Sunwing Family Star Hotel 5*– Atsiliepimai

8
Įvertinimas 7.210
pagrįstas
8 apžvalgų
№21 viešbučio reitinge Makadi įlanka
7.3 Skaičius
9.6 Aptarnavimas
6.6 Grynumas
7.1 Mityba
8.1 Infrastruktūra
„Sunwing Family Star“ viešbutis yra maždaug 35 km į pietus nuo Hurgados, Makadi įlankoje. Viešbutis atidarytas 2009 m. Viešbutis yra „Sunwing Waterworld Makadi“ viešbučių komplekso pratęsimas. „Sunwing Family Star Hotel“ svečiai gali mėgautis „Sunwing Waterworld“ patogumais ir restoranais. Viešbutis tinkamas šeimoms su vaikais ir jaunimui.Daugiau →
аватар taran_natala
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 7.0
Sveiki, mieli draugai, bendraž ygiai ir keliautojai! Noriu pasidalinti į spū dž iais apie 29-ą sias atostogas Egipte, 4-ą sias Makadi į lankoje. Poilsis Sunwing Family 5* vieš butyje 7 naktys, viskas į skaič iuota. Š is vieš butis priklauso garsiam „Red Sea Hotels“ tinklui, Makadyje netoliese yra 5 š io tinklo vieš buč iai, yra didž iulė ž alia zona pasivaikš č iojimui. … Dar ▾ Sveiki, mieli draugai, bendraž ygiai ir keliautojai!
Noriu pasidalinti į spū dž iais apie 29-ą sias atostogas Egipte, 4-ą sias Makadi į lankoje. Poilsis Sunwing Family 5* vieš butyje 7 naktys, viskas į skaič iuota. Š is vieš butis priklauso garsiam „Red Sea Hotels“ tinklui, Makadyje netoliese yra 5 š io tinklo vieš buč iai, yra didž iulė ž alia zona pasivaikš č iojimui.
Tai mano 3-osios atostogos „Sunwing Family 5*“, palikau atsiliepimus. Nesikartosiu, paraš ysiu apie pagrindinį dalyką.
Į vieš butį atvaž iavau apie 13 val. , mane iš karto už registravo, mano praš ymu davė mano mė gstamą kambarį.303. Mė gstu ramius kambarius aukš tuose aukš tuose. Iš didž iulio balkono atsiveria nuostabus vaizdas į palmes ir jū rą . Kaimynų negirdė jau, tik naktimis virš vieš buč io skrenda lė ktuvai. Kambarys susideda iš dviejų kambarių , apie 50 kvadratinių metrų . Technika labai sena (televizoriai, š aldytuvas), bet man tai nesvarbu.
Deja, kasdienis valymas š į kartą buvo labai prastas, t. y. jo beveik nebuvo, nustojus palikti arbatpinigių situacija stebė tinai pagerė jo. Buvo net figū rė lių iš rankš luosč ių . Bet kambariui reikia generalinio valymo: nuš luostyti baldus, iš plauti balkoną , langus, iš plauti už uolaidas ir kt.
Teritorija buvo ir iš lieka vienu pagrindinių vieš buč io privalumų . Naktį apš vieč iama daug aukš tų palmių , gė lių , fontanų , takų . Akivaizdu, kad vieš butis yra gerai priž iū rimas. Galite pasivaikš č ioti po 5 „Red Sea Hotels“ tinklo vieš buč ių teritoriją . Atmosfera romantiš ka ir net pasakiš ka, labai jauki.
Yra keli baseinai ir net sū kurinė vonia. Man asmeniš kai baseinai visiš kai neį domū s. Veikė vaikų ir suaugusių jų vandens parkai. Nuė jo pas suaugusį ž mogų . Deja, ne visos skaidrė s veikė.
Maistas. Naudoti pagrindiniai restoranai ir a la carte. Pagrindiniuose restoranuose pasirinkimas nė ra didelis, bet visada galima rasti patiekalą pagal savo skonį . Svarbiausia, kad produktai bū tų š viež i.
Nė ra ilgų eilių , visada yra laisvų staliukų , gana š varu, o aptarnavimas geras.
Ne visi a la carte pietums pavyko, gaila. Patiekalų pasirinkimas taip pat sumaž ė jo, patiekalų pagrindas – greitas maistas. Labiausiai pietums patiko meksikietiš kos virtuvė s restoranas. Labai patiko vakarienė „Kebab Island“ (grilio restorane). Tarp „Makadi Mall“ restoranų ji vakarieniavo savo mė gstamame „Golden Dragon“ (kinų virtuvė ) ir „Mafia Classic“ (itališ ka virtuvė ). Aptarnavimas restoranuose iš liko puikiame lygyje.
Yra keletas „viskas į skaič iuota“ barų . Man labiau patiko baras paplū dimyje ir baras „Lime“. Baruose yra standartiniai egiptietiš ki gaivieji ir alkoholiniai gė rimai. Gė rimų kokybė normali, aptarnavimas puikus. Paplū dimio bare yra puikus barmenas su saulė ta š ypsena Tarek, o bare „Lime“ mano mė gstamiausias padavė jas buvo Ramadanas. Antrą mano atostogų dieną š ie vaikinai ž inojo, ko noriu už sisakyti, ir atneš ė mano gė rimus, nespė jau jų papraš yti.
Animaciją kuria nedidelė animacijos komanda.
Niekuo ypatingo jie manę s nesuž avė jo, mač iau daug geresnių laidų . Todė l daž niausiai vakarus leisdavau bare „Lime“, klausydamas gyvos muzikos.
Tač iau buvo vienas nemalonus momentas, kuris š iek tiek sugadino poilsio į spū dį . Nusipirkau bilietą į ugnies š ou paplū dimyje, pasiū lė vieš buč io darbuotoja. Atskiros rū kymo zonos nebuvo. O kai kurių sveč ių kultū ros lygis neleido spė ti, kad pū sti tabako dū mus kitiems į veidus nemandagu. Teko 2 kartus keisti vietą , bet tai nepadė jo. Be to, ž adė tas profesionalų š ou neprasidė jo 40 minuč ių , vietoj jo teko stebė ti itin ž emo lygio vieš buč io pramogautojų š okius. Po 40 minuč ių intensyvaus pasyvaus rū kymo ir pasirodymo laukimo nebenorė jau ž iū rė ti, vertinu savo laiką ir sveikatą . Deja, už sugadintą nuotaiką buvo sumokė ta 12 eurų.
Aptarnavimas yra stiprioji vieš buč io pusė . Beveik visi darbuotojai yra labai dė mesingi ir mandagū s.
Aptarnavimas neį kyrus ir su š ypsena. Š auniai padirbė ta Iš karto noriu atkreipti dė mesį į puikų į spū dį , kurį padarė registratū ros darbuotojai Ahmedas Eltayebas ir Mahmoud. Jie buvo labai draugiš ki, mandagū s ir dė mesingi visiems mano praš ymams ir poreikiams visos vieš nagė s metu. Taip pat ač iū Hazem Rabh už nepamirš tamos vakarienė s suorganizavimą grilio bare ir už kasdienę priež iū rą . Dė l puikaus aptarnavimo nenorė jau kreipti dė mesio į smulkias problemas. Noriu nuoš irdž iai padė koti!!!!
Paplū dimys š varus ir didelis, jautiesi patogiai. Yra viskas, ko reikia. Tobulai!
Jū ra Makadi yra į spū dinga. Plaukiau nuo Fort Arabesque vieš buč io iki The Grand Makadi pontono. Koralai visur skirtingi: nuo maž ų sankaupų iki didelė s barjerinė s sienos – paletė ir architektū ra nuostabi. Daug amfiprionų , drugelių , papū gų , grupuoč ių , arotronų , hailinių , fleitų ir kt. Geriau vieną kartą pamatyti, nei š imtą kartų perskaityti. Paskutinę poilsio dieną pas mane atkeliavo į spū dinga milž iniš ka pilka murena, su ja plaukė me labai arti iki 1 m atstumu.
gal 10 minuč ių.
