Zya Regina Resort & Aqua Park 4*– Atsiliepimai

248
Įvertinimas 6.410
pagrįstas
248 apžvalgų
№69 viešbučio reitinge Hurgada
6.6 Skaičius
6.9 Aptarnavimas
6.8 Grynumas
7.2 Mityba
7.6 Infrastruktūra
Viešbutis įsikūręs miesto centre, 9 km nuo Hurgados oro uosto. Paskutinė renovacija atlikta 2020 m. Viešbutyje neapgyvendinami svečiai su negalia. Viešbutis turi specialų įėjimą į paplūdimį. Viešbutis įsikūręs prie smėlio įlankos su privačia prieplauka ir yra apsuptas 55 000 kv.m vešlios žalumos. Kurortas įsikūręs soduose, pačiame paplūdimyje, pačioje Secala širdyje. Tinka šeimyninėms, romantiškoms atostogoms.Daugiau →
аватар H1a1v1
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 10.0
Fantastiš kas ketvertas! Buvome nusiteikę nepastebė ti neigiamų taš kų , nes vieš buč io reitingas ž emas, bet pasirodė , kad tokių momentų iš vis nebuvo, o palyginti turime su kuo, nes vos kartą per metus ilsimė s Hurgadoje. Paraš ysiu trumpai ir eilė s tvarka: 1. … Dar ▾ Fantastiš kas ketvertas! Buvome nusiteikę nepastebė ti neigiamų taš kų , nes vieš buč io reitingas ž emas, bet pasirodė , kad tokių momentų iš vis nebuvo, o palyginti turime su kuo, nes vos kartą per metus ilsimė s Hurgadoje.

Paraš ysiu trumpai ir eilė s tvarka:

1. Ilsė jomė s kartu su vyru.
Į sikū rė iš karto, be jokių priemokų , tvarkingame, š variame ir erdviame bungalow kambaryje. Pastebė jome, kad š aldytuvas neveikia, kreipė mė s į administratorę registratū roje Anną ir tą pač ią dieną jis buvo pakeistas į mums geros bū klė s.

2. Valymas buvo pavirš utiniš kas, bet kasdien ir nepraš ant. Be lovos klojimo, rū pestingai lankstydavo drabuž ius, iš gatvė s į kambarį į neš davo dž iovintų skalbinių , po kokteilių iš plaudavo stiklines, jei nespė davo patys iš siskalbti, keisdavo rankš luosč ius, patalynę ). Apskritai vaikystė je namuose jie priž iū rė jo kaip mama)). „Netrukdyk“ praš ymu š alia durų buvo padė tas butelis vandens ir popieriaus rulonas.

2. Maistas monotoniš kas, bet skanus.
Iš mė sos – viš tiena, jautiena, kepenė lė s, ž uvis, deš relė s, kotletai, guliaš as. Yra daugiau nei pakankamai ž alių ir troš kintų darž ovių . Garnyrai – bulvė s, rudieji ir baltieji ryž iai, makaronai, spageč iai, pupelė s. Daug saldumynų . Iš vaisių tik datulė s, apelsinai, melionai, greipfrutai. Daž niausiai keturiems, bet svarbiausia – viskas š viež ia, skanu. Vietų restorane už teko, problemų su patiekalais irgi nebuvo. Personalas mandagus, besiš ypsantis, dainuojantis).

3. Paplū dimyje yra pakankamai gultų . Net aš tuntą ar devintą ryto atvaž iavę s gali rasti vietą pirmoje eilė je prie jū ros. Kadangi į paplū dimį atvaž iavome prieš pusryč ius, poilsiautojų š iuo metu labai maž ai, ž iū ri, kaip vaikinai stropiai tvarkosi paplū dimyje ir plauna gultus. Jū ra, be komentarų – tiesiog puiku! O SPA paslaugų pasiū lymai paplū dimyje, ekskursijos... visai neį kyrū s, niekas mums netrukdė.

4. Animacija yra gera. Trys graž ū s vaikinai ir dvi merginos. Svarbiausias ir madingiausias yra „Sony“.
Jiems pavyko kiekvieną dieną linksminti ir suvilioti poilsiautojus. Daugiausia dalyvaudavome dieninė je veikloje, nes vakare daž niausiai iš eidavome iš vieš buč io aplankyti draugų.

Neturiu jokių pastabų ar klausimų dė l vieš buč io. Jū sų dė ka mū sų atostogos buvo nuostabios ir nepamirš tamos! Ač iū už jū sų darbą ir pastangas, už tiesiog gerus ž mones, už jų š ypsenas ir malonų blizgesį akyse, už darbuotojus, kurie myli ž mones, myli baltarusius, ypač )) ir su malonumu atlieka savo darbą!

