Kalėdinės atostogos, arba Kaip merginos dainavo giesmes

2022 Sausio 17 Kelionės laikas: nuo 2022 Sausio 06 iki 2022 Sausio 09
Reputacija: +4756
Pridėti kaip draugą
Parašyti laišką

Artė jo Kalė dų atostogos. Labai viliojo pakvė puoti gaiviu ž iemos Karpatų oru, pasikrauti energijos, pasisemti jė gų ir ž valumo. Lietus ir tamsa už lango kurstė ir skatino...Svajonė s persikė lė į Lvovą – miestą , kuris į simyli iš pirmo ž vilgsnio, sukuria romantiš ką nuotaiką ir patraukia ž avesiu bei rafinuotumu.

Bet atstumas iki svajonių kraš to siekia net 800 km. O jei norite patekti į rytinę kalė dinę Liū to miesto pasaką , Š ventą jį vakarą teks praleisti kelyje arba valandų valandas keliauti automobiliu. Kadangi Kulibinykh mū sų komandoje nebuvo, pasirinkome pirmą jį variantą ir jį sulauž ė me sausio 6-osios vakare. Niekas negali sustabdyti moters ryž to, jei ji kaž kuo labai puikuojasi. Mes norė jome. Taip, ir š vę sti kaž kaip reikė tų , su esminiais atributais - kutia, skanė stais ir net karš tu karš tu vynu.

>


Nesvarbu, kad degalinė se dengė me š ventinį stalą , svarbiausia, kad norė jome, norė jome, norė jome, todė l į miestą iš vykome su kavos skoniu, senovė s mistika ir romantikos nuojauta.

Valanda prabė go nepastebimai, o septintą ryto Kalė dų dieną atsidū rė me pasakoje. Ryto valanda prisidė jo prie to, kad nebuvo minios ir š urmulio, todė l galė site pasivaikš č ioti centrinė mis gatvė mis ir pasigrož ė ti populiaria turgaus aikš te.

Vietos fotosesijai pritraukė laisvos vietos, o ryš kū s raš tai nepraleido. Todė l fotografavimas už truko.

Bet Kalė dos!

Tad į š ventinę apeigą patekti bū tina. Nuvykome į Dominikonų katedrą , kuri laikoma viena geriausių parapijų mieste. Lauke nė ra daug ž monių...

...bet paž velgę ​ ​ į vidų supratome, kad klausysimė s tarnybos prie durų kitoje pusė je. Ten patekti buvo neį manoma dė l Katedros pilnatvė s, kaip sakoma. Tai ką darai? Nufotografuojame virš utinę š ventyklos pusę .

Viena ponia iš mū sų gimimo scenos pasakė , kad kol neparagaus vyš nių likerio, ji niekur nedings.

Bet...iš kaboje buvo raš oma, kad pils tik nuo 10 valandos, tai nuė jome gerti kavos. Pirmiausia einame į muziejų...

...kur jums sakoma, kad kava auga ne plantacijose, o Lvovo pož emiuose.

Na, ž inoma, kas bū tų suabejoję s. Tač iau iš tikrų jų jis iš gaunamas Lvovo kasyklose. Neragauti kavos iš gilių kasyklų yra judė jimas, todė l „į sipilsiu kavos puodelį “.

Kaž kam atsibodo spė lioti apie kavos tirš č ius, todė l palietė me ir Kalė dų magiją . Apskritai pagal į vertinimą Lvovas už ima pirmą vietą tarp mano kavos pasirinkimų . Č ia auginama kava, giedamos liaupsė s ir kuriamos odė s. Visur yra daug kavinių , labai maž ytė s, kur už apš iurusių durų pamatysi tikrą š ou ir iš bandysi deginamą ar lituotą kavą...

...pompastiš kesniems. Pavyzdž iui, š ioje kavinė je galite paragauti brangiausios kavos Luwak.

Než inau, kas pirmasis iš maž o gyvū nė lio ekskrementų iš virė kavą , bet kaž kodė l š i veislė laikoma rafinuotojiausia pasaulyje.

