Odė sapnui

Parašyta: 16 lapkričio 2023
Kelionės laikas: 19 spalio — 2 lapkričio 2023
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Šeimoms su vaikais
Viešbučio įvertinimas:
10.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 9.0
Aptarnavimas: 9.0
Grynumas: 10.0
Mityba: 8.0
Infrastruktūra: 10.0
Rū muose buvau treč ią kartą...buvo į domu – kas pasikeitė . taip vieš butis už augo, subrendo, atskleidė visą savo ž avesį . viskas aukš č iausiu lygiu.
Skaič iai. buvome apgyvendinti kambaryje su vaizdu į jū rą , kaip komplimentą iš vieš buč io. standartinis kambarys š varus, tvarkingas, viskas yra, viskas veikia. pageidautinas remontas, bet ne kritinis.
Maistas. č ia irgi viskas gerai. visi restoranai dirbo. kiekvieną kartą buvo kaž kas naujo ir skanaus. restorane nuostabus vaikiš kas restoranas - yra maisto patiems maž iausiems, vaikiš ki staliukai, transliuojami animaciniai filmukai.
Papludimys. tai tik stebuklas. smulkaus smė lio ir š velnaus į ė jimo į jū rą . todė l tai puiki vieta vaikams. yra daug gultų . rifas neblogas.

Netoliese yra gero maisto restoranas, tad visada galė site atsigerti ar pavalgyti.
Baseinai. š varu, daug gultų , yra barų . nebus liū dna))
Teritorija gana didelė , yra kur pasivaikš č ioti, veja, gė lynai graž ū s, sutvarkyti. su š luotele patogu visur važ iuoti, kas su vaikais.
Personalas. visi dė mesingi, puikiai atlieka savo darbą.
Animacija.
neį kyrus, veiklos yra, paplū dimyje vyko putų vakarė liai. vakare mini diskoteka, pramoginė s programos.
Ir atskirai noriu paraš yti apie Lesijos gestrelayshen. tai yra mano meilė ir motyvacija vė l č ia atvykti ir rekomenduoti š į vieš butį kitiems. visada š ypsosi, nori padė ti. ji su mumis bendraudavo kiekvieną dieną - iš jos ž inojome apie visas pramogas, maisto niuansus į vairiuose restoranuose ir apskritai viską , ko reikia, sprendė . jos buvimas ir pagalba labai pagerino mū sų atostogas (ir jos praš ymai buvo sunkū s)
Rekomenduoju š į vieš butį š eimoms su vaikais.
Automatiškai išversta iš ukrainiečių kalbos. Žiūrėti originalą