Trumpa ekskursija po Graikiją. IV dalis. Kefalonija, Sami

2020 Sausio 23 Kelionės laikas: nuo 2019 Gruodžio 19 iki 2019 Gruodžio 23
Reputacija: +592.5
Pridėti kaip draugą
Parašyti laišką

Nedidelė kelionė po Graikiją . I dalis. Atė nai >>>

Nedidelė kelionė po Graikiją . II dalis. Patras >>>

Nedidelė kelionė po Graikiją . III dalis. Kourouta kaimas (vakarų Peloponesas) >>>

REMEZZO APARTAMENTAI

Hotel Remezzo Apartments

Š is dviaukš tis namas taip pat yra gana arti uosto. . .

Samių uostas

. . . todė l ramiai iki jo nuė jome pė sč iomis su lagaminais. Iš kart davė raktą (metalinį , o ne kortelę ) ir palydė jo į kambarį liftu į antrą aukš tą (juk su bagaž u). Tač iau liftas yra keisto prieš pilio dizaino: nė ra net vidinių durų . O mes dviese ir su bagaž u vos į lipome. Kambarys gana erdvus, patogus, yra kondicionierius su normaliu pulteliu. . .

Bendras kambario vaizdas pro į ė jimą

Balkono durys

. . . prieš liejus kuprotas televizorius, kabantis ant sienos. . .

Kuprotas sieninis televizorius

. . . virtuvė su š aldytuvu, gartraukiu, elektriniu virduliu. . .

Virtuvė

Virtuvė

. . . ir visi reikalingi virtuvė s reikmenys.

Virtuvė s reikmenys

Virtuvė s reikmenys

Stalo reikmenys


Virtuvė s reikmenys

Yra balkonas. . .

Balkonas

Vaizdas iš balkono

. . . ant kurio malonu š iltą vakarą pasė dė ti su vyno buteliu (tam yra stalai ir kė dė s). Taip pat balkone yra virvė su skalbinių segtukais, taip pat nuleidž iamas ir nuimamas medž iaginis skydelis nuo saulė s. Trū ko tik krū tinė s. Tač iau š i problema mū sų nebe taip jau vargino, nes jau spė jome iš leisti kaž kur apie 75% iš pradž ių turimos teš los. Santechnika yra gana prieš pilnis, galima sakyti net nepadoru.

Tualetas kambaryje

Dushkabin

Ar duš o kabinoje, už darytoje už uolaida, ir kriauklė je turė jote vienos svirties maiš ytuvus? Nesvarbu, kaip! Ten net kranų dė ž ė s buvo ne keraminė s, o paprastos, tarybinio tipo, kuriose reikia periodiš kai keisti gumines tarpines. Bet kambaryje tylu, š alia nė ra diskotekų ir naktimis lojanč ių š unų . Vietoj to, beveik kiekvieną dieną į kambarį bė gdavo pilka katė...

Kač iukas, kuris nuolat atvykdavo į mū sų vieš butį . Vaizdas iš arti

. . . kuriuo nuolat maitinome.

Kač iukas, kuris nuolat ateidavo į mū sų vieš butį vakarienė s

Ir kartą atbė go net maž as juodas kač iukas (atsipraš au, nepavyko jo už fiksuoti), kurį maitinome specialiai kač iukams skirtu maistu. Personalas draugiš kas, bet su juo beveik nebendravome: galime pasakyti tik pirmą dieną registruojantis, prieš paskutinę dieną , kai sumokė jome už kambarį (kad negaiš tume tam papildomo laiko). kitą dieną , nes iš vykome anksti) ir iš tikrų jų paskutinę – tiesiog atsisveikiname.