Yra net kavinių -muziejų :


Ir š okolado plytelė s, kurios yra mano silpnybė . Negaliu praleisti tokių skanė stų . O kas gali bū ti geriausia dovana iš Lvovo nei kava ir š okoladas?

Tač iau kavos euforija patiko ne visiems, ir mes vė l nuė jome į „Girtą vyš nią “ atsigerti. Jau yra didelė eilė , bet aptarnaujama greitai. Dozė s svyruoja nuo 150 iki 300 gramų , mes vartojome 225, kad iš laikytume „aukso vidurio“ taisyklę .

Po truputį atsirado dainelių . Kokių personaž ų mes tiesiog nesutikome. Vyko visas š ou su dainomis, pokš tais ir š okiais.

Net pats miesto meras dainavo giesmes, pasakodamas viduramž ių Lvovo istoriją , nuolat kartodamas, kad š ios rankos nieko nepavogė .

Tada jis ir Mozė iš siaiš kino, kas labiau kaltas ir kas kur turė tų prekiauti.

Prie baž nyč ios giedojo pats elgetų baronas, kuris paslapč ia pasakojo, kaip Lvove papraš ius gauti licenciją . Jis netgi pasiū lė iš mokyti juos savo amato ir pasiū lė , kaip tapti milijonieriumi nemokant mokesč ių .

Ir tada jis nuvedė mus pas visų Lvovo elgetų globė ją – menininką Nikiforą Drovnyaką . Menininkas buvo labai neturtingas, tač iau visų savo paveikslų nepardavė , o padovanojo. Jis iki š iol laikomas naiviu ukrainieč ių tapybos genijumi.

Padovanoję s mums vietinį vienuolį , kuris visiems padovanojo atlaidus.

Trumpai tariant, š i giesmė , giesmė , giesmė greitai iš tuš tino mū sų kiš enes ir supratome, kad dar pora susitikimų su ne visai blaiviais batais, ir liksime alkani. Č ia ir vė l mū sų ponia paskelbė naują ultimatumą , kad bū tinai pietaukime viduramž ių restorane „Š onkauliai po arsenalu“, kad paragautume skanių š onkauliukų . Kita aikč iojo, kad bū tinai nori suvalgyti pusė s metro deš ros Ukrainos sukilė lių armijos restorane „Kryivka“. Kita bandė mus tempti prie Ž ibalo lempos, jai tereikė jo š iandien pasiklausyti pasakojimo apie ž ibalo iš radimą . Kai iš girdau "Ar galime eiti į kavinę " Po auksine rož e "?


nes nė ra kainų ir lankytojai gali derė tis, tad galime š iek tiek sutaupyti“, – supratau, kad reikia greitai kaž ką nusprę sti, kol bus gauta naujų pasiū lymų . Ė jome maž iausio pasiprieš inimo keliu, rinkdamiesi instituciją , kuri buvo arč iau mū sų.

Paaiš kė jo, kad tai viduramž ių restoranas „Š onkauliai po arsenalu“.

Ryte fotosesijoje niekas nebuvo. Tač iau atidarymo metu eilė buvo už dviejų š imtų metrų . Bet jis judė jo pakankamai greitai, o š tai viduramž iai, kai apetitą keliantys š onkauliukai bus tepami ant keptuvė s.

Pirmiausia padavė jas nupieš i jums į sivaizduojamą lė kš tę ir š akutę , tada ant jū sų nupieš ia popieriaus lapą su grafiniais kraš teliais ir priima už sakymą .

Daž niausiai už sisakydavome ant grotelių keptus š onkauliukus (porcijos kaina – 190 grivinų ) ir vietinio midaus, dar kaž kokių darž ovių , kaž kas už sisakydavo alaus. Š onkauliukai atrodė visai apetitiš kai, padavė jas, vardu Romchyk, taip stipriai mojavo kirviu, kapodamas tuos š onkaulius, kad jau nerimauju, ar jis netyč ia mums neį pjaus š onkaulių.

