Sunrise Royal Makadi Aqua Resort 5*– Atsiliepimai

329
Įvertinimas 8.510
pagrįstas
329 apžvalgų
№3 viešbučio reitinge Makadi įlanka
8.4 Skaičius
8.8 Aptarnavimas
8.8 Grynumas
8.8 Mityba
8.8 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs Makadi įlankoje, 4 km ilgio, 33,5 km nuo Hurgados centro. Apylinkėse yra keletas geriausių paviršinio ir nardymo vietų. Viešbutis atidarytas 2006 m., paskutinis remontas atliktas 2017-2018 m. (pagrindinio ir sporto baseinų renovacija, naujas vandens baseinas su sūkurine vonia, salos baro prie baseino renovacija, naujas paplūdimio baras, fojė baro terasa, konferencijų salė 400 vietų vietoj 250, 75 standartiniai kambariai ir 96 šeimyniniai kambariai). Viešbutis tinkamas šeimos atostogoms, kelionėms su draugais ar romantiškam poilsiui.Daugiau →
аватар _63943
 •  keliavo prieš 8 mėnesių
Įvertinimas 10.0
Labai geras vieš butis. Skanus ir į vairus maistas, draugiš kas personalas, kokybiš kas priė mimas (Saidas protingas, gelbė tojas). Animacija kiekvieną dieną kiekvienam skoniui ir pageidavimui. Smė lė tas saulė lydis, paplū dimyje vaikinas Aimanas atsineš a gė rimų ir pan. … Dar ▾ Labai geras vieš butis. Skanus ir į vairus maistas, draugiš kas personalas, kokybiš kas priė mimas (Saidas protingas, gelbė tojas). Animacija kiekvieną dieną kiekvienam skoniui ir pageidavimui. Smė lė tas saulė lydis, paplū dimyje vaikinas Aimanas atsineš a gė rimų ir pan.
Atostogos buvo sė kmingos. Visiems patiko. Ač iū vieš buč iui už poilsį ir paleidimą iš naujo. Tikrai sugrį š ime
аватар v.bespalyi89
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 4.0
Ž mona su dviem vaikais atvyko ilsė tis į š į vieš butį birž elio 26 d. , pasirinkome š į vieš butį , nes pasirinkome ne pirmą kartą ir labai patiko, bet kaip pasirodo, už.10 metrų nuo paplū dimio yra statyba. svetainė! ! ! Ir š ios statybos prasidė jo dar sezoną! ! ! Ar tu rimtai? ? ? Kodė l neį manoma atlikti statybos darbų , kai nė ra tokio ž monių antplū dž io ? ? ? Apskritai visos statybinė s dulkė s skraido ant poilsiautojų paplū dimyje, be to, jos ž iauriai smirda daž ais, yra labai tvirtos, o apie perforatorių , domkratų , statybinė s technikos ir tt triukš mą dar nekalbė jau. … Dar ▾ Ž mona su dviem vaikais atvyko ilsė tis į š į vieš butį birž elio 26 d. , pasirinkome š į vieš butį , nes pasirinkome ne pirmą kartą ir labai patiko, bet kaip pasirodo, už.10 metrų nuo paplū dimio yra statyba. svetainė! ! ! Ir š ios statybos prasidė jo dar sezoną! ! ! Ar tu rimtai? ? ? Kodė l neį manoma atlikti statybos darbų , kai nė ra tokio ž monių antplū dž io ? ? ? Apskritai visos statybinė s dulkė s skraido ant poilsiautojų paplū dimyje, be to, jos ž iauriai smirda daž ais, yra labai tvirtos, o apie perforatorių , domkratų , statybinė s technikos ir tt triukš mą dar nekalbė jau.
