Geirangerio fiordas

Geiranger fjorden
Norvegija, Ålesundas
Kategorijos: Gamta Ålesundas
Įvertinimas 10.0
10 Pagrįstas 5 apžvalgų
Prenumeruokite apžvalgas:
Prenumeratos nustatymas Parašyti atsiliepimą
GPS: 62.0997, 7.08654

Geirangerio fiordas

Geiranger fjorden
Norvegija, Ålesundas
Geirangerfjord yra mažas Norvegijos fiordas, maždaug 15 kilometrų ilgio, kuris yra Storfjordo atšaka. Išilgai fiordo krantų stūkso aukšti skardžiai, o viduje – apleistos fermos. Geirangerfjordas yra žinomas dėl savo krioklių, pavadintų „Septynios seserys“, „Nuotakos šydas“ ir „Jaunikis“. 2005 metais Geirangerio fiordas buvo įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

APŽVALGOS
Visi atsiliepimai (5)
Keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10
Į spū dž iai patys geriausi!! ! Į Geirangerio fiordą į plaukė me laivu anksti ryte. Po pietų pasivaikš č iojome po kaimą – labai patiko! Buvo geguž ė ir š ioje š iaurinė je š alyje viskas vienu metu ž ydė jo: rododendrai, treš nė s, vyš nios, paukš č ių vyš nios, sakuros, klemač iai...Nuostabū s vaizdai. Kaip tirpstantys ledynai. Ir kriokliai buvo stiprū s; -) Man labai patiko!.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10
Tokiose vietose jauti gamtos didybę ir visą savo menkumą prieš pasaulį . Po apsilankymo noriu gyventi visavertiš kai. Ž inau, kad Norvegija – brangi š alis, bet kiekvienas bent kartą gyvenime privalo joje apsilankyti. Nuostabū s norvegai gyvena darnoje su gamta, nepavaldo jos sau, o racionaliai ir efektyviai naudojasi jos privalumais ir galimybė mis. Man patinka tokie gamtos vaizdai labiau nei bet kokios katedros ir ž mogaus rankų kū riniai.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10
Buvo su autobusu ekspedicija, nayamalyalis, siaubas. Vis dė lto 40 ž monių autobuse nė ra patogu. Tač iau vaizdas į Geirangerį buvo tiesiog nuostabus! Pirmiausia priė jome Erelių kelio platformą , kur iš.600m aukš č io sustingome nuo krioklių grož io. Tada vingiuojanč iu serpantinu nusileidome iki paties Geirangerio, o iš ten už kopė me į prieš ingą sieną – 800 m iki Flidalsjuvet tarpeklio.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10
Fjordai...Man už gniauž ė kvapą nuo amž inos š ių gamtos bū tybių ramybė s, smaragdinė s vandens spalvos ir jo lygio skirtumo potvynio ir atoslū gio metu. Kriokliai visada buvo į spū dingi: „Jaunikis“ su buteliu Geirangerio fiorde, triukš mingas ir vaivorykš tinis Veringsfosas ir kiti pakeliui.
komentarų dar nėra | palikite komentarą
Keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 10
Vienas iš nuostabiausių Norvegijos fiordų su tradiciniais kriokliais (į skaitant Septynias seseris), aukš tais kalnais ir graž iais kaimais pakrantė se. Kai kuriose vietose net nepaaiš kinama ryš ki turkio spalva, kuri prideda ž avesio. Geriausia grož ė tis vaizdais iš kelto Geiranger – Valldalen (300–400 CZK už.4 valandas į abi puses iš bet kurio taš ko).
2 komentaras | palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
Nigardsbren ledynas
Įvertinimas 10.0 - 1 apžvalga
Norvegija, Gaupnė
Gamta
atstumas: 45.6 km.
Žemėlapyje
Jostedalsbreen nacionalinis parkas
Įvertinimas 9.0 - 1 apžvalga
Norvegija, Oppstring
Gamta
atstumas: 48.9 km.
Žemėlapyje
Apžvalgos aikštelė ant Akslos kalno
Įvertinimas 9.5 - 2 apžvalgos
Norvegija, Ålesundas
Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės
atstumas: 49 km.
Žemėlapyje
Trolių kopėčios
Įvertinimas 9.0 - 2 apžvalgos
Norvegija, Kristiansundas
Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės
atstumas: 50.2 km.
Žemėlapyje
Sognefjordas
Įvertinimas 9.5 - 6 apžvalgų
Norvegija, Leikangeris
Gamta
atstumas: 117.2 km.
Žemėlapyje
KLAUSIMO ATSAKYMAS
Klausimų nėra