Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Belgija

Turistinės istorijos apie Belgija pridėti istoriją
Sena svajonė išsipildė!
Esame turistai, turintys didelę kelionių savarankiš kai – automobiliu, lė ktuvu, traukiniu, apskritai, į vairiais bū dais, ir daug kur buvome, bet svajonė apie BRUGES AND GENT vis tiek neiš sipildė .
 •  prieš 4 metų
Nuostabi Briugė
Patogumas, grož is, š vara, PASAKA. Labai rekomenduojama Senamiestis
 •  prieš 6 metus
Paskutiniai Beniliukso spinduliai: Briuselis ir Liuksemburgas (tęsinys).
Perfrazuojant Leonidą Gaidų jo garsiojoje komedijoje, mano į spū dis apie Briuselį yra „Briuselis – kontrastų miestas“. Viena vertus, tai Europos ir Belgijos Karalystė s administracinė sostinė , kurioje yra Europos Parlamentas, t.
 •  prieš 6 metus
Belgija. Architektūros ir šokolado šedevrai – alaus malonumas!
Belgija – alaus ir š okolado gurmanų rojus! Kaž kaip susiklostė taip, kad Belgija nė ra labai populiari tarp turistų , skirtingai nei Prancū zija ar Nyderlandai.
 •  prieš 6 metus
Kelionė po Vakarų Europą 2017. Belgija
Belgija 1 dalis. Lenkija ir Nyderlandai 2 dalis. Paryž ius 3 dalis. Belgija Š ią kelionė s dalį pavadinome „Beer Tour“. Vis dė lto belgiš kas alus yra kietas.
 •  prieš 7 metus
Gento dienos
Gentas yra vienas graž iausių ir į domiausių Belgijos miestų . Daž nai lyginama su kur kas populiaresne Briugė : architektū ra labai panaš i, vė l kanalai, valtys, dvirač iai, malonū s ž monė s.
 •  prieš 8 metus
Vis dar yra neįprastų miestų!
Ilgai galvojau, ar apibū dinti š ias neį prastas vietas? Ypač tada nė ra apie ką raš yti, iš skyrus didž iulį malonumą , pasiekiantį visiš ką stuporą .
 •  prieš 10 metus
Rodyti daugiau »