Gerovė s ir pakankamai turistų jums!
Пенная дискотека. Было просто весело.
аватар nadezhda183396
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 8.0
Ilsė jomė s visa š eima - 2 suaugę ir 2 vaikai, likome patenkinti, yra nedidelių minusų , bet pliusai juos visiš kai dengia! Greitai mus apgyvendino, kambarys pasirodė idealiai š varus be priekaiš tų , be priekaiš tų paguldyta papildoma lova, valymas buvo kasdien, rankš luosč iai keič iami esant reikalui, vieš buč io teritorija didelė , sutvarkyta - viskas ž alia ir graž u, paplū dimys graž us, gultų už teko visiems! Patiekalai kiekvienam skoniui, mė sa, ž uvis, darž ovė s, vaisiai. … Dar ▾ Ilsė jomė s visa š eima - 2 suaugę ir 2 vaikai, likome patenkinti, yra nedidelių minusų , bet pliusai juos visiš kai dengia! Greitai mus apgyvendino, kambarys pasirodė idealiai š varus be priekaiš tų , be priekaiš tų paguldyta papildoma lova, valymas buvo kasdien, rankš luosč iai keič iami esant reikalui, vieš buč io teritorija didelė , sutvarkyta - viskas ž alia ir graž u, paplū dimys graž us, gultų už teko visiems! Patiekalai kiekvienam skoniui, mė sa, ž uvis, darž ovė s, vaisiai. . . visko apstu, viskas š viež ia ir skanu, yra iš ko rinktis! Animacija silpna, bet nebuvo nuobodi! Mano kainų kategorijoje, manau, tai puikus vieš butis, su puikia teritorija ir patogia vieta miesto centre! ! !
аватар zolotykh
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 10.0
Gruodž io mė nesį pailsė jome su vyru, 8 valandą ryto atvykome į vieš butį , palikome lagaminus ir nuė jome pusryč iauti. 14 buvome apsigyvenę puikiame kambaryje 50 metrų nuo paplū dimio, niekam nemokė jome papildomai. Pats kambarys į prastas, kaip ir visose 4-kahose, š iek tiek duš o kabina buvo nulupta, bet praustis netrukdė . … Dar ▾ Gruodž io mė nesį pailsė jome su vyru, 8 valandą ryto atvykome į vieš butį , palikome lagaminus ir nuė jome pusryč iauti. 14 buvome apsigyvenę puikiame kambaryje 50 metrų nuo paplū dimio, niekam nemokė jome papildomai. Pats kambarys į prastas, kaip ir visose 4-kahose, š iek tiek duš o kabina buvo nulupta, bet praustis netrukdė . Apskritai nesu iš rankus ž mogus, man svarbiausia jū ra ir gamta. Kambariai buvo valomi kiekvieną dieną labai pavirš utiniš kai, rankš luosč iai buvo keič iami į š varius irgi kasdien. Jei eisite į š į vieš butį , bū tinai pasiimkite 2 ar net 3 fumigatorius nuo uodų - jie tiesiog mus ten į strigo (nepaisant to, kad buvo ž iema, ir bijau į sivaizduoti, kas bus vasarą ) !! !
Vieš buč io teritorija labai graž i, ž alia ir iš puoselė ta. Baseinai ž iemą buvo neš ildomi, todė l juose nesimaudė me. Maistas normalus, monotoniš kas, bet valgyti visada buvo ko: ar mė sos, ar ž uvies, apskritai, alkanas tikrai neliksi. Didelis š io vieš buč io pliusas – paplū dimys! ! ! Vaikams yra smė lis ir š varus vanduo, paplū dimio š onuose nuo laiptų iš karto galima patekti į koralus, toks jausmas, lyg tiesiog maudtum akvariume su ž uvytė mis! Apskritai mums labai patiko ir norė tume č ia atvykti dar ne kartą !
Apskritai EGIPTAS – TU GRAŽ US! ! !
аватар andreromanov332
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 3.0
PURVAS – VIEŠ BUČ IO RODYMO KORTELĖ . Planuojant kelionę č ia rekomenduoju su savimi pasiimti paplū dimio rankš luostį , patalynę , š ampū ną , tualetinį popierių , fumigatorių , kremą nuo musių ir, ž inoma, aktyvintosios anglies bei vaistų nuo viduriavimo. … Dar ▾ PURVAS – VIEŠ BUČ IO RODYMO KORTELĖ .
Planuojant kelionę č ia rekomenduoju su savimi pasiimti paplū dimio rankš luostį , patalynę , š ampū ną , tualetinį popierių , fumigatorių , kremą nuo musių ir, ž inoma, aktyvintosios anglies bei vaistų nuo viduriavimo.
Dė mesio: Hurgados oro uoste kelionių organizatoriaus atstovai iš Rusijos turistų iš vilioja pinigus ir vizą parduoda trimis doleriais brangiau. Jie į ž ū liai meluoja, kad bankas oro uoste neveikia. Tiesą sakant, oro uosto tarnybos turi specialiai į rengtus vizų pardavimo punktus, esanč ius toliau nuo keleivių srauto. Be to, neš ikai prie iš ė jimo iš oro uosto griebia bagaž ą , nuneš a į autobusą , o paskui iš vilioja pinigus. Pasakos, kad oro uostas pilnas melo. Mes vieninteliai bagaž o iš davimo laukė me valandą .
Vieš butis yra už.7 km. Tač iau važ iavome 1.5 val. „Coral Travel“ atvež ė turistus į.8 vieš buč ius. Kai autobusas sustojo prie vieš buč io „Regina“, mums iš kart pasidarė bloga. Iš kabą apneš ė purvas, salė je aplinkui tos pač ios dulkė s. Atvykome su 4 ž monių kompanija iš Belgorodo, sumokė jome už du standartinius kambarius 10 dienų už.30 tū kstanč ių rublių . nuo asmens. Rusai apsigyvena vasarnamiuose ir senuose pastatuose. europieč ių – naujame pastate. Gavome bungalą po kosmetinio remonto Nr. 738. Iš karto krito į akis, kad niekas nekeitė patalynė s ir rankš luosč ių , aplinkui dulkė s ir purvas. Iš kart grį ž au į registratū rą ir apraš iau problemą . Dė l pasiū lymo sumokė ti 20 c. u. atsakė atsisakymu. Tada administratorė pasiū lė grį ž ti į kambarį ir palaukti valytojos. Jū sų informacijai: Š iame vieš butyje nė ra sveč ių . Dė l visų problemų registratū roje, kur jie net neiš sprę s jū sų problemos. Atsakys su pasiteisinimu, sako, sprę sime greitai, vė liau.
Dė l to valytoja neš varius skalbinius pakeisti atneš ė panaš ų skalbinių komplektą ir dar prastesnį nei ankstesnis. Rankš luosč iai taip pat nebuvo iš plauti, o ant lovatiesių matė si pliko nugarė lė s nuvalymo pė dsakai.