O dabar dė mesio, vyš nia ant torto - statybų aikš telė je antrame pastatų aukš te esantys statybininkai š nipinė ja merginas duš uose! Kaip manai, Elon Musk? ? ? O taip, pamirš au pasakyti apie administraciją , viską neigia, statybinių dulkių nė ra, niekas nesmirda ir triukš mingų darbų neatlieka. Jei kas, yra vaizdo į rodymų ir nuotraukų , kurios aiš kiai patvirtina visa tai, kas iš dė styta pirmiau. Pamirš au paminė ti kambarius, jie seni ir susidė vė ję , vaikiš kos lovelė s palaidos. Taip pat apie higieną ir kovą su koronaviruso plitimu viskas taip pat blogai. Baruose ir restoranuose visi baldai purvini ir lipnū s, darbuotojai plikomis rankomis ima š iaudelių galus, taurių ir puodelių apvadus.
аватар sasha.svitigor.com
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 8.0
Statybomis domė josi visi, o statybos vyksta į karš tyje, bet tik dieną stato naujus pastatus ir perstato senus, bet jei nesiguli paplū dimyje prie statybvietė s, tai netrukdo visi ir jie neį sikū rė š alia jo. Taigi statybos mū sų nė kiek netrukdė . … Dar ▾ Statybomis domė josi visi, o statybos vyksta į karš tyje, bet tik dieną stato naujus pastatus ir perstato senus, bet jei nesiguli paplū dimyje prie statybvietė s, tai netrukdo visi ir jie neį sikū rė š alia jo. Taigi statybos mū sų nė kiek netrukdė . Dabar apie visa kita, kadangi privalumai paprastai yra maž iau į domū s, pradė siu nuo minusų .
1. Daug aš traus maisto, bet maisto pasirinkimas neblogas, yra ir garuose (dietinis maistas) bet noriu valgyti keptą viš tieną ar ž uvį , o ne troš kintą . Teš lą turė jau iš imti iš ž uvies, o viš tienos odelę su mė sa ir tada atiduoti vaikams. Jie taip pat nemoka virti bulvių , kiek kartų aš než iū rė jau, kurios keptos riekelė s visada ž alios, jū ros gė rybė s ar garintos, ar aš trios, ž uvis taip pat kartais bū na ž alia.
Kepta verš iena ar ė riena ne visada buvo aš tri ir labai skani.
2. Š vara č ia 2 minus pirmas: stalai valgomajame, bet jie buvo apibarstyti antiseptiku ir nuvalyti skudurė liu, bet kraš tai labai daž nai lieka lipnū s, lipni ir vaikiš kos kė dutė s (ne skirtos kū dikių maitinimui) , š ie š varū s neturi kuo skų stis)
Antra: grindys pastatuose, matyt, nedaž nai skalaujamos skuduru, matai, kad neva iš plautos, o eini ir už tavę s lieka pė dsakai.
3. Slidž ios grindys prie baseinų .
Dabar profesionalai.
Darbuotojai draugiš ki ir laimingi, ne tik matosi, kad jiems ten smagu, kad dirba, nuolat juokauja tarpusavyje, tai sukuria malonią atmosferą .
Alkoholis normalus vanduo duoti buteliuose bon aqua galite gerti, o ne tai, kad kartais jie yra kaž kokie pigū s dalykai.
Vandens aerobika vyksta jū roje, puiku.
Skė č iai su š iaudais, kad trys gultai iš eina į pavė sį ir jų nereikia perkelti.
Vaikų mini diskoteka buvo puiki, vaikams patinka.
Su vaikais vakare ant kranto gaudė me krabus, o č ia dideli, kaip vakarienei vieš butyje kartais net daugiau.
Maisto su lė kš tė mis neš ė me ir į pliaž ą , ir į kambarį , niekas nieko nesakė .
Vertingiausias dalykas vieš butyje yra internetas, jis apsaugotas slaptaž odž iu ir tik 2 į renginiai kambaryje. (silpnas, bet iš tisai). Bet mus apyrankes uzsegdavo ne is karto ir 2 dienas vaikš č iojome be jų . Vaikai tikrai praš ė apyrankių , tada mes jų papraš ė me, tada vadovas pastebė jo, kad jis mums jų neuž dė jo, bet tai netrukdė mums valgyti ir gerti.
