Sunny Days Palma De Mirette 4*– Atsiliepimai

80
Įvertinimas 6.510
pagrįstas
80 apžvalgų
№71 viešbučio reitinge Hurgada
6.3 Skaičius
6.5 Aptarnavimas
7.4 Grynumas
6.7 Mityba
7.7 Infrastruktūra
Viešbutis atidarytas 1998 m., paskutinis remontas atliktas 2018 m. Jį sudaro 3 aukštų priėmimo pastatas ir vienas 2 aukštų pastatas. Jis yra centrinėje Hurgados dalyje, Daharo regione ir turi bendrą teritoriją su „Sunny Days El Palacio 4 *“ viešbučiu. Netoli viešbučio yra vienas geriausių koralinių rifų Hurgadoje. Viešbutis tinkamas jaunimui ir šeimoms su vaikais.Daugiau →
аватар irinka_gladiolus
„Sunny Days“ yra labai pajū rio vieš butis, susidedantis iš.3 vieš buč ių komplekso: „Sunny Days Palma“, „Sunny Days El Palasio“, „Sunny Days Mirette Family“. Pastarajame atostogavome 2023 metų sausį . O 2024 metų birž elį netikė tai aplankė me Palmę . … Dar ▾ „Sunny Days“ yra labai pajū rio vieš butis, susidedantis iš.3 vieš buč ių komplekso: „Sunny Days Palma“, „Sunny Days El Palasio“, „Sunny Days Mirette Family“. Pastarajame atostogavome 2023 metų sausį . O 2024 metų birž elį netikė tai aplankė me Palmę .
Iš pradž ių turė jome skristi iš Vokietijos į kitą vieš butį , tač iau Vokietijos kelionių organizatorius FTI Touristik bankrutavo ir buvome priversti ieš koti kaž ko kito. Gaila, kad vietoj 17 dienų savo atostogų datoms Sunny Days Palmoje galė jome rasti tik 11 dienų . Raš ant š ią apž valgą pinigai už nesė kmingas atostogas pirmame vieš butyje dar nebuvo grą ž inti, bet tikimė s geriausio! )

Taigi, saulė tos dienos, Palma.
Jū ros grož is aplink vieš butį nugali visus labai senų kambarių nepatogumus, kuriuose viskas rė kia ir reikalauja atnaujinimo bei remonto, nors sakoma, kad Palasio kambariai labiau pavargę . Beje, ten jau prasidė jo renovacija.
Papraš ė me rinktis iš kelių kambarių . Apž iū rė jome zoną su vaizdu į graž ų ž alią sodą ir baseiną bei jū rą . Natū ralu, kad apsigyvenome antruoju N1258. Jū ra labai arti, graž u!
Iš eidama į balkoną pasiilgau tik saulė tekių ar bent jau saulė lydž ių . Tač iau Palmoje tokių kambarių tiesiog nė ra. Nuo kranto stebė jome graž ius saulė lydž ius, o saulė tekius tiesiog miegojome)

Kambarys nemaž as. Viena dvigulė lova ir viena viengulė lova. Patogū s č iuž iniai. Virdulys, kava, arbata, cukrus, plaukų dž iovintuvas, geras karš to ir š alto vandens slė gis. Buteliukuose yra nenaudoto gelio ir š ampū no. Duš o kabina labai maž a, duš as nuimamas. Tualeto š epeč io nė ra. 5 rankš luosč iai, tualetinis popierius, 2 buteliai vandens (po 1.5 l) kasdien. Tai yra standartinis 4 ž vaigž duč ių vieš buč io komplektas. Š aldytuvą reikė jo atitirpinti) Oro kondicionierių reikė tų š iek tiek pakoreguoti) Kambario kortelė po savaitė s iš simagnetino, iš karto buvo atnaujinta. Kiš tukinių lizdų maž ai, todė l su savimi pasiė mė me ilgintuvą . Televizorius plokš č ias, kartais jie ž iū rė davo Euro 2024 futbolą per Egipto kanalą )

Iš kilo problema su paplū dimio rankš luosč iais. Jie dingo nuo gultų . Tai nė ra pavienis incidentas vieš butyje.
Kas tai daro – poilsiautojai ar aptarnaujantis personalas – neaiš ku.
Š alia poilsiaujanč ios moterys pasakojo, kad kai mū sų nebū davo per pietus, arabai ant mū sų gultų su rankš luosč iais pasidė jo rankš luosč ius ir ilsė josi (po jų stalas buvo purvinas, stiklinė kolos, krū va cigareč ių nuorū kų prie gultai). Tada jie iš ė jo, matyt, pasiė mę mū sų rankš luosč ius. Likus kelioms dienoms iki mū sų incidento, rankš luosč ių neteko ir kiti sveč iai. O po kelių dienų vė l vienas vaikinas ieš kojo dingusio rankš luosč io. Taip (priklausomai nuo jū sų sė kmė s.
Kalbė jomė s su pagrindiniu apsaugos darbuotoju ir pasakė me laiką , kada maž daug iš važ iavome pietauti. Atrodė , kad apsauga stebė jo kameras. Kitą rytą apsaugos virš ininkas davė mums naujas korteles. Sprendž iant iš iš vaizdos, jis norė jo atlygio. Jie jam davė.3 dolerius.

Gultai patogū s, plastikiniai, paplū dimio rankš luosč iai kitokie, naujesni ir senesni. Graž ū s oš iantys paplū dimio skė č iai iš nendrių!
Tai aš.10-as kartas Egipte ir antrą kartą dalyvauju Kurban Bayram, kuris š iemet buvo birž elio 16 d. Daugybė arabų š eimų ž iū rė jo 6 dienas. Į valgomą jį reikė jo ateiti praė jus valandai nuo pietų ir vakarienė s pradž ios. Tada eilių nebuvo. Tai mums tiko. Taip pat labai patiko, kad per š ias š ventes maisto į vairovė skyrė si nuo kitų dienų . Buvo daugiau mė sos patiekalų , garnyrų , saldumynų . Viskas š viež ia ir skanu. Virė jai labai stengė si dė l savo vietinių )
Tač iau pasitraukus egiptieč iams buvo rū gš č ių pomidorų , perkeptų falafelių , pasenusių kepinių , o mė sos patiekalų patiekiama kur kas maž iau.
Dė l Kurban Bayram visiš kai nereikia jaudintis! !

Iš vykus vietiniams, vieš butyje daugiausia girdė josi rusiš kos kalbos, deja, europieč ių buvo labai maž ai.

