Jaz Makadi Oasis Resort 5*– Atsiliepimai

63
Įvertinimas 8.810
pagrįstas
63 apžvalgų
№3 viešbučio reitinge Makadi įlanka
9.3 Skaičius
9.6 Aptarnavimas
9.7 Grynumas
9.2 Mityba
9.3 Infrastruktūra
Viešbutis yra Madinat Makadi kurortinėje zonoje. Hurgados miestas yra už 38 km nuo viešbučio. Už 3 km nuo viešbučio yra vandens pramogų parkas „Water World“. Viešbutis pirmą kartą duris svečiams atvėrė 2000 m., o paskutinis atnaujinimas atliktas 2017 m. Viešbutis puikiai tinka šeimoms.Daugiau →
аватар 8502050
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 9.0
Š iame vieš butyje apsistojau su ž mona ir dukra Diana, 3 m. Š io vieš buč io pasirinkimas nebuvo atsitiktinis. š ių metų liepą jau ilsė jomė s pas Jaz Saraya Makadi ir likome labai patenkinti. Mums labai patiko Jaz Makadi vieš buč ių vieta ir puikios są lygos poilsiui. … Dar ▾ Š iame vieš butyje apsistojau su ž mona ir dukra Diana, 3 m. Š io vieš buč io pasirinkimas nebuvo atsitiktinis. š ių metų liepą jau ilsė jomė s pas Jaz Saraya Makadi ir likome labai patenkinti. Mums labai patiko Jaz Makadi vieš buč ių vieta ir puikios są lygos poilsiui. Registracija buvo ryte, viskas vyko greitai ir patogiai, davė mums kambarį pirmame aukš te. buvome su vež imė liu ir maž u vaiku, už ką ač iū draugiš kam ir dė mesingam Ali registratū roje. Kambarys mums labai patiko, be dvigulė s lovos dar gulė jo nedidelė s sofos miegoti, kambarys jaukus ir š varus, tai valytojos Alaa nuopelnas, kuris ne kartą mums padė jo sprendž iant į vairias problemas, netyč ia pamirš au raktus kambaryje ir t. t. , ant lovos kasdien atsirasdavo gyvū nai iš š varių rankš luosč ių , kas mus ir dukrytę labai pradž iugindavo.
Mū sų atostogos buvo ramios ir saikingos, dieną eidavome į paplū dimį ar ilsė davomė s prie baseino, su gultais problemų nebuvo. Maistas puikiai suorganizuotas, puikū s barai, viskas skanu, draugiš kas personalas. Restorane mus nuolat aptarnavo padavė jas Morsi, už ką ypatingai ač iū jam, prie baseino ir bare paž ymė siu Ahmedo Refaro darbą , jis labai dė mesingas ir taktiš kas, puikiai sutarė su dukra Diana . Apie vieš butį galiu daug raš yti ir viskas teigiama, poilsį prisimename ir grį ž ome pailsė ję ir į degę . Rekomenduoju š į vieš butį visiems, kurie vertina komfortą ir jaukumą .
аватар anyamaidanik99
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 10.0
Š iame vieš butyje buvome spalio viduryje. man viskas patiko. Maistas – didelė patiekalų į vairovė į vairiems skoniams, į vairių rū š ių mė sa, jū ros gė rybė s, vaisiai ir saldumynai. Be pusryč ių , pietų ir vakarienė s galė site pavalgyti bare prie baseino, pasigaminti skanių picų. … Dar ▾ Š iame vieš butyje buvome spalio viduryje.
man viskas patiko.
Maistas – didelė patiekalų į vairovė į vairiems skoniams, į vairių rū š ių mė sa, jū ros gė rybė s, vaisiai ir saldumynai. Be pusryč ių , pietų ir vakarienė s galė site pavalgyti bare prie baseino, pasigaminti skanių picų.
Aptarnavimas – mandagus ir draugiš kas personalas tiek restorane, tiek visame vieš butyje. Dauguma jų kalba angliš kai ir vokiš kai. Registratū roje kalbama ir rusiš kai.
Kambariai yra kompaktiš ki, rytietiš ko stiliaus. Viskas š varu, baldai ir buitinė technika nenuž udyti, geros bū klė s. Valyti sistemingai.
Pramoginė programa – prie pagrindinio restorano 9 valandą vakaro prasideda programa, keitė si kiekvieną vakarą . Bet jei jū sų laukia diskoteka su laukiniais š okiais – jū sų č ia nė ra, didž ioji dauguma vieš buč io sveč ių yra už sienieč iai, daž niausiai vokieč iai, š eimyniniai ir senjorai. Taigi, jei ieš kote jaunimo vieš buč io su diskotekomis – tai ne jū sų pasirinkimas.
Pagrindiniame baseine dieną taip pat yra animatorių.
Teritorija sutvarkyta ir sutvarkyta, graž i kaip parkas. Gultų už tenka visiems, baseine maudytis beveik nebuvo, vanduo buvo vė sus.