Promenada galima nueiti iki gretimų vieš buč ių , aš ė jau į arabeskos fortą ir į Tia, kai vaikš č iojau su vež imė liu, niekas nieko nesakė ir matė ž mones einanč ius iš kitų vieš buč ių .
Рыба тунец готовят вкусно Удаленная работа бывает разная Кролик, был и слон и лебеди Сок в отеле был лучше и вкуснее наших из магазина
аватар buhasya
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Vieš butis atitinka 5*, atvaž iavo 7 val. , iš karto vaiš inosi š altais gė rimais, 12 val. apsigyveno Jū sų praš omame kambaryje. Pailsė jo 2 + 1, o kambaryje buvo duota dviaukš tė lova, vaikas buvo laimingas! Š alia kambario buvo vandens parkas, visos č iuož yklos veikia, vanduo š iltas. … Dar ▾ Vieš butis atitinka 5*, atvaž iavo 7 val. , iš karto vaiš inosi š altais gė rimais, 12 val. apsigyveno Jū sų praš omame kambaryje. Pailsė jo 2 + 1, o kambaryje buvo duota dviaukš tė lova, vaikas buvo laimingas!
Š alia kambario buvo vandens parkas, visos č iuož yklos veikia, vanduo š iltas.
Vieš butyje yra 4 a la carte restoranai (italų , beduinų , meksikieč ių ir Vidurž emio jū ros regiono), à la carte, visi skanū s ir į vairū s. Ir, svarbiausia, galite už siregistruoti tiek kartų , kiek norite...Pagrindiniame restorane kiekvieną dieną didelis maisto pasirinkimas, jū ros gė rybių /mė sos, kiekvienam skoniui. Tiek maisto dar nemač iau nė viename Egipto vieš butyje.
Viso vieš buč io neapė jome savaitę , yra daug į vairių baseinų (vaikiš kas, hidro, baseino baras, vanduo).
Vieš butis labai ž alias, daug spalvų , matosi, kad rū pestingai priž iū rė tas!
Paplū dimio rankš luosč iai kambaryje, paskambini ir ateini persirengti.
Kasdienis valymas, mini baras nemokamas (vanduo, gė las vanduo)
Paplū dimys platus, gultus visada galima rasti nemokamai. Saulė lydis smė lio jū roje, vaikams to reikia. Koralai silpni, jei nori geriausio, rekomenduoju apeiti porą vieš buč ių (jei ž iū rė si į gultus deš inė je)
Animatoriai puikū s, ypač Anastasija, su vaikais lengva rasti kalbą , o vaikai visi laksto ir nori su ja ž aisti. Net než inau, kur jie turi energijos))) Jei į manoma, turite iš sprę sti kai kurias problemas, animatoriai gali paraginti ar padė ti.
Rekomenduoju važ iuoti į miestą , uber veikia puikiai ir 2 kartus pigiau su vieš buč ių kainomis.
Bū tinai grį ž kite į š į vieš butį!!!! ! ! ! ! ! ! !
аватар Cvetoookkk
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 4.0
Į vertinimai per aukš ti. Buvome geguž ė s pradž ioje. Skaič ius: į sikū rė me didž iausiame ir atokiausiame 10 pastate, po poros dienų persikė lė me į.21 korpusą . Kambarys buvo labai purvinas, viskas smė lyje - grindys, baldai, indai, lovos (patalynė ). … Dar ▾ Į vertinimai per aukš ti.
Buvome geguž ė s pradž ioje.
Skaič ius: į sikū rė me didž iausiame ir atokiausiame 10 pastate, po poros dienų persikė lė me į.21 korpusą . Kambarys buvo labai purvinas, viskas smė lyje - grindys, baldai, indai, lovos (patalynė ). Labai triukš mingas kondicionierius, naktimis negali už migti nuo konderio triukš mo ir nuo to, kad puč ia tiesiai į galvą (o susirgti nesinorė jo, ypač vaikui), ir nuo karš č io iš jungtas po 20 minuč ių , uodai kambaryje ir gatvė je. Arbatinukas neš varus, purvinas ir dė mė tas. Mini bare / š aldytuve (labai seni š aldytuvai, pas mus kreivas duris už daryti reikė jo pakelti) - vanduo ir po 1 skardinę - fanta, sprite, kola. Duš as – muilas, š ampū nas, duš o ž elė , losjonas. Valymas kaip pasisekė , meilė $. Rankš luosč iai buvo keič iami kiekvieną dieną , net jei nepalikdavome jų ant grindų .