Tač iau, deja, vieš butis į vedė blogą taisyklę : dabar jū roje maudytis galima tik nuo 10 iki 16 val. Jei bandysite plaukti anksč iau ar vė liau, jums tai nebus leista. Paplū dimio darbuotojas laive tiesiogine prasme iš varo turistus iš jū ros. Be to, jis dar labai garsiai š vilpia, o tai labai nemalonu. Jeigu tai sugalvota apsaugoti turistus nuo ryklių atakų , vadinasi, tai klaida. Ryklys neturi laikrodž io. Tamsoje jie tampa aktyvesni. 2 kartus teko artimai susitikti su rykliais kituose vieš buč iuose.
Š ią š ventę radau nedidelių trū kumų : labai prastai tvarkiau kambarį , suaugusių jų vandens parke ne visos č iuož yklos veikia, pietų restoranai a la carte taip pat ne visi veikia, patiekalų pasirinkimas sumaž ė jo, buvo sunerimę s dė l nemalonaus incidento dė l laidos, man nepatiko naujos laiko taisyklė s naudojimas jū roje
Tač iau dė l aukš to aptarnavimo lygio, vieš buč io personalo gerumo ir dė mesio, atostogas praleidau nuostabiai.
Nepaisant nedidelių trū kumų , vieš butis paliko labai teigiamą į spū dį . Norė č iau č ia sugrį ž ti dar kartą.
Aš padariau vaizdo į raš ą iš vieš buč io, paskelbsiu jį apž valgoje.
Visiems graž aus poilsio, bus klausimų , raš ykite, atsakysiu!
Нічний готель Романтичне відео з готеля Найкращій працівник ресепції Ресепція Вид з балкону Африка Бар Вечеря в Макади Молл Шоу в Макади Молл
аватар taran_natala
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 8.0
Sveiki, mieli draugai, bendraminč iai ir keliautojai! Noriu pasidalinti į spū dž iais apie savo 25-ą sias jubiliejines š ventes Egipte, 3-ią sias Makadi į lankoje. Atostogauju su vyru. Pasirinkome Sunwing Family 5* vieš butį . Pirmą kartą š iame vieš butyje lankė mė s 2019 m. … Dar ▾ Sveiki, mieli draugai, bendraminč iai ir keliautojai!
Noriu pasidalinti į spū dž iais apie savo 25-ą sias jubiliejines š ventes Egipte, 3-ią sias Makadi į lankoje. Atostogauju su vyru. Pasirinkome Sunwing Family 5* vieš butį . Pirmą kartą š iame vieš butyje lankė mė s 2019 m. lapkritį . Paliko apž valgą . Iš anksto atsipraš au, kad š i apž valga bus panaš i į ankstesnę . Man patiko beveik viskas. Stebimi visų.5 „Red Sea Hotels“ grupė s vieš buč ių , į skaitant „Sunwing Family 5 *“ vieš butį , apž valgos. Dė l kainos, kokybė s ir pagrindinių koncepcijų nusprendė me vė l rinktis Sunwing. Vieš butis buvo už sakytas sausio mė nesį , apie jokią pandemiją dar nebuvo kalbos.
Pervež imas: Skrydis Kijevas - Hurgada 4 val. , skrido Boeing 737 modelio lė ktuvu, SkyAp oro linijos. Puikus lė ktuvas, puiki į gula. Iš vykimas laiku, pakilimas ir nusileidimas buvo labai sklandū s. Pervež imas į vieš butį apie 40 min.
Registracija ir kambarys: Į vieš butį atvykome apie 6 valandą ryto. Praš ė me kambario, kuriame apsistojome pernai, bet jis nebuvo pasiruoš ę s į sikelti. Mums buvo į teiktos apyrankė s ir iš sių sti ankstyvų pusryč ių . Už kandę iš ė jome pasivaikš č ioti Makadi pakrante. 8 ryto mums davė raktus nuo mū sų mė gstamo kambario. Jokių papildomų mokesč ių . Š auniai padirbė ta!
303 kambarys 3 aukš te su daliniu vaizdu į jū rą . 2 kambariai, bendras plotas 62 kv. m Š iame vieš butyje kambariai yra tik „š eimos“ kategorijos, idealiai pritaikyti didelė ms š eimoms. Pirmame kambaryje yra didelė patogi lova, didelė spinta, seifas, naktiniai staleliai ir senas televizorius. Antrame kambaryje yra 2 maž os lovos, sofa, didelė spinta, mini baras, didelis televizorius. Didelis balkonas su gultais ir stalu. Atskiras vonios kambarys su duš u, atskiras duš as už už uolaidos, 2 praustuvai prie veidrodž io ir dar vienas tualete. Yra nedidelis plaukų dž iovintuvas. Kambarys labai jaukus ir patogus, garso izoliacija gera. Atrodo, kad kambarys buvo iš valytas. Mū sų valytoja Gomaa iš kart atė jo susipaž inti. Atsineš kite vonios reikmenis. Noriu dar š iek tiek pasilikti ties kambario valymu, nes. Tokių są ž iningų darbuotojų sutiksi nedaž nai. Gomaa ne tik valė ir gamino figū rė les iš rankš luosč ių , reguliariai buvo papildomi vonios reikmenys ir vanduo, batai ir aksesuarai buvo tvarkingai iš dė lioti, tarsi „po liniuote“, vonios kambaryje ir svetainė je mū sų laukė gė lių puokš tė s. Labai jam ač iū !
Teritorija: kiekvieną dieną nepabodo ja grož ė tis, tai vieš buč io „koziris“. Man primena rytietiš ką pasaką . Galite pasivaikš č ioti po visų.5 „Red Sea Hotels“ grupė s vieš buč ių teritoriją (kiekvienas yra savaip didingas). Sunku apibū dinti, geriau vieną kartą pamatyti. Debesuotu oru ė jome pakrante kelis kilometrus iki pat vieš buč io Stella Di Mare, bet man labiausiai patiko Red Sea Hotels teritorija.
Baseinai ir vandens parkas: 8 baseinų teritorijoje, 2 vandens parkai: vaikams ir suaugusiems. Vaikai labai dideli, į domiai atrodo. Suaugusysis susideda iš.5 labai stač ių č iuož yklų , man labai patiko. Mes niekada nesimaudė me baseinuose, mus domino tik jū ra.
Mityba. Kadangi vieš butyje esame antrą kartą , pagrindiniais restoranais nesidomė jome (ž inome, kad maistas ten neblogas, bet pasirinkimas nė ra didelis, greitai nusibosta). Pirmą dieną iš kart už siregistravome 5 Makadi Mall restoranuose. Tai a la carte restoranai, esantys už.20 metrų nuo mū sų pastato. Yra patiekalų sistemoje „viskas į skaič iuota“, yra patiekalų už papildomą mokestį . Gė rimai tik už papildomą mokestį . Labiausiai man patiko Golden Dragon – kinų virtuvė s a la carte restoranas.
Taip pat galite papietauti pagrindiniuose restoranuose, bet mums labiau patiko pietū s a la carte restoranuose (be susitikimo). Yra patiekalai sistemoje "viskas į skaič iuota", yra patiekalai už papildomą mokestį , gė rimai į skaič iuoti. Labiausiai man patiko meksikieč ių ir italų restoranai. O Vidurž emio jū ros regiono restorane galite papusryč iauti pagal susitarimą registratū roje. Tu neliksi alkanas.
Barai: 10 (Sport Bar už papildomą mokestį , Lobby Bar 24/7 alkoholiniai gė rimai už papildomą mokestį ). Likusi dalis yra viskas į skaič iuota. Mes nenuė jome iki galo. Mė gstamiausias baras buvo netoli paplū dimio, kur vakarais rengiami pasirodymai ir „Afrika“. Labai š aunū s barmenai, puikus aptarnavimas. Gė riau vyną ir konservuotą alų , kokybė gera. Didelis vietinių alkoholinių ir nealkoholinių gė rimų pasirinkimas: romas, degtinė , tekila, brendis, alus, sultys, fanta, sprite, kola. Ypač patiko tai, kad kiekvieną vakarą baruose skamba gyva muzika: gitara, smuikas, vokalistai. Jie atlieka pasaulinius hitus kiekvienam skoniui. Publika š oka. Tai labai š aunu! ! ! Didž iulis pliusas vieš buč iui!
