Bulgarų aistros-snukiai, arba Kaip aš praleidau 2018 metų vasarą

2019 Rugsėjo 13 Kelionės laikas: nuo 2018 Birželio 08 iki 2018 Rugsėjo 06
Reputacija: +533
Pridėti kaip draugą
Parašyti laišką

Sveiki visi, mano mieli skaitytojai, tiek nuolatiniai, tiek, tikiuosi, nauji! Atsipraš au, kad ilgai nesidž iaugiau savo iš radimais, nors, kaip matau, mano tekstai gyvena lė tai ir net be ž inios dalyvauja konkursuose))) Na, tai net gerai. Š tai kodė l praė jusių metų istorija apie tai, kaip nusprendž iau papildomai už sidirbti Bulgarijoje. Greitai pristatysiu dar porą .

Vakarienė Nesebare

„Darbas ir laisvalaikis Bulgarijoje“ – „Facebook“ aptikau skelbimą geguž ė s mė nesį , kai, kaip į prasta, kentė jau laukdamas nuobodž ios vasaros Zaporož ė je. Karš ta, jau pavargę s nuo sė dimo darbo namuose, nuo kurio skauda nugarą ir tuksta, tausojimas...Norė jau paš okti ir bė gti kur akys ž iū ri. O š tai toks patrauklus pasiū lymas!


„Dirbsite ir ilsitė s prie Juodosios jū ros, į darbinimas oficialus, už mū sų paslaugas nieko mokė ti nereikia, kelionė s iš laidas kompensuojame“ – taip man situaciją apibū dino verbuotojai. Atlyginimas nė ra labai didelis, nuo 275 iki 500 eurų per mė nesį , bet su są lyga, kad apgyvendinimas ir maitinimas darbdavio lė š omis, apskritai yra normalu.

Savaitę kentė jau ir kankino abejonė s, nes pinigų tikrai nedaug, bet nusprendž iau eiti ir nuo birž elio 9 dienos ryto trypiau Odesos gelež inkelio stotyje, laukiau kitų grupė s narių . kurie nori „praturtė ti“ Bulgarijoje. Iki 11.00 mus sekė š iek tiek sulū ž ę s mikroautobusas, pasakė , kaip elgtis pasienyje ir kiek pakelių cigareč ių galima vež tis į ES (tik 3, o vienas pakelis turi bū ti atidarytas), ir iš važ iavome. Sutikome vienas kitą pakeliui.

Visai skirtingi ž monė s, iš skirtingų pasaulių...Kaž kas norė jo už sidirbti pinigų tę sti mokslus, kaž kas - dukras vestuvė ms, kaž kas pabė go iš asmeninė s tragedijos, kaž kas norė jo iš eiti iš komforto zonos...

Tač iau kelias į liū desį neprivedė , todė l visi buvo pakilios nuotaikos. Vairuotojas, bulgaras Plamenas, kaip vė liau paaiš kė jo, taip pat mė go gerus pokš tus, todė l „sanitariš kai sustodavo“ tik prie prasč iausių tualetų Ukrainoje, Moldovoje ir Rumunijoje. Temstant jis pradė jo snigti prie vairo, todė l teko jį sulė tinti, linksminti pokalbiais ir skambiomis dainomis. Treč ią valandą nakties saugiai prispaudė me norimą taš ką ž emė lapyje, mus pasitiko ir į sikū rė me vieš buč iuose darbe.

Mes buvome atvež ti į Saulė tą krantą arba Slinchev-Bryag , populiariausią Juodosios jū ros kurortą . Labai į domi vieta!

Jei esate vakarė lių mė gė jas ir mė gstate triukš mingus vakarė lius, tuomet esate č ia!