Bet tai buvo virtuoziš kas profesionalų darbas ir prieš mus buvo skanus viduramž ių valgis.

Galiu pasakyti, kad labai skanu! Tad rekomenduoju tiems, kurie dar neragavo š io skanė sto Lvove, bū tinai pasinaudoti proga ir apsilankyti „Š onkauliai arsenale“.

Kaljano mė gė jams yra neį prastas baras „Hot Bowl“. Jis yra Ruska gatvė je tarp Lvovo kranto ir Vilko.

Ten patekti nė ra lengva.

Pirma, eikite į koridorių , o tada vykdykite instrukcijas, dalyvaudami už duotyje, suraskite tai, ko jums reikia. Bet aš nesu toks kaljano gerbė jas, todė l ignoravau š į už duotį .

Dar į mantresniems gastronominė s egzotikos mė gė jams rekomenduoju kavinę „Mazoh“, esanč ią Serbijos gatvė je. Tai bene skandalingiausias restoranas Lvove. Prie durų buvo lazda, tikriausiai prieš į einant reikia tinkamai pamuš ti tą kabliuką arba save ar savo partnerį . Š is ritualas man visai nepatiko. Nedrį some eiti į kavinę , sako, kad padavė jas, prieš priimdamas už sakymą , tau plaka botagu.

Ir pats von Sacheris-Masochas susitinka su sadomazochizmo ž inovais. Š is paminklas turi savo nuostabą.

Jei į lipsite į jo kiš enę , pajusite jo vyriš ką orumą .


Bet man labiau patinka konditerijos gaminiai, kur galima paragauti tikros Lvovo aikš tė s. Lieknus ž mones pavogti lengviau, todė l valgykite desertus ir bū kite saugū s.

Putų mė gė jai gali paragauti skanaus gė rimo č ia:

Yra net „Alaus teatras“:

Trumpai tariant, š is karš tas Galisijos alchemijos iš tvirkimas Lvove yra visur:

Be jokios abejonė s, per vieną dieną visko aplankyti neį manoma. Ir vis tiek noriu pamatyti kuo daugiau Lvovo architektū ros paminklų . Š iuo tikslu keliaujame turistiniu traukiniu.

Sė dame į tokį graž ų traukinį , kuriame yra garso gidas, ir leidž iamė s į kelionę .

Labai į domi istorija per senovė s prizmę , tai yra, palietė me ir Lvovo istoriją .

Kelionė s pabaigoje traukinys sustoja centre ir einame pasigrož ė ti kalė diniu turgumi.

Tie, kurie nevaikš č iojo į maitinimo į staigas paš ė lusiose eilė se, mugė je gali paragauti kalė dinių skanė stų , juolab kad viskas atrodo gana apetitiš kai.

Reikė tų paž ymė ti, kad Lvove kaukė s rež imas beveik veikia:

Galite net stač ia galva pasinerti į viduramž ius, sė sdami į vež imą , ir du balti arkliai nuves jus į tolimą ž iemos slė nį...

Bet mano draugas norė jo leistis į ekskursiją po operos teatrą . Į tikinti, kad š iandien Kalė dos, jos nepavyko, o per š ventes rengti ekskursijas – absurdas. Taigi nuė jome į vietinę „Didž ią ją operą “. Ž inoma, durys buvo už darytos, tad tik teatro fasado paveikslas.

Valanda prabė go nepastebimai. Buvo vakaras. Turė jau eiti į vieš butį.

Tač iau vakaro š viesoje Lvovas buvo dar paslaptingesnis:

Pasigrož ė ję vakarė janč iu Liū to miestu, iš vykome nakvoti į vieš butį .

Kalė dų atostogos arba kaip merginos dainavo (tę sinys, tai pabaiga)>> > < /a>

Norėdami pridėti arba pašalinti nuotraukas į istoriją, eikite į šios istorijos albumas
Panašios istorijos
Komentarai (30) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
avataras