Jū ra - vieš butis antroje eilė je, buvome su vaiku ir vež imė liu - atstumas iki paplū dimio visai nekė lė streso. Kelias į paplū dimį eina ž alią ja alė ja, tad pasivaikš č ioti buvo net smagu.
Paplū dimys š varus, smė lio. Lovų už imtumas iki 11 valandų – apie 80 proc. Smė lė tas ir seklus saulė lydis puikiai tinka vaikams. Stipraus atoslū gio nebuvo. Koralai su ž uvimi taip pat yra, galite eiti į kaimyninio vieš buč io paplū dimį arbatos nekenč ia, jų yra daug ir į vairovė . Paplū dimyje yra baras su gė rimais ir už kandž iais.
Iš minusų galiu pasakyti tik apie registraciją - atvaž iavome apie 5 val. , prieš į sikuriant kambaryje reikia laukti 4 valandas, greič iau - pinigų . To visi ir laukė . Vestibiulyje siū lomi gė rimai ir pyragaič iai, o restoranas yra už darytas visuomenei.
аватар _779948
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 9.0
Vieš butyje mane sumuš ė.6. 00, už pildė anketas, iš kart už sidė jo apyrankes, o 7.00 pakvietė pusryč ių , ž adė jo atsiskaityti 10.30, persirengė me tualete ir trypė m į baseiną , 10.15 nuė jome į registratū rą . … Dar ▾ Vieš butyje mane sumuš ė.6. 00, už pildė anketas, iš kart už sidė jo apyrankes, o 7.00 pakvietė pusryč ių , ž adė jo atsiskaityti 10.30, persirengė me tualete ir trypė m į baseiną , 10.15 nuė jome į registratū rą . , kambarys jau buvo paruoš tas (papildomai nieko nemokė jo, ir net už uominos apie tai nebuvo). Kambarys mums tiko iš karto, 1 aukš te, kaip praš ė me, š alia baseino ir prieš ais barą ))) š varu, viskas veikė , internetas, beje, kambaryje buvo puikus (nemokamas), buvome su 7 metų vaiku turė jo atskirą miegamojo vietą ant sofos maž ame kambarė lyje prieš ais balkoną . Valytas kasdien, kokybiš kai, susuktos į vairios figū ros.
jū ra. Vieš butis yra antroje linijoje, alė ja veda prie jū ros, su baldakimu, 600 metrų , mums tai nebuvo streso, bet net labai gerai, bent kaž kiek judė jimo, gultų paplū dimyje už tenka, bet su skė č iais poilsio gale buvo gė da, vienas nulū ž o ir nukrito nuo jų , kitą dieną , prie jū ros atvaž iavome apie 5.30, labai mė gstame sutikti auš rą ), darbuotojai patikrino visus skė č ius ir toliau kas sukė lė abejonių , pakabino lenteles neskolinti, jų buvo gana daug, iš Dė l to buvo ir nemalonumų , bet esu tikras, kad greitu laiku situacija bus iš taisyta. Kalbant apie pač ią jū rą , saulė lydis yra smė lė tas, tai labiausiai vaikams, bet tada bė da ta, kad mes jau 3 kartus buvome Makadi, ir skridome č ia dė l jū ros, smė lio saulė lydž io ir buvimo koralai, o dabar jachtų daug, vanduo kaž kaip dumblinesnis, ž uvys daug maž esnė s, o koralai atrodo kaž kuo padengti, ir dė l to bendras į vertinimas yra 9. baras ant jū ros, viskas kaip visada, deš rainiai, mė sainiai, gruzdintos bulvytė s.
Mityba. Trumpai - bomba))) į vairus ir skanus, aptarnavimas negirtinas, daugiausia padavė jų su pirš tinė mis, viskas š varu, visko už teko, nesvarbu kuriuo laiku atė jai, eilių praktiš kai nebuvo, iš skyrus gal omletus ryto ir tada 4-5 ž monė s, o už sakymai buvo priimami greitai, tik lauki kol gamins, gė rimus atneš davo padavė jai, staliukų visada už tekdavo. Jautiena, viš tiena, ž uvis kiekvieną dieną , o toliau nuo temos buvo kalmarai, krabai, krevetė s, didž iulis tunas, nuo kurio buvo nupjauti gabaliukai, suš i, viskas ant grotelių buvo labai skanu, man labai patiko š pinatai padaž e, moliū gas...apskritai apie saldumynus, galite raš yti be galo, vaisių buvo pakankamai (granatų , melionų , apelsinų , figų...) paskutinę dieną apskritai buvo mango festivalis))) Nenoriu valgyti.

Vandens parkas. Autobusas važ iuoja pagal tvarkaraš tį , bet geriau atvaž iuoti š iek tiek anksč iau, yra tikimybė , kad iš važ iuos be tavę s, daug slidž ių , į vairaus amž iaus, personalas stebi saugumą , vyras ir vaikas liko patenkinti. Galite už ką sti tame pač iame bare (alaus - ne, tai iš karto š iek tiek nuliū dino mano vyrą ), bet vandens parkui - tai nė ra pagrindinis dalykas ir net greič iausiai teisingas.
