Grecotel Lux Me Dama Dama 4*– Atsiliepimai

11
Įvertinimas 9.410
pagrįstas
11 apžvalgų
№1 viešbučio reitinge Rodas
9.5 Skaičius
9.6 Aptarnavimas
9.7 Grynumas
9.7 Mityba
9.6 Infrastruktūra
Viešbutis su erdvia žalia zona. Jį sudaro pagrindinis 5 aukštų pastatas su 2 aukštų sparnu (su liftu), papildomas 4 aukštų pastatas ir bungalų kompleksas. 2018 metais viešbutis buvo renovuotas. Svečių lauks tikras vandens rojus su baseinais ir vandens telkiniais, atnaujintais sodais ir pagrindinio pastato kambarių bei vasarnamių dizainu. Gera vieta: ant jūros kranto, netoli Kalitėjos miestelio ir kaimyninio Faliraki miestelio su daugybe tavernų ir restoranų, barų ir diskotekų. Aukštos klasės aptarnavimas ir įvairus maistas yra šio viešbučio privalumai. Yra rusakalbių darbuotojų. Sportinė animacija visą dieną ir vakaro pasirodymai. Rekomenduojama šeimoms su įvairaus amžiaus vaikais.Daugiau →
аватар liliya0206
 •  keliavo prieš 9 mėnesių
Įvertinimas 10.0
Mū sų į domi kelionė po Rodo salą baigė si. Daug emocijų ir į spū dž ių , ryš kios fotografijos, prisiminimai apie nuostabius vaizdus ir nepaprastai skani graikiš ka virtuvė. Tai buvo nuostabi savaitė , po kurios galiu drą siai teigti, kad Graikiją myliu dar labiau. … Dar ▾ Mū sų į domi kelionė po Rodo salą baigė si. Daug emocijų ir į spū dž ių , ryš kios fotografijos, prisiminimai apie nuostabius vaizdus ir nepaprastai skani graikiš ka virtuvė.
Tai buvo nuostabi savaitė , po kurios galiu drą siai teigti, kad Graikiją myliu dar labiau.
Kelionė s metu keletą naktų apsistojome vieš butyje Grecotel Lux Me Dama Dama, apie kurį susidarė me labai teigiamų į spū dž ių.
Noriu jais š iek tiek pasidalinti.
Labai draugiš kas ir paslaugus personalas. Su mumis buvo elgiamasi rū pestingai ir dė mesingai visos vieš nagė s metu. Tikrai jautė mė s vertinami sveč iai. Viskas buvo aukš č iausios klasė s nuo pat pradž ių , nuo suteikto pervež imo į oro uostą , pasveikinimo kokteilio atvykus, labai greito į siregistravimo, o vė liau ir priež iū ros per visas mū sų atostogas.

Vieš butis yra labai geroje vietoje, pirmoje pakrantė je, vos 15 km nuo Rodo miesto, su nuosavu smė lio ir akmenukų paplū dimiu.
Teritorija su graž iomis, jaukiomis teritorijomis, dideliu baseinu.

Skanus ir į vairus maistas. Yra mė sos, ž uvies pasirinkimas, labai skanios picos, sriubos, didelis desertų , vaisių pasirinkimas.
Vieš butyje yra keli restoranai iš valgiaraš č io. Vieš nagė s metu aplankė me azijietiš ką alakartą . Graž ū s vaizdai, š ilta atmosfera, kokybiš kas aptarnavimas ir puikus patiekalų pasirinkimas. Viskas buvo paruoš ta labai skaniai ir puikus pristatymas.
Paplū dimyje taip pat galite už ką sti – ruoš ia blynus, bandeles, mė sainius, ledus. Č ia yra baras su didž iuliu kokteilių , alaus, š ampano pasirinkimu...Č ia galė site sė dė ti ir mė gautis maistu bei gė rimais, stebint nuostabius jū ros vaizdus.

Dienos metu vyksta į vairū s už siė mimai, vakarais š ou, DJ arba gyva muzika.
Š alia vieš buč io yra parduotuvių , o iki Falirakio miesto nueisite pė sč iomis.

Labai patogū s kambariai, kokybiš ki nauji baldai, chalatai, š lepetė s, gera kosmetika.