Visuose š io vieš buč io bungaluose nė ra langų . Vietoj to, vitraž as. Dė l š ios priež asties kambariai yra labai tamsū s ir drė gni. Santechnika sena, duš as maž as, skysto muilo ir tualetinio popieriaus nepridė ta. Raš yti pastabas priž iū rė tojui anglų kalba yra nenaudinga. Ir aš nekalbu arabiš kai. Valytoja ateina tik pakloti lovos ir viskas.
Dė l to pirmą dieną nuvaž iavome į miestą , nusipirkome tualetinio popieriaus, keturis komplektus patalynė s ir rankš luosč io, š ampū no, muilo, fumigatorių . Apsistojo 150 USD ribose
Svetainė je nė ra mokamo ar nemokamo interneto. Iš eidami iš vieš buč io galite nusipirkti SIM kortelę . Iš važ iavime pasukite į kairę ir abiejose gatvė s pusė se. „Sheraton“ matys daugybę paslaugų teikė jų , į skaitant Ukrainos mobiliojo ryš io sistemas.
Maistas stebė tinai geras keturioms ž vaigž dutė ms. Nors š ios ž vaigž dė s niekur nepasirodo. Vieš butis save pozicionuoja kaip „Hospitaly“, t. y. pensija. Mė sos patiekalai visada yra prieinami. Ant grotelių kepta mė sa pietums ir vakarienei. Trys garnyrai. Ž uvies troš kinys be kaulų kiekvieną dieną . Nebloga kepykla. Daug bandelių . Visada dviejų rū š ių sriuba ir labai skani. Iš vaisių melionas, apelsinai, mandarinai, gvajava (neskanu), datulė s (neprinokusios). Niekada nebuvo obuolių , kriauš ių , arbū zo, mango. Prie gė rimų , taip pat ir prie salotų , visada susidaro didž iulė eilė . Agurkai ir pomidorai yra š lykš tū s. Virė neš variais drabuž iais, taip pat padavė jai. Treč ią vieš nagė s Egipte dieną pripranti prie pikio juodo purvo. Tai yra jų gyvenimo bū das. Svarbiausia nematyti gaminimo proceso.
Paplū dimys – neš vari bala, kurios aikš telė je stovi valtys, kurios nuleidž ia atliekas tiesiai po nosimi poilsiautojams. Koralinė s š lepetė s bū tinos normaliai, aukš tos kokybė s maudynė ms. Tada galite iš lį sti pro skylę tvoroje ir maudytis netoliese esanč io, nebaigto statyti vieš buč io paplū dimyje. Tač iau ir ten vandens grynumas yra santykinis, nes. Už.300 metrų nuo vieš buč io yra pagrindinė Hurgados keleivinių laivų stovė jimo aikš telė . Ir nesitikė kite, kad š ių laivų savininkai naudosis sausomis spintomis.
Norint nardyti ir stebė ti ž uvis ant koralinio rifo, reikia plaukti laivų stovė jimo aikš tele, iki paplū dimio į lankos galo ir plaukti 50 metrų nuo kranto. Bus gyvas koralinis rifas. Reikalingi pelekai ir kaukė .
Ahmedas ir dar vienas aferistas vaikš to paplū dimiu, kurie siū lo ekskursijas iš vieš buč io nardymo klubo. Į Rojaus salą - 25 USD, nardymas su dviem nardymais - 35 USD. Nematai manę s, kidalovo. Be to, jie jus pamaitins vė lai, o po to iš naudosite metų atsargas aktyvintosios anglies ir vaistų nuo viduriavimo.
Anamacija pensione visiš kai neį domi. Komandoje yra mergina rusė , kuri pakenč iamai kalba angliš kai ir padeda rusų turistams sprę sti problemas su vietiniais. Tiesą sakant, jis iš dalies atlieka gestreleshen funkcijas. Tai vienintelis teigiamas ž mogus š ioje tamsos ir dulkių karalystė je. Kartą per savaitę ateina menininkai mė gė jai.
Vieš butyje yra trys barai. Pats kvailiausias – prie baseino. Viskas jame baigiasi praė jus valandai po atidarymo. Paplū dimio bare iki pietų baigiasi alus. Vestibiulyje – bare alus baigiasi iš karto pasibaigus vakarienei, t. y. 21.00 val. Tač iau pigių gė rimų girtuokliams tokių kaip viskis, degtinė , avinas, dž inas ir net tekila apstu iki baro už darymo, t. y. 24.00 val Š ios bjaurybė s gerti neį manoma. Bet nepaisant to, girtuokliai dž iaugiasi.
Beje, tarp poilsiautojų yra daug damų , turinč ių maž ą socialinę atsakomybę ir toli graž u ne reprezentatyvios iš vaizdos. Arabai jais dž iaugiasi. Eilė je prie baro moterų.90 proc. Be to, tokios bū senos, kad nesugeba pasakyti barmenui norimo kokteilio recepto. Taigi jie raš o pagirtinus atsiliepimus apie š ią skylę .
Pensionato teritorija nemaž a, graž i, stengiasi sodininkai. Susidaro į spū dis, kad sodininkai yra vieninteliai darbuotojai, kurie są ž iningai atlieka savo pareigas.
Turistų kontingentas: 5% labai neturtingi europieč iai, 5% arabai, 20% ukrainieč iai/baltarusai, likusieji rusai.
O dabar apie pač ią Hurgadą . Miestas atrodo kaip po branduolinio smū gio: aplinkui niokojimai, daug elgetų , purvas, dvokia ir daug apleistų vieš buč ių bei statybų aikš telių . Europieč iams vež ti vieš asis transportas netinka. Važ iuoti taksi nė ra saugu. Arabai tapo nevarž omi ir labai labai agresyvū s. Palyginti saugiai galite jaustis tik vieš buč io teritorijoje.
Prieš iš vykdami registratū roje už sisakė me prieš pieč ių dė ž utes. Atvykome 5.00 ryto, administratorė pabudusi atsakė , kad jū sų į monei pietų paketų nė ra, nes. tu jų neuž sakei. Tada jis priė jo prie mū sų ir davė.0, 5 litro. keturis butelius vandens, kuriuos, beje, iš mū sų paė mė oro uoste.
Aptarnavimas oro uoste taip pat baisus. Oro uostas yra padalintas į dvi zonas: rusams ir kt. Oro uosto saugos tarnyba patikrinimo metu elgiasi tiesiog kaip ž vė riš kumas. Jie gali trenkti į koją , stumdytis, š aukti ant moters, vaiko. Duty Free parduotuvė se kainos yra didž iulė s. Tualetai neš varū s.
Apibendrinu: nuo 1997 metų du kartus per metus ilsimė s Turkijoje ir turbū t nereikė tų keisti tradicijų .
аватар grabarchuk1983
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 8.0
Vieš butis turi ir pliusų , ir minusų . Supratome, kad važ iuojame į nebrangų vieš butį , daug iš vieš buč io nesitikė jome. Ypač po ankstesnių Albatrosų . Bet viskas pasirodė labai gerai. Atsiskaitymas. Vieš butyje buvo apie septynis. … Dar ▾ Vieš butis turi ir pliusų , ir minusų . Supratome, kad važ iuojame į nebrangų vieš butį , daug iš vieš buč io nesitikė jome. Ypač po ankstesnių Albatrosų . Bet viskas pasirodė labai gerai.