Mums labai patiko poilsis, už ką esame labai dė kingi visam vieš buč io personalui, kadangi jie padarė viską , kad taip bū tų , su malonumu atvyksime dar ne kartą .
аватар nata19st
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 9.0
Č ia ilsė josi su vaikais 12 metų liepos 21 d. Rinkausi pagal ž monių atsiliepimus, esu jiems dė kingas, todė l paliksiu savo atsiliepimą. Iš pradž ių trū kumai man nebuvo kritiš ki, bet gal kaž kam svarbū s: * Ankstyvas į siregistravimas – tik už papildomą. … Dar ▾ Č ia ilsė josi su vaikais 12 metų liepos 21 d. Rinkausi pagal ž monių atsiliepimus, esu jiems dė kingas, todė l paliksiu savo atsiliepimą.
Iš pradž ių trū kumai man nebuvo kritiš ki, bet gal kaž kam svarbū s:
* Ankstyvas į siregistravimas – tik už papildomą.50 eurų mokestį.
* 600 laiptelių iki jū ros, nors ir pavė singoje alė joje, bet, pavyzdž iui, mano vaikai daž nai tingė davo vaikš č ioti, pirmenybę teikdami baseinams.
* Saulė lydis jū roje š velnus, smė lio, ž uvies beveik nė ra, su kauke neį domu. Iki rifo ir ž uvies reikia nueiti 2000 laiptelių į deš inę kito vieš buč io pontonu. Ė jau, bet vaikams sunku
* Daugelis laivų yra 300-500m atstumu nuo kranto, vienas iš.9 vakarų paplū dimyje kvepė jo benzinu.
* Nuvykti į Hurgadą yra sunku ir brangu, net per Uber 15 USD į vieną pusę . Visus suvenyrus pirkome vietinė se parduotuvė se (marš kinė liai už.5, raktų pakabukai už.2, kuprinė vaikui už.10, už valkalas povandeninei fotografijai 10, kepurė s už.10).
* Ir apie temperatū rą tiems, kurie planuoja vykti vasarą.
Liepos popietę vyravo 38–42 laipsniai š ilumos, vanduo suš ilo iki 28–30. Jei nevaž iuojate į ekskursijas, ryte eikite prie jū ros (važ iavome 6.30 val. ), po pietų ilsė tis kambaryje, š iluma jauč iasi kaip pas mus. Kad nepridegtų , baseinui visada maudydavomė s marš kinė liais (ne medvilniniais, bet iš poliesterio, tik tokie leidž ia maudytis baseine ir vandens parke, reikia su savimi pasiimti), o tai pageidautina vaikš č ioti marš kiniais ilgomis rankovė mis. Č ia jie taip pat parduodami, 10 dolerių.
Dabar privalumai:
* Vieš butis, kambariai, teritorija, restoranas, padavė jai – viskas labai š varu, š varu, priž iū rė ta. Aptarnavimas - nekenč iamas, kaustinis, atmosfera labai draugiš ka. Netipiš ka Egiptui. Sakyč iau, europietiš kos taisyklė s jauč iamos visame kame. Kiek suprantu, vieš butį valdo austras.
* Maistas ne toks į vairus kaip Turkijoje, bet š viež ias, patiekiamas tik padavė jų su pirš tinė mis, darž ovė s, vaisiai, jogurtas, ž uvis, viš tiena, greitas maistas vaikams, sriubos ir pieniš kos koš ė s – visko buvo.
Mes niekada neturė jome skrandž io problemų.
* Rami atmosfera dienos metu (tiek paplū dimyje, tiek prie baseinų ). Pramogų vakarai tylū s, bū davo kiekvieną dieną , bet iš jo kambario negirdė jome.
* Maž iems vaikams viskas gerai apgalvota - vaikiš kas meniu, rampos vež imė liams, baseinas po tente, vaikų miestelis.
* Saulė lydis š velnus, smė lė tas, iki 30-40 metrų gylio, jū ra rami ir š vari, be bangų , be medū zų , be dumblių . Didelis paplū dimys, daug vietos, š alia kavinė s su gė rimais ir greitu maistu.
* Kontingentas – vokieč iai, austrai, š iek tiek italai, pasiturintys vietiniai, ukrainieč iai. Viskas buvo ramu, be š auksmų , girto dainavimo ir triukš mingos kompanijos. Vieš butyje maž ai ž monių , galbū t dė l ​ ​ to, kad jis nutolę s nuo Hurgados. Visur ramu ir be eilių.
* Vandens parkas. Kaina už ją pridedama prie ekskursijos (2 UAH už.3). Neribota. Kas valandą važ iuokite autobusu (20 minuč ių iki ten).
Vandens parkas privatus ir labai graž us, č ia yra nuostabios č iuož yklos ir vaikams, ir suaugusiems, jie labai rū pinasi saugumu, ramiai paleidau maž ą č iuož imą ir pati č iuož inė ju. Yra maisto aikš telių , kur galima už ką sti.

