Trys dienos Kvasuose

2021 Vasario 10 Kelionės laikas: nuo 2020 Rugsėjo 24 iki 2020 Rugsėjo 26
Reputacija: +375.5
Pridėti kaip draugą
Parašyti laišką

Į domi ir į vairi vieta, kurioje rasite viską , ko reikia aktyviam poilsiui. Buvo nuo rugsė jo 24 iki 26 d. Į Kvasą atvykome traukiniu į Rachivą . Š iek tiek pasivaikš č iojome po miestą , nuė jome į vietinį turgų , š iek tiek nusipirkome. Prie turgaus sė dome į pravaž iuojantį mikroautobusą ir po 20 minuč ių jau buvome Kvasy centre. Jie gyveno privač iame sektoriuje, name „Kambarių nuoma“. Naujas, modernus namas, kuriame š ilta, š varu, jauku ir patogu. Namas yra kaimo centre. Š eimininkė s vardas Lesya. Š alia namo yra parduotuvė s, kepykla, restoranas ir alaus darykla.

Pirmą dieną praleidome ragaudami. Pirmoji baliaus vieta – vietinė kepykla. Paragavę karš tos duonos ir iš gė rę kavos, iš ė jome pasivaikš č ioti po kaimą...Po 5 minuč ių patekome į vietinę alaus daryklą .

TsIPA alaus darykla. Puikus ir į vairus alus (apie 40 rū š ių , 20 iš jų bandž iau).


Iš už kandž ių prie alaus norė č iau paminė ti rū kytas sraiges - super skanu...Bendrai 3 in 1: aukš tas aptarnavimas, kokybiš kas alus ir aukš ta kaina (aiš ku, ne vietiniams... ).

Kaimo pradž ioje radome marš ruto rodyklę su pagrindiniais mū sų kelionė s tikslais. Deš inė je per tiltą yra sū rio gamykla. Taip pat yra restoranas-picerija, o š alia jų - mineralinis š altinis, skanus vanduo. Nusprendė me ten papietauti. Sū rių ir avienos sriubos prisirinko į vairių : sū ris vidutiniš kas, bet sriuba skani.

Vakarieniavome restorane „Gagarin and Bokorash“ – solidi į staiga! ! ! ! ! Bograch pasirodė labai skanus...Iš bandė me ir sraiges kreminiame padaž e - į domus skonis. Ir, ž inoma, virtas aš tuonkojis (rū kytas upė takis) - skonis dieviš kas...Iš bandė me 7 alkoholinių gė rimų rinkinį - kiekvieno skonio mė gė jui. Į staiga puiki, tik są skaitą reikia patikrinti, kelis kartus bandė me apgauti...

Antra diena : ž ygis į Bliznicos kalną , marš rutas 27 km.

Graž ū s vaizdai ir vienatvė su gamta garantuoti! ! ! ! ! Ž aliuoju marš rutu (pradž ia 7.00) pakilome iki Staros (10.30), tada per keterą į Blyznicos papė dę (12.30) ir po valandos kopimo buvome virš uje (13.30). Iš vienos pusė s atsiveria vaizdas į Dragobratą ir Velyka Blyznica miestelį , o iš kitos - Petros ir Hoverlos miestelio vaizdas - Į SPŪ DINGAS! ! ! ! ! Kalnas mums atsivė rė.20 minuč ių , o tada virš ū nė s pradė jo slė ptis debesyse. Pusvalandį pailsė ję pradė jome leistis raudona trasa ir 18.00 vė l buvome Kvasuose. Na, o kita pusė...Nemalonu, bet SVARBU - Velyka Blyznica už daryta keliauti per maš iną , kuri į krito į bedugnę (nulė kė.300 m ž emyn)...Vietomis pavojinga - labai status ir slidus + praraja ...>

Ir dar viena tragiš ka vieta: 600 metrų nuo virš aus stovi memorialinė lenta 4 ž uvusiems Koralovo grupei (ukrainietiš kas Djatlovo grupė s analogas).

Tik aukų maž iau, o aplinkybė s visai kitos.


Iš to, ką suž inojome apie tragediją : pagrindinis sutapimas, lė mę s tragediją – vė lyvas marš rutas, buvo š altis. Kai stipriai snigo, pablogė jo matomumas, o kylant virš aus nesimato, sunku plaukioti, nei krū mų , nei medž ių , o kalnų su pavadinimu "Dvynys" ten net 3. Kai berniukai pradė jo ieš koti trobelė s prieglaudai, grupė prarado orientaciją ir iš siskyrė , sutemo...Dė l to tie, kurie ė jo virš ū nė s link - už ė mė kalną , o kitiems 5 pasisekė labiau, jie iš gyveno.

Noriu daugiau papasakoti apie vandenį...Dė l sausros vasaros ž aliojoje trasoje š altinių nesutikome. Ir tik nusileidus raudoną ja trasa, pasiekus miš ko pakraš tį , kuriame į sikū rusi ferma, buvo š altinis su vandeniu.

Treč ia diena: ž ygis į Š eš ulo kalną , marš ruto ilgis 29 km.

Marš rutas pakeliui į Petros ir Hoverla yra labai vaizdingas, graž us ir į domus. Pradž ia 7.30 val.

Aplink paukš tį , gė lių , vandens randama visame marš rute. Priė jome Š umneskos pievą (12.00 val. ) ir pasukome į deš inę . Š eš uloje yra takas tarp krū mų ir š akų . Pavaž iavę.800 m pasiekė me virš ū nę , nuo kurios atsiveria visas Juodkalnijos kalnagū bris, kuriuo pasidž iaugti galė jome tik kopdami, nes virš uje laukė staigmena...Kopimas į kalną truko 30 minuč ių . Praė jome per krū mus, pradė jo lyti. O iš lipę iš jų pamatė me „kietą “ vaizdą – į mus verž iasi ciklonas su lietaus siena. Per minutę palaidojome visus į taisus, apsivilkome lietpalč ius ir pradė jome jausti visą gamtos galią...

Prasidė jo smarkus lietus, pasidarė labai š alta. Temperatū ra nukrito nuo +15 iki +3.

Teko pritū pti, pasislė pus lietpaltyje dė l smailaus lietaus, kuris už krito ant kelnių , o vanduo subė go į sportbač ius...Jausmas nemalonus...Dė l to į strigome ant kalno 25 minuč ių...

Emocijos, ž inoma, neapsakomos: sė di danguje, nori nusileisti į š ventą ž emę , o gamta neleidž ia...Č ia jautė mė s, kai nematome ribož enklių , matomumas ne didesnis nei 3 m. Č ia mums reikė jo batų ir kumš tinių pirš tinių , paimtų tik tuo atveju. Gerai, kad dž emperio apač ioje yra stovyklavietė , kurioje galima pasislė pti. Ten persirengė me, už kandome ir pradė jome leistis. Nuo tilto iki sū rio gamyklos Kvase nusileidome per 3 valandas ir 30 minuč ių . Vė l smarkiai lijo, o tada naktį iš krito pirmasis sniegas...

Mū sų nuotykiai buvo visiš kai sė kmingi: vieną dieną galė jome degintis saulė je, o kitą suš alome – tai kalnai...Graž ių atostogų ! ! !

Automatiškai išversta iš ukrainiečių kalbos. Žiūrėti originalą
Norėdami pridėti arba pašalinti nuotraukas į istoriją, eikite į šios istorijos albumas
До и после дождя (г.Шешул.)
Panašios istorijos
Komentarai (8) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
avataras