Sė dė ti kambario balkone laistant anrialą – neį tikė tina smarvė , kaž kokios nuotekos.
Maistas: prastas. Viskas atrodo pilka ir než avi. Bulvių koš ė tarsi sutraiš kyta kojomis. Vakarienei sū rio nė ra. Tai, kad ant grotelių gatvė je daž nai apdega, kebabai kepami tik į prastai.
Maistas baruose prie baseinų – pica kaip pasisekė , daž nai neskani; deš rainis neskanus (deš ra kaip popierinis).
Paslauga neegzistuoja. Bendrame restorane jie retai turi laiko sugalvoti, tu pats eini ir nusineš i, ko tau reikia į barą , prieš tai stovė ję s eilė je. Stalai/stikliniai/indai neš varū s.
Restorano š vara - stalai lipnū s, prastai valomi, lė kš tė s neš varios, ant stalų porcijomis druskos/pipirų neš variuose popieriniuose puodeliuose.
Vaikų erdvė je (virtuvė je) tiesiog tamsu, viskas vė juota ir visiš kai negraž u, niekas nelaiko š varos ir tvarkos, po salę laksto paukš č iai, kurie lesa iš š ių padė klų , atsidarius mikrobangų krosnelę atsiranda jausmas, kad monstras iš š oks ant tavę s. . .
Ala carte – labiausiai patiko itališ kai ir egiptiš kai, kinams nepatiko.
Jū ra - š alia daž nai smirdė jo kuro kvapas iš valč ių , kelias dienas jū ra buvo ž alia. Rifas vidutiniš kas, o ne wow. Geras į ė jimas vaikams.
Baseinas - mums atvykus buvo didelio baseino remontas č iuož yklos zonoje, po jo paleidimo vanduo ilgai buvo purvinas - cemento gabalai, smė lis apač ioje. Ramu ir tylu prie baseinų pač ioje vieš buč io pradž ioje – kur baseino baras ir baseinas skirti patiems maž iausiems, bet vanduo ten ledinis. Vaikų klubas neveikė visą mū sų vieš nagė s laikotarpį .
Animacija – labiau tikė tina, kad jos nė ra, nei yra. Vaikiš ka animacija dieną , gana liū dna, absoliuč iai neį domi, veikiau skirta parodyti, o ne tikrai domė tis ir pramogauti.
Пляж Вид из 21 корпуса
аватар _I_R_A_
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Š iame vieš butyje ilsimė s staiga. Pirmą kartą man labai patiko ir atė jau dar kartą . Visų pirma, didž iulis "+" yra atmosfera vieš butyje: draugiš kas personalas, aktyvi ir į vairi animacinė programa, graž us paplū dimys, maistas. … Dar ▾ Š iame vieš butyje ilsimė s staiga. Pirmą kartą man labai patiko ir atė jau dar kartą . Visų pirma, didž iulis "+" yra atmosfera vieš butyje: draugiš kas personalas, aktyvi ir į vairi animacinė programa, graž us paplū dimys, maistas...na, visa kita. Jei norite atsipalaiduoti ar aktyviai praleisti valandą (nenuobodž iaujant) – jū s č ia. Noriu atkreipti dė mesį į puikų animatorių darbą , kurie visada ras kuo jus už imti: ir teigiama, kad visi stengiasi 200%. Ir ž inoma, Filo yra labai pozityvus ir energingas, suteikia energijos viskam ir visiems aplinkiniams.
AquaFilo – geriausias.
Vakaro programa skirta ir vaikams, ir suaugusiems – ji buvo tikrai labai į domi ir į vairi.