Iš vada: labai padori vieta net ir iš rankiems turistams, kurie, kaip ir mes, anksč iau buvo apsistoję.5 ž vaigž duč ių Kemero vieš buč iuose. Ač iū visam vieš buč io personalui už draugiš kumą ir labai patogią vieš nagę !
аватар rovua80
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 10.0
Ji su draugais pirmą kartą buvo Egipte, bū tent Hurgadoje. Buvau labai patenkinta. Likusi dalis buvo aukš č iausio lygio. Vieš buč io teritorija, daug gė lių ir medž ių . Du baseinai, spindintys tyrumu, taip pat yra gelbė tojai. Kambarį kasdien valo valytoja, kuri iš rankš luosč ių gamino figū rė les. … Dar ▾ Ji su draugais pirmą kartą buvo Egipte, bū tent Hurgadoje. Buvau labai patenkinta. Likusi dalis buvo aukš č iausio lygio. Vieš buč io teritorija, daug gė lių ir medž ių . Du baseinai, spindintys tyrumu, taip pat yra gelbė tojai. Kambarį kasdien valo valytoja, kuri iš rankš luosč ių gamino figū rė les. Maistas visą savaitę buvo į vairus: jū ros gė rybė s, į vairios aliejuje ir ant grotelių keptos ž uvys, keptos kalakutų skerdenos, antys, kepta jautiena ir kitoks gaminimas, desertų pasirinkimas tiesiog nuostabus, vaisiai ir darž ovė s dideliais kiekiais, atskiras vaikiš kas meniu. Kepimas labai į vairus ir skanus. Karš ti gė rimai yra skirtingi ir skanū s kiekvienam skoniui. Mano sesuo turė jo gimtadienį , jie pasveikino ją su tortu ir visi restorano darbuotojai dainavo sveikinimus po tamburinu, tai buvo kaž kas ...
Iki paplū dimio 5 min eiti. Paplū dimio ir baseino baruose patiekiamas skanus maistas ir kokteiliai.
Ač iū visam personalui už nepamirš tamas atostogas ir į spū dž ius.
Tikrai č ia sugrį š iu dar ir dar.
аватар atmail
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10.0
Ilsė jomė s visa š eima, mes ir du vaikai 10.12 metų , sausio antroji pusė . Kaina keturiems 7 naktims – 1400 USD + 100 USD – vandens parkas gretimame „Jaz Aquaviva“ vieš butyje. Min. panaš ios kelionė s kaina buvo paž ymė ta vasario mė nesį - 1150 USD, maks. … Dar ▾ Ilsė jomė s visa š eima, mes ir du vaikai 10.12 metų , sausio antroji pusė . Kaina keturiems 7 naktims – 1400 USD + 100 USD – vandens parkas gretimame „Jaz Aquaviva“ vieš butyje. Min. panaš ios kelionė s kaina buvo paž ymė ta vasario mė nesį - 1150 USD, maks. vasarą - 2400 USD, be vandens parko. Vieš butis 4 ž vaigž duč ių , informacija iš vieš buč io. Vieš butis buvo pasirinktas ilgai, į vertinimas buvo 8, ir jie neklydo (beje, dabar - 9! ). Atostogauja daugiausia vokieč iai (90%): vyresnio amž iaus vokieč ių poros ir š eimos su maž ais vaikais, likusieji: vietiniai, prancū zai, mū siš kiai, daugiausia š eimos. Važ iavome pirmą kartą , paraš ysiu, kaip bū tų į domu pač iam prieš renkantis vieš butį (patyrusiems egiptologams gal irgi bus į domu : ).
ATSISKAITYMAS
Pusvalandis kelio automobiliu nuo oro uosto. Atvykome 9:00 ir buvo liepta registruotis 11:00. Paspartinti atsiskaitymo nesiū lė , mes nepraš ė me. Pasivaikš č iojome po apylinkes ir į sikū rė me.
KAMBARYS
Svetainė se buvo siū lomas š eimyninis kambarys ir maž asis liukso numeris. Už sakydami už sukome į Š eimos kambarį su palinkė jimu - rami vieta ir stumdomos durys (suž inosite nuotraukoje). Atvykus kambarys buvo ramioje vietoje, bet ne zonoje. Registratū ros darbuotoja pasakė , kad pageidaujamas formatas yra „Delux Family Room“ ir kainuoja 20 USD daugiau per dieną , paž ymė jo, kad š i informacija yra nurodyta jų svetainė je. Š ios informacijos svetainė je neieš kojau, o vė liau ir neradau, trumpai tariant – neprimygtinai reikalavo. Svetainė , beje, informuoja, kad „pagalba su jungiamomis durimis yra prieinama pagal iš ankstinį pageidavimą , priklausomai nuo laisvų š ios kategorijos kambarių “. Paaiš kinsiu, kad tai nė ra dviejų kambarių apartamentai, kaip paž ymė ta kai kuriuose komentaruose, tiesiog zonavimas su durimis ar už uolaidomis. Š iaip ar taip, suteiktas kambarys mus patrigubino. Apskritai vieš buč iui nusiskundimų nulis, matyt, tai kaž koks perdengimas informacijos pateikime.
