Bluesun Berulia Hotel 5*– Atsiliepimai

7
Įvertinimas 8.910
pagrįstas
7 apžvalgų
№2 viešbučio reitinge Brely
9.4 Skaičius
9.3 Aptarnavimas
9.4 Grynumas
9.4 Mityba
9.1 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs ant jūros kranto, pušyno apsuptyje, vos 10 metrų nuo jūros. Pastatytas 1969 metais, renovuotas 2017 metais. Makarska yra už 12 km, o Splitas – už 50 km. Per 5 minutes nueisite iki kurortinių Brelos ir Baska Vodos kaimelių. Viešbutis puikiai tinka ramioms atostogoms.Daugiau →
аватар storozhuk1977
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Vieš butis pasirinktas dė l vietos, ž alios zonos, vaizdų . Baseino zona negirtina. Sė dė dami baseine galė site grož ė tis puš imis ir jū ra. Virtuvė puiki ir į vairi. Draugiš kas personalas. Kruopš tus valymas. Vieš butis į sikū rę s pirmoje linijoje, kurioje galė site pasivaikš č ioti promenada ir į kvė pti jū ros vė jo. … Dar ▾ Vieš butis pasirinktas dė l vietos, ž alios zonos, vaizdų . Baseino zona negirtina. Sė dė dami baseine galė site grož ė tis puš imis ir jū ra. Virtuvė puiki ir į vairi. Draugiš kas personalas. Kruopš tus valymas. Vieš butis į sikū rę s pirmoje linijoje, kurioje galė site pasivaikš č ioti promenada ir į kvė pti jū ros vė jo.
Спуск на пляж Зеленая территория Отель
аватар Pachok
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10.0
Laikas yra 2020 m. rugpjū č io mė n. Š eima su 7 metų vaiku. Š is vieš butis yra tobulas visais atž vilgiais. Vienintelis santykinis minusas – aukš ta nakvynė s kaina, bet tuo pač iu į spū dis apie vieš butį „negaila nė cento“. … Dar ▾ Laikas yra 2020 m. rugpjū č io mė n. Š eima su 7 metų vaiku.
Š is vieš butis yra tobulas visais atž vilgiais. Vienintelis santykinis minusas – aukš ta nakvynė s kaina, bet tuo pač iu į spū dis apie vieš butį „negaila nė cento“.
Pasirinkta Kroatijos naudai, nes prieš ingai nei Turkijoje ir Juodkalnijoje, Kroatijoje, norint atvykti, reikalinga PGR, tai suteikė maž ą galimybę , kad lė ktuve iš Kijevo nebus serganč ių ž monių .
Noriu pasakyti, kad man asmeniš kai labai patiko keliauti tokiu formatu - viskas š varu, graž u, maž ai ž monių , niekas ant galvų nelipa nei oro uoste, nei paplū dimyje. Bijau, kad kitą kartą taip nebus – sprendž iant iš atsiliepimų , Kroatijos pakrantė rugpjū tį į prastu laiku gana sausakimš a.
Vieš butis į sikū rę s viduryje tarp dviejų miestų – Brela vienoje pusė je ir Baska Voda kitoje, ir stovi viename graž iausių Europos paplū dimių . Tiesą sakant, prie vieš buč io yra trys paplū dimiai - labai maž i akmenukai su mokamais gultais ir skė č iais, didesni akmenukai - yra vieš buč io nemokami gultai ir graž ū s dideli skė č iai, ir treč iasis, kuriame yra dideli akmenukai be gultų , bet su pripuč iamomis č iuož yklomis. jū ra. Apie 11 valandą į motorinę valtelę -vaisių parduotuvę atplaukia vietinis dė dė , iš prekybos centro atneš a vietinių nebrangių figų ir arbū zų bei visą asortimentą vasarinių vaisių maž daug tris kartus didesnė mis kainomis nei Kijeve.
Š iek tiek aukš č iau paplū dimio, laiptų į vieš butį pradž ioje, yra nedidelis restoranė lis, taip pat priklausantis Berulijai. Labai geros virtuvė s, sniego baltumo krakmolo servetė lė s, kainos normalios, š iek tiek didesnė s nei Breloje.
Laiptai veda pro baseinus ir restorano terasą iki į ė jimo į vieš butį ir yra apie 100 laiptelių . Seniems, nesveikiems, negalią turintiems ž monė ms bus sunku jas į veikti. Pakelė je yra dar vienas kelias aplink vieš butį , bet vis tiek rekomenduoč iau rinktis lygesnį vieš butį .
Vieš butis neseniai buvo visiš kai atnaujintas. Kroatijoje gausu „sovietinių “ vieš buč ių , o Berulijos nuotraukos kė lė baimę , kad ji – viena iš jų . Tač iau operatorė tvirtino, kad viskas š viež ia ir nauja, taip ir iš ė jo. Modernus remontas, santechnika, buitinė technika veikia be trikdž ių . Už sisakė me geresnį kambarį su vaizdu į jū rą ir tai buvo geriausias sprendimas. Nuostabū s saulė lydž iai, jū ra, prieš ingos salos, puš ys. Mes į simylė jome Kroatiją ! Kambariuose yra dideli balkonai su stikliniais turė klais.