Vieš butis kokybiš kas ir labai malonus. Rekomenduoju visiems! Tai ypač tinka poilsiui ir š eimos atostogoms.
аватар svetlaya_r
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 10.0
Rugsė jo mė nesį grį ž ome iš Graikijos. Dabar motinystė s atostogose (laiko yra) ir kadangi prisiminimai dar visai š viež i, paraš ysiu atsiliepimą . Atostogos Rodo saloje. Kambarys 2 suaugusiems + 1 vaikui su vaizdu į sodą . Į vieš butį atvykome apie 9 val. … Dar ▾ Rugsė jo mė nesį grį ž ome iš Graikijos. Dabar motinystė s atostogose (laiko yra) ir kadangi prisiminimai dar visai š viež i, paraš ysiu atsiliepimą . Atostogos Rodo saloje. Kambarys 2 suaugusiems + 1 vaikui su vaizdu į sodą .
Į vieš butį atvykome apie 9 val. Kambariai nebuvo paruoš ti. registracija prasideda 13-00 val. Kol kambarys buvo ruoš iamas registracijai, mums buvo pasiū lyti pusryč iai. Tada parū pino persirengimo kambarį ir nuo 10 iki 13 pilnai ilsė jomė s paplū dimyje, naudodamiesi visais barais, restoranais ir pan. Vieš butyje nė ra į prastos į vairiaspalvių apyrankių sistemos, vietoj jų registratū roje iš duodamos plastikinė s kortelė s, kurios mums niekur nebuvo naudingos, jų niekas niekur neklausė .
Jokių smulkmenų , pakankamai didelis, viena didelė viengulė lova ir papildoma lova. Seifas, vandenį į š aldytuvą į dė jo nemokamai, televizorius su 3 rusiš kais kanalais, plaukų dž iovintuvas, kondicionierius.
Maistas negirtinas. Pietums skanios sriubos. Bet kuriuo paros metu kelių rū š ių mė sa, ž uvis, jū ros gė rybė s, sū riai, darž ovė s, vaisiai, desertai. Stalai padengti stalo į rankiais, kava, arbata, vynu vaiš ina padavė jai. Puikiai š varu, labai skanu, tik daug.
Restorane ant jū ros kranto 2-3 kartus vykdavo gyvos muzikos koncertai (europietiš kos klasikos ar nacionalinė s melodijos). Vieną vakarą pasirodė š okių kolektyvas, kuris aktyviai mokė judesių poilsiautojus. Buvo malonu judė ti. Vaikams yra mini klubas. Paplū dimys idealiai š varus, smė lis ir akmenys juostelė mis. Gultai, gultai nemokami. Takai iš grį sti lentomis. Jei plauksite su kauke, pamatysite į vairių ž uvų . Registratū roje veikia nemokamas belaidis internetas.
Savo sveč iams vieš butis siū lo vienkartinį nemokamą apsilankymą vandens parke, iki kurio nueisite per 15 minuč ių . Ekskursijos: iš kelionių organizatoriaus vieš butyje, į Symi salą ir seną jį Rodą . Kelionė s vadovas Michaelas buvo labai profesionalus.
Vieš butis atitinka 4 ž vaigž dutes. Manau, kad mū sų atostogos buvo visiš kai sė kmingos, ač iū už tai Grecotel ir visiems, kurie joje dirba! Taip pat ir vaikinams iš Mouzenidio kelionių kompanijos, kurie mums padė jo per visą poilsį ! Mylė jo Graikiją . Tikrai grį š ime dar ne kartą , dabar jau keturiese ; )
аватар Minsk5
Labiausiai patiko vieš buč io vieta. Netoliese yra praš matnus vandens parkas, malonu važ iuoti tramvajumi iki trijų su nuostabiais vaizdais ir paplū dimiu, valtimi per jū rą į Rodą , o galiausiai tiesiai per kelią vietiniu marš rutiniu autobusu pakilome į kalną iki zoologijos sodo. … Dar ▾ Labiausiai patiko vieš buč io vieta. Netoliese yra praš matnus vandens parkas, malonu važ iuoti tramvajumi iki trijų su nuostabiais vaizdais ir paplū dimiu, valtimi per jū rą į Rodą , o galiausiai tiesiai per kelią vietiniu marš rutiniu autobusu pakilome į kalną iki zoologijos sodo. Jū s praktiš kai planuojate savo dieną pagal savo nuotaiką . Tu nuo niekuo nepriklauso. Jū ra nuostabi, o paplū dimyje yra prieplauka. Vaikui 7 metai, tik nuš oko nuo jo. Daugiau prieplaukų š alia nė ra. Mini diskoteka kiekvieną vakarą . Rugpjū č io mė nesį vanduo yra tobulas. Maudė si valandų valandas. Paplū dimyje yra daug š eš ė lių . Pats paplū dimys labai platus. Maistas geras. Puikus registratū ros personalas. 8 dienos prabė go greitai. Nenorė jo iš eiti. Jie gyveno vasarnamyje. Patogus, bet be tinklelio nuo uodų . Teko laikyti už darytą langą , jis didž iulis iki grindų , bet kondicionierius yra teisingai, į š oną .