Duš o kambarys š varus, su tvarkinga santechnika. Kondicionierius veikė puikiai ir tyliai. Garso izoliacija: su kitame kambaryje gera, kaimynai buvo pora dienų ir ramū s; su koridoriumi - dar blogiau, girdisi darbininkai (remontavo gretimus kambarius). Baldai kokybiš ki, patogū s, realiai nauji). TV: 3-4 Rusijos ir Ukrainos kanalai. Balkonas buvo sandariai už darytas, plius tamsios už uolaidos, jei norisi, net dieną sukurdavo visiš ką tamsą ir tylą .
Gė rimai mini bare mokami, paklausė me, buvo iš imti. Kosmetikos duš e nebuvo, paklausė me – atneš ė . Valymas kasdieninis, kokybiš kas, paplū dimio rankš luosč ių keitimas kasdien, nuolat domė josi ko dar reikia, visi praš ymai buvo iš pildyti nedelsiant, ramiai ir mandagiai. Praš ė me susisiekti su mumis bet kuriuo metu (jei nespė sime, pavyzdž iui, dė l paplū dimio rankš luosč ių keitimo iki 17.00 val. ). Kadangi valymo kokybė jau buvo nepriekaiš tinga, po dviejų dienų jie paliko 1 USD iš skirtinai kaip padė ką , jį atė mė . Nemokamas Wi-Fi kambaryje silpnas, ryš ys nestabilus, geriau buvo pagauti balkone, iš kurio buvo vaizdas į barą ir baseiną . Stabilus signalas buvo registratū roje ir prie baseinų , ir, matyt, kambariuose kuo arč iau š ių vietų . Siekiant maksimalios laisvė s š iuo atž vilgiu, geriau į sigyti vietinį operatorių – tai padarysime kitą kartą . Uodai ir kiti vabzdž iai netrukdė . Atsiž velgiant į sezoną , porą kartų jie į jungė kondicionierių š ildyti vakare.
MAITINIMAS (pagrindinis restoranas El Hambra)
Maistas nepriekaiš tingas. Į vairū s mė sos/ž uvies patiekalai, garnyrai, desertai ir gė rimai. Vakare grilis. Prie stalo tortas iš tandū ro. Desertai patiko ž monai ir vaikams, tikriausiai ne viską iš bandė . Restorano personalas labai dė mesingas ir mandagus. Kalbų mokė jimas: vokieč ių , anglų puikiai, rusų - per pagrindines frazes, kaž kas daugiau, jie praš o pereiti į anglų arba paskambinti ką nors supratingesnio. Į už klausas atsako akimirksniu, bent 3-4 kartus pavalgyti, padavė jai, vadybininkas iš kyla į vairiausių klausimų , ar mums viskas tinka (iš pradž ių net pavargo). Kadangi vieš butis buvo už pildytas ne daugiau nei iki pusė s, nebuvo nei eilių , nei problemų su vietomis. Maisto neš tis į vaikų kambarį nė ra problema, vakare grą ž insite indus, jie viskuo eina į susitikimą . Graž ū s gimtadienio sveikinimai. Į domi detalė , kiekvieną rytą vokieč iams ant stalo pateikiama informacija su trumpa spaudos apž valga (Good morning news auf Deutsch), informacija apie pramogines dienos programas, š iandienos gimtadienius ir pan. Treč ią dieną paklausė me kodė l važ iavome pro š alį , deja rusiš kai pasakė ne , pasidomė jome, reguliariai atvež ė me.
BARAS paplū dimyje (maisto aikš telė )
Aš dirbu nuo 10:30. Prie baro daug vietų , bet maistą nusineš iau prie stalų prie gultų . Pasaka greito maisto mė gė jams: shawarma (pitta), deš rainiai, mė sainiai, pica, bulvytė s, salotos, vaisiai, saldumynai – viskas skanu ir kokybiš ka. Š i vieta yra nepralenkiama.
Padavė jai su š viež iomis sultimis ($ 2) baroir palei paplū dimį , už sakyta - puiku. Netoliese yra mokamas baras/restoranas, kurio patiekalai svyruoja nuo 6-8 dolerių .
BASE BARAS
„Mū sų “ dirbo iki 19:00 (daugiau „optimistinė s“ informacijos svetainė je), sezono metu realiai gali eiti iki vidurnakč io. Vaikinai mandagū s, bet galbū t lė tesni nei pagrindiniame restorane. Pagrindinė s anglų kalbos ž inios paprastomis frazė mis iš gelbė jo situaciją . Paslaugų nepraš ė , nepaskambinsi, „nesutrukdys“. Arč iau už darymo - 19.00 visai atsipalaidavę s, barmeno nė ra, valytoja barą blizgina ir neš vieč ia. Vokieč ių pensininkai, reikia pastebė ti, vaikinus lepino „patarimais“, kurie gerokai pagerino nuotaiką ir pakė lė greitumą .