Animacija. Animacijos komandos lygis visiš kai neprilygo vieš buč io lygiui. Ir č ia ne apie pasirodymą , kuris mū sų atostogų pabaigoje buvo pradė tas rengti ne kasdien, o kalbant apie sveč ius. Komanda anksč iau dirbo Š arm, matyt, pigiame vieš butyje. Pirmą mū sų paž inties dieną animatoriai su malonumu pasakojo, kaip jiems Š arm patinka, o č ia nelabai, kad Š arm turi gerų sveč ių , č ia buvo tik vokieč iai, bet vokieč iai nemė go. Tai nė ra teisinga. Tač iau vienas iš animatorių vakare atsisė do pas mus ir ilgai svarstė , ar nepadė sime jam migruoti į Vokietiją . Kartą tinklinio ž aidime paplū dimyje animatoriai į jungė rusiš ką blatnyak (kalė jimo subkultū ros muziką ), buvome š okiruoti. Tač iau kai bare iš girdome Natali dainą „Vė jas pū tė iš jū ros“ (senovinė nuvalkiota popdaina), pritrū kome ž odž ių . Pabrė ž iu, kad 99% sveč ių yra iš Vakarų Europos. Vieš butis brangus ir labai pretenzingas. Jei animatoriams patinka tokia š lykš ti muzika, leiskite jos klausytis namuose. O darbe muziką sveč iams reikia parinkti. Į ekskursijos kainą į eina ir animatorių darbo apmokė jimas. Ir buvome labai nusivylę jų darbu.
Aptarnavimas: Dalinai pasikeitė personalas, tač iau aptarnavimas iš liko labai aukš to lygio. Tie padavė jai ir barmenai, kurie buvo pernai, mus atpaž ino ir priė mė kaip laukiamus sveč ius. Ypač norė č iau pabrė ž ti Afrikos baro barmeną , vardu Ahmedas. Jis dirbo su dideliu entuziazmu, nespė jome į eiti į baro zoną , o gė rimai jau buvo ant mū sų stalo. Be to, ką mes norime, jis prisiminė iš praė jusių metų . Visi darbuotojai dė mesingi ir mandagū s. Aptarnavimas neį kyrus ir su š ypsena. Jie jautė si sveč iais, o ne klientais. Dė koju!!! !
Iš minusų servise paž ymė siu kai kurių a la carte restoranų darbuotojų pož iū rį . Priminsiu, kad š iuose restoranuose yra patiekalų ir gė rimų tiek su „viskas į skaič iuota“, tiek už mokestį . Kiti sveč iai skundė si, kad atsisakius paimti gė rimų už papildomą mokestį , darbuotojai demonstruoja savo pož iū rį taip, kad nebenori vakarieniauti. Pietavome tik a la carte, problemų nebuvo. Bet kai kartą vakarieniavome „Fino“, gailė jomė s, kad atvykome. Kai atsisakiau imti „specialų “ vyną ir paklausiau, kas į eina į „viskas į skaič iuota“ koncepciją , restorano darbuotojas neslė pė pykč io ir paž velgė į mane taip, lyg paleistų man meniu. Neleistinas elgesys.
Iš vieš buč io Hurgadoje buvo nemokamas pervež imas į Mamsha rajoną . Registratū roje reikia už siregistruoti iš anksto.
Paplū dimys: labai didelis ir patogus, vietos visada už tekdavo. Kokybiš kos lovos ir č iuž iniai. Yra skė č iai ir tvoros nuo vė jo.
Jū ra: nardė me nuo vieš buč io „Fort Arabesque“ iki „The Grand Makadi“ pontono. Koralai yra skirtingi visur, nuo maž ų iš kilimų iki didelė s barjerinė s sienos, paletė ir architektū ra yra nuostabi. Yra daug amfiprionų , drugelių , papū gų , grupuoč ių , arotronų , heilinių , fleitų ir kt. Geriau vieną kartą pamatyti, nei š imtą perskaityti.
Mums nepasisekė oras, 3 dienas buvo apsiniaukę , 1 dieną nedidelis lietus. Bet galė jome pasivaikš č ioti po daugelio vieš buč ių teritoriją iš š iaurė s į pietus.
Iš vykome į Utopijos salą , labai patiko, į dė jau atsiliepimą .
Staigmenos dė l skrydž io atgal: kovo 14-osios naktį atvykę į registratū rą iš siregistruoti, suž inojome, kad mū sų skrydis atgal buvo atš auktas. Skambiname gidui: nė ra net apytikslė s informacijos, kada mus pasiims. Galbū t jie visi bus nuvež ti į vieną vieš butį , galbū t jie bus palikti „savo“ vieš buč iuose. Gidė patarė eiti į kambarį miegoti. Taip jie ir padarė . Ryte jie pradė jo ieš koti bent š iek tiek informacijos. Paaiš kė jo, kad mū sų skrydis iš vež ė už sienieč ius, kurie pirko bilietus iš mū sų kelionių organizatoriaus, kad galė tų grį ž ti į Ukrainą ir iš vykti iš jos dar neuž darius sienų . Taigi tū kstanč iai ukrainieč ių turistų negalė jo laiku skristi namo. Dieną praleidome neramiai laukdami naujienų : nuolat skambindavome gidui. Informacijos nebuvo. Vieš butis apyrankių nenukirpo, naudojomė s absoliuč iai visomis paslaugomis, restoranais ir barais, bet kambarį reikė jo atlaisvinti 12-00 val. Sė dė jome ant gultų prie baseino. Registratū ros darbuotojai buvo korektiš ki, nuolat skambindavo gidui, stengdavosi mums padė ti. 17-00 suž inojome, kad savo vieš butyje apsistojome neribotą laiką , tiesa, kelionių organizatoriaus lė š omis. Taigi kelionių organizatorius mums suteikė dar 3 poilsio dienas. Vieš butis pamaž u iš tuš tė jo, atvykdavo vis maž iau sveč ių ir vis daugiau iš vykdavo. Tač iau visi restoranai ir barai dirbo kaip į prasta. Kovo 16 dieną pasirodė informacija, kad skrydis numatytas rytoj ryte. Mus nuvež ė kovo 17 dieną sutartu laiku, nedelsdami. Noriu padė koti tiek vieš buč iui, tiek kelionių organizatoriui Join Ap už profesionalumą , aptarnavimą ir teisingą pož iū rį į sveč ius.
Bendras į spū dis apie poilsį : vieš butis yra š iek tiek ne iki idealo. Š į kartą iš reikš mingų minusų iš skirsiu neprofesionalią animacijos komandą , kuri neatitinka aukš to vieš buč io lygio. Besą lygiš ki pliusai: didž iulė ž alia zona, pasakiš ka architektū ra, puikus aptarnavimas, didž iuliai, š varū s ir patogū s kambariai, nuostabus personalas, gyva muzika, didelis restoranų ir barų pasirinkimas, neprilygstama jū ra. Yra daug daugiau pliusų . Vieš butis turi stilių ir sielą . Vis tiek grį ž č iau č ia.
Gero poilsio, jei kils klausimų raš ykite, atsakysiu!
аватар taran_natala
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 8.0
Sveiki, mieli draugai, bendraminč iai ir keliautojai! Noriu pasidalinti į spū dž iais apie 23-ias atostogas Egipte, 2-ą sias Makadi į lankoje. Atostogauju su vyru. Pasirinkome Sunwing Family 5* vieš butį . Apž valga bus ilga, nes į spū dž ių daug. … Dar ▾ Sveiki, mieli draugai, bendraminč iai ir keliautojai!