Diskotekos, restoranai, kazino, tatuiruoč ių salonai, sekso parduotuvė s, striptizo klubai, karaokė – tokių į staigų skaič ius 100 kvadratinių metrų č ia tiesiog siaubingas. Pramogos kiekvienam skoniui, dauguma į staigų yra nemokamos, o kai kuriose diskotekose moterims siū lomi nemokami kokteiliai. Č ia diskotekose – dė mesio, merginos! ! ! ! ! - DAUG VYRŲ ! Ne taip, kaip Zaporož ė je, moč iutė s liū dnas są jū dis. Tik krū va vyrų ! Visų spalvų ir tautybių , jaunų ir nelabai, bet pasirinkimas labai didelis, ir jie aktyvū s! Jie š oka, linksminasi, o jei tu jiems nusiš ypsai, iš kart ima tausoti. Ir pila, ir sū kurys ir tt Nakties tę sinys su dž entelmenu vieš butyje - tai tik jū sų pasirinkimas. Jei pasakysi ne, niekas nepersekios.

Kovos ir ardymas č ia nepatinka, naktis pilna policijos ir ž andarų.

Pavargote nuo garsios muzikos – galite sė dė ti ant gultų prie jū ros, su kava ar kaž kuo stipresnio, nei apskritai visi ten už siima. Vienintelis dalykas, kurį jie daro, yra bė gti į parduotuvę brendž io ir viskio. Alkonautai po vieš buč ius iš sibarstę tik ryte, kai valytojos iš eina sutvarkyti vakare ir naktį susikaupusių š iukš lių . O srach gatvė se ryte yra tiesiog neį tikė tina! Kalnai butelių , pakelių , nuorū kų , broš iū rų , spalvingi linksmų dujų balionai (lengvas narkotikas, laisvai pardavinė jamas vakarais gatvė se) ir bū rys velnių ž ino ką...Bet aš tuntą ryto viskas š varu. Galite eiti maudytis, jei, ž inoma, esate turistas ir jums nereikia ryte dirbti.

„Dirbk, dirbk, dirbk ir bū si su bjauria kupra“ (A. Blokas)

Taigi tai apie darbą . Dirbau kambarine (tarnaite), 8 val. per dieną , atlyginimas - 300 eurų per mė nesį.

Darbas paprastas, bet fizinis krū vis buvo didž iulis: kasdien tekdavo stumdyti „lazdą “ (karutį ), prikrautą sunkių skalbinių , 150 kartų per dieną pasilenkti, iš plauti vonias ir tualetus 20 kambarių , iš lankstyti ir sulankstyti. sofas, tempkite vandens dulkių siurblio kibirą...Perš alti buvo labai lengva, nes koridoriuose karš tis buvo nepakeliamas, o sveč iai kambariuose į jungė kondicionierių prie +16 laipsnių . Ir taip tu, visas š lapias nuo prakaito kaip pelė , eini į š ią patalpą pro kondicionierių , eini į balkoną papurtyti peleninė s, kuri saulė je į kaista taip, kad jos liesti neį manoma. Tada eini į tvankų tualetą , vė l pro kondicionierių...Ir taip 20 kartų per dieną !

Po valymo reikė jo iš ardyti neš varius skalbinius, suraš yti, suriš ti ir pakrauti pirmame kaš teliono aukš te, o darbo dienos pabaigoje atrakinti didž iulius š iukš lių maiš us š lamš to dė ž ė je.


Buvo pertrauka pusryč iams ir pietums, galė jai 10 minuč ių pasė dė ti personalo kambaryje, bet...Nemirš tanti frazė „sargas buvo š ilta iki smarvė s“ man Bulgarijoje iš sipildė . Treniruotė s ir darbo są lygos iš karto paveikė savijautą – ryte nepakeliamai skaudė jo kojas, o rankas ir alkū nes iš traukė raudonas bė rimas. „Alergija plovikliams“ – man pasakė vaistinė je, nes eiti pas gydytoją yra neteisė ta prabanga. Tada atsirado nugaros raumenų už degimas (iš tikrų jų už siaugo kupra), š lapias už kimę s kosulys ir tekė jo alerginis snarglis, tad vaistui teko nemaž ai iš leisti.

