Mercedes Hotel 3*– Atsiliepimai

18
Įvertinimas 6.810
pagrįstas
18 apžvalgų
№11 viešbučio reitinge Kosta Brava
5.0 Skaičius
5.8 Aptarnavimas
7.0 Grynumas
6.6 Mityba
6.4 Infrastruktūra
Viešbutis yra 500 metrų nuo paplūdimio ir 300 metrų nuo Lloret de Mar centro. Bendras teritorijos plotas – 5000 kvadratinių metrų. Viešbutis pastatytas 1970 metais, atnaujintas 2002 metais. Kosmetinis remontas atliekamas kasmet.Daugiau →
аватар helen.panina
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 5.0
Atrodė , lyg bū č iau senajame 90-ų jų . Virš lovų kaž kokios keistos daž ytos plokš tė s, kambarys nelabai š varus. Indai restorane tiesiog visiš kai iš valyti – labai neš varū s, stiklinė s su lū pų daž ais, š aukš tai ir š akutė s riebios. … Dar ▾ Atrodė , lyg bū č iau senajame 90-ų jų . Virš lovų kaž kokios keistos daž ytos plokš tė s, kambarys nelabai š varus. Indai restorane tiesiog visiš kai iš valyti – labai neš varū s, stiklinė s su lū pų daž ais, š aukš tai ir š akutė s riebios. Praneš ė me apie tai registratū roje ir restorane, bet niekas nepasikeitė . Nors maistas buvo geras. Tai vienintelis pliusas.
аватар
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 1.0
Vos prieš porą savaič ių , tik iš ten. Labai patiko Ispanija, patiko labai š vari jū ra, paplū dimiai valomi ir plaunami, vanduo tiesiog skaidrus! O apie Mercedes vieš butį pasakysiu taip, kaip yra - į spū dis nė ra malonus. Buvome bendrabutyje. … Dar ▾ Vos prieš porą savaič ių , tik iš ten. Labai patiko Ispanija, patiko labai š vari jū ra, paplū dimiai valomi ir plaunami, vanduo tiesiog skaidrus! O apie Mercedes vieš butį pasakysiu taip, kaip yra - į spū dis nė ra malonus. Buvome bendrabutyje. Negaliu pamirš ti, kaip mes su dukra pač ios tempė me lagaminus į treč ią aukš tą , nes liftas tuo metu neveikė , tada pats vieš buč io kambarys mus visiš kai nuvylė . Tiesą sakant, tokių bjaurių ir skurdž ių kambarių dar nemač iau. Pradė siu nuo vonios - duš o kabina buvo už daryta viena sulū ž usia durų varč ia ir į prasta už uolaida per pusę , senos plytelė s ant grindų nudaž ytos paprastais į prastais tamsiai rudais daž ais, glaistas tualeto dubenė lio sandū roje su grindys vietomis buvo į griuvę ir ten bė go vanduo. Atsipraš au už smulkmenas, bet atsisė dus ant klozeto galva tiesiai į praustuvo kriauklę - aiš ku, kaž kam gali bū ti patogu miegoti, bet tai labai neį prasta))))) Vidus kambarys nepasikeitė nuo mū sų tarybinių laikų - du seni maž i naktiniai staleliai ir lygiai toks pat staliukas, spinta irgi sena į montuota, viskas aptriuš ę , kambaryje senas kondicionierius, kurį pasisukus į jungtas, burzgia kaip traktorius ir be to ten kaž kodė l tvyrojo š lapimo kvapas oras, todė l buvo š lykš tu net į jungti. Nė viena č ia nė ra trijų ž vaigž duč ių , gal pagrindinis pastatas vis tiek kaž kaip traukia, bet ne š is. . kuriame remontas nebuvo ž inomas kada. Labai nemalonų į spū dį apie š ią vietą paliko š is pastatas, kuriame gyvenome ir tai nė ra labai malonu! Pusryč iai neblizgė jo į vairove - kukurū zų dribsniai, jogurtai, kaž koks kumpis ir vyniotiniai, vakarienė s buvo nieko tokio, bet geriausia buvo pavaiš inti pirmą ir paskutinę iš vykimo dieną . Š iame pastate apsigyventi nepatariu – poilsį sugadins tokie nemalonū s prisiminimai. Personalas draugiš kas, o tai malonu. Taip, seifas jau kainuoja 20 eurų plius 10 už statas tai savaitei. taip daug brangiau, be saldytuvo kambariuose, zinoma. Nebuvo net elementarių stiklinių vandens atsigerti. Ir paskutinę dieną ryte po lubomis pastebė jome kaž kokį vabzdį , labai panaš ų į tarakoną , kuris mū sų nenudž iugino - mums neuž teko tarakonų , kad galė tume visa tai parsivež ti! ))))))