BANDANČ IA PATI NUOMOTOJI AUTOMOBILIĄ


Ataskaitos pradž ioje jau paaiš kinau, kodė l Kefalonijoje mes ne visą laiką praleisdavome Lassi, o tik dalį , o pirmą dalį – samių kalba: Lassi mieste gyvenamieji namai yra daug brangesni, todė l suprantama, nes. situacija su paplū dimiais Sami mieste yra pilnas miestas. Samiuose planavome važ iuoti automobiliu vienai dienai, daugiausiai dviems - to bū tų daugiau nei pakankamai apvaž iuoti š ią maž ą salą . Tač iau pasirodė dar sunkiau nei Patruose: pirma, pač ių nuomos biurų nebuvo tiek daug, antra, turimuose biuruose artimiausioms dienoms nebuvo laisvų š ilelių . Ir vienai dienai lovio iš vis niekas neduos – bent jau už dvi. Trumpai tariant, su automobilio nuoma mes ten specialiai nutrū kome. O kur buvo loviai, kainos buvo labai didelė s, o ir pilno draudimo jie neturė jo - tik su franš ize. Netgi kiš ome į motociklų nuomą , sugalvojome iš sinuomoti keturratį vienai dienai. Vienoje vietoje mums siū lė.60 parai su franš ize ir 300 depozitu, pilno draudimo nebuvo. Taip pat už š almus reikė jo mokė ti atskirai. Atsisakė me ir pasielgė me teisingai: vė liau atsidarė me atsiliepimus apie š į biurą , o ten ž monė s raš ė , kad vidury dienos kaž kas sugedo, keturratį nuvež ė , bet už stato ir likuč io už nuomą negrą ž ino. (pvz. , kompensacija už remontą ) ir nebuvo pasiū lyta pakeisti. O jei gedimų nebuvo, tada aptikdavo niū rų siuvimą dė l transporto bū klė s ir už statas iš dalies grą ž intas arba visai negrą ž intas. Kitoje keturrač iai nuomojami maž iausiai 3 dienoms, todė l net nepradė jome aiš kintis są lygų , nes. jie nenorė jo jo imti tokiam laikotarpiui.

PAPLŪ DŽ IAI SAMIŲ KALBĖ JE

Ankstesniame skyriuje jau apraš iau situaciją su samių paplū dimiais tik viena raide. Tač iau noriu pabrė ž ti, kad mes kalbame apie SITUACIJĄ su paplū dimiais, esanč iais prie mū sų kambario, o ne apie pač ius paplū dimius. Tiesiog kambarinis namas buvo š alia uosto, kur nelabai plauki. Tač iau buvo priimtinų ir net labai gerų paplū dimių . Tik iki priimtino teko trypti kur nors 1 km (buvo pusiau į rengtas-mokamas (7 už komplektą ) ir pusiau laukinis. Vandens plotas ten neblogas, bet teritorija palieka daug norimų rezultatų , nes ž emė ten yra). gana sunku ir gana problemiš ka sumontuoti rupū ž ę tiek su specialiu grą ž tu, tiek be jo.

Kairė je nuo vieš buč io esantis paplū dimys

Kairė je nuo vieš buč io esantis paplū dimys

Kairė je nuo vieš buč io esantis paplū dimys

O antroje dienos pusė je ten pradeda aktyviai judė ti keltai, todė l prie kranto, kairė je uosto pusė je, vanduo tampa purvinas ir atsiranda visokių plaukiojanč ių dumblių . Deš inė je uosto pusė je š iuo atž vilgiu geriau, nes srovė neš a viską į kairę , bet patys paplū dimiai daug prastesni, beveik nė ra kur prigulti degintis, o tie, kurie yra, yra purvinas, o kartais tiesiogine prasme : )).

TAVERN CARNIO (Κ Α Ρ Ν Α Γ Ι Ο )

Paplaukioję paplū dimyje (kairė je uosto pusė je) nuė jome į dviaukš tę namą , bet pakeliui aptikome Carnaio smuklę su staliukais, stovinč iais tiesiai ant jū ros kranto, kas mums atrodė romantiš ka. , o kadangi saulė lydis dar tik prasidė jo, nusprendė me mė gautis juo vakarienė s metu. Tuno kepsnys (15). . .

Tuno kepsnys

. . . kardž uvė (17). . .