LOBIJAUS BARAS
Š is veikė iki „paskutinio kliento“. Iš esmė s: alaus/vyno kompanijos vakare buvo supjaustomos į kortas. Barmenai laisvai kalba vokieč ių , anglų ir rusų kalbomis pagal profesinę terminiją : ). Padavė jai vidutiniš kai dė mesingi, jiems „nenobodi“, reikia „pridė ti“ - tu pats eini į barą . Alkoholis: alus – labai lengvas, lengvas, geros kokybė s; porą kartų paė miau dž iną /toniką , visai priimtiną , „buitinio“ lygio vyną tetra pakuotė se. Supilstytas į plastikines vienkartines 250 gramų stiklines. Apskritai dė l gė rimų skundų nė ra. Kai kurie iš „mū sų rasė s“ buvo apdrausti Duty Free, o tai iš principo yra gana pagrį sta.
PERSONALAS
Iš skirtinai mandagus, dė mesingas ir korektiš kas. Net ir susidū rę su kalbos barjerais, jie stengiasi jus suprasti ir į tikti. Mū sų atveju tik vaikinas registratū roje kalbė jo aiš kiai rusiš kai, kai jo nebuvo, turė jome į jungti anglo-vokiš ką surž iką , priklausomai nuo to, kas / ką suprato. Likę s personalas, jei pasiseks. Tai kas mikliai bombardavo ir plepė jo "rusiš kai" : ), taigi ekskursijų paplū dimyje pardavė jai! ).
Nespė jome susitikti su gidu, tiesiog pamirš ome. Numeriu palikau raš telį su kontaktiniais duomenimis, nebuvo jokios priež asties susisiekti, taip ir nesusitikome (.
TERITORIJOS
Vieš buč io vieta yra arč iausiai Luksoro, todė l kelionė s laikas ilgose ekskursijose yra minimalus. Teritorija didž iulė su nuostabiu kraš tovaizdž iu. Nenutrū kstamas valymas. Į domu tai, kad visur yra net platū s takai ir š velnios rampos, patogios mamoms su vež imė liais ir ž monė ms su negalia. Matė me vokieč ius su labai senais tė vais vež imė liuose, kas tikriausiai kalba pats už save.
PAPLŪ DIMAS / BASEINAI / ORAS
Paplū dimys smė lė tas, š varus, platus ir didelis (matote nuotraukoje), koralų nereikia (tiksliau, mums neprireikė ). Didž iausio atoslū gio laikotarpiu 200 metrų nuo kranto atsiskleidž ia „koralų nerija“ (ir vieš buč io paplū dimys deš inė je virsta mė nulio lauku su balomis, ž emė lapyje didelis ž alias laukas). Likusį laiką , daž niausiai prieš pietus – ž ydra, lygi, skaidri jū ra su tobulu dugnu. Koralai ribojami plū durais, su vaikais plaukė me aplink perimetrą , porą kartų paž eidė me - nuš vilpė nuo kranto, bet į domu, ž uvis mums patiko. Du vadinamieji. pontonai deš inė je ir kairė je, tai krantinė s, o ne pontonai, poilsiautojų ant jų nesimatė . Paplū dimys yra į lankoje, nuo sausio 14 d. , tris dienas turime ž alią vė liavą , dvi - geltoną , vieną - raudoną , kai buvo tikrai š alta maudytis. Puikios bū klė s gultai, aliuminio rė mas su geru tinkleliu. Paplū dimyje visada yra darbininkų , kurie yra pasiruoš ę padė ti visam š iam ū kininkavimui. Baseinai – viena didelė š ildoma ir ž aidimų aikš telė s: vartai, tinklelis. Vaikams labai patiko.
VANDENS PARKAS
Gavau tik kartą per savaitę . Nuostabus pastatas, didž iausias Hurgados regione. Iš niuansų : už kandž ių baras yra toli, 3-5 minutė s pė sč iomis; į skaič iuota: maistas – makaronai, pica, gaivieji gė rimai. Greič iau esanč iame vietiniame bare tikriausiai buvo galima ką nors už atlygį už sisakyti, nebandė .
PRAMOGOS/ANIMACIJA
Animacijos vadovas yra tiesiog nuostabiai bendraujantis ž mogus. Aplankė me porą vakarinių programų , į sk. su vaikais, smagu, puiku. Padavė jai dė mesingi, be to, suaugusiems nuolat pasiū loma ko nors atsigerti : ) Sezonu ten turbū t smagu.
PARDUOTUVĖ S
Jaz vieš buč ių grupė s teritorijoje yra daug parduotuvių , kainos dė l vieš buč ių atokumo gali bū ti š iek tiek didesnė s, bet vis dė lto suvenyrų apsirū pinome daugybe 1-2 USD už vienetą . Iš turbū t bū tiniausių yra visi paplū dimio aksesuarai nuo koralų iki kaukių , visa paplū dimio kosmetika yra vaistinė je, ž odž iu, jei kas pasimirš ta, sprendž iama jau pirmą dieną .