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 7.0
Buvo 2012 m. birž elio mė n. Visai normalus vieš butis. Gyvenome bendrabutyje, tai buvo pigiau. Jis skiriasi nuo pagrindinė s tuo, kad vietoj lodž ijos yra nedidelis balkonas. Veltui iš sigandusi Lloret triukš mo ir diskotekų , visiš kai tylu iki ryto. Bet ryte 5 valandą prasideda, tada š iukš lė s, tada asfalto plovimas, tada produktų pristatymas į prekybos centrą kitapus gatvė s. … Dar ▾ Buvo 2012 m. birž elio mė n. Visai normalus vieš butis. Gyvenome bendrabutyje, tai buvo pigiau. Jis skiriasi nuo pagrindinė s tuo, kad vietoj lodž ijos yra nedidelis balkonas. Veltui iš sigandusi Lloret triukš mo ir diskotekų , visiš kai tylu iki ryto. Bet ryte 5 valandą prasideda, tada š iukš lė s, tada asfalto plovimas, tada produktų pristatymas į prekybos centrą kitapus gatvė s. . . Paplū dimys birž elį visiš kai tuš č ias, bet vanduo š altas. Darbuotojai kalba rusiš kai. Maloniai. Maistas normalus, 4 zmonems kiekviena vakariene duoda buteli vyno nemokamai, kazkada atnese ir š ampano. Vaisiai prasti, ananasai ir melionai, kaž kada buvo ir abrikosai su slyvomis. Apskritai gyventi visai į manoma.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 9.0
Į simylė jau Ispaniją ir š į vieš butį ! ! Viskas yra gerai! ! Ilsė jomė s nuo 2011 m. rugpjū č io 27 d. iki rugsė jo 9 d. Labai jauki ir draugiš ka atmosfera. Puikus maistas, š vara. Vakaro pramoginė s programos! ! … Dar ▾ Į simylė jau Ispaniją ir š į vieš butį ! ! Viskas yra gerai! ! Ilsė jomė s nuo 2011 m. rugpjū č io 27 d. iki rugsė jo 9 d. Labai jauki ir draugiš ka atmosfera. Puikus maistas, š vara. Vakaro pramoginė s programos! !
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 9.0
Vieš butis yra ramioje vietoje, nė ra triukš mo, maistas puikus. Pusryč iams davė daug rū š ių deš relių , vakarienei: į vairios ž uvies, mė sos, daug rū š ių jū ros gė rybių , daug vaisių . Vieš buč io restorano vidaus apdaila labai graž i, kabo paveikslai, aprangos kodas vakare. … Dar ▾ Vieš butis yra ramioje vietoje, nė ra triukš mo, maistas puikus. Pusryč iams davė daug rū š ių deš relių , vakarienei: į vairios ž uvies, mė sos, daug rū š ių jū ros gė rybių , daug vaisių . Vieš buč io restorano vidaus apdaila labai graž i, kabo paveikslai, aprangos kodas vakare. Iki jū ros nuvaž iuoti reikia 5 minutes, vidutinė temperatū ra 24 laipsniai, maudytis jū roje galima bet kada. Vieš buč io darbuotojai puikiai kalba rusiš kai. Š alia vieš buč io yra turgus, kuriame galima nusipirkti pigių vaisių . Loret de Mar – vakarė lių miestas, nenuobodu net vakare. Ž monė s labai draugiš ki ir pozityvū s, visi tau š ypsosi. Labai lengva atmosfera. Galite nuvykti patys traukiniu.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар sviqa
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 4.0
eilinis nebrangus viesbutis, 7 min iki juros ramiu zingsniu, pirma karta gali pasiklysti, tiesiog siame mieste koncepcija netinka, visos gatveles kreivos, bet greitai susiorientuoji dabar apie patį vieš butį : maistas neliks alkanas, jokio maivingumo, aptarnavimas pats geriausias bet su numeriu mums nepasisekė . … Dar ▾ eilinis nebrangus viesbutis, 7 min iki juros ramiu zingsniu, pirma karta gali pasiklysti, tiesiog siame mieste koncepcija netinka, visos gatveles kreivos, bet greitai susiorientuoji
dabar apie patį vieš butį : maistas neliks alkanas, jokio maivingumo, aptarnavimas pats geriausias
bet su numeriu mums nepasisekė . 160 - 162 kambariai yra nukreipti į siaurą praė jimą tarp pastatų , kur niekada neš vieč ia saulė , į ė jus jauč iama tvyranti drė gmė , labai prastas apš vietimas
Kambaryje buvo seifas be už rakto.