аватар Denis1981
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 10.0
Poilsis buvo puikus! Atostogavau su sū numi. Mums visiems labai patiko. Š iame vieš butyje yra daug pliusų . Aptarnavimas labai geras. Su mumis buvo elgiamasi aukš č iausiu lygiu. Atvykome anksti ryte ir, palikę lagaminus registratū roje, nuė jome pavalgyti į vieš buč io restoraną . … Dar ▾ Poilsis buvo puikus! Atostogavau su sū numi. Mums visiems labai patiko. Š iame vieš butyje yra daug pliusų . Aptarnavimas labai geras. Su mumis buvo elgiamasi aukš č iausiu lygiu.
Atvykome anksti ryte ir, palikę lagaminus registratū roje, nuė jome pavalgyti į vieš buč io restoraną . Maistas tiesiog puikus. Tiek daug pasirinkimų . Viskas taip skanu. Mano Serež ai labai patiko. Ir daug vaisių ir saldumynų bei į vairių garnyrų . Vieš butyje viskas į skaič iuota, teritorijoje yra daug barų , kuriuose per dieną už ką sdavome ledų , vaisių , pyragų ir į vairių gė rimų .
Nepaisant to, kad registracija vieš butyje 14-00 val. , kambaryje buvome apsigyvenę iš kart po pusryč ių . Kambarys buvo patogus su vaizdu į jū rą . Viskas taip tylu ir patogu. .
Vieš buč io teritorija didelė . Jie mė go atsipalaiduoti ant ž alios pievelė s. Daug pramogų . Taip pat yra vaikiš ka animacija. Vaikai labai gerai leidž ia laiką . Mano Seryozha vakare nepavyko iš traukti iš animacijos, vaikams ten taip patiko.
Jū ra buvo be galo nuostabi. Smė lio paplū dimys labai geras. Ž inoma, yra keletas su akmenukais, bet pakrantė je jų nė ra daug. Jū ra š ilta ir skaidri. Nardė me su kauke, ž iū rė jome į ž uvis
Labai patiko š alia paplū dimio esantis restoranas, kuriame dieną galė jome valgyti pietus. Pietū s buvo vieš butyje pagrindiniame restorane, o toks pat ir tas pats š vediš kas stalas buvo restorane prie paplū dimio. Tai yra, mums visai nereikė jo persirengti. Galė jome valgyti ramiai ir poilsio vietoje.
Atvykę ilsė tis pagrindiniame restorane bū tinai už siregistruokite vakarienei azijietiš kame restorane. Labai skaniai pavakarieniavome.
Apskritai poilsiu likome labai patenkinti. Rodo sala yra klasė . Ekskursijos buvo puikios ir buvo ką pamatyti. Į spū dž ių jū ra. Vieš butis puikus! Tikrai planuoju č ia sugrį ž ti! Visos nepamirš tamos š ventė s!
аватар smolaira
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 8.0
Iš važ iavome visa š eima savaitei. Po tvankaus Petro Rodą pasitiko gaivus jū ros vė jas, kuris, tač iau netrukus peraugo į tvankią karš tį . Į vieš butį atvykome gana greitai, nepaisant to, kad pakeliui sustojome dar keliuose vieš buč iuose. … Dar ▾ Iš važ iavome visa š eima savaitei. Po tvankaus Petro Rodą pasitiko gaivus jū ros vė jas, kuris, tač iau netrukus peraugo į tvankią karš tį . Į vieš butį atvykome gana greitai, nepaisant to, kad pakeliui sustojome dar keliuose vieš buč iuose. Nors gidė į spė jo, kad registracijos gali tekti palaukti, kambarys buvo suteiktas iš karto. Turiu pasakyti, kad kambariai paprasti, be smulkmenų . Iš pradž ių net š iek tiek nusivylė , bet po poros valandų apsigyveno, susidė liojo daiktus ir pasidarė labai patogu)
Restorane yra gera, į vairi virtuvė , furš ete yra ne tik standartinis „vieš buč io“ komplektas, bet ir nacionaliniai graikiš ki skanė stai). Ž monių buvo daug, bet visada buvo laisvas staliukas.
Atskirai noriu pasakyti apie personalą : labai atsakingi vaikinai! Než inau, ar tai graikų tautinio charakterio bruož as, ar geras valdymas, bet kokiu atveju malonu) Registratū roje yra rusė , bet net jei nepateks į jos pamainą , t likti nesuprastas. Taip, ir kelionių organizatoriaus atstovas vieš butyje yra, padeda su vertimu ir kitais klausimais.
Mooooore) Ak, jū ra! Skaidrus, tylus. Visą laiką , kol buvome č ia, nepastebė jome bangų . Saulė lydis normalus, kartais randama akmenų , bet juos galima nesunkiai apeiti. Gultų už tenka visiems, tač iau kai kurie tautieč iai iš į proč io vis tiek nuo ankstyvo ryto bando rezervuotis sau vietą , palikdami rankš luostį .
Vieš buč io vieta taip pat buvo gera. Netoliese yra nedidelis prekybos centras, pė sč iomis pasiekiamas vandens parkas (nors ten nesilankė me, laiko neuž teko). Bet patekome į graž ią baž nytė lę ant kalvos prieš ais vieš butį . Yra apž valgos platforma, iš kurios atsiveria nuostabus vaizdas į Falirakį . Bet geriau eiti vakare, kai nė ra karš ta.
Vieš butyje neapsistojome, stengė mė s daugiau keliauti, leistis į ekskursijas, bet susitarę „laisvadienį “ vieš butyje taip pat nenuobodž iavome. Jei dieną š iek tiek tingi dalyvauti animatorių rengiamose veiklose, tai dienos pabaigoje visi ž monė s sutraukiami į vakarinius programos pasirodymus.
Apibendrindamas pasakysiu, kad Rode apskritai ir konkreč iai Grekotel galima puikiai atsipalaiduoti. Než inau, ar dar sugrį š ime č ia, nes noriu pamatyti kitas salas
аватар galinap138
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 7.0
Noriu papasakoti apie š į vieš butį . Mes perė jome per tarpininką BS AY lux, ir jie paė mė kuponus iš Biblio Travel. Atvykimas į oro uostą Rodas, suž inojome, kad su mumis susidoroja kita kelionių agentū ra „Bilion Tours“ (pvz. Iš pradž ių buvome į sitempę , bet viskas pasirodė gerai. … Dar ▾ Noriu papasakoti apie š į vieš butį . Mes perė jome per tarpininką BS AY lux, ir jie paė mė kuponus iš Biblio Travel. Atvykimas į oro uostą Rodas, suž inojome, kad su mumis susidoroja kita kelionių agentū ra „Bilion Tours“ (pvz. Iš pradž ių buvome į sitempę , bet viskas pasirodė gerai. Mums pasisekė , kad mū sų vieš butis yra netoli oro uosto (min. 20) ir mus iš laipino pirmus. Vieš butis mums labai patiko. Prie registratū roje administratorė (Anna) yra rusakalbė , registracija nuo 14:00, bet atvykome vė lai (16-17 val. ), buvome iš karto apgyvendinti, už sisakė me kambarys su vaizdu į sodą.2 suaugusiems