Panaš ios į kardž uves

. . . ½ baltos (3). . .

Taverna CARNAIO

. . . Kefalonia raudonasis alus (4).

10 diena, antradienis, 2019-08-20

ANDISAMO PAPLŪ DIMAS (Α Ν Τ Ι Σ Α Μ Ο Σ )


Tą dieną nusprendė me nuvykti į AndisAmos paplū dimį (jis dar vadinamas "Baltuoju paplū dimiu"), tač iau iki ten nuvaž iuoti mikroautobusu už trukome apie 15 minuč ių . POSIDONOS 16, ten kabo visų autobusų iš Sami tvarkaraš tis. Tada į prieš ingą kelio pusę atvaž iavo didelis autobusas, o pas mus – mikroautobusas. Turistai skubė jo nuo vieno prie kito. Arba nesuprato, kuris kur važ iuoja, arba než inojo kurį pasirinkti : )), nors autobusuose buvo lentelė s: didysis važ iavo į MYRTOS pliaž ą , o mikroautobusas – į Α Ν Τ Ι Σ Α Μ Ο Σ paplū dimį .

Kai kurie turistai nusprendė nueiti į MYRTOS paplū dimį , bet mes nesupratome, kokia prasmė . Iš pradž ių mes patys galvojome ten nuvykti, bet, iš studijavę tvarkaraš tį , š ios minties atmetė me, nes. autobuso iš vykimas buvo 13:50, o atgal 16:45, ir net važ iuoti ten ilgiau, todė l laiko maudytis ir degintis labai maž ai. Kelionė į Andisamo kainuoja 1.5 asmeniui į vieną pusę (paž ymė tina: kelionė į MYRTOS jau yra bilietas į abi puses. Iki Andisamo galima nueiti pė sč iomis, bet tai tikrai nebus pati lengviausia ir maloniausia patirtis, nes reikia eiti per kalnus apie 4.5 km. Bet pats paplū dimys yra tiesiog nuostabus – į lanka su kriš tolo skaidrumo vandeniu, apsupta ž alių kalvų .

Kelionė į Andisamos paplū dimį . Vaizdas nuo kalnų į paplū dimį

Kelionė į Andisamos paplū dimį . Vaizdas nuo kalnų į paplū dimį

Grį ž imas iš Andisamos paplū dimio. Vaizdas nuo kalnų į jū rą .

Andisamos paplū dimys

Andisamos paplū dimys

Andisamos paplū dimys

Andisamos paplū dimys

Andisamos paplū dimys

Andisamos paplū dimys

Andisamos paplū dimys

Andisamos paplū dimys

Ir maž i balti akmenukai suteikia vandeniui nuostabią spalvą . Gultai-skė č iai mokami (nepamenu kiek ten kainavo, bet daž niausiai 7-8). Taip pat yra automobilių stovė jimo aikš telė , kurioje galite lengvai pastatyti savo automobilį .

Automobilių stovė jimo aikš telė š alia Andisamos paplū dimio

Automobilių stovė jimo aikš telė š alia Andisamos paplū dimio


Tač iau aš manau, kad ten eiti tokiu bū du nė ra geriausias pasirinkimas, nes. alaus bare ne itin geriamas, kurio už tenka. Tač iau vis tiek geriau turė ti maiš ą š alto: pilstomo alaus bokalas bare kainuoja pusę č ipso, o 0.33 indelis – trejetą . Jei nė ra š alč io maiš o, tada š iek tiek labiau apsimoka pirkti stiklainiuose: pusė s litro stiklainiuose pasirodo 4.5. Beje, gerdami alų turė tumė te bū ti atsargū s, nes. jis vilioja vapsvas, kurių toje salos dalyje yra daug. Prieš ingu atveju, laiku nesuteikus pagalbos, š io padaro į kandimas į liež uvį (ir alergiš kiems gelbė tojų nuodams ir ne tik į liež uvį ) gali bū ti mirtinas. Jie taip pat parduoda paprastą maistą , pavyzdž iui, sumuš tinį su tunu (4.5).