baisiausia kai grį ž om kambarys buvo iš valytas bet neuž rakintas!! ! ! Pastebė jau tai kitą dieną , (vartydamas atmintį supratau, kad pirmą dieną nepaspaudž iau spynos) atrodo, kad kambarinei tai normalu
dar kartą atkreipiu dė mesį į tai, kad kambarių iš leidimas 10 val
аватар evgesha0075
Skaitytojus noriu iš karto perspė ti, kad nesame Egipto ir Turkijos gerbė jai, todė l apie š alį vertiname ne pagal lė kš tė s dydį ! Puikiai nusiteikę š eima su 6 metų vaiku iš vykome š ių metų rugpjū č io mė nesį . … Dar ▾ Skaitytojus noriu iš karto perspė ti, kad nesame Egipto ir Turkijos gerbė jai, todė l apie š alį vertiname ne pagal lė kš tė s dydį !
Puikiai nusiteikę š eima su 6 metų vaiku iš vykome š ių metų rugpjū č io mė nesį . Atstovavome Ispaniją ir š ioje š alyje gyvenanč ius ž mones kaip linksmus ir svetingus!
Tiesiog prisimink jų už deganč ius š okius! Flamenkas, Antonio Banderas, corida, futbolas! ! ! O tu jau nori eiti? Ir stebė ti š ią š alį ? Bet vietoj to matote tinginius, į ž ū lius, nesiš ypsanč ius ž mones? ! Nusivylimas!...
Prieš tai buvome Tailande, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Japonijoje, Suomijoje, Š vedijoje, Graikijoje, Egipte ir niekur nematė me tokio elgesio su poilsiautojais. Kur tau nuo pirmos dienos parodoma, kas yra virš ininkas!
Vieš butis? nu nieko tokio, gali gyventi. Jei nesi imponuojantis ž mogus ir nepastebi iš savo tinginystė s aptukusių padavė jų ! Jiems net į galvą neateina, kad ž mogus gali juos ž iū rė ti! Padavė jos atsiklaupusios atidaro sandė liuką , esantį š alia jū sų stalo. Prieš nosį padė tas neš varus plastikinis kibiras, kad bū tų lengviau sutvarkyti š iukš les. Gero apetito ponai! O gal mes bajorai? ! Ir veidai! ! ! Š ypsokis tik prancū zams! Rusai, mano nuomone, paprastai nelaikomi ž monė mis. Jei tau nepatinka, neik! Pusryč iams nepamatysi nei keptų kiauš inių , nei kiauš inienė s, ar kam reikia visa tai daryti? ! Ir taip vakare kentė jai deš rą ir sū rį ir bū k patenkintas! (Č ia skaitytojai gali prieš tarauti, kad Europoje visur sakoma, kad tai vadinamieji kontinentiniai pusryč iai! Tai iš kokio ž emyno? Graikijoje, Š vedijoje, Suomijoje buvo, viskas buvo kaip tai, bet č ia kokie ispanai nevalgo kiauš inių ?
O alyvuogė s auga visur, todė l ant stalo nepamatysi ar panaš iai! Paella suš alusi iš maiš elio, sielos nejauti! Taip, apie tai aš svajojau. . .