Vaikų klubas taip pat veikia ir visada sugalvoja į domių pramogų vaikams.
Ypač mū sų atostogų metu buvo labai į domių už siė mimų su vaikais: pieš imas, namų darbai, daž ų mė tymas, vaikų gimnastika, smė lio figū rė lių lipdymas, smiginis, kiti ž aidimai (než inau kaip jie vadinasi, bet buvo š aunu), Kristina.
Visada stengiamė s aplankyti naujas vietas, bet tikriausiai č ia sugrį š ime treč ią kartą . Gerai č ia.
аватар kostas201085sks
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 6.0
Vieš butis pasirinktas pagal labai teigiamus atsiliepimus. Vienas iš atrankos kriterijų buvo vandens parko buvimas. Į siregistravimas: atvykę laukė me registratū roje 2 VALANDAS, kol sutiks mus į registruoti, tada 4 ž monė ms - 2 suaugusiems, 2 vaikams - vis tiek atidavė kambarį su TRYS atskiromis viengulė mis lovomis)) š velniai, labai toli nuo registratū ros ir paplū dimio. … Dar ▾ Vieš butis pasirinktas pagal labai teigiamus atsiliepimus. Vienas iš atrankos kriterijų buvo vandens parko buvimas.
Į siregistravimas: atvykę laukė me registratū roje 2 VALANDAS, kol sutiks mus į registruoti, tada 4 ž monė ms - 2 suaugusiems, 2 vaikams - vis tiek atidavė kambarį su TRYS atskiromis viengulė mis lovomis)) š velniai, labai toli nuo registratū ros ir paplū dimio. Tada dar tris kartus keitė mū sų numerius „š itas, paskui tas, tada treč ias, bet ne, eik prie pirmo“.
Galų gale, per š okolado plytelę , jie nusprendė į rengti kambarį su lovomis visiems gyventojams.
Patalpa 10 pastate, š alia jo pasirodė vandens parkas BET - JIS remontuojamas ! ! ! Visą atitveria kaž kokios plė velė s, tuo tarpu nuolatinis perforatorių ir kitų statybinių į rankių š lifavimo triukš mas, o vakare nepakeliamas daž ų dvokas (su nuostabiu daž ų ir lakų rū ku). NAKTIS VAIKINAI DIRBA SU DIDŽ IU INTUZIZMU! ! ! IR PERFORMACIJA Į SKAITANT! ! ! NET SU UŽ DARYTAIS LANGAIS TRIUKŠ MAŽ IA!! !
Pats kambarys nė ra puikus, bet neblogas, š varus, patogus.
Maistas net neblogas BET: ž monė s tamsū s, zvimbimas kaip avilyje, darbuotojų maž ai, nespė ja aptarnauti, yra padavė jų , o kartais tenka vos ne maldauti maisto. . . į deda tau gabalė lį sū rio ir verta ž iū rė ti, tu sakai dar tris - tai visi vienodai dar vieną ir taip visuose taš kuose.
Pagrindinis baras – dė l personalo trū kumo barmenai kaž kaip pasitempę , apkarstę , netvarkingi.
Paplū dimys labai geras, graž ū s skė č iai, geras smė lis, vė sus į ė jimas į jū rą . Koralas bent (gretimame vieš butyje geras koralas, 200 metrų nuo mū sų paplū dimio). BET jei paliksite daiktus ant gultų ir eisite maudytis, bū kite pasiruoš ę , kad juos (tavo daiktus) paims vieš buč io darbuotojai, norė dami atlaisvinti gultą! ! ! O tuo tarpu kaž kas paims tavo gultą!! !
Beje, netoli paplū dimio (10 metrų nuo paplū dimio) Ravshan ir Dzhumshut taip pat remontuoja vieš buč io pastatus perforatoriais ir kitais puikiais į rankiais! Galite puikiai mė gautis banglenč ių garso ir elektros prietaisų ū ž esio deriniu.