Palmė s paplū dimyje beveik visada pū tė stiprus, malonus vė jas. Jo laukė.40 laipsnių karš tis, bet ž iemą buvo labai š alta ir nejauku.
Prie vieš buč io ir vieš buč io Wi-Fi nusipirkome 8 GB SIM kortelę už.10 USD (neribotas 7 dienas už.22 USD). Naudotas atsargiai.

Susidraugavome su vieš buč io „Palacio“ paplū dimio baro barmenu, kuris gamino skanius kokteilius: tekilos saulė tekio, alkoholio su toniku, ledu ir laimu bei mojitos (duodavo po 1 dolerį per dieną ir gaudavo tiek gė rimų , kiek norė jo).
Kambarių valytojos padrą sinti nepavyko – už.1 dolerį pokyč ių nematė .

Svetainė je nė ra aktyvios dienos animacijos. Palacio rū muose vyko vakariniai vieš buč ių animatorių pasirodymai. Nepadarė į spū dž io.

Dieną už kandž iaujama neskaniais ledais ir pica.

Nuė jome į vaistinę Marinoje su nustatytomis kainomis, o į Gomla turgų sulč ių ir chalvos. Mes nusipirkome paprastą kepurę už.80 svarų , vieš buč ių parduotuvė se jie kainuoja 4 dolerius. Pirmą jį mangą iš bandė me maž daug birž elio 20 d. Jau saldus ir kvapnus! Bet jū s negalite nusipirkti š alia vieš buč io! Jei Gomloje 1 kg, tai yra maž daug 1.
5 dolerius, tada jie kvailioja po vieš butį , jų svarstyklė s rodo 2 kartus daugiau! Pasirodo, už.1 kg neskanaus rū gš taus mango - 4 doleriai, nors sakoma, kad 1 kg yra 2 doleriai.

Vakare nuvaž iavome į Palacio su ž ibintuvė liu prie kranto, apž iū rė jome naktinį jū rų gyvenimą ) Pamatė me liū to ž uvį , erš kę , maž ą mureną ir labai graž ų ryš kiai raudoną ispaniš ką š okė ją moliuską .

Į plaukimas į jū rą Palmoje yra smė lė tas, bet Palacio į jū rą geriau į plaukti aptvaruose, yra jū ros ež ių .
Dieną nardė me, apž iū rė jome į vairių spalvų ž uvis, jū ros ež ius ir tamsius rifus. Vieną dieną greitai praplaukė labai didelis tamsus erš ketas! (gal manta ray) Ž monė s matė delfinus ryte.

Vieš butyje yra bankomatas, bet kaž kas su juo ne taip. Prie iš ė jimo prie rė mo esanč iame apsaugininke į prastu kursu keitė me dolerius į svarus. Oficialus kursas buvo: 1 doleris – 47 svarai, o mes buvome 45 svarai.

Vanduo jū roje buvo labai š iltas. Oro temperatū ra dieną daugiau nei 40 laipsnių.
Kai puč ia vė jas, patogu, o nevė juotomis dienomis karš ta net prie jū ros, jie atgijo tik vandenyje! Prie klimato prisitaikiau per 4 dienas.

Buvome patenkinti savo atostogomis. Tiesiog reikia pabandyti gauti normalų kambarį , su graž iu vaizdu (kam rū pi). O jū ra – nuostabus stebuklas!

Sumokė jo 1470 eurų už.11 nakvynių dviem, iš vykstant iš Š tutgarto. Ilsė jomė s nuo birž elio 14 iki birž elio 25 d. Nusipirkome skubiai prieš savaitę , jei bū tų buvę anksč iau, bilietas bū tų buvę s dar pigesnis.

Š alia vieš buč io yra promenada su miesto ir mokamais paplū dimiais, pramogų parkas vietiniams. Per š ventę ten buvo daug egiptieč ių š eimų , jie leido fejerverkus, skambė jo garsi arabiš ka muzika, š ventė vestuves.