Noriu pasidalinti į spū dž iais apie 23-ias atostogas Egipte, 2-ą sias Makadi į lankoje. Atostogauju su vyru. Pasirinkome Sunwing Family 5* vieš butį . Apž valga bus ilga, nes į spū dž ių daug.

Vieš buč io pasirinkimas: 2018 m ilsė josi Makadyje su didele kompanija kitame vieš butyje. Mū sų vieš butyje visiš kai nebuvo rifo ir ž uvies, todė l tyrinė jome visas netoliese esanč ias povandenines apylinkes povandeniniam pasauliui. Prisimenu, kad man labai patiko koralas iš.5 Red Sea Hotels grupė s vieš buč ių pontono. Pontonas yra pač ioje Makadi Bay regiono š iaurė je ir ribojasi su Sahl Hasheesh regionu. Kai jie buvo „prinokę “ atostogoms, iš.5 Raudonosios jū ros vieš buč ių tik „Sunwing Family 5 *“ (antra eilutė ) nebuvo „pė doje“.

Pervež imas: Skrydis Kijevas - Hurgada 4 val. , skrido MD-80 modelio lė ktuvu, Bukovyna Airlines. Kompanija buvo maloniai nustebinta, iš skrido laiku, pakilimas ir nusileidimas labai sklandž iai. Pervež imas į vieš butį apie 40 min.

Atsiskaitymas ir kambarys: Atsiskaitoma iš karto be priemokų.
Mums buvo suteiktas kambarys 3 aukš te su nedideliu vaizdu į jū rą . Man labai patiko kambarys. 2 kambariai, bendras plotas 62 kv. m Š iame vieš butyje kambariai yra tik „š eimos“ kategorijos, idealiai pritaikyti didelė ms š eimoms. Pirmame kambaryje yra didelė patogi lova, didelė spinta, seifas, naktiniai staleliai ir senas televizorius. Antrame kambaryje yra 2 maž os lovos, sofa, didelė spinta, mini baras, didelis televizorius. Vietų tiek daug, kad net porai dienų pameč iau kepurę kambaryje (radau vyro spintoje). Didž iulis balkonas su gultais ir stalu su nuostabiu vaizdu į jū rą . Atskiras vonios kambarys su duš u, atskiras duš as už už uolaidos, 2 praustuvai prie veidrodž io ir dar vienas tualete. Yra nedidelis plaukų dž iovintuvas. Tualeto reikmenys atvykus nebuvo pateikti. Než inau, ar jie pamirš o jį į dė ti, ar neturė jo. Paskambinau į registratū rą ir iš kart atneš ė . Vienos spintos durys buvo neuž suktos, po skambuč io į registratū rą iš kart sutvarkė . Kambarys labai jaukus ir patogus, garso izoliacija gera.
Valytoja iš valė gerai, bet patalpai reikalingas generalinis valymas: iš plauti už uolaidas, iš plauti langus, nuvalyti dulkes sunkiai pasiekiamose vietose.

Teritorija: tai vieš buč io „koziris“. Labai ž alia, priž iū rė ta, didž iulė s palmė s, brandū s medž iai. Architektū ra rytietiš ka, aplinkui lipdymas, kalimas ir medž io drož yba. Atrodo, kad lankotė s Sultono rū muose, o ne vieš butyje. Teritorija dalijamasi su Sunwing Waterworld Makadi 5 * (pirma linija), visi restoranai, barai, baseinai, vandens parkas ir pramogos yra bendri. Be to, galite pasivaikš č ioti po visų.5 „Red Sea Hotels“ grupė s vieš buč ių teritoriją (kiekvienas yra savaip didingas). Naktį apš vieč iama „tingi upė “, aplinkui veikia š vieč iantys fontanai. Ryte takai nuplaunami muiluotomis putomis.

Baseinai ir vandens parkas: baseinai 8, bet mes buvome tik ten, kur suaugusių jų vandens parkas. Pamatė me atsipalaidavimo baseiną , aplink kurį didž iuliai gultai palapinių pavidalu, atrodo romantiš kai. Yra 2 vandens parkai: vaikų ir suaugusių jų.
Tač iau vieš butis turi dar vieną „kozirį “: 5 „a la carte“ restoranus, o „Crepes & Sweets“ nuo ryto iki vakaro siū lo š viež ius vaisius, ledus, blynus ir vaflius. Restoranai vakarienei pagal susitarimą , yra patiekalai pagal sistemą "viskas į skaič iuota", yra patiekalai už papildomą mokestį . Gė rimai tie patys. Be vakarienė s š iuose restoranuose taip pat galite papietauti, o papusryč iauti Vidurž emio jū roje. Labai patiko meksikietiš kos, itališ kos ir Vidurž emio jū ros virtuvė s restoranai. Kebabų saloje nesame buvę , o vokiš kas restoranas nebuvo į vertintas.
Tuo „koziriai“ nesibaigė . Iš anksto susitarę galite apsilankyti 7 „Makadi Mall“ restoranuose. 5 yra patiekalai pagal "viskas į skaič iuota" sistemą , yra patiekalai už papildomą mokestį , 2 - viskas mokama. Gė rimai tik už papildomą mokestį . Buvome Golden Dragon - a la carte kinų restorane (labai patiko, tikrai aš trū s patiekalai), La Maison de Paris - a la carte prancū zų virtuvė s restorane (neblogai) ir Mafia Classic - a la carte italų virtuvė s restorane (labai patiko).
Tokios „kelionė s“ į a la carte restoranus labai paį vairino virtuvė s į spū dį.
Barai: 10 (Sport Bar už papildomą mokestį , Lobby Bar 24/7 alkoholiniai gė rimai už papildomą mokestį ). Likusi dalis yra viskas į skaič iuota. Mes nenuė jome iki galo. Mė gstamiausias baras buvo netoli paplū dimio, kur vakarais jie rengia pasirodymus. Labai š aunū s barmenai, puikus aptarnavimas. Gė riau vyną ir konservuotą alų , kokybė gera. Vyras iš bandė stipresnį alkoholį , gyrė . Didelis vietinių alkoholinių ir nealkoholinių gė rimų pasirinkimas: romas, degtinė , tekila, brendis, alus, sultys, fanta, sprite, kola. Ypač patiko tai, kad kiekvieną vakarą.2 baruose skamba gyva muzika: gitara, smuikas, vokalistai. Jie atlieka pasaulinius hitus kiekvienam skoniui, iš skyrus popsą . Publika š oka. Tai labai š aunu!! ! Didž iulis pliusas vieš buč iui!