Superior kambariai yra gana erdvū s, juose yra dvigulė lova, sulankstoma pilno dydž io lova, fotelis su nedideliu stalu ir nedidelis valgomojo stalas su kė dė mis. Seifas, mini baras, chalatai – viskas, kaip ir visur tokio lygio vieš buč iuose. Valydavo labai kokybiš kai, aptarnavo neį kyriai, visą laiką tarnaitę matė tik vieną kartą . Galbū t taip yra dė l kovos su koronavirusu priemonių , kurių buvo imtasi vieš butyje. Tarp jų pagrindinis – maž as vieš buč io už imtumas, mano nuomone, apie pusė kambarių buvo tuš ti. Į liftą neį eiti buvo praš oma ne vienos š eimos ar vieno ž mogaus. Daž niausiai jie lipdavo laiptais. Registratū roje ir restorane buvo iš dalintos kaukė s, jas buvo praš oma dė vė ti patalpose, iš skyrus kambarius ir restoraną , visur yra dezinfekcijos priemonė s. Visi darbuotojai visada dė vi kaukes, į skaitant atvirose restoranų terasose, prie baseinų ir kt.
„WiFi“ yra nemokamas ir puikiai veikia visur, į skaitant paplū dimį .
Restoranas nusipelno didž iausių pagyrų , virtuvė puiki, aptarnavimas nepriekaiš tingas. Absoliuč iai viskas buvo paruoš ta kokybiš kai ir skaniai. Vitrina su karš tais mė sos patiekalais, vitrina su karš tais ž uvies patiekalais, kita su už kandž iais, atskira wok, atskiros salotos. Skrudinimas netinka? Palaukite minutę , darykime taip, kaip jums patinka. Maž as staliukas su maž ais desertais : ) Jokių didž iulių pū stų sausainių su sintetiniu kremu, kaip daž nai bū na vieš buč iuose. Viskas tvarkinga, maž a, su siela, kadangi stalas tuš č ias, atneš a vis daugiau desertų .
Pusryč ius ir vakarienę turė jome mokami, pietauti nuė jome į restoraną virš paplū dimio.
Kiekvieną vakarą baro terasoje vykdavo koks nors renginys. Daž niausiai dainuodavo artistai, bet bū davo ir pramogų , pavyzdž iui, ugnies š ou.
Brelą ir Baska Vodą jungia nedidelis pė sč ių jų takas palei paplū dimį , juo labai malonu eiti vakare, arč iau miestelių pravaž iuoja barai ir kavinė s.
Vietiniai labai draugiš ki ir kultū ringi, malonū s, tvarkingi ir ramū s. Jokio nemandagumo, jokio manijos, jokių š iukš lių . Pylimas atrodo lyg kas rytą siurbiamas. O gal ir yra : )
Labai norė č iau sugrį ž ti į Kroatiją , pakeliauti po į vairias vietas, po salas, bet bū tinai dar kartą sugrį ž ti į Beruliją .
Z. Y. Są skaitos painios. Krū va mū sų č ekių registratū roje pasirodė nepareikalauta, bet dar krū va buvo suskaič iuota, š ių iš laidų identifikuoti negalė jome. Mū sų skaič iavimais, vieš butis už ė mė š iek tiek maž iau nei pasiraš ė me są skaitas. Tač iau gali bū ti ir atvirkš č iai, todė l patikrinkite savo są skaitas.
Raš ant apž valgą pasirodė kainos 2021 metų vasarai. Ar operatorė nustatė.600 eurų didesnę kainą nei pernai? Atvirkš č iai, vieš buč io svetainė je siū lomos nuolaidos.
аватар 83003
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 7.0
Poilsis nuo 08.21 d. 13-28.08. 13. Skrydis buvo Doneckas-Kijevas-Splitas. Nuo oro uosto iki vieš buč io už truko apie valandą . Atvykus į vieš butį paaiš kė jo, kad mū sų rezervaciją atš aukė kelionių organizatorius, nors už kelionę sumokė jome dar geguž ė s viduryje už kambarį Berulia Beach pastate su vaizdu į jū rą . … Dar ▾ Poilsis nuo 08.21 d. 13-28.08. 13. Skrydis buvo Doneckas-Kijevas-Splitas. Nuo oro uosto iki vieš buč io už truko apie valandą . Atvykus į vieš butį paaiš kė jo, kad mū sų rezervaciją atš aukė kelionių organizatorius, nors už kelionę sumokė jome dar geguž ė s viduryje už kambarį Berulia Beach pastate su vaizdu į jū rą . Registratū roje buvo daugiau ar maž iau rusiš kai kalbanti mergina ir be teismo buvome apgyvendinti vienai nakč iai 457 kambaryje su vaizdu į parką Berulia Beach. Kitą dieną mus perkė lė į.157 kambarį su nuostabiu vaizdu į jū rą ir dideliu balkonu. Jau apsidž iaugė me, bet to nebuvo! Atvykę vakare iš pasivaikš č iojimo, kambaryje radome ž iurkę ! ! ! Kol mes ją vijosi po kambarį , ji nubė go į vonią . Už darė me duris, o ryte papraš ė me kito kambario, todė l buvome atitinkamai perkelti) Kitas kambarys buvo 359 su vaizdu į jū rą , vaizdas iš balkono kuklesnis, jie gyveno jame) Jie pasikeitė pinigus priė mimas (1 euras = 7.
48 kunas), iš karto paė mė.2 paplū dimio rankš luosč ius (100 kunų už statas, iš siregistruojant pasiimti, pasikeisti sporto salė je), gultai paplū dimyje 25 kunas 1 gultas, skė tis 25 kunas per dieną , nuė jo į masaž ą ( 9.00-13.00, 30 min = 150 kunų ), vyko į ekskursijas į Dubrovniką (410kun asmeniui), Krka + Sibenik krioklius (450kn asmeniui). Man viskas labai patiko, ypač Dubrovnikas ir mū sų gidė Iridescent (IBCI kompanija), labai linksma ir į domi, labai jai ač iū!