„Sunny Days Palma“ galiu rekomenduoti jū ros, nardymo mė gė jams ir tiems, kuriems keliami ne tokie griež ti gyvenimo są lygų reikalavimai.
аватар stets.ap
 •  keliavo prieš 10 mėnesių
Įvertinimas 7.0
"+" Didelė graž i, sutvarkyta teritorija. Visur ir visada š varu ir tvarkinga. Visur viskas veikia (arba iš karto remontuojama). Draugiš kas personalo pož iū ris (į skaitant, dė l labai triukš mingo kondicionieriaus, mū sų praš ymu kambarį pakeitė nemokamai). … Dar ▾ "+" Didelė graž i, sutvarkyta teritorija. Visur ir visada š varu ir tvarkinga. Visur viskas veikia (arba iš karto remontuojama). Draugiš kas personalo pož iū ris (į skaitant, dė l labai triukš mingo kondicionieriaus, mū sų praš ymu kambarį pakeitė nemokamai). Paplū dimys, kurio jū ros gylis 40-60 cm, į ė jimas ir dugnas smė lė ti. Lagū na su skaidriu vandeniu (susijungta su jū ra, apsauga nuo vė jo, gylis 4-5 m, tinklai nuo didelių ž uvų , laipteliai). Kyš ulys atviroje jū roje - ten tikrai kaž kas panaš aus į rifą ir geriausia proga pamatyti ž uvį , nors tai visai ne Š arm ar Marsa Alamas), bet dė l ​ ​ to į Egiptą reikė tų vykti. Vaikams ž aidimų aikš telė ir baseinai. Galima rinktis iš kelių skirtingų paplū dimių . Stacionarū s skė č iai paplū dimiuose. Paplū dimiuose visada yra nemokamų gultų . Paplū dimio barai. Nebrangus. Animacija vaikams. Pinigų niekas nepraš ė (visą laiką atsargiai už simena). Patiekalai valgykloje visada š viež i. Dalis salė s suaugusiems be vaikų . Yra atskira salė vaikams su tė veliais ir maž iesiems.
Sausas maistas iš duodamas be problemų (bandelė s, uogienė , neprinokę s apelsinas, sultys). Vanduo, kava, cukrus, arbata kambaryje pagal pageidavimą ryte nemokamai (mokama vakare). Bet! Už papildomą mokestį galite gauti viską , ko jums trū ksta ar norite geriau: mė gstamas ekskursijas, natū ralias sultis, kokybiš ką alkoholį , maistą kambaryje ir pan. , t. t.
"-" Daug rusų (rė kauja, š aukia, nemandagiai, š iukš lina, į ž eidinė ja darbuotojus ir poilsiautojus). Ryte iki pietų puč ia stiprus vė jas (nors vietiniai sakė , kad tai š iemet iš imtis), vakare malonus, o ryte trukdo maudytis, o iš kyš ulio iki pietų neleido val. visi. Triukš mingas oro kondicionierius. Seni baldai (nors apskritai viskas palyginti nepaž eista). Maistas nelabai į vairus, visai ne meistriš kai paruoš tas (net tradiciniai vietiniai patiekalai). Kartais pritrū kdavo stalo į rankių . Valgomajame esantys ž virbliai turi laiko pavalgyti, kol eini saldumynų .
Зовнішній східний пляж Небажані постійні клієнти :) Вигляд на готель Міретте Внутрішній пляж, лагуна
аватар svetakosareva79
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 7.0
Ilsė jomė s š io vieš buč io š eimoje (du suaugę ir vaikas 11 metų ). Atskridome iš Kazanė s, skrydis atidė tas tris valandas. Per Kairą skrido nuo Kairo kelio iki vieš buč io pervež imo 9 val. Kelionių organizatorius Anex. Tai buvo kaž kas labai pavargę s. … Dar ▾ Ilsė jomė s š io vieš buč io š eimoje (du suaugę ir vaikas 11 metų ). Atskridome iš Kazanė s, skrydis atidė tas tris valandas. Per Kairą skrido nuo Kairo kelio iki vieš buč io pervež imo 9 val. Kelionių organizatorius Anex. Tai buvo kaž kas labai pavargę s. Nors pirkdami turą buvome patikinti, kad gausime 6 val. Atvykus sausas davinys autobuse, viesbuciai buvo Korocha, viesbuciai trecia valanda nakties vel sausas davinys, du riestainiai ir apelsinas. Į siregistravimas truko visą valandą , pirmiausia palacio vieš butyje buvo suteiktas kambarys su dviem viengulė mis lovomis trims ž monė ms. Ryte, ž inoma, persė dome į Palma De Mirette. Valgė me ir Palma De Mirette, nes prie Palacio buvo ilgos eilė s. Maistas geras, iš vaisių tik datulė s ir apelsinai, tad pasikraudavo vitaminu C. Man patiko tai, kad galima naudotis visų trijų vieš buč ių teritorijomis. Treč iame skersai kelio De Mirette neblogas vandens parkas, deš inė je yra pož eminė perė ja. Labai geras Palacio rifas prie ž uvies restorano. Iš viso vieš buč iuose yra 5 a la carte restoranai, patariu apsilankyti visuose. Apskritai puikiai pailsė jome.
аватар Klondaik
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 7.0
Š iame vieš butyje ilsė jomė s 2020 m. gruodž io mė n. po Anex turo (Kijevas) už maž daug 680 USD dviems 8 naktims. Plius testai už.30 USD asmeniui (Ukraina). Galė jai valgyti, naudotis barais, belaidž iu internetu, maudytis baseinuose, jū roje ir jū ros mariose tiek nuosavame vieš butyje, tiek gretimame el Palace. … Dar ▾ Š iame vieš butyje ilsė jomė s 2020 m. gruodž io mė n. po Anex turo (Kijevas) už maž daug 680 USD dviems 8 naktims. Plius testai už.30 USD asmeniui (Ukraina).
Galė jai valgyti, naudotis barais, belaidž iu internetu, maudytis baseinuose, jū roje ir jū ros mariose tiek nuosavame vieš butyje, tiek gretimame el Palace. Teritorija viena bendra (skirtingos tik apyrankė s). Abu vieš buč iai buvo pilni max. 20 proc. Iš jų.50% yra arabai.
Maitinimas į vairus ir visiems už teko, eilių nebuvo. Pietums ir vakarienei mė sa ar ž uvis gatvė s grilyje (bet tik prie el Palace valgyklos). Nuo 11.00 - ledai. Gardi sambuka (su ledais).
Kambarys buvo tvarkomas kasdien, arbatpinigiai valytojai - 1 doleris už.8 dienas.
El Palace pastatų vieta aplink marias apsaugo nuo gruodž io vė jo.
Kasdien maudydavomė s mariose, vanduo apie 21°C.
Poilsiautojai į vieš buč ius neina dė vė dami kaukes.
Iš ė ję iš vieš buč io gatvė je ir eidami į kairę , galė site nueiti iki Jū rų krantinė s (2.7 km pagal navigatorių ). Arba važ iuokite taksi už.1 USD. Į ė jimas į krantinę nemokamas, tač iau reikia į eiti su kauke arba nusipirkti iš apsaugos darbuotojo už.5 svarus. Tada visos kaukė s nuimamos.
Вид с балкона 24 декабря был вкусный рождественский ужин Номер с балконом на 2 этаже Номер с сейфом (неработающим) Чайничек, стаканчики, кофе, чай Санузел Душевой поддон очень маленький и неудобный Лагуна (вид с моря), длина примерно 500 м.
аватар dashustik26
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 7.0
Mū sų atostogos atė jo spalio pabaigoje, vė siausias sezonas, š ilta, vanduo š iltas, mango yra! , tiesiog super. Apskritai puikiai pailsė jome. Vieš buč io privalumai: netriukš mingas (lyginant su Palacio), graž i teritorija, pakankamai ž alumos, personalas draugiš kas ir dė mesingas, nebuvo jokių problemų bendraujant, valytoja gerai iš valė , paliko š irdeles nuo rankš luosč ių . … Dar ▾ Mū sų atostogos atė jo spalio pabaigoje, vė siausias sezonas, š ilta, vanduo š iltas, mango yra! , tiesiog super. Apskritai puikiai pailsė jome. Vieš buč io privalumai: netriukš mingas (lyginant su Palacio), graž i teritorija, pakankamai ž alumos, personalas draugiš kas ir dė mesingas, nebuvo jokių problemų bendraujant, valytoja gerai iš valė , paliko š irdeles nuo rankš luosč ių . beveik kasdien). Vandens gė rimas, rankš luosč ių keitimas, arbatos kampelio papildymas, valymas - viskas be klausimų , malonus mandagus vaikinas. Baseinai maž ai domino, iš vykome į už sienį . Plaukė me nuoš irdž iai, didž iausią į spū dį paliko rifas su daugybe ž uvų . Turė jome vieną kaukę , galvojome maudytis paeiliui ir visai ne faktas, kad jos prireiks, bet kur č ia, antrą dieną nusipirkome kitą . Ž avi povandeninio pasaulio grož ybė s, daug ž uvies, kaukė s š iame vieš butyje pravers, grož is. Be to, vieš butis yra geras, todė l yra tinkamas vaikš č ioti ir apsipirkti. Pė sč iomis nueisite iki turgaus, parduotuvių , kavinių , maž daug valandos kelio pė sč iomis nuo miesto prieplaukos krantinė s, taksi atgal už.1 USD. . Be to, buvome 2 ekskursijose, norė jau ekstremalaus sporto) - keturrač iai ir parasparniai, š aunu, emocijos siautė jo, bet tai buvo už sakyta ne vieš butyje, o per tibaturkcom, pagal atsiliepimus jie yra labai patenkinti tiek kaina ir kokybė . Vieš butis taip pat nenuobodus, bet jei svarstysime Palacio, pagrindinis judė jimas vis tiek yra, animacija veikia. Komentuoti liko tik maistas, negaliu pasakyti, kad buvome alkani, yra iš ko rinktis, bet kaž kaip tikė jomė s geresnio. Na, tokia mū sų subjektyvi nuomonė , sprendž iant iš ne kartą š iame vieš butyje atostogaujanč ių turistų , atrodo, kad jiems viskas gerai. Ir taip viskas labai gerai pagal kainos ir kokybė s santykį . Turbū t rekomenduosime vieš butį , vieną kartą š iame kainų segmente tiks, bet patys nusprendė me, kad kitą kartą rinksimė s kitą vieš butį , yra iš ko rinktis. Gero poilsio ir geros nuotaikos!
