
Alus bare prie baseino baigiasi 16 val. ir viso alaus nebė ra
Norė jau iš bandyti mojito – ir tai ž alia š iukš lė su spritu, be mė tų ir citrinų .
Apskritai tai nė ra 5 ir ne 4 ž vaigž dutė s ir tikriausiai net ne solidž ios 3.
Tai baisus siaubas, kuriame man reikia gyventi dar savaitę .
Apskritai jie ė mė si spontaniš kai, manė , kad turi laiko paskutiniam vež imui, bet ne, į stojo į partiją .
Registratū roje visi nemandagū s, nuo maž iausios nuorodos iki administratorė s. Leisti sau š aukti ant lankytojų (ne ant manę s)
Restorane vakarienė s metu 30 minuč ių ieš koma stalo.
Kas č ia važ iuos, pasiimkite su savimi sausų aviž inių dribsnių ir garinkite, kruasanus, sausainius ir t. t. vaikai, tai tikrai jums padė s.
Вот так мы должны умываться, ну а че? Все ж нормально, вода течёт, значит все ок Это вся зелень, остальное плитка по всему периметру
аватар potapenkoelen
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 8.0
Nusprendž iau paraš yti š ią apž valgą tiems, kurie abejoja, ar eiti į TIA, ar ne - ž inoma, eikite, bet atsiž velkite į tai, kad tai yra biudž eto pasirinkimas. Netoliese esantys vieš buč iai daug vė sesni, bet atitinkamai ir kainos. … Dar ▾ Nusprendž iau paraš yti š ią apž valgą tiems, kurie abejoja, ar eiti į TIA, ar ne - ž inoma, eikite, bet atsiž velkite į tai, kad tai yra biudž eto pasirinkimas. Netoliese esantys vieš buč iai daug vė sesni, bet atitinkamai ir kainos. Turė jome kambarius prie vandens parko, bet už papildomą.20 USD mokestį buvome apsigyvenę pagrindiniame pastate, antrame aukš te. Kambariai normalū s, viskas veikė , visą laiką buvo karš tas vanduo, rankš luosč iai ir patalynė buvo balti.
Maistas valgomajame normalus, visada buvo jautiena, viš tiena, daug kepinių , skanū s desertai, tikras sviestas, ne už tepė lė , apskritai alkanas niekada nebū si. Darbuotojų pož iū ris geras, nepaisant to, kad jie ž iū rė jo vaizdą , kaip mū sų „turistas“ į ž eidinė jo ir ž emino arabų barmeną . Pramoginė programa irgi gera, vakare ir paplū dimyje į vairios varž ybos, putų vakarė lis vaikams.
Vieš butyje yra didelis vandens parkas. Daug į vairių č iuož yklų , jokių eilių , važ inė tis bent kasdien. Puikus ir vaikiš kas vandens parkas. Na, ypatingas vieš buč io pliusas, ž inoma, paplū dimys! Sklandus į važ iavimas, š alia, prie molo, koralinis rifas, be to, ten net maudytis nereikia, galima vaikš č ioti, vanduo iki peč ių . Rifas gyvas, daug spalvingų ž uvų , ir nereikia kur nors eiti nardyti, nes paplaukę kiek toliau pamatysite kitą rifą , kuriame taip pat daug ž uvies. Gultų yra daug, bet kuo anksč iau atvyksite, tuo arč iau jū ros už imsite vietą , nes vieš butyje ilsisi daug ž monių .
Na, teisybė s dė lei, iš minusų - kambariai, ir visas vieš butis pavargę , š vara š lubuoja. Gė rimai ir alkoholis nesuprantami, nors alus pilamas iš butelių , tai visai normalu. Tač iau jei nekreipsite dė mesio į š iuos trū kumus, galė site puikiai pailsė ti ir gerai praleisti laiką , ką mes padarė me ir likome labai patenkinti savo atostogomis!
аватар milka007
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 8.0
Draugai, netikė kite siaubingomis apž valgomis! Vieš butis geras! Mes (2 suaugę ir vaikas 6 m. ) ilsė jomė s 11 dienų , nenorė jome iš važ iuoti, mums labai patiko! * CHECKIN - buvo vieš butyje 7 val. , apsigyveno arč iau 14. Niekam nieko papildomai nemokė jo, nes kambarys (CASKATA AQUAPARK) š varus ir viskas veikė kaip reikiant. … Dar ▾ Draugai, netikė kite siaubingomis apž valgomis! Vieš butis geras!
Mes (2 suaugę ir vaikas 6 m. ) ilsė jomė s 11 dienų , nenorė jome iš važ iuoti, mums labai patiko!
* CHECKIN - buvo vieš butyje 7 val. , apsigyveno arč iau 14. Niekam nieko papildomai nemokė jo, nes kambarys (CASKATA AQUAPARK) š varus ir viskas veikė kaip reikiant.
* KAMBARYS - vieš nagė s metu niekas nesugedo, iš skyrus magnetinę kortelę į kambarį , kuri sugedo 1 kartą , bet buvo akimirksniu pakeista susisiekus su registratū ra. Taip, turbū t smagiau gyventi pagrindiniame pastate, nes viskas š alia, bet vaikš č ioti 5 minutes nesutrukdė .
* MAISTAS – monotoniš kas, bet skanus ir gausus. Negalė jo bū ti alkanas. Buvome 3 ALIA CART restoranuose, labiausiai patiko ž uvies.
* ANIMACIJA – virš uje. Man ypač patiko eiti į jogą , mankš tas, vandens aerobiką , kurias vedė Feliksas ir Astro - labai ač iū už pozityvą ! Vakare irgi gera programa, vaikas irgi nenuobodž iavo, su malonumu į sitraukė į visas veiklas.
* JŪ RA ir PAPLŪ DIMYS – nepagirti. Seni gultai, daž nai sulū ž ę – taip. Bet apskritai 5.
* GIMTADIENIAI - vieš nagė s metu su sū numi turė jome gimtadienį - abu kartus pasveikino su tortais, buvo labai graž u.
Apskritai likusių jų į spū dž iai buvo patys geriausi. Kadangi santykis "kainos ir kokybė s" virš uje. Nereikia laukti omarų ir super aptarnavimo iš nebrangaus vieš buč io už minimalią kainą .
аватар dimonchyk999
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 1.0
Nerekomenduoju siū lyti vieš buč io operatoriams ir kelionių agentams. Kadangi vieš butis neatitinka kriterijų , personalas baisus, atvykus parodomi patys prasč iausi vieš buč io kambariai, siekiant motyvuoti ir už papildomą mokestį pasiū lyti geriausią kambarį . … Dar ▾ Nerekomenduoju siū lyti vieš buč io operatoriams ir kelionių agentams. Kadangi vieš butis neatitinka kriterijų , personalas baisus, atvykus parodomi patys prasč iausi vieš buč io kambariai, siekiant motyvuoti ir už papildomą mokestį pasiū lyti geriausią kambarį . Tokia jų už darbio schema, maistas neskanus ar š viež ias! Kambariai puikū s ir po valymo nuomonė nesikeič ia, nes beveik nevalomi! Kelionių organizatoriui TUI rekomenduoju iš leisti vietinį gidą TOBA, nes jis domisi atatrankomis, kurias jis jums siū lo paž intinė se kelionė se ir apsimeta vilku avies kailyje, o tai jums padė s, kai iš kyla problemų , jis tau nepadeda. Vienintelis vieš buč io privalumas su tū kstanč iu minusų – jū ra, kuri yra visuose Hurgados vieš buč iuose! Nerekomenduoju š io vieš buč io, negadinkite savo atostogų ir nekartokite mū sų klaidos!
Rodyti daugiau »