Registratū roje kalba rusiš kai, tik kai kuriuos iš vargina arba mes, arba finansinė krizė .
Paplū dimys smulkus akmenukas, jū ra vė si 20-22gr. Daž nai audringa.
Gultai ir skė tis po 5 eurus! Jū ra, bet graž u ir svarbiausia labai š varu. Ateinate į paplū dimį , atsisė date ir grož itė s juo bei š alia banko ž aidž ianč iu vaiku. Ir staiga jū sų idilė baigiasi! Ateina vietiniai ispanai ir meta savo kė slą beveik ant kojų . Mė gaukitė s pilieč iais, poilsiaujanč iais savo kū nu, jokiu bū du ne Ronaldo ir Banderaso kū nais!
Nusprendė me vieną dieną patys važ iuoti į Barseloną , nuė jome pirkti autobuso bilietų . Taigi jie turi siestą ! Skrydž ių skaič ius sumaž intas! Bū tume radę iniciatyvių ž monių , kurie papildytų skrydž ius, jei bū tų paklausū s. Po kelių valandų nusipirkome bilietus. Belaukiant galvojome, kad į Barseloną atvyksime per vė lai ir 2 valandų neuž teks apž iū rė ti, nutarė me juos atiduoti! ! Tie, kurie nori jū ros. . . Kasininkė mus apklausė , kodė l mes nuomojamė s? Turė jome pasakyti, kad mū sų vaikas serga, nes. sprendž iant iš veido, ji tiesiog nebū tų priė musi kitų atsakymų . (Mū sų dukra tikrai buvo vangi). Na, gerai, ji neturė jo kur dė tis, bet savo pranaš umą pademonstravo į metusi 40 eurų vos ne į veidą savo vyrui, kurį iš gelbė jo langas tarp š io piktojo ispano! Ar ne š i moteris š oka flamenką ? Po kelių dienų atvykome į Barseloną . Ji mums patiko. Į spū dinga. Architektū ra nuostabi, vagystė s taip pat nuostabios! Iš autobuso mus apiplė š ė.2, todė l nespė jo į ekskursiją ! Mes, laisvu nuo ekskursijos laiku, nusprendė me nueiti į parduotuvę ir nutarė me nupirkti vaikui striukę . Ž iū rime, kasos eilė maž a, turime laiko iki autobuso iš vykimo. Nė ra už mū sų! ! ! Prieina 50-55 metų ispanė ir sako, kad ji neva stovė jo prieš mus. Iš kitų veidų suprantu, kad taip neatsitiko! Gerai, mes, stovintys su vaiku, nesigailime iš leisti pagyvenusią moterį , mane vaikystė je mokė rodyti pagarbą ! Kuo nustebome, kai prie jos priė jo dar 6 ispanai ir pradė jo mokė ti už vieną dalyką ! Mes bė gome atgal į autobusą ! . .
O kaip su medicinine pagalba? ? Ar mes barame savo? Taigi jiems tai tiesiog baisu, neduok Dieve! Mū sų vaikui prieš iš vykstant skaudė jo ausį . Nusprendė me pirmą kartą gyvenime kreiptis į už sienį . Be to, prieš tai visada vartodavau visus vaistus! O š tai Ispanija! Civilizacija! Atsipalaidavau. . Nuvaž iavom į vaistinę ir praš ė me vaikams laš ų į ausį , ne, sako vaikams Ispanijoje, kurie skirti suaugusiems, tai ir vaikams! Paž iū rė jau į kompoziciją ir yra benzoinė s grupė s, kurių vaikai negali. Iš kvietė me gydytoją , gal su receptu? Laukė me jo 3 valandas. Tuo metu siunč iu vyrui tų laš elių , jei iš vis nebū tų gydytojo, vaikas jau kaukė iš skausmo! Po 3 valandų mū sų atvaž iavo taksi ir pasakė , kad gydytoja atsiuntė ir reikia važ iuoti į Blanesą , kaimyninį miestelį . Atvaž iavę sė dė jome eilė je ir laukė me 3 valandas, ž iū rė jome kaip maž as karš č iuojantis ispanas sė di 3 valandas, o mama jam lieja suspensiją nuo temperatū ros, moteris su į tarimu dė l lū ž io sė di 3 valandas, afroamerikietis. blogai jauč iasi ir drebina, o vargš as laukia jo likimo? ! Mes nieko nebenorė jome! Tik dabar, galvojo, jei iš važ iuosime, policija neskirs baudos už melagingą kreipimą si, nes iš važ iavo? Laukė me gydytojo, paž iū rė jo į ausį , sakė , kad taip, labai sunkus atvejis ir mums tiks tie laš ai, kuriuos pirkome. Jis patvirtino, kad davė me Nurofeną , bet jis negė rė Erespal, kas tai? Bent musu gydytojai del padorumo paziuri i gerkle. Ir tai ne nesą monė ! Už konsultaciją ir taksi sumokė jome 130eur. Sakė , kad Rusijoje pinigus grą ž ins! O jei kas rimč iau, neduok Dieve!...