аватар marishka091010
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 4.0
Atostogauju su vyru. Tai ne pirmas kartas Egipte, tač iau tokio abejingumo ir nepagarbos sveč iams dar neteko matyti. Atvež a juos į vieš butį , kuris yra netoliese, Sunny Days El Palacio, ten kaž koks š urmulis ir sumaiš tis, po kokių dvideš imties minuč ių veda į vieš butį , kurį už sakė me, o apie ankstyvą net kalbė ti nenori. … Dar ▾ Atostogauju su vyru. Tai ne pirmas kartas Egipte, tač iau tokio abejingumo ir nepagarbos sveč iams dar neteko matyti.
Atvež a juos į vieš butį , kuris yra netoliese, Sunny Days El Palacio, ten kaž koks š urmulis ir sumaiš tis, po kokių dvideš imties minuč ių veda į vieš butį , kurį už sakė me, o apie ankstyvą net kalbė ti nenori. registracija (atvykome 9 val. ryto). Vienintelis malonumas, kad po 10 ryto bū sime pakabinti su apyrankė mis, kad galė tume eiti pietauti, tai yra, negalima jų kabinti iš karto, nes yra ir pusryč iai, kuriems norisi sutaupyti.
Už.10 JAV dolerių , po 30 minuč ių sutikau anksti į siregistruoti svetimame kambaryje su purvina, š imtą metų nekeista lova, papraš ius pakeisti lovą , tik atneš ė paklodes, turė jau nuimti viska ir pati ismesti ant grindu, kad patektu i valytoja, kad reikia keisti lovą , bet tai po vienos dienos, prieš tai miegojo ant savo kilimė lių . Apskritai vieš buč io kambarių talpa palieka daug norimų rezultatų , ką aš galiu pasakyti apie restoraną . Maisto maž ai, monotoniš kas ir neskanus, be to, restorane neuž tenka vietos visiems poilsiautojams, jie kvailai stovi virš tavę s ir stumia greitai pavalgyti ir iš eiti, už leisdami vietos kitiems.
Vieš buč io fojė – kita istorija, č ia taip prirū koma, kad per jį neį manoma net eiti, o ką jau kalbė ti apie tai, kad prisė sti ir naudotis wi-fi. Gartraukių nė ra, visi tik rū ko kur nori, nekreipdami dė mesio į tuos, kurie nerū ko. Jei atvaž iavote į kvė pti gryno oro, tai š iame vieš butyje jums nepavyks, jie daug rū ko, visur ir neį manoma kvė puoti, net paplū dimyje.
Vienintelis š io vieš buč io pliusas – vieta, bet kokiu oru yra kur maudytis, geras rifas, kaip ir miesto vieš buč iui, dirbtinė s lagū nos š varios. Patogu nueiti į miestą , į ž uvies ir darž ovių turgų , į turistinę miesto dalį ir į tą , kur galima pamatyti vietinį koloritą . Š į vieš butį pasirinkome tik todė l, kad norė jome pamatyti Hurgadą ir aplankyti Luksorą . Rekomenduoju vieš butį su labai dideliu ruož u, tranzitiniam vizitui ir už nelabai didelius pinigus. Deja, š iame vieš butyje nesijausite laukiami sveč iai!
аватар natkapro13
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 7.0
Ekskursija 7 naktys, ilsė josi kartu su kankiniu. Rinkomė s tarp Palacio ir Palmos, pasirinkimas krito ant š io vieš buč io, kurį nuodė mė slė pti dė l kainos. Skirtumą nusprendė me iš leisti pramogoms, vaisiams ir pan. Ir jie niekada nesigailė jo palyginę abu vieš buč ius vietoje, mū sų vieš butis geresnis! Jaukesnė ir ne tokia triukš minga, skirta ramiam poilsiui, o rū muose visada judesys, triukš mas, š urmulys. … Dar ▾ Ekskursija 7 naktys, ilsė josi kartu su kankiniu. Rinkomė s tarp Palacio ir Palmos, pasirinkimas krito ant š io vieš buč io, kurį nuodė mė slė pti dė l kainos. Skirtumą nusprendė me iš leisti pramogoms, vaisiams ir pan. Ir jie niekada nesigailė jo palyginę abu vieš buč ius vietoje, mū sų vieš butis geresnis! Jaukesnė ir ne tokia triukš minga, skirta ramiam poilsiui, o rū muose visada judesys, triukš mas, š urmulys.
Greitai susė dome, už trukome maž iau nei valandą . Kambarys nakvynei visai normalus, visą laiką praleidome lauke. Taip pat buvo vanduo, oro kondicionierius, valymas, rankš luosč iai, vandens tiekimas - viskas buvo gerai. Personalas draugiš kas ir dė mesingas, valytoja stengė si nustebinti naujomis skulptū rė lė mis iš rankš luosč ių , malonu. Jie paliko dolerį / š okoladą .
Teritorija graž i, maž a, du baseinai, nesimaudė , labiau patinka jū ra. Yra vandens č iuož yklos, nesidomė jo ir nebuvo noro leistis ž emyn.
Paplū dimys nedidelis, bet vietų visiems už teko, paplū dimių gultai padė jo pasistatyti, ekranų nuo vė jo maž iau nei reikia, kartais negaudavo. Į ė jimas į jū rą smė lė tas, centre ir š onuose nuo akmeninių laiptų pasvirusi, ten giliau. Yra ir koralų , mė gstantiems pamatyti povandeninį pasaulį – kaukė s-pelekė s ir pirmyn. Yra daug ž uvų , į vairių graž ių ir yra gyvų koralų . Vanduo patogus, skaidrus ryte, po pietų nelabai. Po pietų yra paplū dimio baras, bulvytė s, mė sainiai ir pica. Picos balas. Prie baseino taip pat yra baras. Yra ledų ir ne tik vaikams, tai mane nudž iugino! Pagrindinis restoranas nenustebino, normalus egiptietiš kas maistas, kaip ir kituose vieš buč iuose. Nelabai skaič iavome, tad nusivylimų nebuvo, visada galima rasti laisvą staliuką , aptarnavimas geras. Patiko alus, o ne vynas. Mė sos patiekalai po 2-3, garnyrai, darž ovė s, darž ovių miš iniai, sriubos, visko už tenka, desertus mė gau, vaisius visada. gerai. Galima už sukti į kaimyninio vieš buč io restoraną , nors su kuponais, kaž kada buvo vakarienei, patiekalų komplektas tas pats, bet ž monių daug, kaž kaip š urmuliuoja, pas mus atsipalaidavusi atmosfera, nė jome daugiau ir kuponai dingo). Bet a la carte buvo, taip pat susitarus, nemokamai po vieną kartą kiekvienoje, italų ir ž uvies. Dė l į vairovė s tai puiku.
Animatoriai protingi, nors nesame mė gė jai, mums labai patiko iš iš orė s, aktyvū s ir linksmi, standartiniai ž aidimai ir pramogos. Vakaro pasirodymai yra geri, su „iš orė s“ menininkais. Važ iavome į ekskursijas iš vietinė s agentū ros tibaturr com, daug teigiamų atsiliepimų , patiko, viskas puiku, be problemų , programa atitinka nurodytą svetainė je, kaina irgi, mokė jimas pradž ioje. Keliavome jachta į Utopiją , super kelionė , taip pat buvome vakariniame safaryje. Daug emocijų ir į spū dž ių .
Rekomenduosime vieš butį , normalų nebrangų vieš butį , gerą vietą mieste ir draugiš ką dė mesingą personalą . Gal kartosim dar kartą ; )
аватар Karina_arsentieva
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 8.0
FONAS Viskas yra reliatyvu. Mano apž valga bus ypač naudinga tiems, kurie rinksis tarp atostogų Sunny Days Palma De Mirette 4* ir Sunny Days Palacio 4*+. Turė jome galimybę lygiagreč iai aplankyti abu vieš buč ius ir palyginti juos nuo „a“ iki „z“. Iš pradž ių renkantis turą su vyru už kliuvome už Days Palacio 4 * + vieš buč io nuotraukos ir apraš ymo. … Dar ▾ FONAS