Atsiskaitymas. Vieš butyje buvo apie septynis. Apsigyvenome apie 11 val. Regal pastate, ketvirtame aukš te su vaizdu į jū rą , Le Pacha vieš buč io kryptimi. Pirmą kartą atsiskaitė me be papildomų mokė jimų , než inau kas paveikė : saldainiai registratū roje, TopHotels motyvacinis laiš kas, praš ymas vieš buč io svetainė je, + š ypsena. Kambarys geras, viskas veikė , buvo virdulys, kava, arbata, seifas. Jie normaliai iš valė kambarį , susuko figū ras, paliko 1 dolerį . Po dienos kortelė nuo durų neveikė , bet buvome trys ir trys kortelė s, jas keitė paeiliui.

Teritorija ir vieta. Tai didelis vieš buč io pliusas. Teritorija nemaž a ir graž i. Viskas ž alia, graž u, aplinkui gė lė s. Nuolat kaž ką sodina, pjauna ir t. t. . Kol buvo 13 dienų , daug kur pavyko iš kasti gė les (normalių , graž ių ) ir pasodinti naujų.
Vieš butis miesto centre, Sheraton gatvė je. Aplink parduotuvė s, Sherry pė sč ių jų gatvė , š alia ž uvies turgus, prieplaukos krantinė . Teritorijoje yra baseinas su š altu vandeniu, nedidelis vandens parkas. Wifi silpnas.

Jū ra: Lagū na, deš inė je ir kairė je yra koralų salos (ž inoma, ne Š arm, bet vis tiek į prasta miesto vieš buč iui Hurgadoje). Į plaukimas į jū rą yra į prastas ir akmenuotas. Paplū dimyje yra baras. Pirmoje atostogų pusė je buvo problemų dė l nemokamų gultų . Turistai arba iš vakaro, arba iš nakties už ė mė rankš luosč ius (beje, paplū dimyje jie neiš duodami, bet registruojantis jau bū na kambaryje, vė liau juos keisti į valytoją nė ra patogu), bet jie patys galė jo ateiti pavakarieniauti ar net vė liau. Bet, matyt, dė l daugybė s skundų dė l to, vieš butis paskelbė skelbimus, kad rankš luosč iai nuo gultų , už imtų iki 8 valandos, bus paš alinti (buvo). Po to ryte buvo galima rasti laisvą gultą.
Tai vieš buč io pliusas.

