Vincci Nozha Beach & Spa 4*– Atsiliepimai

15
Įvertinimas 6.710
pagrįstas
15 apžvalgų
№23 viešbučio reitinge Hamametas
7.2 Skaičius
6.6 Aptarnavimas
7.1 Grynumas
7.3 Mityba
7.4 Infrastruktūra
Viešbutis yra 6 km nuo Hamameto centro. Viešbutis buvo atidarytas 2009 m. Viešbutis tinkamas šeimos atostogoms, romantiškoms kelionėms ar poilsiui su draugais.Daugiau →
аватар unonka-com
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 2.0
Nesuprantu ž monių , kurie raš o teigiamus atsiliepimus apie magnetuką iš vieš buč io (juk aš tokiais atsiliepimais pasitikė jau ir apsigyvenau š iame vieš butyje. Apkeliavus pusę pasaulio galiu drą siai teigti. . . tai pats blogiausias vieš butis buvo! 1) mano kambaryje gyveno nuostabus pusė s pirš to dydž io tarakonas) pavadinau jį Valeriku) beje, kiti vieš buč io sveč iai taip pat turė jo tarakonų ! 2) nesiskaitykite, kad per atostogas valgysite jū ros gė rybes) maksimumas yra ž uvis su kvapu ir ž vyneliais (turbū t jos iš principo nevalo) Milž iniš kos eilė s prie bet kokio maisto ir gė rimų . … Dar ▾ Nesuprantu ž monių , kurie raš o teigiamus atsiliepimus apie magnetuką iš vieš buč io (juk aš tokiais atsiliepimais pasitikė jau ir apsigyvenau š iame vieš butyje. Apkeliavus pusę pasaulio galiu drą siai teigti. . . tai pats blogiausias vieš butis buvo!
1) mano kambaryje gyveno nuostabus pusė s pirš to dydž io tarakonas) pavadinau jį Valeriku) beje, kiti vieš buč io sveč iai taip pat turė jo tarakonų !
2) nesiskaitykite, kad per atostogas valgysite jū ros gė rybes) maksimumas yra ž uvis su kvapu ir ž vyneliais (turbū t jos iš principo nevalo) Milž iniš kos eilė s prie bet kokio maisto ir gė rimų . Visas personalas neš variais drabuž iais, indai neš varū s. Taurė s bare iš plaunamos (be ploviklio) ir pilami gė rimai
3) jei norite jaustis kaip treč ios klasė s . . tai vieš butis kaip tik jums! Jei tu is europos, tai tave iš pils ir pamaitins nelaukiant eilė je. . jei tu rusakalbis tai stovė k ir kantriai lauk kol ponai bus aptarnaujami!
4) kambarių valymas kiekvieną dieną . Apie valymo kokybę galite sprę sti nuotraukoje. Absoliuč iai viskas kambariuose buvo nuž udyta! Š lykš tu nusiprausti. .
5) nė ra ž aidimų aikš telių vaikams. Vaikų miegojimas taip pat neį manomas! Pietų metu ir iki 24 val. skamba muzika. Ir tai buvo mano paskutinis laš as! Pietū s bare iki 15 val. Natū ralu, kad dieną vaikai negalė jo už migti dė l muzikos, o pamaitinti vaikų ateidavome prieš už darymą . Kai atvykome buvo 14:50 buvo likę makaronų . . papraš ė me duoti lė kš tę , kad galė tume paimti, ko gavome kategoriš ką atsisakymą! ! ! Nesuprantu ar makaronai dar stovi kodel negalim paimti, dar spejom!!! ! Kreipems i registratura, jis gū ž telė jo peč iais!
6) Gė rimai bare. Vietinis alus vienos klasė s, dž inas, viskis, vynas (baisus). Nė ra sulč ių . . yra cheminiai milteliai UPI)
Seifas mokamas, doleris per dieną . Kambaryje nė ra mini baro ar virdulio.
Norė dami gulė ti ant gulto paplū dimyje ar prie baseino, turite skolintis 7 val....jei vė luosite, tai jū sų problema. Skė č ių labai maž ai (net 7 val. atsisė sti po skė č iu yra prabanga) gultai ir stalai neš varū s!
Wifi tik vestibiulio bare.
Даже дверь с многолетней грязью!!! Уровень пыль запредельная! Я не аллергик, но ночью душил кашель Ржавая сантехника Мой таракан) Валерий))))
аватар Kira6655
 •  keliavo prieš 8 metus
Įvertinimas 10.0
Visų pirma, maistas! ) Vieš buč io teritorijoje yra keletas restoranų kiekvienam skoniui, keletas barų , į skaitant esanč ius prie baseino. Teritorija labai graž i, sutvarkyta. Netoli paplū dimio, paplū dimys š varus, vanduo mė lynai mė lynas. … Dar ▾ Visų pirma, maistas! ) Vieš buč io teritorijoje yra keletas restoranų kiekvienam skoniui, keletas barų , į skaitant esanč ius prie baseino. Teritorija labai graž i, sutvarkyta. Netoli paplū dimio, paplū dimys š varus, vanduo mė lynai mė lynas. Vieš butyje yra linksma animacija. Š vara - valoma kiekvieną dieną , keič iami rankš luosč iai. Patalynė - kartą per 4 dienas.
аватар Sambhar
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 7.0