Viskas yra reliatyvu. Mano apž valga bus ypač naudinga tiems, kurie rinksis tarp atostogų Sunny Days Palma De Mirette 4* ir Sunny Days Palacio 4*+. Turė jome galimybę lygiagreč iai aplankyti abu vieš buč ius ir palyginti juos nuo „a“ iki „z“.

Iš pradž ių renkantis turą su vyru už kliuvome už Days Palacio 4 * + vieš buč io nuotraukos ir apraš ymo. Nuotraukos buvo nuostabios, atsiliepimų buvo daug ir dauguma jų labai geri. Apie „Sunny Days Palma De Mirette 4“ egzistavimą apskritai než inojome. Nedvejodami nusprendė me vykti į š į vieš butį – Sunny Days Palacio. Dė l mū sų neatidumo kelionių agentū roje kilo sumaiš tis ir, kaip vė liau paaiš kė jo, nusipirkome bilietą į Sunny Days Palma De Mirette 4*. Než inojome, kad „Sunny Days“ yra vieš buč ių tinklas (4.4+ ir 5 ž vaigž dutė s). Jie skrido su nuotrauka vieno vieš buč io galvoje, bet atsidū rė visai kitame.
Są ž iningai, pirmas į spū dis buvo visiš kas š okas ir nusivylimas. Kai į sivaizdavai ir tikė jaisi vieno, bet atsidū rei visai kitaip. Viskas atrodė apgailė tina ir baisu.
Bet smulkiai to neapraš ysiu, nes tai buvo pirmas ir KLINGAS į spū dis, susidarę s tikrovė s ir mano galvoje sulankstyto paveikslo neatitikimo fone (nematau profesionalių vieš buč ių nuotraukų geru kampu). Be to, iš pradž ių mums davė ir vidutinį kambarį su atskiromis lovomis.
Ač iū vadovei Marinai, visos mū sų problemos buvo iš sprę stos, o ač iū Dievui, kad jos iš klausė me! Tai pats nuostabiausias ž mogus, tapę s mū sų padė jė ju ir patarė ju visais klausimais ir problemomis, nes mū sų gidas Mukhtaras mū sų neprisiminė nei karto, o per pirmą jį ir vienintelį susitikimą per 8 dienas, be to, kad pardavinė jo brangias ekskursijas, jis nepasakojo. absoliuč iai bet ką . Jo tikslas buvo parduoti standartines ekskursijas kelis kartus brangiau, ir niekas daugiau jam netrukdė . Pasisveikinau su juo ir iš kart pradė jau sakyti kalbą , kitaip nepavadinsiu.
Tai niekaip nesusiję su vieš buč iu, manau kiekvienas bent kartą buvę s Egipte ž ino, kad ekskursijas pas gidą imti yra didelė klaida. Jū s iš einate iš vieš buč io ir yra daug š ių ekskursijų kiekviename ž ingsnyje, ir jos visos yra vienodos visiems!

KAMBARYS:

Marinos operatyvinio darbo dė ka gavome graž ų kambarį su puikiu vaizdu nemokant papildomai. Neskubė k registratū roje duoti 10 dolerių (kitaip š ita "politika" mane tikrai už klupo, kol nesumoki papildomai, gauni normalų skaič ių ), viską gali iš sprę sti ž mogiš kai! Kambaryje yra viskas patogiai vieš nagei (kondicionierius, plazma, normalus duš as ir tualetas; kiekviename kambaryje yra balkonas arba terasa). Kambarys valomas kiekvieną dieną , nepaisant to, ar paliekate 1 USD, ar ne, jie iš valo jį vienodai gerai ir periodiš kai pridedami duš o reikmenys (ž elė , š ampū nas).
Apie „Saulė tų dienų rū mų “ kambarius negaliu pasakyti, kodė l jie geresni, viena pasakysiu tikrai, kad labai daug kambarių yra tiesiai virš scenos, kur animacija vyksta kasdien iki 23 val. o muzika groja labai garsiai, gal jaunimas, kuris anksti neina miegoti, tai visai netrukdo, bet su vaiku ten normaliai atsipalaiduoti negalima, aiš ku, ar galima kambarius paimti toliau toli iki vestibiulio, restorano ir kt.

