19. Pakartotinis stipinas ir ratų suvedimas. (Buzet – Rijeka)

2017 Rugpjūčio 12 Kelionės laikas: nuo 2017 Liepos 29 iki 2017 Liepos 29
Reputacija: +142
Pridėti kaip draugą
Parašyti laišką

Chronologija su iš samia informacija:

1. Kas jie tokie? Kodė l jiems to reikia? (kelionė s planas)

http://www.turpravda.com/ua/kiev/blog-240582.html">http: / /www.turpravda.com turpravda. ru/ua/kiev/blog-240582.html

2. Ukrainos bevizis rež imas dviratininkams. Kokia, pavyzdž iui, mū sų patirtis (kertant sieną Ukraina-Verngrija)

http://www.turpravda.com/ua/blog-245472.html turpravda. ru/ua/blog-245472.html

3. Ū kių kultas Vengrijoje (kelias į Budapeš tą , 2 dienos)

http://www.turpravda.com/hu/blog-238722.html">http://www. turpravda . ru turpravda. ru/hu/blog-238722.html

4.1-as 100 km per dieną , bandymas važ iuoti naktį , apsauginis griovys (kelias į Budapeš tą , 3d)

http://www.turpravda.com/hu/blog-238727.html turpravda. ru/hu/blog-238727.html

5. Policijos provokacija ir pirmosios problemos su keliu (kelias į Budapeš tą , 4 dienos)

http://www.turpravda.com/hu/blog-238732.html">http://www. turpravda . ru turpravda. ru/hu/blog-238732.html


6. liepos 17 d. Budapeš tas. Diena – ekskursija. Mastelis, nepaprasti ž monė s (1-oji sostinė )

http://www.turpravda.com/hu/budapesht/blog-240672.html">http: / /www.turpravda.com turpravda. ru/hu/budapesht/blog-240672.html

7. Velence miestas su ež eru ir buriavimo mokykla. Balatono ež eras, penktadienio vakaras (kelias Budapeš tas – Velense – Balatono ež eras)

http://www.turpravda.com/hu/balaton/blog-245417.html">http: / /www.turpravda.com turpravda. ru/hu/balaton/blog-245417.html

8. Epinė kelionė su kombainais. Vengrijos-Kroatijos siena ir turbo orkaitė ! (Fr. Balaton - Letenui)

http://www.turpravda.com/at/blog-245452.html">http://www. turpravda . ru turpravda. en/at/blog-245452.html

9. Kroatija.

Malonū s ž monė s, skanus alus ir televizija anglų kalba) (Kroatijos siena – Novi Marof – Teplice)

http://www.turpravda.com/hr/blog-245462.html">http://www. turpravda . ru turpravda. ru/hr/blog-245462.html

10. Verž lė s ir priekabos pertvarkymas į kitą į renginį ! (Novi Marof)

11. Pavojingas Zagrebo miestas. Skani gatvė . Ruduo (Novi Marof – Zagrebas)

12. Slovė nijos perlas. Vegetariš kas ū kis (Zagrebas – Gorná Pohanca)

http://www.turpravda.com/si/blog-246572.html"> turpravda. ru/si/blog-246572.html

13. Staigus nusileidimas + tandemas + priekaba = lipnū s stabdž iai ir visiš kas jų gedimas (Pohanca kalnas – Liubliana)

http://www.turpravda.com/si/blog-246577.html"> turpravda. ru/si/blog-246577.html

14. Graž i naktis Liubliana (Liubliana)

http://www.turpravda.com/si/blog-246587.html">http://www. turpravda . ru turpravda. ru/si/blog-246587.html

15. Italija, Adrijos jū ra, nusileidimas 16%! Nakvynė paplū dimyje be palapinė s (Liubliana – Sezana – Triestas)

http://www.turpravda.com/it/blog-246602.html">http://www. turpravda . ru turpravda. en/it/blog-246602.html

16. Adrijos jū ros pradž ia. Italija – Slovė nija. Š iluma 42" (Triestas – Slovė nija)

17. Nusileidimas. Kalnų serpantinas be stabdž ių . Dė vė ti sportbač iai. Kelionė autostopu su tandemu (Slovė nija – Kroatija, Buzet)

18. Kroatijos aktyvaus turizmo sostinė . Maisto į silauž imas (Kroatijos siena – Buzet)


19. Perkalbė jo (Buzet – Rijeka)

Vanya sugebė jo iš naujo stipinuoti ratą , tač iau aš tuonių skaič ius ir stipinų kokybė paliko daug norimų rezultatų . Važ iuoti ant tokio rato reiš kė dar labiau sugadinti dviratį . Todė l, pernakvojus pas mū sų gelbė tojus, ryte buvo į prasta autobusu vykti į Rijekos miestą .

Nuo Buzet iki Rijekos tik 51 km, bet autobuso bilietas mums ir dvirač iui pasirodė labai į spū dinga suma (30 eurų ). Danielis rekomendavo vykti į gelež inkelio stotį , iš kurios vasarą iš vyksta vadinamasis „traukinių autobusas“. Faktas yra tai, kad dė l to, kad nė ra daug ž monių , norinč ių naudotis elektriniais traukiniais, vasarą pradeda važ iuoti autobusas, kuris nuveš į bet kurią jums reikalingą stotį už gelež inkelio transporto kainą . Taip ir padarė me. Greitai susikaupę ir sukaustę smegenis iš skubė jome į gretimą kaimą , norė dami suspė ti į autobusą . Juk jie važ iuodavo du kartus per dieną ir nenorė jo gaiš ti laiko laukdami autobuso.

Dar kartą ač iū Danieliui. Jis nuvež ė mus į stotį ir jo skambuč io dė ka autobusas mū sų laukė , nepaisant vė lavimo.

Š is ir kitas atvejis parodė Kroatijos gyventojų adekvatumą , profesionalumą ir supratimą . Kas aš , kontrolierius autobuse, suž inoję s apie mū sų problemą , eikvoju savo laiką ir nervus, bandydamas rasti mums geriausią ir patogiausią iš eitį . Kol mes važ iavome, ji paskambino į visas Rijekos miesto dvirač ių parduotuves, paaiš kino mū sų problemą ir papraš ė atvaž iuoti pas mus. Niekas tokios galimybė s neturė jo, pasitarę su vairuotoju mus nuvež ė kuo arč iau mums reikalingų dirbtuvių .

Nuo nusileidimo vietos iki norimos dirbtuvė s buvo 200m. Patogiai į sitaisę s po plentu autobusų stotelė je, aš likau budė ti, o Vania tuo tarpu nuvaž iavo remontuoti ilgai kentė jusio rato))))))

Tam praleidę pusdienį , vakarą praleidome artimiausiame paplū dimyje.


.Facebook.com/hashtag/tandemtravelers?source=feed_text&story_id=491418557881957" rel="nofollow">#tandemtravelers #tandem #bike #dviratis #travel #fix # ratas #automobilis #bus #kelionė #kroatia #hard #ukraina #rijeka #rijekacity #paplū dimys #vasara #saulė lydis #jū ra #Futen# broken #brooks #estem #turbat #gorgany #veloonline #velotrade @ Rijeka, Kroatija

Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą
Norėdami pridėti arba pašalinti nuotraukas į istoriją, eikite į šios istorijos albumas
Panašios istorijos
Komentarai (14) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
avataras