Kambariai: Apž iū rė jus tris kambarius Berulia Beach pastate galiu drą siai teigti, kad visi kambariai vienodi, bet dydž iu ir vaizdu iš balkono 157 geriausias (labai tikiuosi, kad problema su "naminiais gyvū nais" buvo iš sprę sta).
Kambaryje yra dvi lovos (galima naudoti kaip viena didelė , bet du č iuž iniai arba du atskiri 90 cm perkeliami), maž as neplokš č ias televizorius (iš rusiš kos tik Euronews, likusios vokiš kai ir kroatų kalbomis), mini- baras, seifas, spinta (9 pakabos), 2 naktiniai staleliai, tualetinis staliukas su veidrodž iu, veidrodis visu ū giu, 1 kė dė , stalas, oro kondicionierius. Vonios kambarys standartinis, duš as, plaukų dž iovintuvas. Kambaryje nė ra lygintuvo, bet pasiė mė me kelioninį lygintuvą (labai padė jo). Viskas š varu ir tvarkinga. Baldai geri, č iuž iniai ir pagalvė s patogū s.

Maitinimas: Pusryč iavome (7-10) ir vakarienę (19-21). Mums visko už teko, po pietų iš ė jome pasivaikš č ioti ir už ką sti. Maisto š vediš kas stalas. Patiekalų pasirinkimas buvo į vairus, dž iugino. Pusryč iams visi gė rimai nemokami, vakarienei visi gė rimai (ir vanduo) mokami. Visada už sisakydavome 1 litrą mineralinio vandens 26 kunas (davė.30, o buteliuką pasiė mė ), porą kartų ė mė me sulč ių po 22 kunas (atsiskaitymas č ekiu).
Padavė jo paslauga (sė di kur vaikinai aptarnauja, jie draugiš kesni).

Paplū dimys: smulkū s, smulkū s akmenukai, bet vietų visada yra, gultai prie vandens, galima gulė ti ant patalynė s prie sienos, patogu į važ iuoti į jū rą.3 metrai, tada prasideda labai didelių akmenų juosta, tada viskas vė l gerai (pasiė mė me su savimi vandens batus). Vanduo nuostabus! Kad ir kaip toli nuplauktų kiekvienas akmenukas apač ioje, jū s galite tai pamatyti!