KELIONĖ S
Jie nesidomė jo vieš buč ių pasiū lymais, už sisakė internetu ir iš vyko į Luksorą , bet č ia jau kita istorija. Paplū dimyje jie daugiausia siū lo vež imė lius / keturrač ius motociklus dykumoje (80–120 USD) ir paraš iutą su banglente (kito vietinio verslo nepastebė jau). Kam rū pi - eikite į keturrač ių aikš telę į š iaurę nuo komplekso, gal ten kitokia situacija; ).
Buvo planų vykti į Hurgadą . Vieš butis yra atokiau nuo greitkelio, priimtinas variantas yra autobusas iš vieš buč io. Po pietų iš sineš a ir atneš a vakarienei (14.30-17.30), arba po vakarienė s (19.30-23.30). Bilietas į abi puses kainuoja 6 €. „Jaz“ vieš buč ių grupė s teritorijoje yra taksi, jų kainos nesidomė jo. Dė l laiko stokos nespė jome nuvykti.
Apskritai – norime grį ž ti, tiek! Labai rekomenduojama š eimoms su vaikais. Kad ir kaip keistai tai skambė tų , kas nori „ne mū sų “ aplinkos, č ia tikrai reikia ateiti.
Ir ž inoma – ač iū Tui.
аватар
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 9.0
Mū sų draugė Larisa už sakė mums š į vieš butį , mes nusprendė me dė l š io vieš buč io. Realybė pateisino mū sų lū kesč ius. Atsakingi darbuotojai su nuostabiu paplū dimiu, koralai stebina bet kokią fantaziją . … Dar ▾ Mū sų draugė Larisa už sakė mums š į vieš butį , mes nusprendė me dė l š io vieš buč io. Realybė pateisino mū sų lū kesč ius. Atsakingi darbuotojai su nuostabiu paplū dimiu, koralai stebina bet kokią fantaziją . Grož is yra beprotiš kas.
аватар Inna988591
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 9.0
Vieš butį man rekomendavo draugai, ė jome tikslingai, nes yra vandens parkas, vaikai mė gstantys aktyvų poilsį , kaip ir mano vaikui, jiems bus labai gerai. Apie animaciją nieko negaliu pasakyti, nes atvaž iavome su savo didele kompanija, turė jome, galima sakyti, savo animaciją . … Dar ▾ Vieš butį man rekomendavo draugai, ė jome tikslingai, nes yra vandens parkas, vaikai mė gstantys aktyvų poilsį , kaip ir mano vaikui, jiems bus labai gerai. Apie animaciją nieko negaliu pasakyti, nes atvaž iavome su savo didele kompanija, turė jome, galima sakyti, savo animaciją . Paplū dimys normalus, jū ra irgi normali. Jei vykstate š altuoju metų laiku, ten gali pū sti vė jas, nes jū ra atvira. Galite eiti be baimė s, viskas ten gerai, padoriu lygiu. Kas nori atostogų , tas jas gaus.
аватар
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 9.0
Š į vieš butį pasirinko pagal paslaugų kokybę . Man patarė kelionių agento draugas. Maistas yra į vairios kokybė s. Negaliu pasakyti nieko neigiamo. Vieš butis nė ra visiš kai naujas. Jauč iu tik teigiamas emocijas. … Dar ▾ Š į vieš butį pasirinko pagal paslaugų kokybę . Man patarė kelionių agento draugas. Maistas yra į vairios kokybė s. Negaliu pasakyti nieko neigiamo. Vieš butis nė ra visiš kai naujas. Jauč iu tik teigiamas emocijas.