Bet kas aš toks? Juk buvo ir teigiamų akimirkų .

„Iš mesk š iukš les – ir nemokamai“ arba „Sargininkas – turtingas ž mogus“

Bet kambarinė baigė savo darbą griež tai 16 d.

00, nes visi mano ratai (bulgarai ir turkai) skubė jo į autobusą į Burgasą , namo.

O aš , nusirengusi nekenč iamus kiemsargio drabuž ius, nuė jau į paplū dimį , prie baseino (nelegaliai patekau į svetimą vieš butį ) arba į personalo vieš butį , nusnausti iki vakarienė s. Dar bū tų galima apsipirkti (apsipirkti, beje, Bulgarijoje puiku, geriau nei Turkijos kurortiniuose miestuose), apž iū rė ti lankytinas vietas, iš gerti kavos kavinė je ir kt. Maudynė s jū roje sumaž ino nuovargį , o linksmų , nerū pestingų ž monių minios vaizdas akimirksniu prisipildė energijos. Pinigai beveik visada skambė davo kiš enė je – arbatpinigiai, ty arbatpinigiai, todė l nesunkiai galė davau sau leisti kokteilį ar spurgą .

Už.2 darbo savaites pilnai apskaič iavau kelionė s iš laidas, o plius viskas, kas lieka kambaryje po turistų iš vykimo, pasiima kambarinę , jei tai nė ra itin vertingi daiktai (vertybes atiduoda registratū roje ir paš tu iš sių stas už marš iems turistams).

Apskritai iki avanso ir pirmos algos visai neblogai gyvenau, net drabuž ius pirkau.

Nereikė jo iš laidauti plovikliams (bulgarijoje ne per pigiai): š ampū nams, duš o ž elė , dantų pasta, kremai nuo saulė s - viskas buvo arbatpinigių , o kas buvo per daug - atidaviau kolegoms iš Ukrainos, kad neiš laiduotų . Be š ampū nų , sveč iai kambariuose paliko aibę kitų dalykų : saldumynų , alaus, pieno, drabuž ių , batų , pripuč iamų č iuž inių , ž aislų ir net visai neblogų lagaminų .


Nebuvome alkani – maitinami tris kartus per dieną , kaip buvo susitarta, gyvenome gana neblogame bute. Kambaryje su manimi gyveno dar 3 merginos. Visi dirbome skirtingomis pamainomis, todė l stengė mė s vienas kitam netrukdyti miegoti. Pirmoji buvo š efė Ilona - 4 ar 6 val. , 8 val. bė gau į darbą , 9 val. važ iavo kovos draugė Nataš a, o padavė ja Vika į vieš butį , priklausomai nuo grafiko, 12.00 arba 16.00.

Virė jai dirbo 12 valandų ir beveik be poilsio dienų , absoliuč iai pragariš komis są lygomis.

Virtuvė je visą laiką buvo karš ta, grindys š lapios ir lipnios, nes daž nai už sikimš davo kanalizacija, vanduo iš kanalizacijos pakildavo iki kulkš nių .

Š efas Piteris – didž iulis vyras, visas su tatuiruotė mis, buvo apmokytas psichopatas. Jis ant visų š aukė , š meiž ė , nieko negalė jo paaiš kinti, mė tė padė klus, sriubos samč ius ir maistą , važ iavo į isterikus indaploves. Kasdien virtuvė s darbuotojai skų sdavosi jo eilinė mis nesą monė mis ir nesą monė mis, bet kur kreiptis? Net mikč iokite dė l atleidimo – Bikoletos darbuotojai, tas pats aptakus psichopatas su blogai pradurtais už pildais, tau populiariai ir niekinamai aiš kins, kad tau sumokė jo nemenką komisinį atlyginimą ir tu gali kristi į visas keturias puses, bet be pinigų.

