8. TandemTravelers: Dangerous Zagreb. Skani gatvė. Krioklys. (kelias Novi Marof – Zagrebas)

2017 Rugpjūčio 12 Kelionės laikas: nuo 2017 Liepos 26 iki 2017 Liepos 26
Reputacija: +142
Pridėti kaip draugą
Parašyti laišką

Chronologija su iš samia informacija:

1. Kas jie tokie? Kodė l jiems to reikia? (kelionė s planas)

http://www.turpravda.com/ua/kiev/blog-240582.html

2. Ukrainos bevizis rež imas dviratininkams. Kas, pavyzdž iui, mū sų patirtis (kirtimas Ukrainos-Verngria siena)

http://www.turpravda.com/ua/blog-245472.html

3. Ū kių kultas Vengrijoje (kelias į Budapeš tą , 2 dienos)

http://www.turpravda.com/hu/blog-238722.html

4.1-as 100 km per dieną , bandymas važ iuoti naktį , apsauginis griovys (kelias į Budapeš tą , 3d)

http://www.turpravda.com/hu/blog-238727.html

5. Policijos provokacija ir pirmosios problemos su keliu (kelias į Budapeš tą , 4 dienos)

http://www.turpravda.com/hu/blog-238732.html

6. liepos 17 d. Budapeš tas. Diena – ekskursija. Mastelis, nepaprasti ž monė s (1-oji sostinė )

http://www.turpravda.com/hu/budapesht/blog-240672.html

7. Velence miestas su ež eru ir buriavimo mokykla. Balatono ež eras, penktadienio vakaras (kelias Budapeš tas – Velense – Balatono ež eras)


http://www.turpravda.com/hu/balaton/blog-245417.html

8. Epinė kelionė su kombainais. Vengrijos-Kroatijos siena ir turbo orkaitė ! (Fr. Balaton – Letenui)

http://www.turpravda.en/at/blog-245452.html

9. Kroatija. Malonū s ž monė s, skanus alus ir televizija anglų kalba) (Kroatijos siena – Novi Marof – Teplicica)

http://www.turpravda.com/hr/blog-245462.html

Verž lė s ir priekabos pertvarkymas į kitą į renginį ! (Novi Marof)

11. Pavojingas Zagrebo miestas. Skani gatvė . Ruduo (Novi Marof – Zagrebas)

12. Slovė nijos perlas. Vegetariš kas ū kis (Zagrebas – Gorná Pohanca)

http://www.turpravda.com/si/blog-246572.html

13. Staigus nusileidimas + tandemas + priekaba = lipnū s stabdž iai ir visiš kas jų gedimas (Pohanca kalnas – Liubliana)

http://www.turpravda.com/si/blog-246577.html

14. Graž i naktis Liubliana (Liubliana)

http://www.turpravda.com/si/blog-246587.html

15. Italija, Adrijos jū ra, nusileidimas 16%! Nakvynė paplū dimyje be palapinė s (Liubliana – Sezana – Triestas)

http://www.turpravda.en/it/blog-246602.html

16. Adrijos jū ros pradž ia. Italija – Slovė nija. Š iluma 42" (Triestas – Slovė nija)

17. Nusileidimas. Kalnų serpantinas be stabdž ių . Dė vė ti sportbač iai. Kelionė autostopu su tandemu (Slovė nija – Kroatija, Buzet)

18. Kroatijos aktyvaus turizmo sostinė . Maisto į silauž imas (Kroatijos siena – Buzet)

Š iek tiek ž ingsniu atgal)

Katya jau raš ė apie Zagrebą , bet ne visas „graž ias“ detales.

Trumpai tariant: miestas mums nepatiko.

Visa vizija grynai iš jo paties, dvirač io varpinė s.

Tramvajus labai iš vystytas kaip vieš asis transportas. Tai ž monė ms pliusas – tylu, draugiš ka aplinkai ir pan. Dviratininkams tai PRAGARIS.

Daugybė bė gių , kertanč ių važ iuojamą ją dalį , ne visada stač iu kampu. Dvirač ių takai, kurių nė ra daug, taip pat tiesiami pagal ragulą ir vė lgi 60-70% atvejų kerta bė gius ne stač iu kampu.

Jei dvirač ių tako nė ra, tai arba važ iuokite š aligatviu, kur daug praeivių ir kaž kodė l labai arogantiš kų bei pasipū tusių , arba keliu, kur vė l bė giai)


+ visi liukai (vodatelekomm) nė ra lygiai su važ iuojamą ja dalimi. Kartais skirtumas bū na keli milimetrai, bet daž niau – 1-4 centimetrai.

Apibendrinant, gauname pavojingą miestą )

Mes vė l „iš siskyrė me“)

Padė ję krepš į į saugyklą (15 kusutki = 2 eurai), pritvirtinę priekabą su 2 spynomis prie dvirač ių stovė jimo aikš telė s stotyje, kartu iš ė jome pasivaž inė ti po Zagrebą .

Š iek tiek pasisukę po centrą sustojome gastronominė je gatvė je. Viskas baruose, kavinė se ir pan. Kainos normalios, nelabai kenkia, ypač jei renkiesi vietas, kur sė di daug ž monių .

Keletą kartų per dieną pradė davo lyti, arba važ iuodavome po juo, arba laukdavome gerdami kavą .

Art vakaro turė jau vykti pas Dario draugą , kad už siregistruotų . Susė dome ir pakilome į mustangą . BET, vė l pradė jo lyti ir tada pajutome visus aukš č iau apraš ytus š io miesto „ž avesmus“.

Važ iuodamas per lietų tarp tramvajaus bė gių , kad neį skrisč iau į liuką , esantį.3-5 cm ž emiau asfalto lygio, nusprendž iau pabandyti staigiai kirsti š lapius bė gius. Kampo nepakako...

Rudens. Turiu dė vė tą alkū nę , suteptą marš kinė lį .

Katya turi nuluptą š launį , suteptą megztinį , sumuš tą petį ir baimę važ iuoti per lietų .

Jei yra pasirinkimas, ar vykti į Zagrebą – nepatarč iau. Po Budapeš to č ia ne sostinė , o rojus. kaž koks centras. Bet gal aš nelabai ką mač iau. . .

Per ateinanč ius porą metų aš tikrai į jį negrį š iu, tai ne mano miestas)

p. s. megztiniai, kuriuos mums pagamino mū sų draugai iš KM Wear, be problemų iš gyveno kritimą . Jie net nesimaiš ė , bet Katyukhino raš tai nenusileido. Kokybė – kaina – ilgaamž iš kumas, viskas pagal geriausias KM tradicijas)

#tandemtravelers #dviratis a href="https://www.facebook.com/hashtag/cycling?source=feed_text&story_id=1929486203937553">#važ iavimas dvirač iu #sportas #kataykyiv=" #kiev #stabdž iai#broke #shimano #Ukraina #nuotykis #gamta #road #Dviratis#tandem #Kijevas #travel # važ iavimas dvirač iu #Europa #border @Kroatija #abus #brooks #nutrixxion #futen #futen #LoafersSisters #turbat #gorgany_com #Vengrija #Europe #HappyElk #meatsuri #zagreb

Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą
Norėdami pridėti arba pašalinti nuotraukas į istoriją, eikite į šios istorijos albumas
Panašios istorijos
Komentarai (0) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
avataras