Taip pat paplū dimyje yra persirengimo kambariai, BET kaž kodė l jie rytais nedirba.
Baseinai geri, vienas su baru, BET baras neveikė , nes baseinas buvo š altas. Ir niekas ten neplaukė . Dar du š ildomi baseinai vaikams ir suaugusiems. BET ketvirtą mū sų š ventė s dieną buvo iš jungtas baseinų š ildymas! ! ! Ir vanduo ten pasidarė š altas (22-23 laipsniai), ir baseinai iš tuš tė jo!
Vieš butyje taip pat yra trys teniso kortai ir gera futbolo aikš tynas, BET 18:00 viskas bus už rakinta ir kai bus noras ž aisti (nes nė ra taip karš ta) tai padaryti nebus galimybė s, o jei ateini ankš č iau, tada 18 tavę s vis tiek papraš ys iš eiti.
Vieš buč io teritorija graž i, sutvarkyta, š vari, didelė . BET statybos daro savo koregavimus ir statybinė s š iukš lė s turi kur bū ti daug kur.
Yra ž aidimų aikš telė , bet ji už daryta raudonu kaspinu, kodė l než inia.
Animacija 4, vakarinė diskoteka vaikams, vė liau suaugusiems.
Ž odž iu, geras vieš butis, gali bū ti, jei ne viskas taip liū dna!! !
Vieš buč io kaina per didelė ir tokių glostanč ių atsiliepimų než inia kilmė! ! !
аватар KOROCHESHOSHOW
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 6.0
NESUPRANTU, kodė l š is vieš butis turi 9 balus iš.10 ir kodė l tokia kaina už atostogas č ia. Iš Kijevo skridome trys: 2 suaugę + 1 vaikas. Ekskursija kainavo daugiau nei 1300 USD. Ir tai, matyt, vis tiek už gerą kainą . Č ia yra panaš ių kelionių už. … Dar ▾ NESUPRANTU, kodė l š is vieš butis turi 9 balus iš.10 ir kodė l tokia kaina už atostogas č ia.
Iš Kijevo skridome trys: 2 suaugę + 1 vaikas.
Ekskursija kainavo daugiau nei 1300 USD. Ir tai, matyt, vis tiek už gerą kainą . Č ia yra panaš ių kelionių už.1600 USD, 1700 USD ir dar daugiau.
Negana to, raudona bilieto į š į vieš butį kaina – 300 dolerių už.7 naktis ž mogui ir ne daugiau.
Iš pliusų yra puikus paplū dimys su saulė lydž iu nuo kranto. Visa kita – kituose penkių ž vaigž duč ių vieš buč iuose ir už maž iau pinigų .
Tač iau yra daug trū kumų :
1. Didž iulė teritorija. Kasdien turė jau eiti nuo pastato iki restorano, nuo pastato iki jū ros, nuo pastato iki baseino, iš paplū dimio į kambarį . Logistika š lykš ti. Visa kita eini kur nors, eik, eik. Ne todė l, kad nori vaikš č ioti, o todė l, kad viskas toli.
2. Netvarka visur. Kalbant apie organizavimą . Valgyklose visada eilė s, amž inas triukš mas, nė ra tuš č ių stalų , tada jie purvini, tada ant jų nė ra technikos. Eilė s VISUR. Ir ne darbininkai kvaili, aria nesitupę , per daug poilsiautojų , o darbuotojų maž ai. O muzika visada skamba visur.
3. Nuž udytų skaič iai.
4. Vandens parkas buvo remontuojamas! Ką ***? Jei bū č iau ž inoję s, bū č iau pasirinkę s kitą vieš butį .
5. Registratū ra nuolat kvaila. Praš ai leisti taksi – tai daro kas antrą kartą . Numeris buvo pratę stas iki 20.00 – kortelė iš jungta 19.40 val. Dė l to, grį ž us iš vakarienė s dė l lagaminų , vė l teko f **** registratū roje.