Į Tunisą ir vieš butį patekome visiš kai neplanuotai. Su agentū ra susisiekė me likus vos kelioms dienoms iki iš vykimo ir, aiš ku, nuvykome ten, kur buvo bilietai. Apskritai kelionė s į š į vieš butį nepasigailė jome. Viskas atitinka 4* - ne daugiau ir ne maž iau. … Dar ▾ Į Tunisą ir vieš butį patekome visiš kai neplanuotai. Su agentū ra susisiekė me likus vos kelioms dienoms iki iš vykimo ir, aiš ku, nuvykome ten, kur buvo bilietai. Apskritai kelionė s į š į vieš butį nepasigailė jome. Viskas atitinka 4* - ne daugiau ir ne maž iau. Geras maistas, gerimas, saulė s vonios, maudynė s, atsipalaidavimas. Ž inoma į Tunisą negrį š ime, bet 1 kartą visai į manoma nuvaž iuoti.
аватар yagodas
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 8.0
Kelis kartus per metus lankausi Tunise, gyvenau skirtinguose vieš buč iuose, iš š io vieš buč io tik teigiamos emocijos. Vieš butyje patiko viskas - nakvynė , maistas, aptarnavimas..... priekaiš tų nė ra visiš kai! O turistus, kurie š iemet ketina ilsė tis, noriu pamaloninti, kad vieš buč io registratū roje dirba 2 rusakalbiai administratoriai (puikiai kalba rusiš kai). … Dar ▾ Kelis kartus per metus lankausi Tunise, gyvenau skirtinguose vieš buč iuose, iš š io vieš buč io tik teigiamos emocijos. Vieš butyje patiko viskas - nakvynė , maistas, aptarnavimas..... priekaiš tų nė ra visiš kai! O turistus, kurie š iemet ketina ilsė tis, noriu pamaloninti, kad vieš buč io registratū roje dirba 2 rusakalbiai administratoriai (puikiai kalba rusiš kai). Remdamasis savo kelių kelionių į Tunisą patirtimi, galiu pasakyti, kad apsistoję s skirtinguose vieš buč iuose galiu teigti, kad tai retenybė š ioje š alyje. Ilsiuosi tik Hamamete, tad apie kitus kurortus nieko negaliu pasakyti.
аватар Larisa_F
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 7.0
Spalio 5-13 dienomis ilsė jomė s Vincci Nozha Beach & Spa 4 * vieš butyje. Iš karto raš au, kad apskritai man patiko visa kita, nors jie bandė tai sugadinti. Vykstantiems į vieš butį: MINUSAI: 1. "gerų " (tylių , patogių ) kambarių vieš butyje yra labai maž ai ir niekas jų negarantuoja. … Dar ▾ Spalio 5-13 dienomis ilsė jomė s Vincci Nozha Beach & Spa 4 * vieš butyje.
Iš karto raš au, kad apskritai man patiko visa kita, nors jie bandė tai sugadinti.
Vykstantiems į vieš butį:
MINUSAI:
1. "gerų " (tylių , patogių ) kambarių vieš butyje yra labai maž ai ir niekas jų negarantuoja. Nė ra galimybė s iš anksto už sisakyti konkretaus kambario, nebent bandote tai padaryti oficialioje vieš buč io svetainė je. Vieš buč io teritorija nedidelė ir visur girdė s arba diskotekų , barų , naktinė s animacijos triukš mas, ar restoranų kvapai, arba, kas nė ra blogiausia, vė dinimo generatoriaus dū zgimas.
2. Labai maž ai aukš tų kė dž ių pagrindiniame restorane. Iš pradž ių man padė jo rasti kė dę draugiš kas vadovas, bet kai iš ė jau,
mano dukros kė dė buvo iš traukta iš padavė jų rankų š aukiant "rezervuota" ir nieko mainais nedavė . Tik už TAI galite į dė ti 0 už paslaugą.
3. Jei ateisi pietų , vakarienė s pabaigoje, vyno taurių nerasi.
Neš varū s indai greitai iš neš ami, bet š varū s indai neiš neš ami. Viena servetė lė vienam asmeniui.
4. Iš restorano (tiksliau valgyklos) nieko iš neš ti negalima (tai stebi ž ilaplaukė niū ri vadovė ), tik slapta. Bė da ta, kad pietums ir vakarienei nė ra arbatos ar kavos, bet yra didž iulis kiekis pyragų , pyragaič ių , bandelių , sluoksniuotos teš los. Lauke esanč iame bare siū loma kavos ir arbatos.
Kaip pasakoje: „arba ą sotis, arba pypkė “.
5. Labai maž ai vaisių . Pas mus kasdien bū davo tik obuoliai ir kriauš ė s. Datulė s kaitaliotos, vynuogė s (labai prastai nuplautos), abejotinas granatas. Jokių bananų , arbū zų , melionų (nors jų matė me mieste).
6. Stalo tenisas – vienas pavadinimas – į kampą į stumtas stalas, kuriame negalima ž aisti.
7. Spalio mė n. nedirbkite:
- vaikų mini klubas (didž iulis nusivylimas š eimoms su vaikais), vaikų kavinė , už dara ž aidimų aikš telė su sū pynė mis ir č iuož yklomis;
- kavinė paplū dimyje;
- didelis vandens parkas š alia vieš buč io už daromas rugsė jo 15 d. (informacija)
Ankstesnė se apž valgose raš ė , kad apyrankių neneš ioja, tad dabar jas neš ioja, kas apskritai suprantama. Vieš butis vieš butyje, galite eiti į bet kurį , todė l valgyti.

PRIVALUMAI apsistojant vieš butyje SPALIO MĖ N.
- Velvet sezonas. Oras nekarš tas.
Pirmas 2 dienas buvo perkū nija, bet vė lai vakare arba naktį , o dieną buvo debesuota arba š iek tiek debesuota.
Apie 25 gr. Jie š vieč ia net tokiu oru. Tada po truputį temperatū ra siekė.30, bet prie jū ros ji beveik nepastebima. Karš ta, jei vykstate į miestą ekskursijoje.
Jū ra beveik visada yra 1-2 kamuoliukai. Ramybė s nebuvo. Vanduo 25 gr.
- Anksti temsta (18 val. vietos laiku). Patogiau gyventi pagal Maskvos laiką (m. v. ): keltis 7 val. (v. 10 val. ), pusryč iai tik prasideda (7-10 val. ).
Iš plaukiate nuo jū ros apie 17h (m. w. 20h), saulė pasislepia už vieš buč ių ir iš kart pasidaro vė siau - apie 22gr. Promenada į parduotuves š alia vieš buč io arba poilsis. Vakarienė nuo 18:30 (m. w. 21:30 val. ) ir galite miegoti. Tada už fiksuosite visą dienos š viesą . Vakaro animacija prasideda 21:30 - mes jos neį valdė me, po maudynių , pavalgę...
akimirksniu už migo.
– Sezonas Tunise baigiasi, ž monių daug maž iau. Kovos dė l gultų nė ra, yra daug nemokamų . Jokių eilių prie valgomojo (negalima to pavadinti restoranu).
– uodai ir musė s, matyt, daug maž esni, bet ima iš jų lė š ų .
аватар fdutf
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 3.0
Sugadino nuotaiką iš kart atvykus. Į vieš butį atvykome anksti ryte, visą naktį nemiegojome. Registracija tik po 14:00 val. Mes su maž ais vaikais miegojome vieš buč io fojė , kaip benamiai. Tada 50 dolerių padė jo iš sprę sti situaciją . … Dar ▾ Sugadino nuotaiką iš kart atvykus. Į vieš butį atvykome anksti ryte, visą naktį nemiegojome. Registracija tik po 14:00 val. Mes su maž ais vaikais miegojome vieš buč io fojė , kaip benamiai. Tada 50 dolerių padė jo iš sprę sti situaciją .
Vieš buč io teritorija nedidelė , paplū dimys nedidelis, ž monių daug, gulė jo galva į galvą - už pakalis į už pakalį .
Registratū roje nekalba rusiš kai, pož iū ris į rusus labai atmestinas, niekinantis.
Maistas neskanus, blankus, monotoniš kas.
Gė rimai visi laistomi.
Kambariai tokie ir tokie, tualete prabė go lubos, iš balkono į kambarį lipo skruzdė lė s. Baldai seni.
Animacija slaugos namų lygiu. Kokie prieš pilviniai konkursai.
Trumpai tariant, š io vieš buč io nerekomenduoč iau savo draugams!
аватар aleksandr010819
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 3.0
Š iame vieš butyje ilsė jomė s 2013 metų vasarą , vieš buč iui, maistui ir aptarnavimui priekaiš tų nė ra. Noriu jums papasakoti apie ką nors kita. Š i informacija bus naudinga merginoms, kurios nori apsilankyti š iame vieš butyje, o bū tent, kaip vietinis aptarnaujantis personalas augina mū sų turistus už pinigus. … Dar ▾ Š iame vieš butyje ilsė jomė s 2013 metų vasarą , vieš buč iui, maistui ir aptarnavimui priekaiš tų nė ra. Noriu jums papasakoti apie ką nors kita. Š i informacija bus naudinga merginoms, kurios nori apsilankyti š iame vieš butyje, o bū tent, kaip vietinis aptarnaujantis personalas augina mū sų turistus už pinigus. Š iame vieš butyje dirba tam tikras VALIDAS CHARAABI, kuris per netikrą meilę prievartauja pinigus iš turistų . Papraš o jū sų telefono numerio, Facebook adreso ir pradeda ž aidimą . Pirmiausia už miega su SMS ž inute apie meilę , o vė liau prisidengdamas turistu pasipraš o pas jus, sakydamas, kad neturi pakankamai pinigų kelionei ir praš o pagalbos sprendž iant š ią problemą . Noriu atkreipti dė mesį , kad atvejis nė ra pavienis ir taip nutinka ne tik š iame vieš butyje, ir ne tik su š iuo darbuotoju. Merginos, neuž sikabinkite nuo š ių moteriš kių , bū kite atsargū s! Apie š iuos sukč ius jau buvo raš yta itin lengvai skaitomoje Y. Shilovos knygoje „Turkiš ka meilė arba karš tos Rytų naktys“. Kas domisi mano apž valga, galite man paraš yti
аватар grinchuk2
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 5.0
Vieno apsilankymo š alis, š ią savybę girdė jau iš daugybė s vieš buč io lankytojų ir taip pat patvirtinsiu Dė l skrydž io vė lavimo į vieš butį už siregistravome apie 12 valandą nakties, nepaisant to, kad turė jome vaiką , valgyti nesiū lė , nesakė , kur galima bent atsigerti, jie angliš kai nekalbu gerai, prancū zų kalbos pagrindai. … Dar ▾ Vieno apsilankymo š alis, š ią savybę girdė jau iš daugybė s vieš buč io lankytojų ir taip pat patvirtinsiu
Dė l skrydž io vė lavimo į vieš butį už siregistravome apie 12 valandą nakties, nepaisant to, kad turė jome vaiką , valgyti nesiū lė , nesakė , kur galima bent atsigerti, jie angliš kai nekalbu gerai, prancū zų kalbos pagrindai. Bendravimas lyg ir draugiš kas, bet rusams , už uojautos ukrainieč iams nepastebė jau)Jei paduoč iau numerį ir papraš yč iau paskambinti gidei iš registratū ros, tai jau gali atsių sti) Atvykau per gimtadienį , net ž odinių sveikinimų nesulaukiau)
Kambaryje mū sų dvigulė lova buvo sustumta 2! viengulė ir atskira lova vaikui
Valymas yra toks, be entuziazmo, net su galiuku, bet geri skoniai)
Pirmą valgydavau kartą per savaitę , tiesiog negaliu valgyti skystos neskoningos koš ė s)) Ryž iai, bulvė s, viš tiena)) Sumuš tinių bare nuolat bulvytė s ir mė sainiai (Geras š lykš tus, rė muo nuo vyno, jei ne per vakarienę neį dė t dinaro, vyno iš vis gauti))) Net ž iū rė jau, kaip forfeito ir alaus iš siliejo į naudotus bokalus, bjaurus vaizdas) Skaniausi buvo arbū zai, melionai, apelsinai, persikai, datulė s, bet jie buvo ne kasdien, ryte visai skanus omletas ir kepiniai. Maistas už.4ku, o gal ir su minusu)
Paplū dimys, baseinai š varū s, animacija labai gera, vaikiš ka irgi
Paplū dimyje prekeiviai tikrai norė s tave draugu paversti už dinarus, neapsigaukite)) Praeina smirdantis kupranugaris, noriai siū lo prisė sti ir nusifotografuoti, iš gyvū no paima jau už pinigus)) Kartais tai gali pamaloninti gintarą iš kanalizacijos)
Galima nueiti i geru bakaleju turguje, taksi pigu, moki metrais, vidutiniš kai kelionė į miestą kainuos 4-5 dinarus. Ten galima nusipirkti gero ir nebrangaus alyvuogių aliejaus
Kelionių organizatorius tui arba tui (nors labiau tinka kitoks pavadinimas) pavė lavo valandą pasiimti iš vieš buč io, todė l jie skrido aplenkdami kupranugarius, bet jie atvyko į oro uostą laiku ir pateko į duty free, o kaip pakrypo. iš vykus, apsilankymas duty free Kijeve ir Enfide buvo pati maloniausia mano poilsio akimirka, kaip š i)!
аватар it_julia
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 9.0
Vieš butis labai geras, patogus, turė jome kambarį su vaizdu į jū rą , tiesiog super!! ! ! Maistas į vairus, alkoholis nelabai geras, kambario š vara 4+, kiekvieną kartą palikę.1 dinarą , baldai kiek pavargę , bet neblogi, tik registratū roje niekas nekalba rusiš kai. … Dar ▾ Vieš butis labai geras, patogus, turė jome kambarį su vaizdu į jū rą , tiesiog super!! ! ! Maistas į vairus, alkoholis nelabai geras, kambario š vara 4+, kiekvieną kartą palikę.1 dinarą , baldai kiek pavargę , bet neblogi, tik registratū roje niekas nekalba rusiš kai. Registracija į vyko per 30 minuč ių . Š auni animacija.
номер динары на территории отеля вид с окна в право
аватар horosho_letom
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš butis geras, be didelių defektų ; ) … Dar ▾ Vieš butis geras, be didelių defektų ; )
Rodyti daugiau »


avataras Marina__Kuznetsova
prieš 5 metus  •  5 prenumeratorių 4 atsakymai
avataras khodyrevaklimova500
Kaip apskritai jūsų atostogos Tunise? Niekada nebuvo. Kaip visada norejau i Turkija ar Egipta, ten esame 2 ir 1 vaikas 3 metus. Ir tada pagalvojau apie Tunisą.... Ir apskritai apie viešbutį kaip visumą?
prieš 11 metus  •  2 abonentas 4 atsakymai
avataras Tata_spb
Prasau, kas buvo viesbutyje, ar ten yra mini zoologijos sodas?? Tai mačiau vienoje iš aprašyme nurodytų svetainių
prieš 11 metus  •  3 abonentas 3 atsakymai
avataras kotya110
pasakykite, kuriame kambaryje geriau apsistoti, kur sėdėti restorane, kada geriau eiti prie jūros ir pan. Ko nežinojote ir laikui bėgant supratote, kaip būtų geriau
prieš 12 metus  •  3 abonentas 6 atsakymų
avataras voronaoa
Vaikui 7 metai, daugiausia važiuojame į užsienį, pramogos mini klube, čiuožyklos. Ar vaikas susidomės Vincci Nozha Beach & Spa Hotel?
prieš 12 metus  •  4 abonentas 11 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI

Отель расположен в 6 км от центра г. Хаммамет. Гостиница была открыта в 2009 году. Отель подойдет для семейного отдыха, романтического путешествия или для отдыха в кругу друзей.

Vieta Расстояние от отеля до аэропорта Туниса составляет 70 км, Энфиды – 55 км, Монастира – 115 км.
Paplūdimio aprašymas Пляжные полотенца выдаются под депозит. Протяженность пляжа – 300 м.
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

На территории есть магазины. Стойка регистрации работает круглосуточно.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Бесплатно: поле для мини-футбола, каноэ, катамаран, шахматы, мини-гольф, дартс.Платно: освещение теннисного корта, парашют (с лицензией). В 20 км от отеля есть поле для гольфа.
 • vandens parkas ir čiuožyklos
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • stalo tenisas  FREE 
 • teniso aikštelė
 • tinklinis  FREE 
 • krepšinio aikštelė
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • burlenčių sportas  FREE 
 • diskotekų klubas  FREE 
Kambarių aprašymas

Четыре 4-этажных корпуса. 447 номеров.

Kambariuose

В номере представлено: ванна/душ, фен, кондиционер, телефон, ТВ, мини-бар, балкон/терраса.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • $
 • saugus $
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas $
 • internetas wi-fi (ne visuose kambariuose)
 • balkonas/terasa
 • šaldytuvas (ne visuose kambariuose)
Adresas Route touristique Hammamet Nord, Hammamet, Tunisia
Telefonai: Tel: +216 72 322 663
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Vincci Nozha Beach & Spa
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в теннис, баскетбол. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.