ir dukrai (buvo 3 lova). sodas, bet tik kambariai pastato š one ir per medž ius bei tvorą , buvo dar vienas Esperidos vieš butis. Bet mes vis tiek turė jome vaizdas, mū sų kambaryje beveik nebuvo, bet vakare buvo tylu. Pasenę s kambarys yra vienintelis š io vieš buč io minusas, bet jie atliko apklausą ir visi nurodė me, kad vonioje yra senovinis plaukų dž iovintuvas, nebuvo antklodž ių , buvo lovatiesė s, kartais suš aldavau naktimis net be kondicionieriaus, oras kondicionierius veikė gerai, š aldytuve buvo butelis vandens, seifas irgi senas su eiliniu rakteliu, kuris turė jo bū ti kaž kur paslė ptas (ne elektroninis), televizorius irgi senas, bet mes jo než iū rė jome, BET jie pradė jo pamaž u keisti televizorių į plazminius, pamatė , kaip atvež ė kelis visiš kai naujus. Visada valydavome ryte, rankš luosč ius keisdavome, jei padė jai ant kriauklė s. Maistas puikus, kaip ir vieš buč io apraš yme, ryte š efas gamino (omletus, blynus) prieš jus, vakarienei vienas š efas ant grotelių , kitas - iš ė mė didž iulius kiaulienos, avienos kumpelius. , ir t. t. , ž uvis ir pats virė jas nupjovė gabaliukus, o tu atė jai ir paė mei. Viskas labai skanu, vaikiš ko maisto pasirinkimas didž iulis, pietums visada gamindavo (tai matyt rusams) Kū dikių sriuba, tai eilinė darž ovių ar viš tienos sriuba. dribsniai, javainiai ir tt Vaisiai (arbū zai, melionai, nektarinai, persikai, kriauš ė s, obuoliai, apelsinai, kiviai), rieš utai, visokie koš ių priedai, kokosai, uogienė s, uogienė s, š okoladinė s pastos ir kt. Ir pyragaič iai ir pyragaič iai....Nuo 10-17 val. 00 buvo baras už kandž iavimui, buvo tik bandelė s, kava, gė rimai, arbata, alus, ledai vafliniuose puodeliuose, blynus kartais kepdavo praktikantas (bet reikia ilgai laukti) prie baseino nuo 10 val. -17. Be to, baras prie baseino dirbo nuo 10:00 visų gė rimų , kokteilių ir kt. Baras paplū dimyje taip pat dirbo nuo 10:00 iki 23 val. 00. Rankš luosč iai paplū dimiui mū sų kambaryje gulė jo nemokamai, o paplū dimyje kartais bū davo galima pakeisti į š varius. Kalnas dirbo 10-12 ir 16-17 val. karš ta dieną . Yra baseinas patiems maž iausiems vienerių metų vaikams. Dar viena paslauga š iame vieš butyje, prie į ė jimo į restoraną pavalgyti, yra du są raš ai, vienas są raš as skirtas graikiš kos virtuvė s restoranui, o kitas – azijietiš kos virtuvė s, pasirenkate dieną ir į š iuos restoranus galite už siregistruoti vieną kartą . Vakare paplū dimyje esanč iame bare galė site pasimė gauti graikiš kos virtuvė s stalu, o vakarais – prie baseino š alia vieš buč io – Azijos virtuvė s patiekalų . Taip pat š is vieš butis duoda visiems į ė jimo bilietą į vandens parką , tai netoli vieš buč io pė sč iomis, ė jome pė sč iomis (turint omenyje, kad į ė jimas kainuoja 22 eurus už.1). Papasakosiu apie gidę Bilion Tours (Jekaterina), baisi moteris, apie ekskursijas nekalba, todė l negalė jome suž inoti kiek kainuoja jos automobilio nuoma, atsakydama ji mums pasakė : „Š tai, eik. iš pradž ių į ekskursijas, o po to važ iuokite automobiliu. Tiesiog mus iš metė . Į Lindą važ iavome 2 ekskursijas, o 17 kryž iaus aš pamirš au kaip ten yra. Animacija su vaikais puiki, buvo rusakalbe mergaite, vandensvydis, futbolas ant ž olė s, ž uvys buvo lesintos, gaudomos jū roje. BET vanduo birž elį Š ALTAS (20g), ledinis, tik iki 12.06 ji pradejo silsti, nes karstuma prasidejo 30. Mums viskas patiko, gal kita karta eisim su maza. Taip, o kas važ iuos su vež imė liais, tik turbū t š iame vieš butyje visur yra rampos vež imė liams.