Kitą dieną skridome namo! Į Rusiją ! Atvaž iavus man ir mū sų ž monė ms viskas buvo taip brangu ir viskas patiko! Ir ž inote, kaip mes nebartume rusų ž monių , bet mes geresni už tuos ispanus!
аватар
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 3.0
Laba diena visiems, rugpjū tį ilsė jausi su savo mergina vieš butyje „Mercedes“ – kvaila raš yti, kaip ten puiku. Svarbiausia iš karto reikalauti gerų kambarių , jie tiesiog apsigyvena spintose su drė gmė s kvapu! Pakeitė me du kambarius, kol gavome treč ią - daugiau maž iau su remontu ir patogumais! Į ė jus į pirmą kambarį , pasibaisė jau, laikino sulaikymo kamera, č iuž inys su nukarusiomis spyruoklė mis ir purvinomis sienomis, vonios kambarys kaip vieš ajame tualete. … Dar ▾ Laba diena visiems, rugpjū tį ilsė jausi su savo mergina vieš butyje „Mercedes“ – kvaila raš yti, kaip ten puiku. Svarbiausia iš karto reikalauti gerų kambarių , jie tiesiog apsigyvena spintose su drė gmė s kvapu! Pakeitė me du kambarius, kol gavome treč ią - daugiau maž iau su remontu ir patogumais! Į ė jus į pirmą kambarį , pasibaisė jau, laikino sulaikymo kamera, č iuž inys su nukarusiomis spyruoklė mis ir purvinomis sienomis, vonios kambarys kaip vieš ajame tualete. Antras kambarys - daugiau ar maž iau, nuo vonios sklido drė gmė s kvapas, spintoje buvo dulkė s. kam tvarkyti - issivalysi pats, kai uzmesi daiktus neveikia kondicionierius, viskas apleista ir sena! Treč ias skaič ius buvo normalus, matyt, mes juos gavome! Ač iū Dievui, kondicionierius veikė ! Maistas už.3 balus, normalu tik vieta! Nuotraukos neatitinka tikrovė s! Kartą devintajame deš imtmetyje jis tikriausiai atrodė neblogai!
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар viktoria25
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 8.0
… Dar ▾
виды ллорета де мар пляж Барса На улице Ллорета де Мар Аквариум Барселона
аватар viktoria25
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 8.0
MAN LABAI PATIKO. NE DAUG APGYVENDINAME VIEŠ BUČ IUOSE, KAIP ISPANIJA IR LORETA DE MARAS. GYVENAU TEN SAVAITĘ . PAplū dimys - SUPER. JŪ RA - KLASĖ!!!!!!!!!! SĖ KME, KAD MANO KELIONĖ ATIVO LIEPOS MĖ NESĮ – TAI YRA NUOLAIDŲ Į EUROPĄ , IR ypač BARSELONOJE LAIKAS, NEPAŽ YMĖ TAMS Ž MONĖ MS, PRIIMANTIEMS TOKIŲ KASDIENĖ S DRABUŽ IŲ PREKIŲ Ž MONIŲ (KAIP ZARABA, OTHER NETIMONES, ZARABA, NETIMONE. … Dar ▾ MAN LABAI PATIKO. NE DAUG APGYVENDINAME VIEŠ BUČ IUOSE, KAIP ISPANIJA IR LORETA DE MARAS. GYVENAU TEN SAVAITĘ . PAplū dimys - SUPER. JŪ RA - KLASĖ!!!!!!!!!!