Specialių pramogų vaikams nebuvo, iš skyrus vakarines mini diskotekas su animatoriais, restorane prie centrinio pastato beveik kasdien skamba gyva muzika ir dainos, arč iau jū ros yra ir kavinė . Yra mini golfas, stalo tenisas, treniruoklių salė , biliardas, sauna, masaž as.

Labai patiko š alis, graž i gamta, ypač Breloje, vieš butis solidus ketvertas! Su rusakalbiais elgiamasi santū riau nei su vokieč iais, bet pagarbiai ir draugiš kai.
Iš vieš buč io į deš inę iš kart Baska voda, iki centro 5-10 min. , į kairę Brela promenada. Brela yra vaizdingesnė , bet maž iau iš vystyta nei „Baska Voda“ parduotuvių , restoranų , keityklų atž vilgiu.
аватар Lady_Paradise
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 8.0
Š iame vieš butyje ilsė jomė s 11 dienų , iš vykome iš kelionių organizatoriaus „Tez Tour“. Kroatijoje lankomė s jau antrus metus iš eilė s, nes tiesiogine prasme į simylė jome š ią maž ą š alį su nuostabia gamta, skaidria jū ra ir draugiš kais ž monė mis. … Dar ▾ Š iame vieš butyje ilsė jomė s 11 dienų , iš vykome iš kelionių organizatoriaus „Tez Tour“. Kroatijoje lankomė s jau antrus metus iš eilė s, nes tiesiogine prasme į simylė jome š ią maž ą š alį su nuostabia gamta, skaidria jū ra ir draugiš kais ž monė mis. Pirmą kartą buvome 5*, todė l nuvykę į prieplauką , kurios oficiali kategorija yra 3*, dė l paslaugų kokybė s vieš butyje nelabai drą sinomė s. Kartais raš o, kad Marina kategorija yra 3+, bet nusileidž ia 4x, nes. Ji neturi savo baseino. Tai mū sų nė kiek neiš gą sdino, nes į Kroatiją vykstame maudytis ir mė gautis Adrijos jū ra, o ne maudytis baseine. Bet visgi, mė gstantiems „maudytis“ baseine, svarbu atkreipti dė mesį , kad š alia yra vieš butis „Bluesun Maestral“, kurio baseinu gali naudotis ir poilsiautojai prieplaukoje.
Jei kalbė tume apie vieš buč io vietą , tai yra valanda kelio automobiliu nuo Splito oro uosto. Š is kelias neatrodys varginantis, nes stebė site neį tikė tinus jū ros ir kalnų kraš tovaizdž ius, pravaž iuosite Omiš o miestą , kuris anksč iau buvo piratų miestelis, o dabar vis dar iš laiko š ią piratų dvasią ir, ž inoma, jums bus parodyta Kroatijos nacionalinis gamtos parkas – Biokovo kalnas.
Na, o dabar tiesiai apie vieš butį . Pats jis ž emas, tik 5 aukš tų ir susideda iš.3 korpusų - A, B ir C. Apsigyvenome A korpuse, kuris, kaip vė liau suž inojome, ten yra pagrindinis, su atviru vaizdu į jū rą . Buvo ir ž monių , kurie už sisakė kambarį su vaizdu į parką , tač iau jiems nutiko nemaloni istorija. Pirmiausia jie buvo patalpinti patalpoje, kurios langai ž velgė į gretimo pastato sieną , todė l apie jokį parką negalė jo bū ti nė kalbos, tač iau antrą kartą jiems buvo suteiktas kambarys su š oniniu vaizdu į parką . Apskritai, perkant kambarį su vaizdu į jū rą , iš pradž ių geriau nesigailė ti dviejų š imtų eurų , kad vė liau nebū tų ž iauriai skausminga.
Vieš butis neturi savo paplū dimio, o atvirai kalbant, Kroatijoje retai randi vieš butį , turintį savo paplū dimį . Dauguma paplū dimių č ia yra komunaliniai, tač iau į ė jimas į juos, ž inoma, nemokamas, tač iau mokami tik gultai ir skė č iai (25 kunos per dieną ). Nuo prieplaukos iki paplū dimio tiesiog 30 metrų , tereikia nusileisti laiptais, kurie eina per puš yną , kur tvyro puikū s spygliuoč ių aromatai, gieda cikados ir ankstų rytą net galima pamatyti nuo š akos ant š akos š okinė janč ias voveres. . Pats paplū dimys akmenuotas, labai š varus, š velnus į ė jimas į jū rą , labai patogu tiek vaikams, tiek suaugusiems. Kiek toliau yra Punta Rata paplū dimys, paž ymė tas UNESCO mė lyną ja vė liava ir vienas š variausių paplū dimių Adrijos jū ros pakrantė je. Nemaž a dalis ž monių apsiauna vandens š lepetes, su kuriomis eidavo į jū rą ir maudydavosi, kad bū tų lengva vaikš č ioti akmenukais. Didelio diskomforto nejautė me, mirtino skausmo taip pat nejautė me, todė l ir š lepeč ių nepirkome. Bet tai, kaip sakoma, priklauso nuo jū sų ; )
Maistas vieš butyje geras, bet pasibaigus atostogoms to paties tipo pusryč iai (omletas, kiauš inienė , deš relė s, sū riai, dribsniai ir t. t. ) jau gerokai pavargę . Teisybė s dė lei reikia pasakyti, kad vakarienė s buvo į vairesnė s, kiekvieną mū sų vieš nagė s vakarą buvo tiek nacionalinė s, tiek europietiš kos virtuvė s patiekalai, daž nai itališ ki (į vairū s rizotai, picos, bolonijos, spageč iai. . . ). Ypač prisimenu pyragaič ius, kiekvieną dieną vis kitokius, su skirtingais į darais. . . prisimenu iki š iol : )) Buvo ir vaisių , bet jų kokybė kartais „š lubavo“: melionai buvo neprinokę , nesaldinti arbū zai, slyvos irgi. Iki š iol didž iausias nepatogumas buvo tai, kad vakarienei VISI gė rimai mokami, tač iau tokia tvarka yra visuose pusryč iuose.