аватар Kiss3333333
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10.0
Jei visame kame vertinate praš matnumą ir komfortą , ilsitė s be rū pesč ių , tuomet Jaz Makadi Oasis kaip tik jums! 1. Vieta: 30 minuč ių iki Hurgados oro uosto! Tikrai! 2. Registratū ros darbuotojai kalba 4 kalbomis. Greitas. Kokybiš kai ir be rū pesč ių . … Dar ▾ Jei visame kame vertinate praš matnumą ir komfortą , ilsitė s be rū pesč ių , tuomet Jaz Makadi Oasis kaip tik jums! 1. Vieta: 30 minuč ių iki Hurgados oro uosto! Tikrai! 2. Registratū ros darbuotojai kalba 4 kalbomis. Greitas. Kokybiš kai ir be rū pesč ių . 3. Interjeras: visas vieš butis suprojektuotas to paties stiliaus ir labai ž avi. 4. Kambariai: viskas stilinga, š varu, balta patalynė , kasdienis valymas. Rankš luosč ių ir paplū dimio rankš luosč ių keitimas KAMBARIOJE kasdien + paplū dimio krepš ys. 5. Alkoholis: geras vietinis. 6. Maistas: geriausias nei visuose Turkijos ir Egipto vieš buč iuose! Š is maistas atitinka Vokietijos kokybė s standartus. 7. Personalas. Visas personalas daro viską , kad jū sų vieš nagė bū tų nepamirš tama ir nuostabiausia. 8. Teritorija: iš puoselė ta, ž alia. Teritorija ir jos valymas ant 10+. 8. Paplū dimys. Visi gultai bus dedami į vietas kiekvieną dieną , smė lis bus sijojamas per maš iną . Ryte jie padė s susirasti vietą , paklos paplū dimio rankš luosč ius ir atneš gė rimų . Jū ra puiki. . jums reikia š iek tiek plaukti, kad pasiektumė te rifą . Pač iame vieš butyje prieplaukos nė ra. Patogus priė jimas prie jū ros. Iki paplū dimio nueisite 5-7 minutes. Kelias į paplū dimį per gyvų augalų tunelį , kuris sukuria malonų pavė sį , kad galė tumė te patogiai patekti į paplū dimį . 9. Vandens parkas. Kas 30 minuč ių kursuoja autobusas. Važ iuokite 5 minutes. 10. Pramogos: vakaro š ou, animacija, gyva muzika, sportas. Tai vokiš kas vieš butis su skoniu ir kokybe. Tikrai rekomenduoju.
Пляж Вид с номера Теннисный корт Вечерний Oasis Сцена
Rodyti daugiau »


avataras courtneyt
Norime keliauti su 3 metuku. Ar vaikas galės maudytis jūroje nuo kranto? Dietinis maistas, supakuotos sultys, jogurtai? Kas buvo neseniai, pasakykite
prieš 6 metus  •  4 abonentas 3 atsakymai
avataras Mysenka
Ar galite pasakyti, ar viešbutyje yra normalus vaikiškas maistas? Dešros ir gruzdintos bulvytės nesiskaito) Keliaujame su vaiku 2 metuku, reikia kruopų, kotletų ir t.t. Kokių vaisių galima įsigyti gegužės pabaigoje ir ar šalia viešbučio esančiose parduotuvėse yra sulčių ir kūdikių produktų?
prieš 8 metus  •  6 prenumeratorių 4 atsakymai
avataras tuta80
Prašau pasakyk man! Ar šiame viešbutyje yra šeimos kambariai? O kur geriau apsigyventi su vaikais (vaikai 10 ir 11 metų).
prieš 10 metus  •  4 abonentas 3 atsakymai
avataras marshevaburla
Naujuosius norime sutikti čia, nežinau, ką pasiimti iš drabužių.
prieš 11 metus  •  3 abonentas 3 atsakymai
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Makadi įlankos rifai
Įvertinimas 8.0
Egiptas, Makadi įlanka
Aktyvus poilsis, Gamta

Отель расположен в курортной зоне Мадинат-Макади. Город Хургада находится в 38 км от гостиницы. Water World Aqua Park расположен в 3 км от отеля. Гостиница впервые распахнула свои двери гостям в 2000 году, а последний ремонт произведен в 2017 г. Отель прекрасно подойдет для семейного отдыха.

Vieta Отель находится в 28,7 км от аэропорта Хургады.
Paplūdimio aprašymas Отель находится в 250 м от песчаного пляжа залива Макади.
 • 2-oji eilutė
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • koralinis rifas
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

В главном ресторане отеля, El Hambra, накрывают завтрак, обед и ужин «шведский стол». В баре El Shamousa у бассейна подают напитки и сытные закуски. В круглосуточном лобби-баре сервируют традиционный чай.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • šildomas baseinas
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Предоставляются детские горшки.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas В фитнес и спа-центре Mividaspa за дополнительную плату гости могут заказать восстанавливающие и заряжающие энергией процедуры, массаж, расслабляющие программы, а также посетить парильню, гидромассажную ванну, ванну для ног и косметические процедуры. За отдельную плату также можно заняться водными видами спорта, дайвингом, сноркелингом, плаванием на каноэ и верховой ездой. Аквапарк Makadi Water World – 50 горок для детей и взрослых (услуга обязательная и оплачивается дополнительно при бронировании отеля, в стоимость включено: неограниченное посещение, закуски, безалкогольные напитки).
 • biliardas  FREE 
 • stalo tenisas  FREE 
 • teniso aikštelė  FREE 
 • skvošas  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • diskotekų klubas
 • animacija
Kambarių aprašymas

Отель предлагает 521 номер.

Kambariuose

В номере есть кондиционер (индивидуальный), бесплатный Wi-Fi, телевизор, телефон, мини-бар (платно), набор для кофе и чая, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • $
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • plazminis televizorius
 • telefonas
 • internetas wi-fi  FREE 
 • balkonas/terasa
 • šlepetės ir chalatas (ne visuose kambariuose)
Adresas Madinat Makadi P.O. Box 178 Hurghada, Red Sea, Egypt
Telefonai: +20 065 3590 050
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Jaz Makadi Oasis Resort
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.