Animacija. Mė gstu reginį po „duonos“, todė l vertinu kokybiš kus pasirodymus. Pirmosios pasirodymo dienos buvo puikios: fakyrų š ou, rytietiš ki š okiai, š okių sintezė.
Nusipirkome putų vakarė lį paplū dimyje už.10 eurų ž mogui, putos nesidomė jome, muilo buvo kambaryje))) bet su malonumu ž iū rė jome ugnies ir š viesos š ou. Tada pasikeitė animacijos komandos vadovas, viskas pasikeitė į blogą ją pusę . Nuotaikingas š ou buvo visiš kai be humoro, o akrobatai visai neatvyko, nes naujasis š efas pakeitė tvarkaraš tį . Tai, kad akrobatų pasirodymo nebus, buvo ž inoma jau tada, kai turė jo vykti pasirodymas. Liū desys (((((Iš gelbė jo muzikantai baruose.

https://www. youtube. com/watch? v=svjkQ_oF_oE&t=8s

Aptarnavimas: Visi darbuotojai dė mesingi ir mandagū s. Aptarnavimas neį kyrus ir su š ypsena. Arbatpinigių nepraš oma, o nuoš irdus ač iū . Jautė mė s kaip sveč iai. Dė koju!!!!

Pirkiniai Pervež imas į Hurgadą : Vieš butis siū lo nemokamą pervež imą į ir iš Hurgados 2 kartus per dieną . Galite vaikš č ioti kelias valandas arba apsipirkti. Jums nereikia važ iuoti taksi. Puiki premija.

Paplū dimys: yra 350 metrų , sveikam aktyviam ž mogui tai ne problema.
Yra barai, duš ai ir tualetai. Paplū dimys š varus ir didelis, jautiesi patogiai. Pakankama apsauga nuo vė jo. Lovos kokybiš kos ir š varios. Č iuž inius ir rankš luosč ius ant gulto paguldo paplū dimio darbuotojai. Yra viskas, ko reikia. Pardavė jai nė ra į kyrū s. gerai!

Jū ra: yra galimybių.

Pirmas porą dienų buvo š iek tiek audringa, The Grand Makadi 5 vieš buč io pontonas (500 metrų iki jo) buvo už darytas. Snorkeliavome prieš ais vieš butį Fort Arabesque, ten beveik visada ramu. Koralas yra maž ų salų , kurios nė ra gilios ir gerai apš viestos, rinkinys. Labai tinka pradedantiesiems: nė ra didž iulio gylio ir yra gyvų bū tybių . Labai graž i „smulkmena“ ir absoliuč iai nedrovū s drugeliai, tiesiog praš osi, kad juos padarytų ekrano ž vaigž dė mis.

https://www. youtube. com/watch? v=xPJ8-3EGoes&t=41s
https://www. youtube. com/watch? v=pF0ANmYjX6U

Mū sų vieš buč io koralas taip pat yra sala, bet daug didesnė . Ir gyvenimas yra didesnis. Be ryš kių „smulkmenų “, medž ioklė je dž iaugė si grupiniai, erš kė č iai, labai dideli arotronai, pseudobalistai ir skumbrių pulkas.
https://www. youtube. com/watch? v=pJKii77OayU
https://www. youtube. com/watch? v=Og_HujfVsyQ
https://www. youtube. com/watch? v=3DPQMK4oRWc

Kai visiš kai ramu, tai nardymo nardymo rojus. Nuė jome prie pontono ir plaukė me Sahl Hasheesh kryptimi į š iaurę ir į savo vieš buč io pusę pietuose. Barjerinis koralas, reikš mingas gylis. Netoliese yra koralų salos. Š iaurinė siena turtingesnė . Pats koralas labai graž us, tiesiog neprilygstama architektū ra ir paletė . Tokie neį prasti koralų veislių deriniai sudaro labai talentingą povandeninį vaizdą . Nenuleisk akių . Yra gyvų bū tybių : ryš ki ir graž i „smulkmena“, daug stintų ir milž iniš kų murenų , didž iulė s fleitos, grupelė s, papū gos, heilinė s, drugeliai, amfiprionai, visko neiš vardinsi. Mane labai nudž iugino vė ž lys, kuris „nuskrido“ nuo koralų dangos ir leido š alia jo plaukti. Reikia vieną kartą pamatyti.

https://www. youtube. com/watch? v=47NwZ8WHkAU&t=61s

Nuė jome į š iaurę iki Sahl Hasheesh į lankos. Nardymas nuo Premier Le Reve Hotel & Spa pontono, iš pradž ių į š iaurę (koralas pilkas, visiš kai nė ra ką pamatyti), o po to į pietus, iki Tropitel Sahl Hasheesh pontono ir dar kiek pieč iau.
Ten koralas neblogas, į domi architektū ra. Yra daug „smulkmenų “ iš gyvų bū tybių , stintų , fleitų , radome prabangią liū to ž uvelę . Jie pamatė mureną tiesiog milž iną , net než inau kiek metrų , graž uolė.

https://www. youtube. com/watch? v=76R6wfPsfj0&t=3s

Turas buvo planuotas, bet dė l ​ ​ techninių priež asč ių ž lugo. Nesijaudinkite, vieš butyje buvo ką veikti ir pamatyti. Vienos savaitė s neuž tenka.

Bendras į spū dis apie poilsį : vieš butis gali tapti vienu geriausių regione, bet kol kas ne ką gerė ja. Iš reikš mingų minusų iš skirsiu skubų generalinio kambario valymo poreikį , vidutiniš ką naują animacijos vyr. Jie taip pat pamirš o pasveikinti mane su gimtadieniu. Iš privalumų iš skirsiu neprilygstamą teritoriją , jaukų didelį kambarį , puikų aptarnavimą , š aunų vandens parką , nuostabią gyvą muziką , didž iulį restoranų ir barų pasirinkimą . Jū ra nenuvylė , bet patikė kite, turiu su kuo palyginti. Tikrai grį š iu, telaimina Dievas!