Personalo klausimai mū sų vieš butyje apskritai buvo sprendž iami kerinč iai – Bikoletta pakeliui nedraugavo su galva.

Rugpjū č io 1 d. , pač iame sezono į karš tyje, ji iš mano aukš to atleido dvi kambarines – pensines tetas, kurios skundė si prastu valymu. O tiems, kurie liko, „Bikoletta“ sakė , kad iki sezono pabaigos visi dirbs septynias dienas per savaitę , o esant reikalui – iki 20 val.

Kitą dieną kita tarnaitė pareikalavo sumokė ti, o po dviejų dienų mū sų vyresnioji Margo paliko mus. Ir jei prieš tai kiekvienas valydavome 13 kambarių , kartą per savaitę bū davo laisvos dienos ir apskritai susitvarkydavome su darbais, tai po š io „genialaus“ personalo, trimituojanč io sargo namuose, prasidė jo tikras pragaras. Kiekvienai kambarinei buvo liepta pasiimti po 25 kambarius, reikė jo aiš kiai laikytis darbo valandų.

Aš , ž inoma, nespė jau laiku baigti darbo, turė jau iš bū ti iki 17 ir 18 val. , o vietoj dviejų maiš ų stiklinių turė jau 4 ar 5. Nesant vyresniajai nenusirengusiai pikolo – registratorei.


Besiderė dami tarpusavyje jie į bė go į kambarius prieš kambarines ir pavogė iš mū sų arbatpinigių . O ir pač ios tarnaitė s, dirbdamos dideliu greič iu, nesistengė į neš ti ypatingo grynumo – kaž kada ir apskritai higienos – turisto prieš o. Ž inoma, stengiausi gerai dirbti, bet niekas to neį vertino. Turistai pradė jo skų stis. „Godus aptarnavimas“, – sakė jie. Reikalavo dulkių siurblio, valymas ryte, nes naktį visi š vytė jo, reikalavo iš balkonų iš neš ti smė lį , o tualete juodus plaukus...Nespė jau sutvarkyti 25 kambarių per 5 valandas, na, niekaip. . Tač iau bulgarų ratai skaič ių „į krovė “ per 7 minutes! Susikoncentruokite – stenkitė s tiesiai!

Kuratorė mane kiek nuramino, liepė nesijaudinti, ir apskritai – Bicoletta už deganti, bet nepikta. Tač iau atlyginimo dieną man buvo pasakyta, kad pinigus man duos tik pasikalbė jus su direktoriumi. O likusieji darbininkai viską sumokė jo.

Stengdamasis nesinervinti, š liauž iau namo, š iek tiek pameditavau, papraš iau Aukš tų jų pajė gų apsaugos ir sė kmė s ir už migau. Net vakarieniauti nenuė jau.

Ryte buvo pokalbis su direktoriumi. Sakiau, kad bandau, bet bulgariš kos valymo sistemos „7 minutė s“ nemoku, nemoku tokių triukų . Mano atlyginimas buvo sumokė tas. O per pietus suž inojau nuostabią naujieną – susituokusi pora, Lioš a ir Marina, naktį pabė go. Marina dirbo naktine kambarine, o Lioš a – meistru virtuvė je. Iš pradž ių pora susikivirč ijo su valdž ia dė l buto – jie buvo apgyvendinti viename kambaryje su dviem bulgarais berniukais. Bulgarai rū kė tualete, iš dykę ir sių sdavo jiems piktus juokelius.

Lioš a bijojo palikti ž moną vieną su jais. Maž i vyrai turi omenyje, tikrai! Jis nuolat reikalavo, kad Bicoletta bū tų perkelta, bet ji ne itin reagavo.

Apskritai, gavusi atlyginimą , skandalingoji š eimyna iš skubė jo į Ukrainą , palikusi raš telį , kad jų neieš kotų , o pinigus už tas 2 savaites dirbo, tegul padeda valdž iai į reikiamą vietą .