Pastebimas jaunimo trū kumas č ia – pramogų trū kumas. Pats Brelos miestelis nedidelis, ramus, daug kavinių . Animacijos vieš butyje katastrofiš kai maž ai, tad jei pagrindinis vizito tikslas – pabū ti, bū tinai rinkitė s kitą vietą . Idealiai tinka jaunoms š eimoms su vaikais, susituokusioms poroms, pensininkams, bet, kartoju, ne triukš mingoms kompanijoms.
Kambarys buvo labai š varus. Kasdien buvo vykdomas ne tik š lapias valymas, bet ir plaunamos grindys, keič iami rankš luosč iai. Patalynė keič iama kas 5 dienas, bet pagalvių už valkalai keič iami kasdien. Apskritai valymui kaltė s rasti neį manoma, nes patalpoje nebuvo net už uominos dulkių ir neš varumų .
Tiems, kurie Kroatijoje yra pirmą kartą , labai rekomenduoju vykti į ekskursiją prie Plitvicos ež erų , grož is nepaprastas, tarsi rojuje! Ten padarysite daug graž ių nuotraukų ir pamatysite gamtos sukurtus š edevrus!
Tad drą siai važ iuokite į Kroatiją , į Bluesun prieplauką ir dė l nieko nesijaudinkite. Š i š alis jus suž avė s ir aš tikiu, kad TIKRAI č ia grį š ite dar kartą !
Вид на город Омиш пляж
аватар fjos_fjp
 •  keliavo prieš 19 metus
Įvertinimas 8.0
Mū sų bendras į spū dis PUIKUS! Vieš butis labai patiko. Ir vieta (atokiau nuo visko), ir maistas, ir gyvenimo są lygos. Mums pasisekė atsitiktinai, gyvenome 5 aukš te pač iame kairiajame vieš buč io sparne, kuris yra arč iausiai jū ros, todė l vaizdas buvo labai geras. … Dar ▾ Mū sų bendras į spū dis PUIKUS!
Vieš butis labai patiko. Ir vieta (atokiau nuo visko), ir maistas, ir gyvenimo są lygos. Mums pasisekė atsitiktinai, gyvenome 5 aukš te pač iame kairiajame vieš buč io sparne, kuris yra arč iausiai jū ros, todė l vaizdas buvo labai geras.
аватар fhis_doiu
 •  keliavo prieš 20 metus
Įvertinimas 8.0
Patiko viskas, oras 6 val +20.16. 00 +25. Mū sų vieš butis buvo trijų ž vaigž duč ių , kaž kodė l brangesnis už kitus Brelos vieš buč ius. Kodė l aš než inau. Gal ir gera vieš buč io vieta, tarp Brelos ir Baska Vodos. Maitinimas pusryč iai-vakarienė š vediš kas stalas, jokių pretenzijų , bet sotū s, skanū s. … Dar ▾ Patiko viskas, oras 6 val +20.16. 00 +25. Mū sų vieš butis buvo trijų ž vaigž duč ių , kaž kodė l brangesnis už kitus Brelos vieš buč ius. Kodė l aš než inau. Gal ir gera vieš buč io vieta, tarp Brelos ir Baska Vodos. Maitinimas pusryč iai-vakarienė š vediš kas stalas, jokių pretenzijų , bet sotū s, skanū s. Likome patenkinti. Gė rimai vakarienė s metu mokami, iš skyrus pomidorų sultis. Jū ra graž i. Puikū s paplū dimiai su maž ais akmenukais. Skė č io į paplū dimį nesiė mė me, tik gultą porą kartų.100 rublių , su savimi atsineš ė me paplū dimio kilimė lius, bet paplū dimio rankš luosč ių su savimi nesiė mė me, teko pirkti už.600 rublių . Ten nė ra ko pirkti, Kinija yra visur (kaip ir visame pasaulyje), tik Kroatijoje ir Kinijoje brangu. Tik Splite pardaviau ir kaž ką nusipirkau. Visas personalas, padavė jai kavinė se ir kt. buvo teisingi ir malonū s. Iš sinuomojome automobilį , nuvykome į Splitą , iš vykome į ekskursiją į Dubrovniką . Viskas buvo į domu. Labai skanios jū ros gė rybė s ir vynas. Su jais atsineš tas vynas suvenyrų pavidalu. Norime sugrį ž ti po kelerių metų , nes paplū dimio atostogos nuostabios, o Plitvicos ež erai ir salos tiesiog nori pamatyti
аватар fhifs
 •  keliavo prieš 20 metus
Įvertinimas 8.0
Graž us paplū dimys, nuostabus senovinių puš ų kvapas. Bet labai silpnas restoranas. Ką tik gavome monotoniš kus pusryč ius (Kroatijoje esame 3 kartą , bet dar nieko panaš aus nematė me). Ir kaž kodė l vakarienei siū lė tik 1 salotas, o pirmas 3 dienas tai buvo Olivier. … Dar ▾ Graž us paplū dimys, nuostabus senovinių puš ų kvapas. Bet labai silpnas restoranas. Ką tik gavome monotoniš kus pusryč ius (Kroatijoje esame 3 kartą , bet dar nieko panaš aus nematė me). Ir kaž kodė l vakarienei siū lė tik 1 salotas, o pirmas 3 dienas tai buvo Olivier. Dė l karš tų jų patiekalų priekaiš tų nė ra, na, gal jie buvo persū dyti. Apskritai vieš butis geras, restoranas – toks ir toks.