Apskritai labai geras paplū dimys, bet turi vieną rimtą trū kumą : nepatogu vaikš č ioti pė sč iomis, o autobusas važ iuoja gana retai: ten - 10:50 (anksti), 13:50 ir 15:30 (per vė lai - atsiž velgiant į atvirkš tinį tvarkaraš tį ), atgal - 11:50 (nei į kaimą , nei į miestą ), 14:15 (iš skyrus lervas) ir 17:15. Tai yra darbo dienomis. Savaitgaliais apskritai kaž kokia beprotybė : ten - 13:50 ir 17:00 (kaip sakoma, nei į...maiš ą , nei į...piniginę ), atgal - 14:15 ( ž r. komentarą iki 17:00 ten) ir 17:15. Apskritai paplū dimyje praleisto laiko laisvė yra gana ribota. Į atgalinį autobusą susirinko neblogas kiekis ž monių , o nuo to laiko tai buvo paskutinis skrydis, kai kuriems teko sunkiai važ iuoti.

TAKSIS KEFALONIJOJE


Pamatę nelabai patogų autobusų tvarkaraš tį į Andisamos, nusprendė me pasiteirauti, kiek kainuotų nuvaž iuoti taksi. Apskritai prieinu prie taksi stotelė s, taksistai iš kart mane pastebi ir domisi manimi. Klausiu jų gryna graikų kalba, kiek kainuos kelionė į Andisamos. Atsakydamas į tai, vienas iš jų , tikriausiai manydamas, kad visi tokie kvaili, kaip ir jis, man rodo iš pradž ių.2 penketukus, paskui vieną . Supratau, ką jis norė jo pasakyti, bet man nepatiko tai, kad jie su manimi kalbė josi kaip su asilu, todė l susimą sč iau ir pasakiau, kad aš tikrai nesu kurč ia, o jis man atsakė : „Penkiolika“. Aš paklausiau jo su sarkastiš ka š ypsena: "Θ λ ε ι ς ν α π ε ι ς δ ε κ α π ν τ ε ; " („Ar nori pasakyti penkiolika? “), o tada jam, kaip ž irafai, pagaliau nuš vito, kad kalbu su juo jo gimtą ja kalba, ir š ia proga jis man net pagyrė komplimentus. Beje, tokia „kalbinė kvailystė “ samių kalboje ir visose ankstesnė se vietose, kur buvome, yra gana reta, tač iau Lassi regione, esanč iame netoli Argostolio, daug daž niau. Grį ž tant prie taksi temos, pasiteiravau informacijos apie grį ž imą iš Andisamo į Sami – jei nespė sime į autobusą . Paaiš kė jo, kad Andisamuose taksi stotelė s nė ra, bet galima susisiekti su kavine ir tau paskambins, bet nesu tikras, kad kaina nepadidė s. Taip pat suž inojau, kad į Kefalonijos sostinę Argostolį kelionė kainuos apie pusę dolerio.

KAI KURIŲ GRAIKŲ KALBINĖ KVAILUMĖ (Jei nesate už sienio kalbų mė gė jas, š į skyrių primygtinai rekomenduojame praleisti)

Atė nuose, Patre, Kurute graikai, kaip daž niausiai bū na (ir tai visai natū ralu), pirmą kartą kreipdamiesi į už sienietį , tai daro angliš kai. Bet kai atsakiau graikiš kai, jie toliau kalbė josi su manimi graikiš kai, lyg nieko nebū tų nutikę . Nors už ė jus į į vairias į staigas, tokias kaip parduotuves, restoranus, automobilių nuomos biurus, daugelis iš karto mane pasitiko graikiš kai, tarsi paimtų į savo, tač iau tai mane dž iugino. Kefalonijoje (beje, ir Kretoje) daugelis jų atkakliai ir toliau „anglizuojasi“. Taigi aš paprastai sakau, sako, tu negali su manimi anglizuoti (σ ' ε μ ν α μ π ο ρ ε τ ε ν α μ η ν α γ γ λ ι κ ζ ε τ ε ) arba kaž ką panaš aus: taip, aš tikiu, tu tiki, kad tu nekalbi angliš kai, turi gerai. aš . Paprastai veikia. Na, kai kurie, tarkime, padavė jai, tiesiog automatiš kai kalba angliš kai su turistais, nes turistų daug, darbo daug, visų neprisiminsi, tač iau daugelis iš jų , turime atiduoti savo pareigas, prisiminė , kad Man labiau patinka kalbė ti jų gimtą ja kalba ir kalbė jau su manimi ja.