Virtuvė je taip pat pasiekė didž iausią indų plovimo konfliktą . Petras spė jo arba iš sigando, kad indų plovė jos jį kur nors toli iš siuntė ir neina į darbą . Vietoj indaplovių prie kriauklė s buvo vieš buč io vadovas ir jo graž uolė ž mona su supermanikiū ru. Likau atvirai patenkinta situacija, kurią akcentavau ir iš sakiau. Š tai ko jums reikia, asiliukai! Ir ypatinga pagarba Marinai ir Lioš ai, didvyriš kiems ž monė ms! Kitą dieną buvau perkeltas į salę . Ir iš kart viskas buvo gerai.

Darbo buvo daug maž iau, buvo galimybė pabendrauti su kolegomis, suvalgyti Nataš os neiginį už kandinė je ir iš gerti fantazijų , o prieš pietus galė jai net pusvalandį pamiegoti sargyboje, su Sofi susilaukė me gerbė jo.


Kolegos-bulgarai su manimi elgė si gerai, psichiš kai, personalas, nors ir prisimerkę s, bet nebetrukdė , tad kadencijos pabaigoje atvykau be ekscesų . Taip, padariau, nes tai tikrai buvo kaip vasaros koncentracijos stovykla. Darbas be poilsio. Tač iau buvo ir daug teigiamų akimirkų .

Visą vasarą praleidau jū roje, maudydamasis beveik kiekvieną dieną . Ir buvo ž monių . Ž MONĖ S! Normalū s ž monė s, daugelis ž monių turė jo kokių nors į vykių ! Ryš kus kontrastas tuš č iam Zaporož e, kur mė lynosios makakos ž ū tis zoologijos sode buvo į spū dingiausias vasaros į vykis, neskaitant avarijos ir prekybos centro statybų Jalanskio parke.

Tikrai visuotinė tragedija! Su merginomis riaumojome isteriš kai, ypač dė l velionė s portreto nuotraukos ž vakių ir laidojimo saldainių fone.

Susiradau naujų draugų , viena kovos draugė Nataš a to verta!

Kartu eidavome į paplū dimį , valgydavome picą , gė rė me vyną ir „angį “, patrumpinome sijonus ir š ortus, kirpome aptemptus kaklus ant marš kinė lių , ė jome į Š v. Vlasą į baž nyč ią š vę sto vandens, kai tapo neį manoma, kartu bė gome toliau nuo erzinanč ių vandenų . , iš anksto nemokamai važ inė ja ant gultų

Ir „graž iausias vyras Bulgarijoje, apie kurį ž ino kiekviena saulė to kranto musė “ – Cvetanas! Tai labai malonus ž mogus ir tikras draugas, dirbo registratū roje, padė davo sunkiais atvejais veiksmais ir patarimais, apskritai palaikė morališ kai. Kartu nuė jome į paplū dimį ir vandens parką (50% nuolaida, jo pastangos), juokavome apie vakarienę , o aš jį iš mokiau negerų rusiš kų ž odž ių.

Tada jis garsiai prabilo registratū roje: „Kaip gerai aš š iandien nusiš neku! ».

Ten mes visi numetė me svorio! Taigi, ponios, norite numesti svorio – niekam neklauskite, kaip. Tiesiog iš vykite sezonui padirbė ti į Bulgariją ir bū site laimingos bei lieknos figū ros. Na, iš iš vaizdos minus maž iausiai 10 metų .

Automatiškai išversta iš ukrainiečių kalbos. Žiūrėti originalą
Norėdami pridėti arba pašalinti nuotraukas į istoriją, eikite į šios istorijos albumas
Ужин в Нессебре
Ночные соблазны Санни бич))
Море - это хорошо))
Аквапарк Асtion! Горка
Komentarai (10) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
avataras