завтрак завтрак день греческих танцев, бар на пляже кровать дочери, телевизор входная дверь, шкаф, в шкафу сейф, холодильник ванная
аватар luba-75
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 4.0
Vieš butis vidutiniš kas, kambarių skaič ius senas, susidaro į spū dis, kad esi pensione netoli Maskvos. Vaikams apgailė tinas vaikų klubo panaš umas namelio pavidalu, ant jo nupieš tas peliukas Mikis Maistas, beje, neblogas, kartą per savaitę pusryč iams š ampanas ir raudona ž uvis. … Dar ▾ Vieš butis vidutiniš kas, kambarių skaič ius senas, susidaro į spū dis, kad esi pensione netoli Maskvos. Vaikams apgailė tinas vaikų klubo panaš umas namelio pavidalu, ant jo nupieš tas peliukas Mikis Maistas, beje, neblogas, kartą per savaitę pusryč iams š ampanas ir raudona ž uvis. Bet vis tiek prasminga vaziuoti i kalnus i vietines smukles, labai rekomenduoju Fasouli seimos taverna Psinthos miestelyje, taksi 20eur, bet saskaita ir gaminiu kokybe maloniai nustebins. Gera zuve restoranas Tsampikos, skanios midijos.
Nevalgykite turistinė se vietose, pinigų š vaistymas, jokio maisto.
Vieš buč io paplū dimys visai pakenč iamas, patogus smė lė tas į ė jimas į jū rą , mū sų vaikai mė go š okinė ti nuo molo, yra ir smė lio dugnas.
Apskritai man Rodas patiko, bet patariu rinktis į domesnį vieš butį .
аватар Andrey75
 •  keliavo prieš 14 metus
Įvertinimas 8.0
Š iemet ilsė josi su š eima birž elio 18–28 d. Vieš butis man labai patiko! Geras maistas labai geras (kiauliena, ė riena, ž uvis) ir be eilių , kaip raš o apie kitus vieš buč ius, kokybiš kas ir neį kyrus aptarnavimas (tai, kad vieš butyje yra SPA ir pirtis, bū tų galima atpaž inti tik todė l, kad kelias į kambarys praė jo pro SPA). … Dar ▾ Š iemet ilsė josi su š eima birž elio 18–28 d. Vieš butis man labai patiko! Geras maistas labai geras (kiauliena, ė riena, ž uvis) ir be eilių , kaip raš o apie kitus vieš buč ius, kokybiš kas ir neį kyrus aptarnavimas (tai, kad vieš butyje yra SPA ir pirtis, bū tų galima atpaž inti tik todė l, kad kelias į kambarys praė jo pro SPA). Niekas nesivargina pasiū lymais eiti į pirtį ar SPA! Maistas mums labai patiko, vynas iš pilstytas į butelius ir labai geros kokybė s. Baruose - galima už sisakyti bet kokį kokteilį iš importinio alkoholio, ypač rekomenduoju GRECOTEL SUNRISE. Prie baseino ir paplū dimyje visada buvo nemokamų gultų . Į ė jimas į jū rą yra per akmenukus ir vulkanines uolienas, bet mes iš kart Kijeve nusipirkome š lepetes maudynė ms ir į jū rą nebuvo jokių problemų .
Mano 7 metų dukra puikiai praleido laiką vaikų klube. Animacija padoraus lygio: Marcusas, Renato, Jacqueline buvo tiesiog puikū s, surengė labai neblogą graikiš ką vakarą , 3 profesionalių tenorų grupė nusipelno atskiros istorijos (publika tris kartus kvietė bisą atsistojus!!! ).
Kitoms atostogoms vė l rinksimė s vieš butį iš GRECOTEL tinklo!
