Tai geriausia, ką mačiau saulėtoje ir nuoširdžiai savo mylimoje Turkijoje

Parašyta: 18 sausio 2021
Kelionės laikas: 3 — 16 sausio 2021
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Atpalaiduojančioms atostogoms; Verslo kelionėms; Šeimoms su vaikais
Viešbučio įvertinimas:
10.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 10.0
Aptarnavimas: 10.0
Grynumas: 10.0
Mityba: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Tai ne pirmas kartas Turkijoje. Tik 2019-2020 m lankė si š ioje nuostabioje š alyje daugiau nei 15 kartų . Ir aš puikiai ž inau į vairią.5* vieš buč ių kokybę . Bet Barutas Hemera yra akrobatikas! Tai tikras, storas penketukas su didž iuliu są ž iningu pliusu. . .
Ilsė jomė s č ia su vyru nuo 2021 m. sausio 3 d. iki 16 d. Vieš butis graž us, labai kokybiš kas aptarnavimo lygis, nepaisant nedidelė s teritorijos viskas graž u ir kompaktiš ka, labai draugiš kas personalas, labai skanus, kokybiš kas ir į vairus maistas, didž iulis kiekis vaisių ir nuostabi promenada palei jū rą .
Nuoš irdž iausio pagyrimo nusipelno ž avios merginos – są skaitų vadybininkė s – Gulya ir Alena. Tokio dė mesio ir rū pesč io aš (tegu atleidž ia kitų vieš buč ių savininkai) niekur kitur nemač iau. Tai aukš č iausio lygio specialistai, nusipelnę aukš č iausio laiptelio ant pjedestalo vieš buč ių versle. Nuostabi barininkė Elma, maž ytė miniatiū rinė mergytė , draugiš ka visiems sveč iams, besiš ypsanti Nykš tutė ir labai atsakinga už savo darbą . Taip pat mergina Selma, jos kolegė , visada pasitiks su š ypsena ir supratingumu. . . Man labai gė da, kad prisiminiau keletą vieš buč io darbuotojų pavardž ių...Bet, praš au, atleiskite, VISKAS, absoliuč iai visi, be iš imties , nusipelno pagyrimo. Ž emas nusilenkimas jums už jū sų darbą , rū pestį ir dė mesį jū sų sveč iams.

Puikū s restoranai ir kavinė s, barai turi puikų gė rimų pasirinkimą , gero poilsio atmosferą . Kambarių aptarnavimas taip pat yra aukš č iausios klasė s! Ir pirmą kartą susidū riau su apyrankių trū kumu, t. y. vadybininkai registratū roje visus sveč ius paž į sta ne tik iš veido, bet ir vardais. Tai daug verta ir daug ką pasako – dirba tikra profesionalų komanda, kurios š ū kis yra „viskas klientui“. Esame dė kingi Barutui Hemerai už nuostabias dienas, praleistas š iame rojuje. Aš ir Mustafa esame tavo amž inai. Mes iš liksime iš tikimiausi ir iš tikimiausi jū sų draugai. Labai noriu tikė ti, kad tai abipusė...
Ir dar vienas dalykas – mes BŪ TINAI sugrį š ime pas Jus vė l ir vė l po Jū sų š iltu ir tokiu patikimu sparnu. Barut! MES MYLIME jus, atsiminkite ir laukiame susitikimo! ! ! Vaikinai, jū s esate puikū s! Taip ir toliau! ! !
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą