Kosino terminiai vandenys

Sveikatos ir poilsio centras Kosino, Kosino, terminiai šaltiniai Kosino, šalia terminio dzherelah Kosino
Ukraina – Karpatai, Berehove
Įvertinimas 7.1
10 Pagrįstas 14 apžvalgų
Prenumeruokite apžvalgas:
Prenumeratos nustatymas Parašyti atsiliepimą
GPS: 48.26, 22.4928

Kosino terminiai vandenys

Sveikatos ir poilsio centras Kosino, Kosino, terminiai šaltiniai Kosino, šalia terminio dzherelah Kosino
Ukraina – Karpatai, Berehove
Kosino terminių vandenų kompleksas yra Užkarpatėje, Kosino kaime, Beregovskio rajone. Jame yra 5 baseinai (iš kurių 3 terminiai), įvairios saunos, pirtis, hamamas, viešbutis „Iváncsó Birtok“, taip pat 200 hektarų ploto ąžuolynas. Kompleksas dirba kasdien nuo 9:00 iki 20:00.

APŽVALGOS
Visi atsiliepimai (14)
Keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 10
2018 m. lapkritį lankė mė s Kosine kaip turistų grupė s dalis. Filmą apie kelionę rasite nuorodoje - https://youtu. be/tmh8nXfS4rE. Buvome labai patenkinti poilsiu Kosino mieste. Daug į spū dž ių gavome pirtyse. Deja, mū sų vieš nagė s komplekse metu Auksinis maiš ytuvas neveikė . Bet nesijaudink! Ir todė l buvo ką veikti. Ypač patiko tualetų š vara. Gė lė s formos tualetinis ž elė atrodė mielai.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 7
Viskas nauja ir graž u. Pats namas pagamintas austrų -vengrų stiliumi: bokš tai su smailė mis, rudos spalvos mediena ir baltas tinkas. Viduje apdaila atitinka bendrą temą . Tač iau kainos komplekse atitinka austriš kas ir dar aukš tesnė s) Teritorija didelė , bet savaitgaliais ž monių dar daugiau. Bū tų gerai, jei nustatytų limitą lankytojams, nes sendaikč ių turguje ilsė tis nelabai patogu. Oi, kokios pas juos pirtys, tai tiesiog malonumas) Man labai patiko eukaliptas ir hamamas.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 10
Modernus kompleksas su terminiais vandenimis. Jis su ž mona iš vyko atostogauti Už karpatė je ir nesigailė jo apsilankę s Kosine. Mums patiko daug labiau nei Beregove. Be terminių baseinų , kurių yra keletas (Auksinė sveikatos gervė „Kosino“, „Smaragdas“, „Yin-Yang“, „17 sveikatos ž ingsnių “ ir kiti), komplekse taip pat galima apsilankyti karališ kose pirtyse (30 min. bilieto kaina, jei ilgiau, reikia mokė ti papildomai).
2 komentaras | palikite komentarą
Keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 8
2017 metų spalį su draugais ilsė jomė s Už karpatė je ir aplankė me terminius vandenis Kosino mieste. Labai patiko kompleksas, vanduo puikus, š varus, daž nai valomas, ypač patiko, kad galima iš bandyti į vairių tipų pirtis. Man labiausiai patiko eukaliptas. Su dukra buvome 2.5 metų , ji buvo suž avė ta visais baseinais. Buvo patenkinti.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 6
Nuostabus sveikatos kompleksas. Su europietiš komis kainomis. Kai ilsė jomė s Kosino mieste, ž monių nebuvo daug, nes atvykome arč iau už darymo. Baseinų š vara, palieka daug norimų rezultatų.... Už tokias kainas ir tokį ž monių srautą , kad priimame sveikatingumo kompleksą , galite skirti daugiau dė mesio. Apskritai viskas gerai.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 8
Graž u, brangu už ukrainietiš kus atlyginimus, turbū t maž ai kas gali likti kelioms dienoms pasitaisyti sveikatos. Bet pagrindinė pastaba! Pirmiausia higiena! Duš o kambarys tuš č ias, susitikome su 2 ž monė mis, tai yra visi ž monė s naudojasi tualetais ir nesilanko duš e. O jei einate į duš ą , tai tik norė dami į sitikinti, kad duš as į sijungia paspaudus, 5 SEKUNDĖ S !! ! tekantis (kuris teka, trykš ta trimis plonais upeliais) vanduo! Kam bū tų į domu praustis tokiame duš e? Atsimuš kite į sieną kas 5 sekundes, kad į jungtumė te tas apgailė tinas sroveles.
2 komentaras | palikite komentarą
Keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 5
Super modernus kompleksas su europietiš komis paslaugomis! Tač iau maž ai są moningų poilsiautojų . Bū tent, prieš eidami į baseiną maž ai kas supranta, kad reikia nusiprausti! Š tai kodė l į tą maž ą baseinė lį į metamos bandos nenusipraususių neš varių ž monių su savo ž aizdomis ir verdamos už kreč ia kitus. Rekomendacija komplekso administracijai: neį leisti ž monių į baseiną be duš o! Bent jau paraš ykite ar pridė kite nuotraukas.
4 komentaras | palikite komentarą
Keliavo prieš 8 metus
Įvertinimas 8
Pats Kosino puikiai tinka poilsiui. bet nuvaž iuoti be savo transporto problematiš ka, persė dimo kaip tokio nė ra, personalo paklausus kaip pas jus atvyksta - atsakymas taksi,, , taksi kainuoja 280gr iš Mukač evo reikia atvaž iuoti mikroautobusai į kaimą . Yanoshi ir vė l laukia autobuso į Kosonį . Ir atgal tuo pač iu keliu, aš ten Yanoshi stovė jau 2 valandas, grį ž au į karš tį tik 2 valandas, pagavau pravaž iuojantį taksi ir nuvaž iavau į Mukač evą už.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 4
Daž niausiai atsiliepimų neraš au. Nusprendž iau paraš yti, nes noriu perspė ti tuos, kurie to než ino. Su š eima pirmą kartą lankė mė s Kosine geguž ė s pabaigoje. Baseino teritorijoje nė ra skė č ių , po kuriais bū tų galima pasislė pti nuo saulė s, todė l daugelis jų iš sidė stę ant gultų medž ių pavė syje. Taigi, po š iais medž iais yra jų vietiniai vikš rai, ant kurių ž monė s patiria siaubingą alerginę reakciją .
komentarų dar nėra | palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
Vyno namai Beregvidek
Nėra atsiliepimų
Ukraina – Karpatai, Janoši
Muziejai, Pramogos
atstumas: 9.9 km.
Žemėlapyje
Boržavos siaurasis geležinkelis
Nėra atsiliepimų
Ukraina – Karpatai, Berehove
Transportas
atstumas: 11.6 km.
Žemėlapyje
Degustacijų kambarys Chizay
Nėra atsiliepimų
Ukraina – Karpatai, Berehove
Apsipirkimas, Pramogos
atstumas: 11.6 km.
Žemėlapyje
Senas Rūsys
Nėra atsiliepimų
Ukraina – Karpatai, Berehove
Aktyvus poilsis
atstumas: 12.5 km.
Žemėlapyje
Terminis baseinas Užkarpatėje
Įvertinimas 4.4 - 7 apžvalgų
Ukraina – Karpatai, Berehove
Aktyvus poilsis
apsilankymas: Mokama
atstumas: 12.8 km.
Žemėlapyje
KLAUSIMO ATSAKYMAS
Klausimų nėra