аватар
 •  keliavo prieš 15 metus
Įvertinimas 3.0
Kaip tik vakar grį ž au! Na ką aš galiu pasakyti, ž monė s, kurie ten ilsė josi 2004 m. , raš o, kad net ikrų davė (((((tai reiš kia dabar 2009 m. viskas taip pasikeitė !! ! ! apelsinai, maistas apskritai BE druskos!!! ! Neduok Dieve) vė l eiti į š į vieš butį!!!!!!!!!!!!! ! !. … Dar ▾ Kaip tik vakar grį ž au! Na ką aš galiu pasakyti, ž monė s, kurie ten ilsė josi 2004 m. , raš o, kad net ikrų davė (((((tai reiš kia dabar 2009 m. viskas taip pasikeitė !! ! ! apelsinai, maistas apskritai BE druskos!!! ! Neduok Dieve) vė l eiti į š į vieš butį!!!!!!!!!!!!! ! !
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 16 metus
Įvertinimas 9.0
Man labai patinka vieš butis, ten puikiai pailsė jau. Tinka š eimoms su vaikais, bet š iek tiek nuobodokas jaunimui. Animatoriai visi graž ū s vaikinai, labai juokingi)) Maistas geras, lygis) Vieš butis maž as, vakare nė ra kur vaikš č ioti, bet teritorija labai iš puoselė ta, veja ž alia, gė lė s yra raudonos. … Dar ▾ Man labai patinka vieš butis, ten puikiai pailsė jau. Tinka š eimoms su vaikais, bet š iek tiek nuobodokas jaunimui. Animatoriai visi graž ū s vaikinai, labai juokingi)) Maistas geras, lygis) Vieš butis maž as, vakare nė ra kur vaikš č ioti, bet teritorija labai iš puoselė ta, veja ž alia, gė lė s yra raudonos. yra nuostabios ekskursijos - patiko) Kambariai geri, š varū s, baldai geri) Aptarnavimas 5*! Apskritai viskas puiku, bet tik truputi nuobodu be diskotekų ir pan. poilsiautojai (ypač birž elį ) pagyvenę vokieč iai xD Bet nesigė dykite - visą dieną sė di prie teliko) Patariu š į vieš butį norintiems pailsė ti ir pailsė ti geroje vietoje bei š eimos atostogoms : )
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
Rodyti daugiau »


avataras pgalinka80
Labas vakaras! Pagalba, gegužę skrendame į Rodą, kelionių agentūra siūlo bluebird aviakompaniją, apie kurią nelabai daug informacijos. Ar tiesa, kad ji turi tik vieną lėktuvą, o skrydžiai vėluoja labai dažnai? Kokie lėktuvai? Būsiu labai dėkingas už atsakymus.
prieš 11 metus  •  5 prenumeratorių 9 atsakymų
avataras internalwind
Dabar mes su vyru ruošiamės ir planuojame savo vasaros atostogas ir ieškome šio viešbučio. Pernai puikiai atostogavome Kretoje viešbutyje Aldemar Royal Mare. Perėjome per TPG kelionių organizatorių ir tuo metu mums buvo patartas būtent šis viešbutis, atsižvelgiant į mūsų norus. Šiais metais rekomenduojamas Rodas ir Chanija. Čia mes nusprendžiame. Šio kelionių organizatoriaus siūlomos kainos labai geros, belieka, galima sakyti, rinkti atsiliepimus iš pirmų lūpų
prieš 13 metus  •  5 prenumeratorių 4 atsakymai
avataras funny-bunny
Važiuoju ten rugpjūčio pabaigoje su tėvais, man 23 metai ir kažkaip nenoriu leisti laiko tarp giminaičių ir jų draugų, kaip su jaunimu šiame viešbutyje ar kaip ten su klubais??
prieš 14 metus  •  5 prenumeratorių 6 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Rodo uostas
Įvertinimas 9.8
Graikija, Rodas
Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės, Istorija, Transportas
Rodo senamiestis
Įvertinimas 9.8
Graikija, Rodas
Architektūra, Istorija

Отель с просторной зеленой территорией. Состоит из основного 5-этажного здания с 2-этажным крылом (с лифтом), дополнительного 4-этажного здания и комплекса бунгало. В 2018 году в отеле прошла реновация. Гостей встретит настоящий водный рай, с бассейнами и водными сооружениями, обновленным ландшафтом садов и дизайн номеров основного здания и бунгало. Удачное расположение: на берегу моря, недалеко от местечка Калифеа и соседнего городка Фалираки со множеством таверн и ресторанов, баров и дискотек. Высококлассный сервис и разнообразное питание — сильные стороны данного отеля. Есть русскоязычный персонал. Спортивная анимация в течение всего дня и вечерние шоу-программы. Рекомендуется для семейного отдыха с детьми любого возраста.

