NAUJOS APŽVALGOS
Protaro krantinė
Kokybiš ka promenada su medinė mis grindimis, graž ū s laiptai į paplū dimius. Nelabai platus, bet patogus vaikš č ioti. Jis atkreipė dė mesį į...
 •  prieš 4 metų
Greko kyšulys
Greko kyš ulys yra gamtos atrakcija, kurią turė tų pamatyti kiekvienas! Nerealiai graž ū s peizaž ai, ypač saulė lydž io metu. Taip pat gerai iš sinuomoti...
 •  prieš 5 metus
druskos ežeras
Buvome prie ež ero rugpjū č io mė nesį , labai į domi vieta. Tokie než emiš ki peizaž ai. Jie pataikė ir saulei jau leidž iantis, nuotraukos puikios...
 •  prieš 5 metus
rodyti daugiau ↓