El Fanaro paplūdimys

Vienas švariausių ir labiausiai išpuoselėtų Šarm paplūdimių 2018 m
Įvertinimas 9110

15 vasario 2019Kelionės laikas: 19 gruodžio 2018
Na, atsipraš au, vaikinai, už.6 dolerius už į ė jimą (ir tai yra brangiausias 2018 m. Š armos paplū dimys), na, jis tiesiog turi bū ti š varus ir gerai priž iū rimas.
Geras lygus pantonas, tvirta prieplauka, sutvirtintas krantas, š varus kvepiantis tualetas, normalū s gultai, minkš tos pagalvė s ant smė lio irgi, graž us š varus rifas, gelbė tojai ant bokš to - tai viskas. Na, o už.6 dolerius ž mogui, tai tiesiog turi bū ti) už du sumokė site 12 dolerių , tai, sutikite, yra gana brangu iš sinuomoti ž emė s ir smė lio parai, tiesą sakant.
Taigi vienintelis paplū dimio minusas, ž inoma, yra tik didelė kaina.
Jei Š arm visi paplū dimiai bū tų tokie š varū s ir tvarkingi, nebū tų blogai, tik reikia negadinti š iukš lių pakrantė je ir viskas bus taip pat š varu
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą

Komentarai (2) palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
KLAUSIMO ATSAKYMAS
Klausimų nėra