Vieta Отель в 16 км от аэропорта, в 12 км от центра г. Родос, в 3 км от местечка Фалираки, на берегу моря. Автобусная остановка напротив отеля. Вечерние развлечения: центр Фалираки (3 км). Банкомат: в 100 м от отеля.
Paplūdimio aprašymas Пляж отмечен Голубым флагом ЕС за чистоту воды и берега. Вход в море: мелкая галька (в метре от берега проходит природная каменная плита), рекомендуется специальная обувь. На пляже есть кабинки для переодевания, душ. Пляжные полотенца — бесплатно.
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio ir akmenukų paplūdimys
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, услуги консьержа, услуги портье, факс/ксерокопирование (платно), Wi-Fi бесплатно (в лобби, ресторанах и у бассейнов, на пляже), услуги по глажке одежды (платно), магазины: магазин сувениров, ювелирный магазин, мини-маркет, ТВ-зал, кафе брассери у бассейна, 3 бара, ресторан Hellos (завтрак, обед, ужин — буфет, вегетарианское питание), 3 ресторана a la carte (Olive Oil ресторан, Греческая таверна, азиатский ресторан Madame Butterfly), 1 крытый бассейн (с пресной водой, 100 м2, с подогревом в апреле и октябре, бесплатно), 2 открытых бассейна (с пресной водой, 416 м2 и 307 м2), у бассейна зонтики, шезлонги, полотенца: бесплатно, салоны и террасы.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas  FREE 
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Детский бассейн с пресной водой (150 м2), детские водные горки, детская площадка (под навесом, огорожена, покрытие — галька), GrecoKids (детский клуб для детей 4-6 лет), клуб для подростков (Greco Teens: мероприятия для подростков 13–17 лет, с середины июня по середину сентября), детский клуб (GrecoLand: 4–12 лет, присмотр за детьми в определенные часы в течение всего сезона), детская дискотека, семейные шоу, детские водные горки, детский врач — по вызову (платно), детское меню в ресторане (по заказу, бесплатно). Family Aquapark: гости отеля Rhodos Royal с детьми (до 12 лет) могут посетить 1 день за период проживания в отеле соседний Аквапарк бесплатно. Гости получат ваучер на стойке регистрации по прибытию. GrecoBaby: предоставляется возможность заказать все необходимое для малыша до приезда в отель (строго по предварительному запросу). Бесплатно: коляски (трость), детские кроватки, подставка для умывальника, приборы для подогревания бутылочек, стерилизатор для бутылочек, электрочайник, радио-няня, переносное сиденье-люлька, высокие стульчики для кормления (только в ресторанах). Платно: матрасы для пеленания, детские горшки и сидения, детские ванночки.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane  FREE 
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė
Pramogos ir sportas Библиотека, гимнастика бесплатно (утренняя), косметические процедуры платно (для лица и тела в SPA-центре), водные велосипеды бесплатно, аквааэробика бесплатно, поле для гольфа платно (18 лунок, в 4 км), волейбол на пляже бесплатно, электронные игры платно, бочче бесплатно, водные виды спорта на пляже: платно (водные лыжи, парасейлинг и т.д.), каноэ бесплатно, виндсерфинг бесплатно (требуется лицензия), прокат велосипедов платно (горные велосипеды), вечернее шоу бесплатно (6 раз в неделю).
 • stalo tenisas  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • burlenčių sportas  FREE 
 • animacija
 • ekskursijų organizavimas
Kambarių aprašymas

В отеле 353 номера.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • šaldytuvas
 • pažadinimo paslauga
 • balkonas/terasa
 • internetas wi-fi (ne visuose kambariuose)
Adresas P.O. BOX 426, GR-85100 Kallithea, Rhodes
Telefonai: +30 22410 85412
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Grecotel Lux Me Dama Dama
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).