Tač iau vieš buč io administracija praš au atkreipti dė mesį į kai kuriuos trū kumus, kuriuos apraš iau apž valgoje, ir imtis priemonių jiems paš alinti. Regina gali ir bus geresnė.

Animacija. Kai atvykome, pirmą sias 5 dienas dirbo animacinių filmų komanda (Otto, Katya, Oksana, Nuna ir kt. ), kurios ankstesni atsiliepimai buvo labai teigiami. Než inau, ar jie atsipalaidavo, ar turistai neturi su kuo palyginti. Nebuvo vandens aerobikos, ryte buvo joga, ryte klubinis š okis 1 daina ir viskas, tinklinis, nes buvo putų vakarė lis paplū dimyje gal 30 min. . Po vakarienė s nieko nebuvo, visai nieko animatoriai buvo tik ten, bet koks jų darbas, než inoma. (1 kartą buvo zumba). Ypatingai aktyvaus bendravimo su turistais nepastebė jau. Vakare pasirodymas, kuris truko neilgai, o paskui viskas, vieš butyje nė ra ką veikti. Bandž iau suž inoti iš miesto diskotekų , bet jos nelabai norė jo ten eiti.

Po 5 dienų animacijos komanda vieš butyje visiš kai pasikeitė . Ir tada viskas vyko WOW!
O vandens aerobika, zumba, tempimas, joga, salsa, bachata, š okiai, vakarė lis su spalvomis, putų vakarė lis paplū dimyje ne 30 min, kaip anksč iau, o daugiau nei 1.5 valandos, kai kurios varž ybos, tinklinis. Ir vaikš č iojo pieš ti vaikai, vakare jų buvo daug mini diskotekoje, daug dė mesio skyrė turistams. Apskritai vaizdas labai pasikeitė . Vieš butis turė tų bū ti jums dė kingas. Taip yra, kai animacija iš ryš kina visus nebrangaus vieš buč io trū kumus. Tikiuosi, kad š ią apž valgą perskaitys jū sų į monė s „Happiness Life Of Animation“ vadovas (sprendž iant iš vaikinų marš kinė lių ), ir į vertins jū sų darbą , apž valga ne pagal už sakymą , patikė kite, aš turiu su kuo palyginti). Vakaro pasirodymai tapo daug į domesni ir ilgesni. Su vaikinais eidavome į diskotekas. Ač iū vaikinai: Moody, Marina, Smile, Janine, Coca, Body, David ir vyriausiasis Adomas, jū s esate nuostabū s. (Atsipraš au, jei ką nors pamirš au). Su jumis buvo labai į domu ir smagu, visa kita prisimins ilgam.
Вид с номера, на соседний отель Le Pacha
аватар lipovaya1965
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 7.0
Geras vieš butis, pirma eilė . Vieš buč io vieta labai patogi. Centras, visos į domios vietos per 10 minuč ių . Pirma eilė . Puikus didelis paplū dimys. Didelė teritorija, daug ž alumos, palmių . Jie gyveno vasarnamyje. Patogus, izoliuotas. Iš. … Dar ▾ Geras vieš butis, pirma eilė .
Vieš buč io vieta labai patogi. Centras, visos į domios vietos per 10 minuč ių . Pirma eilė . Puikus didelis paplū dimys.
Didelė teritorija, daug ž alumos, palmių .
Jie gyveno vasarnamyje. Patogus, izoliuotas. Iš.5 kambaryje esanč ių lizdų.2 veikė , likusieji buvo sugedę (tai minusas). Kambarys ir vonios kambarys dideli. Kondicionierius veikė . Viskas gerai, galima gyventi.
Maistas normalus. Visada buvo pasirinkimas. Mė sa (viš tiena, jautiena), ž uvis, darž ovė s, tiek š viež ios, tiek į vairiai keptos, ryž iai, makaronai, deš relė s, sū riai, kepti ant grotelių , blynai, š viež ia pita, pyragaič iai, vaisiai, saldainiai – visko gausu, viskas š viež ia . Aptarnavimas geras. Visi mandagū s ir dė mesingi. Bet koks klausimas buvo akimirksniu iš sprę stas tiek registratū roje, tiek su padavė jais. Vieš butis buvo visiš kai pilnas, teko š iek tiek stovė ti eilė je, bet neilgai.
Man nepatiko Anex-Tour gido elgesys. Gido vardas buvo Imatas. Atvykome anksti ryte (lė ktuvas atvyko 6-30 val. ). Buvome apsigyvenę.12 val. Gidas suplanavo susitikimą kitą rytą ir papasakojo apie savo ekskursijas bei planus iki pietų , tam skirdamas daug laiko. Kai atsisakė me jo turų (kurias pardavė už dvigubą kainą nei į prasta), jis pasidarė nemandagus, grasino policija, o paskui mus visiš kai ignoravo, net nepasisveikino.
Sutarė me dė l vienos ekskursijos. Apž valginė ekskursija po Hurgadą . Tai buvo visiš kas koš maras. Nuo 8 iki 14 valandos buvome vež ami į jų parduotuves, reikalaujanč ias ką nors nusipirkti (ypač į vadinamą ją Nefertitė s „fabriką “). Gidė Oksana, gyvenanti ir dirbanti Hurgadoje daugiau nei 20 metų , visą tą laiką pasakojo, koks sunkus jai gyvenimas, o koks vargš as vairuotojas, ji negali net iš tekė ti, duoti pinigų , nes jis toks vargš as. . . atokios vietovė s (kad nepabė gtų turbū t).
Rezultatas:
Vieš butis rekomenduojamas.
Su Anex-Tour ir jų gidais geriau nesimaiš yti.
аватар Liruktim
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 8.0
Noriu pasakyti, kad visi turetu suprasti kur valgome ir kokios nuotaikos) cia skaiciau siaubus, bet viskas jau buvo uzsakyta ir kelio atgal nebuvo) skaiciai buvo verti. Sako perkainota už papildomą mokestį , bet derė tis verta) Kambarys puikus, virdulys, plaukų dž iovintuvas, jokios kosmetikos, bet vistiek visada viską važ iuoju. … Dar ▾ Noriu pasakyti, kad visi turetu suprasti kur valgome ir kokios nuotaikos) cia skaiciau siaubus, bet viskas jau buvo uzsakyta ir kelio atgal nebuvo) skaiciai buvo verti. Sako perkainota už papildomą mokestį , bet derė tis verta) Kambarys puikus, virdulys, plaukų dž iovintuvas, jokios kosmetikos, bet vistiek visada viską važ iuoju. Valymas super, rankš luosč iai keič iami kasdien, iš skyrus paplū dimio, jei papraš ysi, duos kitiems. Maistas į vairus, vaikai valgė ir makaronus, ir gruzdintas bulvytes, suaugusieji ras pagal savo skonį . Prie restorano yra eilė , bet mes atė jome po valandos ir eilių nebuvo. Animacija super, paplū dimyje vandens aerobika, zumba, joga, tinklinis, vaikinai stengiasi. Vakarais diskoteka ir vaikams ir suaugusiems, COVID ribojimai iki 10.30, tada pasivaikš č iojome po miestą . Jei nori tylos paplū dimyje, gali puikiai pailsė ti salos paš onė je) Yra keletas koralų , daug ž uvies, reiktų pasiimti kaukę ) Viskas super, valgysime vė l.
Вид из номера)! Вид из номера Вечеринка Хэллуин Экскурсия Холл
аватар serfrolgump
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 5.0
Š iandien atvykome iš š io vieš buč io ir iš kart paraš ome atsiliepimą . Iš karto pasakysiu, jei esate pradedantysis ar pirmą kartą apsilankę s Egipte, š is vieš butis ne jums. Į vieš butį atvykome 7 val. Apyrankė s buvo už dė tos iš karto ir iš sių stos pusryč iams - tai +. … Dar ▾ Š iandien atvykome iš š io vieš buč io ir iš kart paraš ome atsiliepimą . Iš karto pasakysiu, jei esate pradedantysis ar pirmą kartą apsilankę s Egipte, š is vieš butis ne jums. Į vieš butį atvykome 7 val. Apyrankė s buvo už dė tos iš karto ir iš sių stos pusryč iams - tai +. Tada buvo nedidelis ieš kojimas su registracija, bet iki 14 valandos jie susitvarkė . Jie apgyvendino mus vasarnamyje (nuž udyti). Tą dieną buvo problemų su numerio pakeitimu, iš principo nusprendė me pinigų neduoti. Antrą dieną pavyko pakeisti kambarį pastate, buvo daug geriau (padė jo gyvenimo skirtinguose vieš buč iuose patirtis) ir š is darbas mums kainavo dvi plyteles š okolado. Reikia maldauti vandens, tualetinio popieriaus, valymo, bet mums tai nesvarbu, bakhš iš o nedavė .
Teritorija š vari, stengiasi. Papludimys. Jei ne mū sų ž monių zhlobstvo, turiu omenyje gultų su rankš luosč iais už imtumą , tada viskas bū tų gerai. Ir tai taip į tempta. Tač iau paplū dimio pufų yra daug ir, kaip man, ant jų ilsė tis dar patogiau. Paplū dimyje yra baras. Vanduo š iltas ir š varus. Paplū dimyje galite leistis į keliones laivu už.25 USD. Mityba. Buvau skirtinguose vieš buč iuose, turi ką palyginti. Pasakysiu tiesiai: maitinimas 4 s + pagal 5 balų sistemą . Vyko net teminė s vakarienė s. Eilė s š iek tiek siauros. Iš siregistruojant bandė iš vilioti baudą , neva kaž ką sudauž ė me kambaryje (netgi juokinga), bet vos pakė lus balsą problema iš sisprendž ia savaime.
Mano atradimai? Jei esate patyrę s turistas, galite eiti č ia, jei esate pradedantysis, geriau pagalvokite ir pasverkite visus „už “ ir „prieš “.
аватар repik-m
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 5.0
JEI VAIRUOJATE UŽ DARYTAS AKIS... Apskritai vieš butis atitinka savo pinigus, didelis ž alias plotas, yra smė lė tas į ė jimas į jū rą , vieš butis pač iame miesto centre, kuriame galima pasivaikš č ioti, personalas draugiš kas, viskas, iš skyrus generalinį direktorių . … Dar ▾ JEI VAIRUOJATE UŽ DARYTAS AKIS...
Apskritai vieš butis atitinka savo pinigus, didelis ž alias plotas, yra smė lė tas į ė jimas į jū rą , vieš butis pač iame miesto centre, kuriame galima pasivaikš č ioti, personalas draugiš kas, viskas, iš skyrus generalinį direktorių .