Iš pradž ių nusprendė me su priemoka kraustytis į „geidž iamą vieš butį “, Palacio (skirtumas tarp poilsio vieš buč iuose buvo apie 200 USD), bet buvo suteikta galimybė ten apsilankyti, viską apž iū rė ti, nuvaž iuoti pavalgyti. , į animaciją ir tt Ir ž inote , neilgai trukus supratome, kad „Sunny Days Palma De Mirette 4*“ yra bū tent tai, ko mums su vyru reikia. Saulė tomis dienomis Palma De Mirette 4 * dauguma turistų yra vyresni europieč iai ir š eimos su vaikais, jaunimo nė ra tiek daug. Palacio, 70% jaunimo, ir ne visada pakankamai (jei mes taip pat jaunimas, mums 26, bet mums buvo patogiau Sunny Days Palma De Mirette 4 *).
TERITORIJA IR PERŽ IŪ RA:

Sunny Days Palma De Mirrette teritorija nei iš ore, nei plotu niekuo nenusileidž ia patobulintam Palacio, skiriasi tik kambarių skaič ius (Palacio yra tris kartus daugiau kambarių ). Atitinkamai Sunny Days Palmoje maž iau triukš mo, gama, purvo ir tt Ten tas pats baseinas, viskas taip pat kompaktiš ka, tie patys pastatai, tos pač ios palmė s. Į lanka (nepaisant to, kad Palacio turi nepaprastai graž ią nuotrauką ir iš pradž ių ją padarė me), „Sunny Days Palma De Mirette 4 *“ yra daug graž esnė ir geresnė . Č ia tarsi graž us smė lio paplū dimys su vaizdu į atvirą jū rą , toliau – koralai. Į ė jimas į jū rą ant smė lio, kuris labai graž us ir mums jo reikė jo, 150 metrų paplū dimio nenorė jome. Palacio į lanka atrodo kaip didelis tiltas tarp dviejų pastatų , neaiš ku, kad č ia net jū ra, iš tikrų jų nė ra smė lio, tik akmeniniai laipteliai.

MAISTO ALKOHOLIS

Maistas dviejuose vieš buč iuose absoliuč iai vienodas ir alkoholis taip pat (Ir ten, ir ten alkoholis nuo 10 iki 01:00, vietinis alkoholis, kaip ir kitur; alus buteliuose, skanus).
Tik trys barai, vienas vestibiulyje, vienas prie paplū dimio, vienas prie pat baseino. Restorane galima rinktis, ką valgyti pagal kiekvieno skonį (plius minus maistas Egipte vieš buč iuose labai panaš us; yra ž uvies ir mė sos patiekalų pasirinkimas, daug darž ovių , sezoninių vaisių , į vairių sriubų ir kasdien trintos sriubos, daug saldumynų , bet mes ne mė gė jai; bare prie paplū dimio - vė lyvieji pusryč iai (bandelė s, kava) ir po pietų nuo 12 skanių ledų ). Prie pagrindinio restorano yra maisto aikš telė , veikianti nuo 12 iki 17 val. (nuo 12 iki 15 val. – mė sainiai ir gruzdintos bulvytė s, nuo 15 iki 17 – picos).
Didž iausias pliusas yra tas, kad „Sunny Days Palma De Mirette 4“ * pusvalandį nestovi eilė je prie maisto, 45 minutes neieš koji sriubos š aukš to ir valgai jau š altą ir po pagrindinio patiekalo nesibarsi dė l lė kš č ių , kurių maž ai ir iš rankų iš plė š ta (taip, Palacio su tuo didž iulė s problemos, tokiam sveč ių skaič iui stalų ir patiekalų neskaič iuojama).
Jū s nesė dite „ant nikso“ ir nekeiskite su vyru maisto, nes bet kurią akimirką jie gali atimti jū sų stalą , stalo į rankius ar kė dę . Apskritai č ia viskas yra laukinė.
Kai eini rytojaus/pietauti/vakarieniauti į Sunny Days Palma De Mirette 4*, visada ramiai iš sirenki sau patinkantį stalą , ramiai renkiesi maistą , visada yra indai ir stalo į rankiai. Darbuotojai š ypsosi ir malonū s. Palacio darbuotojai supykę laksto, nes labai sunku iš tverti tiek sveč ių ir krū vas neš varių indų.
Nuotaika prieš valgį Palacio visada sugadinta, tarsi atsisė di su iš spausta citrina, kai pagaliau pavyko iš muš ti bent kokį stalą ir bent lė kš tę.

PERSONALAS, PRAMOGOS

Beveik visi „Sunny Days Palma De Mirette 4*“ darbuotojai yra labai besiš ypsantys ir malonū s, paslaugū s ir pozityvū s! Visi visada sveikinasi, š ypsosi ir atkreipia dė mesį (nesvarbu, paplū dimys, restoranas ar fojė ).
Skirtingai nuo Palmos, kur visi š urmulys, pikti ir pavargę , visi laksto ir niekas į tave nekreipia dė mesio, kiekvienas turi savo reikalus. Dar kartą pasikartosiu, ypatinga ač iū vieš buč io „Sunny Days Palma De Mirette 4 Marina“ vadybininkei, ji mums buvo tarsi „mamyte“, nuolat bendraudavo, padė jė ja visais reikalais).
Viename iš dviejų baseinų dvi č iuož yklos (panaš ios dviejuose vieš buč iuose), rytais, kaip ir kitur, mankš ta, aerobika, tinklinis ir vandens ž aidimai. Yra animacija (Palmoje, ž inoma, š iek tiek aukš tesnio lygio, su scena ir didž iuliais garsiakalbiais, nes ten daug kartų daugiau poilsiautojų , bet kadangi nuolat kyla problemų su stalais ir didž iulė s eilė s prie baro, daugumoje atvejais mes pirmenybę teikė me savo barui ir animacijai).
Daugiau apie barą mū sų „Sunny Days Palma De Mirette 4“ beveik visi barmenai yra dosnū s (pila pakankamai alkoholio ir nereikia lakstyti kas penkias minutes, kaip Palmoje, kur į sipila beveik gurkš nį viskio, dž ino ir kt.
ir praskieskite visa stikline mineralinio vandens arba badjazhenny sultimis, Palmoje tai problema, vis dar, kiek "alkanu" alkoholio tursite).

internetas

Dviejų vieš buč ių vestibiulyje veikia tas pats belaidis internetas. BET. Kadangi „Sunny Days Palma De Mirette 4 *“ yra daug kartų maž iau turistų , galite saugiai sė dė ti vestibiulyje prie baro, gerti kokteilius ir naudotis internetu be jokių problemų . Saulė tų dienų rū muose fojė vyksta beprotnamis, nerealiai daug ž monių , visi triukš mauja, rė kia, vieni į sitaisę , antrą iš varyti, kai kurie geria, ten neį manoma susikalbė ti, tiesiog elementaru, kad galima negirdė ti vienas kito. Dė l didelio ž monių skaič iaus nerealu naudotis internetu (ten atsipalaidavus lengviau nusipirkti SIM kortelę už.10 USD; nė ra prasmė s pirkti jų mokamą internetą dienai už.10 USD, tas internetas yra tik š iek tiek geriau).