Tarp jaunimo taip pat yra tų , kurie angliš kai kalba dė l praktikos. Na, ne, tegul tai daro su britais, kaip ir kitais už sienieč iais, nes jų ten pakankamai. Ir man reikia praktikos. Prieš ingu atveju, su kuo aš kalbė siu graikiš kai su savo mama Rusijoje? Č ia nepaž į stu nė vieno graikiš kai kalbanč io ž mogaus. Ar tai bū tų mano draugų , giminių , paž į stamų , kaimynų , darbo kolegų reikalas, bent vieną tokį ž mogų paž į sta, bet š is faktas jiems kaž kaip ant bū gno. Apskritai kiekvienas turi savo pageidavimus. Taip, pamirš au dar vieną kategoriją - sezoniniai barmenai ir padavė jai, kurie nekalba graikiš kai, kurie daugiausia dirba į staigose, kuriose daugiausiai už sienieč iai. Su tokiais padavė jais elgiuosi supratingai, bendrauju su jais angliš kai.

11 diena, treč iadienis, 2019-08-21


MELISSANI EŽ ERO URVAS (Μ Ε Λ Ι Σ Σ Α Ν Η )

Jau apraš iau Peloponeso ež erų urvą , bet samių kalba yra visiš kai kitokia. Tai tik ež eras, apsuptas uolų . Iki jo turė jome nueiti apie 2-3 km nuo savo gyvenamojo namo. Pakeliui ten pravaž iavome gana graž ų tvenkinį...

Tvenkinys pakeliui į vietinį ež erų urvą

Tvenkinys pakeliui į vietinį ež erų urvą

. . . su medž iais, kuriuos graikai vadintų „κ α τ α π ρ σ ι ν α δ ν τ ρ α “, t. y. „labai ž ali medž iai“ vienoje pusė je, o suolai – kitoje.

Tas pats tvenkinys

Tvenkinyje plaukiojo ž ą sys.

Ž ą sis

Dar 2 ž ą sys

Apskritai galite sė dė ti ant suoliukų ir mė gautis visu š iuo grož iu. Dabar apie patį urvą . Nuvykome apie vidurdienį , nes, ten buvusių turistų rekomendacijomis, tai pats geriausias laikas ež ero apš vietimui, nes. vė liau saulė nusileidž ia, o dalis ež ero pavė syje ir nebeatrodo taip graž iai. Nuvykus buvome nemaloniai nustebinti, kad š alia daug autobusų ir maš inų , o prie paties olos stovė jo eilė ilgesnė nei prie Mauzoliejaus (kas gyveno prie Sovkos, tai supras). Beje, mes patys ką tik gimę Sovkoje, tad buvo nuodė mė nepasinaudoti senu sovietiniu į proč iu - trumpinti eiles, tuo labiau mums pasisekė . Faktas yra tas, kad keli rusai stovė jo prie į ė jimo į urvą ir skambino savo draugams (ir jie buvo gana padori kompanija). Na, o mes, pasinaudoję akimirka, prisijungė me prie jų ir pradė jome gana garsiai kalbė tis tarpusavyje rusiš kai. Eilė je stovintys už sienieč iai manė , kad mes su jais esame vienoje kompanijoje, todė l jie nesipiktino, tuo tarpu rusai į mus taip pat nekreipė dė mesio, nes Mes jų neaplenkė me. Apskritai jie harmoningai į siliejo į eilę , nusipirko bilietus (7 asmeniui) ir pradė jo stovė ti toliau.

