Kelionė laivu Sozopolyje

Palei Sozopolio pakrantę.
Įvertinimas 7110

15 rugpjūčio 2015Kelionės laikas: 11 rugsėjo 2014
Suorganizuoti kelionę laivu pakrante labai paprasta – tereikia atvykti į jachtų uostą ir surengti ekskursiją patikusiu laivu č ia pat. Keliaudavome į individualią kelionę be gido, nors, ž inoma, galima rinktis ir civilizuotą grupinė s kelionė s variantą . Noriu pastebė ti, kad pakrantė jū sų nesuž avė s į domiais pastatais ir kraš tovaizdž iu. Atvirkš č iai, viskas labai paprasta, namai č erpiniais stogais, vietomis iš likusi tvirtovė s sienos dalis, statū s akmeniniai krantai ir net š vyturys su bangolauž iais – eilinis Vidurž emio jū ros peizaž as (nors visai ne Vidurž emio jū ra). Iš principo nieko ypatingo, bet tokia pramoga tikrai organiš kai papildys paplū dimio atostogas ar betikslį klaidž iojimą vingiomis miesto gatvė mis, tad sprę skite patys : )
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą

Komentarai (0) palikite komentarą
VIETOS ŠALIA
KLAUSIMO ATSAKYMAS
Klausimų nėra