SĖ KME, KAD MANO KELIONĖ ATIVO LIEPOS MĖ NESĮ – TAI YRA NUOLAIDŲ Į EUROPĄ , IR ypač BARSELONOJE LAIKAS, NEPAŽ YMĖ TAMS Ž MONĖ MS, PRIIMANTIEMS TOKIŲ KASDIENĖ S DRABUŽ IŲ PREKIŲ Ž MONIŲ (KAIP ZARABA, OTHER NETIMONES, ZARABA, NETIMONE. ) - LORETE IR BARSELONOJE (70 KM NUO LORETO, BILIETAS Į BARSELONĄ - 10.5 EURO) GALITE PIRKTI GERUS DRABUŽ IUS IR BALYNUS UŽ.3-20 EURO. T. E. SU GERA NUOLAIDA. Taigi mano atostogos praė jo gerai apsipirkinė jant. Dvi dienas praleidau Barselonoje Barselonoje firminė se parduotuvė se prie Katalonijos aikš tė s (atrodo, vadinasi de Angeles) Kelias ž monė ms, kurie mė gsta brangesnius prekė s ž enklus - skyriuje parduotuvė aikš tė je Catalonia Iš pardavimas buvo IR KIAUSIŲ PREKĖ S Ž ENKLIŲ DRABUŽ IAI, DŽ INSŲ LEVICE GALITE Į SIGYKTI UŽ.40 EURŲ .
KAŽ KAS AŠ VISKAS DĖ L SHMOTS.....SUSISIŽ IŪ RIU.
MAN PATINKA VIEŠ BUTIS. Š EININKAS - PROTINGAS SENAS SENJORAS - SU VISIEMS SUSIPAŽ INKITE PIRMOJI VAKARIENĖ JE NEMOKAMAI IŠ ILIEJAME SANDRIJOS Stiklinę . SVEIKATOS JUMS, BOSE, LAIMĖ S IR SĖ KMĖ S VERSLE!!!!
MITYBA GERAI. RYTE-PUSRYČ IAI, EUROPOJE Į PRASTAI-JOGURTAI, MIUSLIAI, SUMUŠ TINIAI, KAVA. VAKARIENĖ (APRŪ NĖ S KODAS – JOKIŲ Š ORTŲ IR TEMA) – KARŠ TA NORMALU – MAkaronai, MĖ SA, Ž UVIS, DARŽ OVĖ S, VISADA ALYVUGĖ S. Ant STALO (6 ASMENYS) – DU BUTELAI VYNO IR VIENAS VANDENS – VISADA NESIVILUSI VIEŠ BUČ IAME IŠ BANDUOTA NACIONALINĖ ISPANŲ VIRTUVĖ . GASPACHIO (POMIdorų sriuba) - NIEKADA. JAMONAS (SKANČ IUS JUTIENOS VIRTINYS) BUVO PASKUTINĖ S DVI DIENOS. KĄ VEIKĖ M. BARUOSE IŠ Ė MĖ ME SANGRIA - 1 LITRAS - 4 EUROS, GAZOSTEPAK 4 EUROS, GAZOSTEPAK VIENAM PATIEKALUI.
KĄ PIRKTAU ISPANIJOJE NAMUS DOVANŲ IR ATMINIMUI........ KO NEPIRKAU... IŠ MAISTO IR GĖ RIMŲ - ABSINTAS (1 LITRAS - APIE 15 EURO), SKIRTINGŲ SPAGETTI - Ž ALIŲ , RAUDONŲ IR JUODOS, ALYVUOČ IŲ , KATALANO LIQURAS - KATALANOS KREIMAS, APIE 7 EURO BUTELIUKAS MARTINI 7 EURO BUTELIS. SKANIOS Skrudintos ISPANIŠ KUOS SĖ KLOS, SVEIKOS KAIP ARKLĖ S. PIGIUS KELIONIUS LAGAMINAI ANT RATAI ISPANIJOJE VIDUTINĖ KAINA APIE 20 EURO. VISADA PIRKAU PARDUOTUVĖ SE VAISIUS - MANGO, PERSIKO,
FIGOS, NEKTARINAI, PAPAJOS, SULTYS STIKLINIUOSE BUTELIUOSE (GRANITE, KAINOS TIEK MAŽ ESNĖ S UŽ MŪ SŲ BALTARUSIŲ .