6. Paplū dimyje jie nuolat š aukiasi savo hamamų , tepalų ir fotosesijų . Taip, ant skė č io galima pakabinti raudoną raiš tį , kad jo neliestų , bet niekas apie tai nekalba. Tikrai zadolbyvayut kas pusvalandį su savo pasiū lymais.
Trumpai tariant. Č ia visiš ka netvarka ir eilė , o ne vieš butis. Kaina jam yra iki 1000 USD už tris per savaitę . Už siregistruokite, jei mė gstate visą dieną vaikš č ioti, gyventi kraupiai suremontuotame kambaryje, kę sti triukš mą ir eiles valgomajame, taip pat netvarką organizaciniais momentais.
Nebenoriu č ia bū ti. Už tokią kainą yra daug kitų š aunių vieš buč ių su gerai apgalvota teritorija, tvarka organizacijoje ir be tokio netvarkos ir triukš mo visur.
аватар Yanik1982
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 6.0
Š iame vieš butyje iš buvome 14 dienų . 2 suaugusieji ir 2 vaikai 12 metu. Vieš butis buvo pasirinktas pagal naujausius atsiliepimus ir vė liau dė l to labai gailė josi. Į domu, kas raš o š ias apž valgas? ) Bet gerai, tvarka. Atvykome anksti, už tam tikrą sumą iš sprendė me problemą su ankstyvu į siregistravimu. … Dar ▾ Š iame vieš butyje iš buvome 14 dienų . 2 suaugusieji ir 2 vaikai 12 metu.
Vieš butis buvo pasirinktas pagal naujausius atsiliepimus ir vė liau dė l to labai gailė josi.
Į domu, kas raš o š ias apž valgas? )
Bet gerai, tvarka.
Atvykome anksti, už tam tikrą sumą iš sprendė me problemą su ankstyvu į siregistravimu. Mums davė.21 pastatą . Jo vieta vieš buč io atž vilgiu nebloga: rami, netoli. Bet pats kambarys. . . totalus nusivylimas! ! ! Kambarys su dvigule lova ir vos ankš ta lova 9 metų vaikui. Antroji lova antrajam vaikui buvo koridoriuje.
Neiš ė jus reikalams susitarti dė l pakaitinio kambario, bet atsakymas buvo „nieko kito“!
Nusprendė me savo atostogų negadinti, š iek tiek nurimome, apsigyvenome tame, kuris mums buvo duotas.
Bet tada prasidė jo ieš kojimai.
Iš nagrinė siu pagrindinius dalykus, kurie mus tikrai suž avė jo.
1. Paplū dimys. Taip, graž u, bet pirmos ir antros eilė s gultai 6 val. ryto visi už imti. Vieną dieną jie iš esmė s atė jo 5 valandą ryto ir viskas taip pat buvo už imta. Rankš luosč iai iš mesti ir niekas. . .
2. Maistas. Pagrindiniame restorane sutaupoma daug maisto (ypač vaisių ). Atsipraš au už smulkmenas, vaikai tiesiogine prasme turė jo maldauti meliono. Kelis kartus stovi eilė se, kad „gautum savo keturias dalis“. Ir tai greitai baigiasi net neprasidė jus. Kalbant apie asortimentą - sakyč iau vidutinis. . . taip, buvo ką valgyti. Tač iau problema yra su jū ros gė rybė mis.
3. Poilsiautojai. Atskiras klausimas – arabai, vietiniai, kurie taip pat ilsė josi š iame vieš butyje. Jie ten yra dievai))) Prie jų nė ra eilių . Maistas jiems duodamas be apribojimų . Klausimas administracijai – kodė l taip?
4. Animacija. . . suaugusiems skirtos animacijos ugnis. Jie labai stengiasi) Tač iau mano vaikams, 9 ir 12 metų , buvo nuobodu ir nebuvo ką veikti, nuo ž odž io „paprastai“. Seniū no naudą iš gelbė jo stalo tenisas – vienintelė pramoga vakare ((((
5. Teritorija. Didelis, net labai didelis, graž us - č ia negalima ginč ytis ! ! ! Bet vieš butis senas! Kė dė s pagrindiniame restorane, gultai seniai pakeisti.