Gero poilsio, jei kils klausimų raš ykite, atsakysiu!
Лучшие бармены Лучший бар Лучший бар
аватар polinaananic
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 8.0
Tokio prabangaus vieš buč io Egipte net nesitikė ta rasti! Š is vieš butis tebū nie kaip antroji eilė , bet galima saugiai naudotis visa kaimyninio infrastruktū ra. Restoranai, barai ir tt Ir kaina pasirodė pigesnė . Netoli jū ros ir net esant tokio dydž io vieš buč iui kelios minutė s visai nebū tinos. … Dar ▾ Tokio prabangaus vieš buč io Egipte net nesitikė ta rasti! Š is vieš butis tebū nie kaip antroji eilė , bet galima saugiai naudotis visa kaimyninio infrastruktū ra. Restoranai, barai ir tt Ir kaina pasirodė pigesnė . Netoli jū ros ir net esant tokio dydž io vieš buč iui kelios minutė s visai nebū tinos. Paplū dimys praš matnus, labai ilgas, yra apiplė š tų vietų , kur reikia š lepeč ių maudytis. Rifas turi daug gerų ž uvų . Matė me stintų , murenų . Maistas vieš butyje labai į vairus, alkoholis irgi nieko. Yra net nedidelis jū ros gė rybių pasirinkimas. Keturios penkios mė sos rū š ys. Į vairios ž uvys ir labai gerai iš kepa, viskas pritaikyta europieč iams. Nacionalinių eglė s patiekalų su prieskoniais maž ai, biusto nė ra. Daug barų ir vietų pavalgyti. Taigi, manau, tikrai rasite kaž ką , kas jums patiktų . Vieš butyje yra puiki animacija ir diskotekų vakarė liai neleidž ia nuobodž iauti po pietų ar vakare. Daug sporto renginių per dieną . Be to, yra vandens parkas. Ir daug baseinų . Veikia vaikų klubas, yra animatorių klube ir suaugusių jų , kalbanč ių rusiš kai, komandoje. Apskritai yra daug rusakalbių darbuotojų . Vienintelė akimirka, kai mus iš savę s iš traukė vieš buč io gidas, kai jis į siž eidė , kad ne iš jo veš ime ekskursijas, o iš principo beveik visuose vieš buč iuose. Prieš skrydį į vieš butį radome puikią vietinę kompaniją . Jie paė mė tris viename Luxor - Dendera, taip pat yra bananų sala, plius už centą , o vienam asmeniui kainavo 60 USD, o tai yra labai pelninga. Pagal kambarį irgi, be pretenzijų , atsiskaitymo tiesos laukė daugiau nei valandą , tač iau atvykome daug anksč iau ir darbuotojai nuvyko į susitikimą ir atsiskaito anksč iau nei tikė tasi. Nors palikti lagaminus ir pasinaudoti vieš buč io paslaugomis buvo galima vos tik už sidė jus apyrankes. Vieš butis, ir mes net nesitikė jome, kad jis pasirodė daugiau nei padoraus lygio. Todė l aš tikrai puikiai sukū riau! Tikrai dar atvaž iuosime ir pasikviesime draugų ) Vieš buč io kainos kokybė !
аватар Khariton90
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 9.0
Vieš butis geras, nors gyveno ilgam. Pailsė jau su ž mona ir vaiku 2.9, . Visiems patiko. Patenkinta 100%. Rekomenduoti … Dar ▾ Vieš butis geras, nors gyveno ilgam. Pailsė jau su ž mona ir vaiku 2.9, . Visiems patiko. Patenkinta 100%.
Rekomenduoti
аватар oksana-r
 •  keliavo prieš 8 metus
Įvertinimas 8.0
Turė jome š eimos atostogas: du suaugę ir du vaikai ketverių ir vienuolikos metų . Keliauti iš oro uosto teko ilgai: tai buvo paskutinis vieš butis. Greitai į sikū rė graž iame š eimos kambaryje. Už.20 USD jie gavo kambarį netoli registratū ros. … Dar ▾ Turė jome š eimos atostogas: du suaugę ir du vaikai ketverių ir vienuolikos metų . Keliauti iš oro uosto teko ilgai: tai buvo paskutinis vieš butis. Greitai į sikū rė graž iame š eimos kambaryje. Už.20 USD jie gavo kambarį netoli registratū ros. Televizorius labai senas. Ukrainos kanalų nebuvo. Vaikai ž iū rė jo keletą animacinių filmukų . Kambarys buvo iš valytas, kaip bebū tų keista, labai gerai. Buvo siuvami drabuž iai, iš radingai puoš iami, prie vazos dedamos gė lė s net be dolerio.
Maistas.
Atvykimo dieną pagrindinis restoranas š okiravo senomis kė dė mis ir staltiesė mis. Bet padavė jai dirbo labai gerai. Maisto už tenka. Iš jū ros gė rybių visada buvo į vairių formų kalmarai, kartais krevetė s. Ž uvis, viš tiena, jautiena, patiekalai ant ugnies visada. Iš vaisių -apelsinų , greipfrutų -nuolat, taip pat granatų , gvajavos, datulių , figų , obuolių , bananų . Darž ovė s į vairiomis formomis. Man nepatiko paukš č iai ant lentynų su š viež ia duona pač iame restorane ir niekas iš darbuotojų į tai nekreipė dė mesio. Tik supakuotos sultys.
Labai skanus.
Jokio yuppie tau.
Galima nuo 5 iki 23 metų.
Daug restoranų su mokamais ir nemokamais gė rimais. 3 prie jū ros, kur galima pavalgyti. Gyrė restoraną su jū ros gė rybė mis (mokama). Fino mieste, iš kurio atsiveria neį tikė tinas vaizdas į jū rą , galite papusryč iauti.
papludimys.
Maksimali apsauga nuo vė jo. Jei vandens parkuose buvo labai vė juota ir vė su, paplū dimyje visada labai patogu. Smė lis. Netoli koralų , apsuptas plū durų . Labai š aunus rifas. Ž uvis iš plaukė beveik iki kranto. Nuo ryto iki 15-17h. galė jai mė gautis saule ir jū ra.
Apie paslaugą paplū dimyje: rankš luosč iai klojami ant č iuž inių , kasdien valomas smė lis, renkami akmenys, gė rimus pristato padavė jai.
Teritorija
Labai graž u! Daug ž alumos ir apš vietimo. Puiki architektū ra. Neį tikė tina naktį . 2 dideli vandens parkai suaugusiems ir vaikams. Daug baseinų , vienas su dirbtine banga (nors vanduo labai š altas).
Wi-Fi tik prie registratū ros (piko valandomis) ir prie kompiuterių klubo.
Animacija
Vieš butyje yra pakankamai ukrainieč ių , bet nė ra vaikų mini klubo. Tik vokieč iams. Mini diskotekų vakarienė s ir viskas. Tač iau vandens parkai yra tokie į domū s, kad vaikai dž iaugiasi. Paplū dimyje bocce, tinklinis ir kt. per dieną.
Dauguma vokieč ių , č ekų , skandinavų , lenkų ir ukrainieč ių ilsisi.
Mums viskas patiko. Ypač kainos ir kokybė s.
Labiausiai gė dinga buvo 100 USD vagystė iš mū sų paž į stamų . Paskutinę dieną pakeitė klastotė už darame seife „Sunwing Waterworld“ vieš buč io kambaryje.
Jei nelaikote pinigų seife; jei nevalgote duonos; jei jū sų nevargina blogas maistas a la carte restoranuose, o atė jote į neį tikė tiną jū rą , paplū dimį , koralai š alia kranto, normalus aptarnavimas, neį tikė tina teritorija, poilsis tarp europieč ių – tuomet č ia jums.
аватар Mey30
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 5.0
Nuvaž iavau su gera nuotaika ir iš važ iavau gerai nusiteikę s, bet savo draugams š io vieš buč io nerekomenduoč iau. Daugiau informacijos, vė liau paraš ysiu atsiliepimą . Mey30 … Dar ▾ Nuvaž iavau su gera nuotaika ir iš važ iavau gerai nusiteikę s, bet savo draugams š io vieš buč io nerekomenduoč iau. Daugiau informacijos, vė liau paraš ysiu atsiliepimą . Mey30
аватар igor11278
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 8.0
Ilgą laiką rinkausi vieš butį , nes Ukrainoje po ž inomų į vykių doleris pabrango, bet atlyginimai liko tokie patys. O biudž etas, kuris buvo nustatytas metų pradž ioje, pagal naują kursą pasirodė maž as. Taigi mes su ž mona nusprendė me: jei atsiras geras degantis turas – važ iuosime, ne – atidė sime geresniems laikams. … Dar ▾ Ilgą laiką rinkausi vieš butį , nes Ukrainoje po ž inomų į vykių doleris pabrango, bet atlyginimai liko tokie patys. O biudž etas, kuris buvo nustatytas metų pradž ioje, pagal naują kursą pasirodė maž as. Taigi mes su ž mona nusprendė me: jei atsiras geras degantis turas – važ iuosime, ne – atidė sime geresniems laikams. Pasirinkome vieš butį š eimos atostogoms, su dviem 10 ir 2 metų vaikais. Rinkomė s ilgai, nes kaip apž iū rė jome visus vieš buč ius, apetitas augo), norė jau turė ti vandens parką vaikams, ir ž alia, ir jū ra š alia. Taigi: Sunwing Waterworld man ypač patiko, bet mums labai brangus. Tač iau, kaip sakoma, mintis yra materiali. 09/27/14 d buvo galima su nuolaida pasivaž inė ti į bet kurį vieš butį , Waterwoldas mums dar buvo brangus, vieš buč iai su vandens parkais irgi š iek tiek brangū s. Ir tada nukrito Femeli. Perskaič iau apie tai – ir supratau, kad tai tas pats Watervold, tik teritorijoje atskiri pastatai, tos pač ios 5 ž vaigž dutė s, kurios kaž kodė l laikomos atskiru vieš buč iu). O kaina grivinomis pigesnė.5 tū kst. Skirtumas tas, kad Watervod ir Femeli jie dalijasi pastatu, kuriame yra registratū ra: pro vienas duris – patį vandens telkinį , kur yra vandens parkai, baseinai ir prieiga prie jū ros, o Femeli – pro prieš ingas duris. Rami rami vieta, teniso kortai, futbolo aikš telė , sporto salė , baras š alia pastatų , vaikų kambarys, vakaro restoranai, parduotuvė s. Apyrankė dovanojama lygiai tokia pati kaip ir Waterwold, tai yra, niekuo nenusiž eisi.
Taigi, atvykome, apsigyvenome 316 kambaryje (š eimos kambarys). 2 kambariai - vienas miegamasis su didele lova, telekomunikacija, seifas spintoje, antras kambarys su balkonu, su aptverta niš a su lovomis vaikams (sunkiai telpa ir suaugę s ). Vaizdas iš balkono į palmes, aikš teles ir už jų esanč ią jū rą (pvz. , laukinis paplū dimys, ž monių ten nemač iau). Visą laiką sukiojosi didelė varna, mė gau ją stebė ti. Taip pat yra televizorius. Kondicionieriai visuose kambariuose, ne nauji, bet veikė puikiai. Kambariai taip pat ne nauji, bet š varū s ir tvarkingi, didelis vonios kambarys, atskiras duš as, vonia, tualetas. Balkone yra du dideli foteliai, ir toks pat maž ytis vaikui. Vertinama))) Man labai patiko vakare sė dė ti balkone ir gerti romą ir kolą , o ryte atsiveria puikus vaizdas, palmių oš imas, malonė ). O dieną mes niekada nebuvome kambaryje! Tarp jū ros ir baseinų yra tokios minkš tos estakados gultai su tentais, kur vaiką migdydavo, patys snū duriavo. Todė l nesuprantu tų , kurie kambariuose ieš ko kuo skų stis, mums svarbiausia š vara ir tvarkinga, o pats poilsis juk ne kambaryje.
Teritorija didž iulė ir ž alia. Atskira daina – dviejų lygių sistema, eini ž emyn – visur ž aluma, vanduo, baseinai, virš us tas pats. Vandens parkas vaikams, gana didelis, suaugusiems skirtas vandens parkas, dirbtinė s bangos viename iš baseinų , pramoginis banglenč ių sportas, tingi upė , č iurlenimas, visur teka, tiltai - perė jimai....Daug darbuotojų - visi vyrai, visi laiko jie renka lapus, š urmuliuoja, bet kaž kaip nepastebimai ir netrukdo.
Pusryč iai „Waterwold“. 200 metrų nuo mū sų , per priė mimo salę , laiptais ž emyn. Pusryč ius galė site rinktis iš.3 restoranų : Saulė , saulė , jū ra, visi netoliese. Didelių skirtumų tarp jų nė ra, maisto yra iš ko rinktis, vietų visada buvo. Vaikams yra į vairių kruopų , sausų pusryč ių , atskirai prisirenki pieno kiek reikia, susmulkintos darž ovė s, salotos, vaisiai, visokios uogienė s į vienkartines dė ž utes. Apskritai jie nebuvo alkani.
Vakarieniavome restoranuose: prie pat jū ros yra italų , vokieč ių , meksikieč ių , Fino. Kai kuriuos patiekalus galima imti tiesiai iš didelių puodų , kai kuriuos galima už sisakyti. Skaniau nei pusryč iai, nes patiekalai jau į mantresni, ž uvis, mė sa, jautiena, paukš tiena. Darž ovė s vaisiai. Skanū s melionai, arbū zai niekada nebuvo. Tač iau už tai leiskitė s į Chersoną . Sultys: - yra barų ir restoranų , kur tik miltelių pavidalo, o yra tokių , kur pilamos iš dė ž uč ių , aiš ku skanesnė s, o vaikams naudingesnė s. Nedvejodami teiraukitė s iš dė ž uč ių .
Vietinis iš silieję s alus - Luksoras, ne toks jau blogas (kitaip skaitydamas atsiliepimus maniau, kad nuodai), visur š alta. Iš alkoholio - vietinis dž inas, romas, tekila, viskis, degtinė (viskas, ž inoma, į skaič iuota), vienkartiniuose puodeliuose, jei gersite bare, duos plastiko. Visa tai jie begė diš kai prekiauja)) Bet kuris iš nurodytų gė rimų kainuoja 5 USD už butelį (075 l). Ir verslas vyksta, nes rusų daug), aš tingiu neš ioti akinius puodeliuose, tai jie perka, o vakare nuneš a į kambarius, o namo draugams dovanų .
Vakarienė - galite tuose pač iuose restoranuose kaip ir pusryč iai, arba galite minė tuose italų , vokieč ių , meksikieč ių , fino, taip pat yra prancū zų , kinų Š eimos teritorijoje. Yra su jū ros gė rybė mis, bet yra mokestis. Vakarienę reikia už sisakyti iš anksto. Bet tai nesunku: pietauji vokiš kai, perž engi 5-7 metrus, o vakarienei už siregistruoji meksikietiš kai. Jei pagal susitarimą , tai tik a la card, tai yra nė ra š vediš ko stalo, o pagal meniu. Yra mokami patiekalai, meniu prieš ais juos kaina, meniu rusų kalba yra visur. Be viso to, prie baseinų visada galima už ką sti, viename iš lauko barų gaminami visokie sū rio mė sainiai, mė sainiai, blynai po vakarienė s, labai skanū s ledai. Maisto paplū dimyje nė ra, tik alus ir kokteiliai, bet su tokiu patiekalu tai nė ra bū tina, kitaip jie visai negalė tų vaikš č ioti.
Jū ra netoliese, nusileidai laiptais, ir tu esi paplū dimyje. Ryte buvo daug ž monių , nors buvo daug, jei ateini pavė luotai, gali pakloti lovas po stogu - grybelio nerasi, bet pietums iš tirpsta ir tada nebegrį ž ta, taigi viskas gerai. Jū ra – grož is, į ė jimas nuo kranto. Patartina pasiimti š lepetes, nes pradž ioje yra suakmenė jusių vietų . Daugelis koralų aptverti plū dė mis, iš pradž ių net bijojo, kad nė ra kur normaliai maudytis. Bet tada jie plaukiojo aplink š iuos koralus su kauke ir snorkeliu - grož is, ten daug spalvingų ž uvų , mač iau stintų , jei paplauki giliau. (10 metrų ž emiau matosi puikiai). Kai jie pasiekė jū rą , jie nenorė jo eiti į baseinus.
Animacija - daug nepasakosiu, atrodo, kad britai kiekvieną dieną vakarais rengia skirtingus muzikinius pasirodymus, porą kartų nuė jo, gerai dainuoja. Bet vaikai buvo taip iš sekę , kad 20 val. buvo nublokš ti miegoti, dė l tos pač ios priež asties apie naktinį gyvenimą nekalbė siu). Nors yra diskoteka, taip pat galite pasivaikš č ioti paplū dimiu promenada į kitų vieš buč ių teritoriją .
Į Hurgadą nevaž iavome, 30 minuč ių autobusu, bet ir neprireikė , o gidė nepatarė ten vykti patiems.
Paslauga: arabai yra specifinė tauta. Yra tarp jų geresnių ž monių , yra blogesnių , yra tokių , kurie neduos dolerio, netilps restorane, bet net jei jis jus aptarnavo su š ypsena ir taktiš kumu, vis tiek jo akyse skaitosi, kad jis nori dolerio)). Bet nebū kite veidmainiai, elkitė s su jais su š ypsena ir geranoriš kai ir viskas bus gerai. Netikiu, kai raš o, kad ten personalas geras, bet ten blogas. Tiesiog mač iau, kaip patys mū siš kiai savo lū kesč iais gadina savo atostogas. Toks kalakutas atė jo iš pū stas vakarienei su š eima ir sė di laukdamas, kol prie jo prieis padavė jas, kad už sisakytų alaus sau ir ž monai. O salė je ž monė s nepamatuoti. Taigi jis tada sukė lė skandalą , kad pusvalandį niekas prie jo nepriė jo, lyg jis bū tų koks VIP ž mogus))). Ir tada jis sė di piktu veidu ir blogai ilsisi, ir vieš butis, ir ž monė s...
Apskritai puikiai pailsė jome. Paskutinę dieną į pyliau kambaryje romo ir kolos, iš ė jau į balkoną toks atsipalaidavę s, jau buvo tamsu - o č ia, laš elinė -laš elė , ant peč ių , ant nugaros. Aš kalbuosi su savo ž mona. Č ia panaš u, kad lyja. Kai iš girstu per galvą – karrr, karr. Ir tai mano draugas varna nusprendė atsisveikinti, į ė jo į š viesą į kambarį , apimtas paukš č ių mė š lo. Iš pykč io norė jau pridė ti minusą vieš buč iui, bet kai pamač iau, kaip mano panelė verkš lena, nusprendž iau pridė ti pliusą . )))) Taigi 5++.
Десерт Санузел Взрослые горки Детский аквапарк


VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Makadi įlankos rifai
Įvertinimas 8.0
Egiptas, Makadi įlanka
Aktyvus poilsis, Gamta

Sunwing Family Star Hotel расположенный около 35 км к югу от Хургады в Макади Бэй. Отель открыт в 2009 году. Отель является продолжением отельного комплекса Sunwing Waterworld Makadi. Гости отеля Sunwing Family Star пользуются инфраструктурой и ресторанами Sunwing Waterworld. Отель подходит для семейного отдыха с детьми и молодежи.

Vieta Расстояние до аэропорта составляет 25 км.
Paplūdimio aprašymas Расстояние до пляжа 500 м, через Sunwing Waterworld. Пляжная полоса 1000 м. Коралловые рифы располагаются в непосредственной близости от берега, каменистый вход в море, рекомендуется специальная обувь. Есть песчаный «корридор» для захода в море, не требующий специальной обуви.
 • 3 ir toliau
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • koralinis rifas
 • pontonas ar prieplauka
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, room service, Wi-fi бесплатно в главном холле отеля Sunwing Waterworld Makadi, услуги такси (круглосуточно), аптека, сувенирный киоск, супермаркет, магазины, интернет кафе (располагаются в торговом комплексе Makadi Mall), 3 главных ресторана (интернациональная кухня, шведский стол), 6 ресторанов A la Carte, 5 ресторанов A la Carte, расположены в Makadi Mall, 6 баров (2 платно), 3 кафе, диетическое меню (по запросу, в главном ресторане), 7 бассейнов (3 бассейна с подогревом в зимний период).

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • šildomas baseinas
 • automobilių stovėjimo aikštelė
 • automobilių nuoma
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • pervežimas į/iš oro uosto
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Мини-клуб «Библиоша» для детей в возрасте от 5 до 12 лет, мини-дискотека, детские фильмы, аквапарк для детей: 9 горок.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė
 • auklė
Pramogos ir sportas 6 жестких, освещенных теннисных кортов, пляжный волейбол (бесплатно), аквааэробика (бесплатно), настольный футбол, сноркелинг, игровые приставки Рlау Station (бесплатно). Ежедневные спортивные мероприятия, игры и соревнования в Sunwing Waterworld Hotel. Аквапарк для взрослых: 5 горок, аттракцион Flow Rider, бассейн с волной, ленивая река. Аквапарк для детей: 9 горок.
 • vandens parkas ir čiuožyklos
 • stalo tenisas
 • tinklinis
 • krepšinio aikštelė
 • futbolo aikštelė
 • aerobika
 • vandens veikla
 • diskotekų klubas
 • animacija
Kambarių aprašymas

Всего в отеле 60 номеров. Отель состоит из 2 корпусов, один корпус двухэтажный, второй корпус - четырехэтажный.

Kambariuose

В номерах: Wi-fi, кондиционер, телефон, фен, сейф, ТВ, чайник, гладильные принадлежности, душ, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, халат и тапочки, мини-бар, холодильник, балкон.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • saugus
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • arbatos/kavos virimo aparatas $
 • balkonas/terasa
Adresas c/o The Grand Hotel, Red Sea, Egypt.
Telefonai: +20 65 346 31 00
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Sunwing Family Star Hotel
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает аэробикой. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно). Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.