KAS YRA VIEŠ BUTE - LYGINIMO, PINYNA, SPORTO SALĖ (ANT NEBUVO), BASEINAS PAGRINDINIAME PASTABAE 6 AUKŠ TE, TAI NERIMTA, JEI TOKIA JŪ RA, UŽ SAUGU REIKIA MOKĖ TI PAPILDOMIAI. GATVĖ JE INTERNETAS PIGIAU.
GYVENAU MIEGAMAME NAME, JIS YRA PRIVALOJE GATVĖ S PUSĖ JE NUO TAS, KUR IR PAGRINDINIS KĖ bulas, BEJE, MIEGAMOJIS NE BLOGESNIS UŽ PAGRINDINĮ , TIK BE Š ALDYTO. IR KAMBARYJE YRA TELEVIZORIUS IR PLUKŲ dž iovintuvas IR KONDICIONIERIUS IR NORMALUS DUŠ AS. TIK DĖ L KAŽ KO NEBUVO MUILAS, VISĄ LAIKĄ TAPO DUŠ O Ž ELIAI.
VISĄ DIENĄ , MES TARNAUJAME ANT LOVO 1 EURO. VALYMAS BUVO NORMALUS, NES NE DĖ JO "ANTARAUKČ IO" - SENJORAS Į JUNGĖ KONDICIONIERIĄ Į "Š ILTO" LYGMENĮ , TAI ATvaž iuojame IŠ PAPLŪ Ž IO IR BEVEIK SIULBĖ ME. GERA, KAD ESAM GERAI IR GERAI .
EKSKURSIJA VEIKTA VIENA - "MONUMENTALUS BARSELONA", APIE 50 EUR TILTAS Į AKVARIUMĄ (YRA BARŲ UOSTE, PATARIU, YPAČ KAS POILSIUS SU VAIKAIS), ISPANIJOS KAIME (MIESTAS-MUZIEJUS) BALSULIFUSSTRE. . SAGRADOS Š EIMA GAUDI Ž IŪ RĖ JO 22.00 VAL SU š viesoforo IR KIEKIAIS VIETINIAIS Ž IVYBAIS.
PATARIU . . Ž MONĖ S, Į GRUPĘ , PIRKTI GIDAS - LORETĖ JE KAINA 5 EURUS - IR PATS VAŽ IUOKITE AUTOBUSU IR METRO Į VISAS BARŲ ATRAKTORIUS!!!!! ! IKI BARŲ - 70 KM, AUTOBUSAI važ iuoja KASVAL. RYTE – KAS PUSVALANDĄ .
VAKARINIS LAISVALAIKIS Į VAIRUS, RAMIAMS POKALBUČ IAMS - TAD VIEŠ BUČ IO BARE GALITE SĖ DĖ TI SU STIKINE MARTINI (3 EURO UŽ STIKLĄ ) TREČ IADIENIAIS IR PENKTADIENIAIS - 40 MINUČ IŲ PARODAS. DISKOKŲ MĖ GĖ JAI – DAUGIAJI JAUNIMAI – TURI KUR TURĖ TI IR SU VOKIEČ IAMS, IR SU PRANCŪ ZUOMIS (PAprastai TARPTAUTINIS LORET PILNA). JO PRANCŪ ZŲ NAKTIES. PAGAL BALSĄ – JIS BUVO PATIKRAI GERAS.