аватар Dimaz1
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Buvau viena diena š iame vieš butyje, noriu pasakyti, kad kaina atitinka kokybę . Teritorija š vari, maistas super, kambariai paprasti, bet viskas š varu ir graž u. Svarbiausia, dė l ko mes valgome, yra JŪ RA! Paplū dimys praktiš kai neprapū stas, smė lis, į ė jimas į jū rą lygus, koralų nereikia, yra ž uvų ir koralų , pasiimkite kaukę maudynė ms, o skė č iai – bomba. … Dar ▾ Buvau viena diena š iame vieš butyje, noriu pasakyti, kad kaina atitinka kokybę . Teritorija š vari, maistas super, kambariai paprasti, bet viskas š varu ir graž u.
Svarbiausia, dė l ko mes valgome, yra JŪ RA! Paplū dimys praktiš kai neprapū stas, smė lis, į ė jimas į jū rą lygus, koralų nereikia, yra ž uvų ir koralų , pasiimkite kaukę maudynė ms, o skė č iai – bomba.
Man vienas geriausių vieš buč ių .
1. Ne vė juota paplū dimio vieta.
2. Aptarnavimas ir š vara.
3. Mityba.
Супер пляж! нашёл оазис)))
Rodyti daugiau »


VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
Traukos vietos
Makadi įlankos rifai
Įvertinimas 8.0
Egiptas, Makadi įlanka
Aktyvus poilsis, Gamta

Отель расположен в бухте Макади Бэй длиной 4 км, в 33,5 км от центра Хургады. В окрестностях сосредоточены одни из лучших мест для сноркелинга и дайвинга. Отель был открыт в 2006 году, последняя реновация проводилась в 2017-2018 году (реновация главного и спортивного бассейнов, открыт новый гидро-бассейн с джакузи, реновация Island бара у бассейна, новый бар на пляже, терраса лобби бара, конференц-зал на 400 человек вместо 250, 75 Standard Room и 96 Family Room). Отель подойдет для семейного отдыха, поездок с друзьями или для романтического путешествия.

Vieta Отель расположен на первой береговой линии в районе Макади Бей, в 25 км от аэропорта города Хургада и 35 км до центра города.
Paplūdimio aprašymas Есть кораллы. Протяженность пляжа – 305 м.
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • koralinis rifas
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
 • nevėjuota įlanka
Viešbutyje

В курортном отеле Sunrise Royal Makadi работает 6 ресторанов с обслуживанием по меню, в которых подаются блюда итальянской, мексиканской, средиземноморской, греческой и азиатской кухни. Также круглосуточно производится доставка еды и напитков в номер. Кроме того, гости могут посетить 7 различных тематических баров, в том числе традиционный английский паб, 2 бара у бассейна и кафе Sultana, оформленное в восточном стиле.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • šildomas baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Детская дискотека.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Аквапарк с подогревом в зимний период (11 горок для взрослых и 7 горок для детей. Гости могут заниматься бегом на дорожке длиной 6 км или в хорошо оснащенном фитнес-центре. С территории открывается чудесный вид на Красное море. В окрестностях сосредоточены одни из лучших мест для сноркелинга и дайвинга.
 • vandens parkas ir čiuožyklos  FREE 
 • stalo tenisas  FREE 
 • teniso aikštelė  FREE 
 • golfas
 • tinklinis  FREE 
 • futbolo aikštelė
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • diskotekų klubas  FREE 
 • animacija
 • ekskursijų organizavimas
Kambarių aprašymas

Всего в отеле 698 номеров.

Kambariuose

В номере есть кондиционер, бесплатный Wi-Fi, телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • internetas wi-fi  FREE 
 • arbatos/kavos virimo aparatas
 • balkonas/terasa
Adresas Makadi Bay, P.O. Box 623, Hurghada, Red Sea, Egypt
Telefonai: +20 65 359 0390
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Sunrise Royal Makadi Aqua Resort
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в гольф (платно), футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.