POILSIS

Jei susidū rė te su tuo pač iu vadovu kaip ir mū sų ir nieko nepasakote, svarbu ž inoti:

vienas.
Vietoje yra Ž UVIES ir ITALŲ restoranai (tame pač iame pastate jie keič iasi tik kiekvieną dieną ). Rezervacija pas vadybininką fojė prie receš ino vyksta nuo 10 iki 14 val. Registruotis galima 18:00 ir 20:00 val. Verta apsilankyti, mums patiko. Palmoje viskas panaš iai.
2. Galima du kartus per dieną (pietū s arba vakarienė ) apsilankyti kaimyniniame vieš butyje. Turistai iš Palacio į Palmą ir atvirkš č iai du kartus su kuponu gali ateiti pavalgyti vienas kito restorane. Kuponą iš duoda tas pats vadybininkas, su š iuo kuponu į leidž iami į gretimo vieš buč io teritoriją (jie visai š alia). Į kaimyninį vieš butį taip pat galima patekti iš paplū dimio pro vartus arba per pagrindinį į ė jimą . Ir patikė kite manimi, Palacio turistus labai dž iugina ramios, jaukios ir patogios puotos Palmė je, skirtingai nei lankytojai, kurie vyksta į jų vieš butį.
3. Ž uvies ir jū ros gė rybių mė gė jams bū tinai patariu apsilankyti ž uvies turguje, iki vieš buč io autobusu 5 min. (pirmą kartą ė jome 30-40 min. ).
Ten reikia vykti ryte (geriausia apie 8:30-9:00), kad gautumė te gaivesnį ir gyvesnį laimikį.
Patogiau atvykti, ž inoma, autobusu. Susė skite į mikroautobusą (mikroautobusai maž i ir seni, iš kart matosi) prie pat vieš buč io (prieš ingoje kelio pusė je duok 2 svarus (už vieną )) ir važ iuokite iki Rotuš ė s (stoja tik pagal poreikį , tiesiog prie Rotuš ė s š auk „STOP“). O mokė k tik svarais , keityklų tau neduos (17 svarų – 1 USD) Ir pageidautina be keityklo, kadangi jie nė ra dideli keitimo mė gė jai, tai davė mums keisti tik vieną kartą , likusį laiką jie bandė apgauti.
Turguje kainos plius minus visiems vienodos ir ten neprekiaujama, kainos adekvač ios ir nesusuktos. Ž uvies sielai – tiesiog rojus, pradedant nuo kreveč ių , kalmarų , aš tuonkojų , baigiant omarais ir visokiomis ž uvimis, maistas gaminamas vietoje (virti arba kepti ant grotelių ). Paė mė me ne maž esnes nei delno dydž io karališ ką sias ir tigrines krevetes.
Kainos buvo nuo 12 iki 15 dolerių už kg jau gaminant maistą . Labiau mums patiko tiesiog virti prieskoniuose, bet č ia ne visiems. Kepti ant grotelių su darž ovė mis ir prieskoniais.