Nedidelis eilė s fragmentas pasivaž inė ti gondolomis per Ež erų urvą

Net nepaisant gerokai sumaž ė jusios eilė s, turė jome stovė ti 40-50 minuč ių , antraip bū tume stovė ję maž iausiai 2 valandas, o greič iausiai didž ią ją laiko dalį po kaitria saule, tada į ė jimas į urvas tik prasideda.

Į ė jimas į Ež erų urvą


Palaipsniui leisdamiesi ž emyn atsidū rė me ant nedidelė s prieplaukos. . .

Prieplauka

. . . ir prieš mus atsivė rė apvalus ež eras. . .

Ež erų urvas

Ež erų urvas

. . . ir permatomos, ir kai kur net iš dalies pakibusios uolos.

Vaizdas iš urvo po "baldakimu"

Gondolas

Per ež erą turistai važ iuoja gondolomis, kurių kiekvienoje telpa 12–14 ž monių .

Gondolier dirba urvo sienų fone

Gondolas

3 gondolos viena po kitos priplaukia prie prieplaukos, gondolininkai susodina turistus ir pradeda riedė ti aplink ež erą . Jei jie pamato porą su fotoaparatu, jie pradeda primygtinai siū lyti juos nufotografuoti kartu. Pasibaigus maž daug minuč ių č iulbė jimui trunkanč iam pasivaikš č iojimui gondolininkas iš ima stiklainį ir gana į kyriai praneš a visiems, kad arbatpinigiai ten labai laukiami. Pati vieta visai graž i, smagu važ iuoti per ež erą gondola, bet stovė ti eilė je 2-3 valandas už tai aiš ku neapsimoka. Iš ė ję iš urvo pamatė me, kad eilė š iek tiek sumaž ė jo, bet jos nebuvo - į aikš telę važ iavo dar 2 turistiniai autobusai. Netoli į ė jimo į urvą yra nedidelė parduotuvė lė su suvenyrais, gė rimais ir paprastu maistu, taip pat yra stalai su kė dė mis po baldakimu. Taip pat ž inojome, kad š is ež eras turi apž valgos aikš telę iš virš aus, bet pasirodė , kad ji už daryta. Privaž iavimas prie ež ero iš virš aus buvo aptvertas tvora, buvo ž enklas, kad apž valgos aikš telė už daryta „dė l jū sų pač ių saugumo“.

12 diena, ketvirtadienis, 08/22/19

Nė ra prasmė s apibū dinti š ią dieną , nes. Tos pač ios dienos rytą nuė jome į jau minė tą š iaurė je esantį paplū dimį , kurį galima apibū dinti tik ketvirtą ja rusiš kos abė cė lė s raide.

Paplū dimys, kurį galima apibū dinti tik ketvirtą ja rusiš kos abė cė lė s raide

Paplū dimys, kurį galima apibū dinti tik ketvirtą ja rusiš kos abė cė lė s raide

Paplū dimys, kurį galima apibū dinti tik ketvirtą ja rusiš kos abė cė lė s raide

Paplū dimys, kurį galima apibū dinti tik ketvirtą ja rusiš kos abė cė lė s raide

Paplū dimys, kurį galima apibū dinti tik ketvirtą ja rusiš kos abė cė lė s raide


Po to vaikš č iojome ir maitinome kates.

Daugiau pū lingo

Pū slė

Pū slė

Pū slė

Trys pū lingos pusryč ių metu

Pū slė

Pū slė

2 pū liai

Pū slė

Pū slė

Pū slė

Kač iukas

Kavinę už ima pū lingas

Pū slė

Pū slė

Iš dalies paimti daiktai, atsiskaityta su į staiga (155.50 kartu su visomis rekvizicijomis). Kitą dieną anksti ryte turė jome iš vykti į Lassi, tada pasė dė jome kitame restorane, tada mė gavomė s kokteiliais bare.