Tač iau noriu perspė ti visus turistus dė l kelių dalykų:

1. Lova! Atvykome 20:00, is karto buvome apsigyvenę , vizualiai viskas buvo pavargę , bet aš nesijaudinu, . 22:00 nusprendė me miegoti...ir paskleidę pastelę supratome, kad ant š ito miegoti neį manoma

Antklodė arba iš siš iepusi, arba už pildyta geltonomis dė mė mis, paklodė iš tepta raš alu, ant pagalvė s už valkalo yra plaukų.

Iš kart nuvaž iavome į registratū rą , maitinome 5 minutes iki 1 val. , neiš tvė rę ir darydami skandalą , pagaliau pakeitė me lovą į š varią . Paplū dimio rankš luosč ių nepavyko pakeisti per savaitę.

2. Visuose bungaluose neveikia kiš tukiniai lizdai, iš krenta ir reikia ką nors nuspausti.

3. animacija, atrodo, kad jie bando, BET tai nesiseka.
Yra graž i mergina Oksana, ji iš saugojo mū sų atostogas, labai bendraujanti ir bendraujanti.

4. Š LIEDĖ JIMAI, viskas kabliuose po važ iavimo vieną kartą , nuleista alkū nė , kelias ir nugara.

5. Gultai, jų labai trū ksta, bet č ia klausimas ne vieš buč iui, o turistams kam imti gultą visai dienai, jei ant jo guli 1 val. Tač iau yra pufų , kuriuos paplū dimio darbuotojai iš dalina, mes visi juos laiž ė me septynias dienas.

6. Jei kelionių organizatorius Aneksas, gidas yra apgavikas, iš vyko į.2 ekskursijas, viskas pasirodė ne taip, kaip jis sakė...

7. Ne be liū dnų nuotykių vieš buč io administracija surengė ugnies š ou pusiau už darytoje restorano trasoje ir kaž kas nutiko, dė l maž os vietos fakyras dirbo ribotoje erdvė je, bet benzinas (ar ką turė jo) supyko visur iš ė jo, ant grindų į siplieskė nevaldomas gaisras ir perė jo mergaitei ant kojos, taip pat pradė jo degti į ranga, greitai ją už gesino, š alia sė dė ję vaikai nenukentė jo, tač iau mergaitė s koja visiš kai apdegė . .
Iš kvietė atskirą gydytoją , jis kaž ką sutepė , pervyniojo ir pan. , kodė l atskirą , paaiš kė jo, kad joinAp draudimo numeriai vieni neveikia!! ! Už visa tai vieš buč io administracija kaip kompensaciją pasiū lė...butelį š ampano, net nenorė jau girdė ti apie pinigus gydymui Ukrainoje.

8. Š ampū nus, gelius, muilus, imk su savimi, jų nė ra. O pageidautina fumigatorius ar dar kaž kas iš uodų.

Apskritai į spū dis dvejopas, lyg ir viskas neblogai, o per daug Bet, bet kiekvienas turi savo reikalavimus...

3* vieš butis.
аватар daryabylinska_Darya
Į vieš butį atvykome 19 val. , iš karto už sidė jome apyrankes ir iš siuntė me vakarienė s. Į ė jome į restoraną ir buvome š iek tiek š okiruoti, laisvų staliukų nebuvo, triukš mas baisus, eilė s didž iulė s, daug vietinių ž monių . … Dar ▾ Į vieš butį atvykome 19 val. , iš karto už sidė jome apyrankes ir iš siuntė me vakarienė s. Į ė jome į restoraną ir buvome š iek tiek š okiruoti, laisvų staliukų nebuvo, triukš mas baisus, eilė s didž iulė s, daug vietinių ž monių . Kaž kaip laukė laisvo stalo, vakarieniavo. Nuė jo pasitikrinti į kambarį . Vė l š okas. Apgyvendino mus bungale, durys neveikia, seifas neveikia, vanduo nuolat pila tualete, visur purvas, dulkes, patalyne. Jokio virdulio, stiklinių , arbatos reikmenų , jokio gelio, muilo ir pan. (visada pasiimame savo, bet kam rū pi, turė kite omenyje). Labai nusiminę s. Jie papraš ė pakeisti ir pasiū lė tą patį . Mū sų kelionių organizatorius susisiekė su vieš buč iu, kad pakeistų kambarį , bet nesė kmingai. Vė liau kalbė jomė s su ukrainieč iais, baltarusiais ir rusais, 90% kambarių buvo vienodi, kaip vė liau paaiš kė jo, naujajame pastate vietiniai buvo apgyvendinti geruose kambariuose. Paplū dimys gana platus, tač iau gultų maž ai. Turė jau anksti keltis, eiti pagulė ti į paplū dimį , o tada pusryč iauti. 8-9 ryto buvo sunku rasti laisvą gultą .
Paplū dimyje yra nedidelis smė lė tas į ė jimas į jū rą , visada buvo daug ž monių , negalite patekti, o likusioje paplū dimio dalyje į ė jimas yra tik koraluose. Vanduo buvo tiesiog super, š iltas, visą dieną buvo galima neiš lipti iš jū ros). Temperatū ra visas dienas buvo +/- 40 laipsnių . Tai buvo stebė tinai patogu. Į vandens parką ir baseiną nė jome, ten taip pat visada buvo daug ž monių . Paplū dimio rankš luosč iai dabar yra kambaryje dė l koronaviruso, todė l sunku juos pakeisti. Kadangi dieną bū nant paplū dimyje jie valosi, o norint pakeisti rankš luostį , jį reikia palikti kambaryje.
Maistas iš esmė s visur vienodas. niekada nebuvo alkani. Kelių rū š ių mė sa, darž ovė s, vaisiai buvo melionai, datulė s, apelsinai, kelis kartus arbū zai. Kepkite ant grotelių kiekvieną dieną . Taip pat 3 valandą prie baseino buvo maisto aikš telė . Prie į ė jimo į restoraną kiekvieną kartą matuodami temperatū rą . Visi į renginiai atskirose pakuotė se. Eilė s prie restorano buvo didž iulė s dė l didelio vietinių ž monių skaič iaus. Bet didelis pliusas, kad visi buvo aptarnaujami eilė s tvarka, pirmenybė s vietiniams nebuvo, kaip raš ė atsiliepimuose iš vieš buč io. Net jei kas nors bandė patekti be eilė s, buvo iš sių stas iki galo) Alkoholis, tikriausiai, kaip ir visur kitur, nelabai geras. Jie paė mė jį su savimi iš dutiko, todė l klausimų dė l to nekilo). Nuė jome į italų restoraną vieš butyje, apskritai neblogai ir be eilė s)))
Apskritai likome patenkinti poilsiu, nepaisant trū kumų . Supratome, kad tai yra 4 biudž etas, ir nesitikė jome nieko antgamtiš ko. Norė č iau į š į vieš butį grį ž ti kitu metų laiku, kai vietinių maž iau, palyginimui)
Наш номер 616. Ванная комната номера. Грязь в номере Номер Номер Пляж Пляж Пляж
Rodyti daugiau »