avataras svetik30
ką reikia pasiimti
prieš 15 metus  •  3 abonentas 6 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Panašūs viešbučiai
Traukos vietos
Punta Rata paplūdimys
Įvertinimas 9.5
Kroatija, Brela
Gamta, Pliažai

Отель расположен на берегу моря в окружении соснового леса, всего в 10 метрах от моря. Построен в 1969 году и отреставрирован в 2017 году. Город Макарска находится в 12 км, а город Сплит — в 50 км. Пешая прогулка до курортных поселков Брела и Башка Вода занимает не более 5 минут. Отель идеально подойдёт для спокойного отдыха.

Vieta Расстояние до аэропорта Сплита составляет 105 км.
Paplūdimio aprašymas Мелкая галька.
 • ant jūros kranto
 • miesto paplūdimys
 • akmenukų paplūdimys
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, факс/ксерокопирование, доставка еды и напитков в номер, доставка прессы, сувенирный магазин.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams
 • vaikų klubas
Pramogos ir sportas Мини-гольф.
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • sauna/vonia/hamamas
 • biliardas
 • stalo tenisas
 • sporto salė
 • animacija
Kambarių aprašymas

Всего 199 номеров в четырёхэтажном здании отеля.

Kambariuose

Все номера отеля Berulia оборудованы кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами и выходят на балкон с видом на море. В числе удобств мини-бар и собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Номера Делюкс находятся прямо у кромки бассейна.

Adresas Trg Gospe od Karmela 1, 21322 Brela
Telefonai: Тел. +385 21 603 599
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Bluesun Berulia Hotel
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб.