Gegužės atostogos Pafose

2019 Spalio 12 Kelionės laikas: nuo 2019 Gegužės 01 iki 2019 Gegužės 05
Reputacija: +102
Pridėti kaip draugą
Parašyti laišką

Noriu apibū dinti geguž ė s š ventes Kipre. Kadangi geguž ę dienų nedaug, norė č iau kaž ko į domaus, neį prasto ir į simintino, kadangi jau buvau Kipre, tai su ekskursija problemų nebuvo, iš Pafoso taip pat yra daug neatrastų vietų . Iš sirinkau istorinio stiliaus vieš butį , pilį su freskomis, iš tapytomis sienomis ir senu interjeru. Vieš butis Roman 3 *, maž as, bet du pastatai ir du baseinai, vienas iš jų ant stogo. Š vediš ko stalo pusryč iai ir vakarienė s, didelis patiekalų pasirinkimas, galima labai skaniai pavalgyti tame pač iame vieš buč io restorane, kainos priimtinos, porcijos didelė s. Paplū dimys pasiekiamas pė sč iomis, bet kaž kaip neiš vaizdus, ​ ​ gali š iek tiek pavaž iuoti vietiniu autobusu ir prieš ais tave bus puikus paplū dimys, turkio spalvos jū ra ir baltas smė lis, nors vieta su gultu ir skė č iu yra mokama.


Geguž ė s pradž ioje oras jau buvo atš ilę s, deginosi saulė , jū ra dar buvo vė si, bet ž monė s jau maudė si, mė gavosi jū ros vandeniu ir saule. Kadangi laiko poilsiui maž ai, norė josi suspė ti ir iš naudoti saulė tas dienas bei kaž ką pamatyti. Todė l paė mė me maš iną su vairuotoju – gidu ir vieną dieną apvaž iavome kai kurias lankytinas vietas, ypač Afroditė s gimtinę , į spū dingą vietą , nors ir labai maž ą , č ia atvaž iuoja autobusai su turistais, kurie iš kart š oka į vandenį (pagal legenda, jei kas nors plaukia š ioje vietoje, į vyksta stebuklingi virsmas – moterims grį ž ta jaunystė ir grož is, o vyrai tampa stiprū s ir drą sū s).

Aplankė me kelis vienuolynus ir vyno daryklą , kurioje dirba tik keli ž monė s, paragavome kelių rū š ių , pasakysiu puikios kokybė s vyno, o grį ž ome į vieš butį su visu pozityvumu. Labai dž iaugiuosi, kad savaitgalį iš naudojau sveikai. nauda, ​ ​ jū ros oras, smė lis, poilsis, š iuo metu miestas kupinas ryš kių bugenvilijų ir levandų spalvų . Rekomenduoju geguž ė s š ventes Pafose.

Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą
Norėdami pridėti arba pašalinti nuotraukas į istoriją, eikite į šios istorijos albumas
Отель Романс.
Отель Романс второй корпус.
Бассейн.
Монастырь.
Место рождения Афродиты.
Отель в цветущей бугенвилли
 Море в мае.
Panašios istorijos
Komentarai (8) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
avataras