IR BENDRAI LLORET DE MAR YRA VIENA VIDURŽ EMIO JŪ RA!!!!!! ! DAUGIAU DRUSKOS NEI TURKIJA, Š VARA, Š ALTA Š IUK, BET TAI DIDELIS PLUSUS, KAI ORO TEMPERATŪ RA PLUS 35. IMME NAUDINIMUI KAUKĘ . KAŽ KĄ APŽ IŪ RĖ M. PAPLŪ DŽ IO SALĖ JE-RAŠ INOS IR SKĖ Č IAI - MOKAMAI (5 EURAI DIENAI). BET MUMS PATINKA VISI NORMALŪ S, PIRMĄ JĄ DIENĄ PIRKĖ MĖ S SU ISPANIJOS SIMBOLIAIS PIRKIMO SĖ TIS (6 EURO) IR Rankš luostį (5 EURO) IR JUOS PASIVEŽ Ė S. LLORETOS ATMINIMUI.
ХОРОШИЙ ОТДЫХ ЛЛОРЕТ ЛЕТО 2010 УЮТНО МНЕ ВСЕ ПОНРАВИЛОСЬ А ЭТО Я В БАРЕ ОТЕЛЯ ОТЕЛЬ
Rodyti daugiau »


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Vila Vella Tossa de Mar tvirtovė
Įvertinimas 9.5
Ispanija, Kosta Brava
Architektūra, Istorija
Montgri pilis
Įvertinimas 10.0
Ispanija, Kosta Brava
Architektūra, Istorija

Viešbutis yra 500 metrų nuo paplūdimio ir 300 metrų nuo Lloret de Mar centro. Bendras teritorijos plotas – 5000 kvadratinių metrų. Viešbutis pastatytas 1970 metais, atnaujintas 2002 metais. Kosmetinis remontas atliekamas kasmet.

Vieta 90 km nuo Barselonos oro uosto. 30 km nuo Žironos oro uosto. 300 m nuo Lloret de Mar centro.
Paplūdimio aprašymas Playa de Lloret paplūdimys yra už 500 metrų nuo viešbučio. Tarp paplūdimio ir viešbučio yra kelias. Prie baseino gultai, skėčiai – nemokami.
 • 3 ir toliau
 • miesto paplūdimys
 • smėlio ir akmenukų paplūdimys
Viešbutyje

Restoranas: Pusryčiai: 08:00-09:30, pietūs: 12:30-14:00, vakarienė: 19:30-21:00. Bufetas.

Baras prie baseino: įsikūręs ant stogo, darbo laikas 11:00-19:00. Taverna Mercedes: darbo laikas 12:00-02:00.

32 kv.m lauko baseinas, veikia 09:00-20:00 (veikia nuo gegužės iki rugsėjo). 32 kv.m šildomas uždaras baseinas, veikia 09:00-20:00 (nuo spalio iki balandžio). Gydytojo paslaugos pagal pageidavimą (24/7). TV kambarys (visą parą). Valiutos keitykla, darbo laikas 08:00-23:00. Dengta automobilių stovėjimo aikštelė. Skaitymo kambarys. Salonas poilsiui.

Saulės terasa, visą parą dirbanti registratūra, bagažo saugykla, pietų paketai, faksas / kopijavimas, konsjeržo paslaugos, šeimyniniai kambariai, šildymas, rūkymo zonos.

Rūkyti draudžiama visame viešbutyje ir kambariuose. Naminiai gyvūnai neįleidžiami.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wiFi interneto ryšys
 • Liftas
 • skalbiniai
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Lošimo automatai už mokestį. Vakaro šou (profesionalūs pasirodymai nuo gegužės iki spalio), animacija (gyvos muzikos programa kartą per savaitę) – nemokamai. Animacija pateikiama anglų, ispanų, katalonų ir rusų kalbomis. Paplūdimyje vandens sportas: plaukiojimas baidarėmis, bananų plaukimas, vandens slidės, parasparniai.
 • sauna / vonia / hamamas  FREE 
 • sūkurinė vonia  FREE 
 • stalo tenisas  FREE 
 • vandens veikla
 • animacija
 • ekskursijų organizavimas
Kambarių aprašymas

Iš viso 92 kambariai 6 aukštų pastate.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • šaldytuvas $
 • balkonas/terasa
Adresas Avenida Frederic Mistral, 32, 17310 Lloret de Mar
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчано-галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.