Nedidelė kelionė po Graikiją . V dalis. Kefalonia, Lassi >>>

Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą
Norėdami pridėti arba pašalinti nuotraukas į istoriją, eikite į šios istorijos albumas
Порт Сами
Паром Levante Ferries
Унитаз в номере
Кухонная утварь
Кухня
Душкабина
Кухня
Второй этаж отеля
Кухонная утварь
Общий вид номера со стороны входа
Общий вид номера со стороны балкона
Кухонная утварь
Меч-рыба вроде
Столприборы
Горбато-настенный телевизор
Стейк из тунца
Балкон
Балконная дверь
Шкаф
Вид во внутренний двор
Улица рядом с отелем
Вид с балкона
Порт Сами
Еще киска
Таверна КАРНАЙО
Пляж рядом с таверной КАРНАЙО
Пляж слева от отеля
Киска
Пляж слева от отеля
Пляж слева от отеля
Какая-то кафешка рядом с портом
Киска
Киска
Десертец с винищем
Киска
Киска, которая постоянно приходила к нашей гостинице. Вид с близкого расстояния.
Какая-то хрень с мясом и рисом
Шашлык
Салат с тунцом
Киска
Киска
Киска, которая постоянно приходила к нашей гостинице за ужином.
Киска, которая постоянно приходила к нашей гостинице за ужином.
Киска
Одна из кафешек у моря
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на море
Возвращение с пляжа Андисамос. Вид с гор на море.
Пляж Андисамос
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на море
Киска
Вид из пещеры под
Вид из пещеры под
Гондолы
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на пляж
Возвращение с пляжа Андисамос. Вид с гор на море.
Возвращение с пляжа Андисамос. Вид с гор на море.
Пляж Андисамос
Киттен
Пещера озер
Пляж Андисамос
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на море
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на пляж
Порт Сами
Пляж Андисамос
Возвращение с пляжа Андисамос. Вид с гор на море.
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на пляж
Вход в пещеру озер
Наш типичный
Порт
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на море
Пляж Андисамос
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на море
Порт у автовокзала
Киттен
Киска, которая постоянно приходила к нашей гостинице.
Парковка у пляжа Андисамос
Порт у автовокзала
Салат с тунцом
Киттен
Гусь
Пляж Андисамос
Пещера озер
Парковка у пляжа Андисамос
Киска у нашего отеля за обедом
Пляж Андисамос
Тушеная говядина
Пляж Андисамос
Киска
Киска
Стены пещеры под открытым небом
Все тот же пруд
Таверны у порта рядом с автовокзалом
Пещера озер
Киска
Киска
Киски, оккупировавшие кафе
Киска
Пляжик на пути к местной пещере озер
Причал
...и другая
Киска
Порт у автовокзала
Причал
Порт у автовокзала
Порт у автовокзала
Песок в море на пляже Андисамос
Гондольер за работой на фоне стен пещеры
Сталактиты
Поездка на пляж Андисамос. Вид с гор на пляж
Небольшой фрагмент очереди кататься на гондолах по пещере озер
Киска
Порт у автовокзала
Одна из кисок, оккупировавших кафе, с близкого расстояния
Киска
Причал
Пруд на пути к местной пещере озер
Три киски за завтраком
Порт у автовокзала
8-ноги
Пляжик на пути к местной пещере озер
Киска
Стены пещеры под открытым небом
Гондолы
Пруд на пути к местной пещере озер
Салат с тунцом
Пещера озер
Еще 2 гуся
Самодеятельность
2 киски
Пляжик на пути к местной пещере озер
Шашлык
Киска
Пещера озер
Киска
Пещера озер
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Гондола с туристами
Пещера озер
Стейк
Киски
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Горы
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Какое-то колесо
Киска
Киска
Киска
Киска
Гондолы
Мост через какую-то речку-вонючку
Киска
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Киска
Отель Remezzo Apartments
Гондола с туристами
Киска
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Водичка в озере
Пляж, который можно описать одной лишь четвертой буквой русского алфавита
Киски
Panašios istorijos
Komentarai (12) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
avataras