avataras _-_1
Ilsėjomės 2018 ir 2019 metais, kambariai, žinoma, nebuvo fontanas, bet jūra viską praskaidrino. Maistas buvo geras.
prieš 2 metų  •  9 prenumeratorių 6 atsakymų
avataras sdking
prieš 3 metų  •  5 prenumeratorių 3 atsakymai
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Makadi įlankos rifai
Įvertinimas 8.0
Egiptas, Makadi įlanka
Aktyvus poilsis, Gamta

Отель расположен в бухте Макади у самого берега моря. Открыт в 1998 году, последняя реновация проводилась в 2019 году, состоит из основного 3-этажного здания и комплекса 1-, 2- и 3-этажных корпусов. Отель с красивой территорией. Большой бассейн общей площадью 6 400 кв.м., состоит из нескольких частей, есть пресноводная лагуна. Подходит для семейного и молодежного отдыха.

Vieta В 25 км от аэропорта г. Хургада, в 30 км от г. Хургада, в заливе Макади Бей.
Paplūdimio aprašymas Собственный песчаный пляж протяженностью 560 метров.
 • 1-oji eilutė
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • koralinis rifas
 • pontonas ar prieplauka
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа (платно), экскурсионное бюро, услуги консьержа, услуги по глажке одежды (платно), room service: платно, Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно, 3 ресторана, 4 бара, 3 бассейна (частично подогреваемые в зимний период), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца: бесплатно, автобус до центра города (платно), заказ такси,

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • šildomas baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams 2 открытых бассейна (с подогревом в зимний период), 10 водных горок, детский клуб (с 4 до 12 лет).
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas 4 теннисных корта (оборудование и освещение — платно), аквапарк (13 водных горок для взрослых, 10 — для детей), комната видеоигр, катамаран платно, водное поло бесплатно, аквааэробика бесплатно, банан платно, дартс бесплатно, волейбол на пляже бесплатно, бочче бесплатно, верховая езда (платно).
 • vandens parkas ir čiuožyklos  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • krepšinio aikštelė
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • diskotekų klubas  FREE 
 • animacija
 • ekskursijų organizavimas
Kambarių aprašymas

Номерной фонд отеля насчитывает 1075 номеров.

Kambariuose

В номере есть кондиционер (центральный), телевизор, телефон, мини-бар (платно), сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 •  FREE 
 • saugus
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • internetas wi-fi (ne visuose kambariuose)
 • arbatos/kavos virimo aparatas
 • balkonas/terasa
Adresas P.O Box 321, South Hurghada, Safaga Road, Red Sea, Egypt
Telefonai: +2065 3590 590
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Tia Heights Makadi Bay
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.