Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Vokietija

Turistinės istorijos apie Vokietija pridėti istoriją
Hamburgas ir apylinkės
Nuotrauka iš Bergedorf Tai buvo labai neį prasta kelionė . Galima sakyti, pirmasis toks. Nors mū sų kelionė s ir toliau vyksta visu tempu, tač iau nuolatiniai skaitytojai jau aiš kiai pastebė jo didelę istorijų publikavimo pauzę .
 •  prieš 1 metų
Tranzitas Niujorkas – Amsterdamas – Berlynas – Charkovas
Š i nedidelė kelionė nebū tų tokia „jaudinanti“, jei ne dabartinė situacija. Keliavome liepos pradž ioje, kai Nyderlandai ir Vokietija dar buvo už daryti turizmui.
 •  prieš 1 metų
Šiaurės Vokietijos perlas: Riugeno sala
Prieš š eš is mė nesius mū sų š eimos planuose 2020 m. pavasariui ir vasarai buvo Č ekijos Respublika (Praha) ir dviejų savaič ių atostogos Turkijoje – mū sų mylimame Kemere, 5 ž vaigž duč ių vieš butyje „viska...
 •  prieš 3 metų
Neįtikėtinas žiemos Bavarijos grožis
Dabar mes patys, to neį tardami, leisimė s į vieną graž iausių kelionių Europoje – į Bavariją ! Prieš metus surengiau į monė s vakarė lį nuostabiame Vokietijos mieste prie Tegernsee ež ero.
 •  prieš 3 metų
Neįprasta kelionė į Berlyną
Prieš tris savaites trumpai atsisveikinome su Vokietija. Tada keliavome marš rutu Vroclavas – Drezdenas – Leipcigas ir skridome iš Berlyno oro uosto. Dabar tę siame nuo ten, kur baigė me, aš atvykau į komandiruotę į Berlyną !
 •  prieš 3 metų
Trys angarai, galintys pakeisti gyvenimą
Miunchene yra didž iausias Europoje (ir galbū t pasaulyje) technikos muziejus – Deutsches Museum, BMW muziejus ir atskira transporto salė Pinakothek der Moderne.
 •  prieš 3 metų
Naujieji metai, Europa 2020
Noriu pasidalinti su visais mū sų netikė ta ir nuostabia Naujų jų metų kelione į Vroclavą ir Vokietiją . Kelionė buvo sugalvota spontaniš kai, nes iš niekur iš krito papildomos atostogų dienos.
 •  prieš 3 metų
Savaitgalis Berlyne
Spalio viduryje su š eima lankiausi Berlyne. Tik 3 dienos, bet daug į spū dž ių . Š prė upė Brandenburgo vartai Bundestagas Aplankė me Berlyno zoologijos sodą (į ė jimas suaugusiajam 15 eurų ), okeanariumą (5 eurai).
 •  prieš 3 metų
4 dienos Berlyne: ką galite pamatyti
Aleksandras Platzas vakare Mintis grį ž ti į Berlyną ir apž velgti nepastebė tus dalykus mū sų š irdyse ir mintyse sklando dvejus metus – nuo ​ ​ tada, kai lankė mė s Berlyne kelionė s autobusu metu Amsterdam Blitz.
 •  prieš 3 metų
Savaitgalio kelionė. Berlynas – Magdeburgas – Leipcigas
2019 m. rugpjū č io 23 d. mano tuometiniame darbe buvo paskelbtas 1 valanda trumpesnis. Tai buvo labai sveikintina, nes po kelių valandų tą vakarą prasidė jo kelionė !
 •  prieš 3 metų
Rodyti daugiau »