avataras Ua6atg
O ir atsiliepimai čia... Bet neturėjau pasirinkimo, visa kita gegužę arba daug brangiau, arba ne pačioje Hurgadoje su ne mažiau „gerais“ atsiliepimais. Man tikrai nereikia daug, vienintelis dalykas yra tai, kaip paprašyti jų duoti numerį veikia kondicionierius? Pats yra jūros gyventojas, žinau, kad karštis ir tvankumas tiesiog žudo.
prieš 11 metus  •  7 prenumeratorių 15 atsakymų
avataras olgaolein
Kas Neseniai - 2013 - ilsėjosi REGINoje?Girdėjau, kad seifas yra tik registratūroje (koks mokėjimas?) Koks dabartinis valiutos kursas (1 USD = svarai) Jūsų patarimas.. Ačiū už atsakymus!
prieš 11 metus  •  4 abonentas 5 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Džiunglių vandens parkas
Įvertinimas 9.6
Egiptas, Hurgada
Aktyvus poilsis, Pramogos
Selkhet papiruso muziejus
Įvertinimas 9.0
Egiptas, Hurgada
Istorija, Muziejai

Отель расположен в центре города, в 9 км от аэропорта города Хургада. Последняя реновация проводилась в 2020 году. В отеле не предусмотрено размещение гостей с инвалидностью. Отель оснащен специальным входом на пляж. Отель расположен вдоль песчаной бухты с частной пристанью и окружен пышной зеленью площадью 55 000 кв.м. Курорт расположен в саду, прямо на пляже, в самом сердце района Секала. Подходит для семейного, романтического отдыха.

Vieta Международный аэропорт Хургады расположен в 10 минутах езды (9 км) от курорта.
Paplūdimio aprašymas Вход в море песчаный, пляжные полотенца предоставляются бесплатно.
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Услуги консьержа, хранение багажа, круглосуточная стойка регистрации, амфитеатр, библиотека, Wi-Fi в лобби (бесплатно).

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių nuoma
 • saugus  FREE 
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Аквапарк (3 детские водные горки), детская анимация, минидиско.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė
Pramogos ir sportas 5 водных горок, аквааэробика, дискотека (вход и напитки — бесплатно), дартс, бочча, снорклинг, массаж платно.
 • vandens parkas ir čiuožyklos
 • stalo tenisas
 • tinklinis
 • sporto salė
 • aerobika
 • vandens veikla
 • diskotekų klubas  FREE 
 • animacija
 • ekskursijų organizavimas
Kambarių aprašymas

Отель состоит из главного трехэтажного дома, 18 одноэтажных бунгало и двух 3-х и 5-этажных построек. 417 номеров.

Kambariuose

Кондиционер, телевизор, телефон, минибар (платно), сейф, душ, туалетно-косметические принадлежности, фен.

 • vonia / dušas (ne visuose kambariuose)
 • bidė (ne visuose kambariuose)
 • Plaukų džiovintuvas (ne visuose kambariuose)
 • (ne visuose kambariuose)
 • saugus (ne visuose kambariuose)
 • oro kondicionierius (ne visuose kambariuose)
 • kabelinė/palydovinė televizija (ne visuose kambariuose)
 • plazminis televizorius (ne visuose kambariuose)
 • internetas wi-fi (ne visuose kambariuose)
 • balkonas/terasa (ne visuose kambariuose)
 • telefonas (ne visuose kambariuose)
Adresas 139 Sheraton Road , 84511 Хургада, Египет
Telefonai: +20653445204
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Zya Regina Resort & Aqua Park
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, волейбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).