IŠ VISO:
Labai dž iaugiamė s, kad iš ė jo painiava su vieš buč iais, kad mū sų nuomonė buvo klaidinga, kad vis dė lto apsistojome Sunny Days Palma De Mirette 4*. Be to, kad sutaupė me bent 200$ ir galė jome juos iš leisti ekskursijoms, gavome PATOGIAI, TYLIAI, PUIKIAI POILSIS, o ne visur š urmulio, triukš mo ir nuolatinių eilių!!!
Labai ač iū Sunny Days Palma De Mirette 4* už tokias nuostabias atostogas ir daug teigiamų emocijų!
Tikrai sugrį š ime!!!!!! !
аватар glocin82
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 8.0
Š iais metais savo atostogoms pasirinkome „Sunny Days Palma de mirette Hurghada“ vieš butį . Ten iš buvome 8 dienas, 7 naktis. Už š į malonumą sumokė jome 1100 USD. Skrydis buvo nepatogus. Stipriai reagavau į temperatū rų skirtumą skrendant iš ž iemos į vasarą . … Dar ▾ Š iais metais savo atostogoms pasirinkome „Sunny Days Palma de mirette Hurghada“ vieš butį . Ten iš buvome 8 dienas, 7 naktis. Už š į malonumą sumokė jome 1100 USD. Skrydis buvo nepatogus. Stipriai reagavau į temperatū rų skirtumą skrendant iš ž iemos į vasarą . Taip, ir skrendant buvo tokių nepatogumų kaip oro kiš enė s ir drebė jimas kaip autobuse kelionė je bekele. Jie skrido apie keturias valandas. Oro uoste gavome vizas. Tai mums kainavo 50 USD dviems. Už pildė me migracijos kortelę ir už dvideš imt dolerių į sigijome 20G SIM kortelę . Atvykę į vieš butį iš kart buvome apsigyvenę , kas mus labai nudž iugino, nes buvome labai pavargę nuo kelio. Registracija antrą valandą po pietų , bet nepasigailė jome 10 dolerių ir iš kart buvome atsiskaityti! ! Ir kambarys graž us. Iš kambario atsiveria nuostabus vaizdas į jū rą . Kambaryje yra didelė terasa.
Vieš butis į sikū rę s pirmoje pakrantė je. Vieš butyje yra nuostabus vestibiulis, sukurtas pagal dizainerių skonį . Pirmame aukš te yra vaistinė ir kelios parduotuvė s. Vaizdas į vieš butį tiesiog nuostabus, kur bepaž velgsi – siela dž iaugiasi. Teritorija tokia didž iulė , kad net visą ją apė jome. Pirmame aukš te daug parduotuvių ir vaistinė . Kambariuose yra viskas, ko reikia poilsiui.
Pirmame aukš te yra vaistinė ir keletas parduotuvių . Pats vieš butis labai graž us. Baldai š iek tiek seni, bet trumpam pailsė ti netrukdo.
Iš kai kurių vieš buč io kambarių atsiveria vaizdas į miestą , o ne į jū rą . Yra idealiai veikiantis kondicionierius. Paplū dimys smė lė tas, patogus net nemokantiems plaukti, yra nedidelė s marios. Esant nemokamiems rankš luosč iams, gultai, patogū s gultai. . Jų už tenka, manau, net ir sezono metu. Vieš butyje yra neš ildomas baseinas, jis yra didelis ir š ildomas baseinas, kuris š iuo metu kaip tik tinka poilsiui. Poilsio metu oras mū sų ne itin dž iugino, bet nenusiminome. Visur turi savo privalumų . Mes praleidome daug laiko paž intinė ms atostogoms, kurias už nuostabią kainą radome internete per Sphinx-tour. Labai į domiai praleidome laiką , daug ką aplankė me ir pamatė me. Vaikams yra ž aidimų aikš telė , vaikų klubas. Vieš butyje susidraugavome su turistais, kurie turi vaiką . Jie labai patenkinti vaiko poilsiu. Atidž iai pasiž iū rė jome, kad turime kitokios spalvos apyrankes nei kai kurie už sienio turistai. Galite sumokė ti pinigus, kad nuvyktumė te į kaimyninio vieš buč io, kurio savininkas yra kitas, teritoriją . Dė l mitybos mano nuomonė s su vyru kai kuriais klausimais nesutampa, todė l š iuo klausimu nekomentuoju. Apskritai vieš butis neblogas atostogoms ankstyvą pavasarį .
аватар morkwin
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 7.0
Atvaziavome arč iau vakarienė s, niekas netraukė su atsiskaitymu, greitai atidavė kambarį , š alia buvo š iltas baseinas, viduje viskas padoru, baldai ir santechnika gyvi, nei skiedrų , nei rū dž ių , valymas kasdien. Vieš butis yra pirmoje linijoje, tai mums labai svarbu, paplū dimys neblogas, patogus į ė jimas į jū rą , vanduo š varus, nors ir kietas, visada yra maž ų ž uvų , nė ra graž aus rifo, na, dė l to nereikė tų skristi į miesto vieš butį . … Dar ▾ Atvaziavome arč iau vakarienė s, niekas netraukė su atsiskaitymu, greitai atidavė kambarį , š alia buvo š iltas baseinas, viduje viskas padoru, baldai ir santechnika gyvi, nei skiedrų , nei rū dž ių , valymas kasdien. Vieš butis yra pirmoje linijoje, tai mums labai svarbu, paplū dimys neblogas, patogus į ė jimas į jū rą , vanduo š varus, nors ir kietas, visada yra maž ų ž uvų , nė ra graž aus rifo, na, dė l to nereikė tų skristi į miesto vieš butį . Animacija yra, aktyvū s turbū t viską sutvarkys, visada rasi kuo už siimti, nuo mankš tos iki vandens aerobikos, ž aidimų taip pat už tenka, vakare vyksta tradiciniai pasirodymai, du kartus ė jome į naktinį klubą mieste , ž inoma, viskas priklauso nuo į monė s. Maistas standartinis, visko už teko, pusryč iai gali pasirodyti menki, bet taip yra beveik visur, kur esame buvę . Prie restorano niekada nebuvo ilgų eilių , kartais du ar trys ž monė s, ne daugiau, už tekdavo mė sos patiekalų , viš tienos darž ovių į vairiausių formų . Padavė jai dirba labai greitai, gali kilti klausimų dė l indų kokybė s, š akutė s ar š aukš tai visada nuvalomi higieninė mis servetė lė mis. Iš alkoholio jie gė rė tik alų ir kokteilius, gryno alkoholio nė ra. Kairą pasiė mė me iš pramogų , dabar visai negaila prie jo praleisti visą dieną , jū ra ne tokia š ilta ir man patiko dž ipų safaris, ieš kokite midobikų . Patariu susisiekimui pirkti vietinę SIM kortelę , mieste pigiau nei oro uoste. Vakarai vė sū s, anksti temsta, turė kite tai omenyje. Poilsis apskritai buvo neblogas, galima laikyti vieš butį , normali vienkartinė vieta už nedidelę kainą .
Rodyti daugiau »


avataras nataly8319
Ar viešbučio teritorijoje leidžiama gaudyti žuvį ant spiningo (pagauta ir paleista)?
prieš 9 metus  •  6 prenumeratorių 9 atsakymų
avataras sheremetvit
Kas buvo, pasakyk už ką ir kiek reikia mokėti? Domina kaljano salė kiek, kokios kainos baruose? žuvies restoranas, kiek arbatpinigių ir kam? Iš anksto dėkoju už atsakymus.
prieš 10 metus  •  3 abonentas 4 atsakymai
avataras 4unri659
Eime į viešbutį
prieš 11 metus  •  3 abonentas 2 atsakymai
avataras kukuruzovakhmelevaya500
ar verta ten eiti, kiek tai kainuoja
prieš 12 metus  •  4 abonentas 6 atsakymų
avataras Adrenalin77
Ar yra šildymas?
prieš 13 metus  •  5 prenumeratorių 5 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
avataras swalidahmed
‹ Viešbutis Sunny Days Palma De Mirette 4*
Traukos vietos
Džiunglių vandens parkas
Įvertinimas 9.6
Egiptas, Hurgada
Aktyvus poilsis, Pramogos
Selkhet papiruso muziejus
Įvertinimas 9.0
Egiptas, Hurgada
Istorija, Muziejai

Отель был открыт в 1998 году, последняя реновация проводилась в 2018 году. Состоит из 3-х этажного здания ресепшн и одного 2-х этажного корпуса. Находится в центральной части Хургады, в районе Дахар и имеет общую территорию с отелем Sunny Days El Palacio 4*. Рядом с отелем находится один из лучших коралловых рифов в Хургаде. Отель подходит для молодежного и семейного отдыха с детьми.

Vieta Отель расположен в 10 км от аэропорта города Хургада и в 3 км от центра Старого города, на самом берегу моря.
Paplūdimio aprašymas Вход в море: песчаный (есть галька и кораллы, рядом небольшой порт). Рекомендуется специальная обувь. Пляжные полотенца (бесплатно).
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • koralinis rifas
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, слуги такси (платно), интернет кафе (платно), Wi-Fi в лобби (бесплатно), 2 бассейна для взрослых (1 с подогревом в зимний период), у бассейна зонтики, шезлонги и полотенца: бесплатно, магазины, 1 конференц-зал: вместимостью 700 человек (в Sunny Days El Palacio). В отеле предоставляют инвалидное кресло для гостей с ограниченными физическими возможностями (по запросу, бесплатно).

Andalysia Restaurant — главный ресторан: завтрак (06:30-10:00), обед (12:30-15:00), ужин (18:30-22:00), поздний ужин (22:30-01:00).

El Mahrousa Restaurant — a la carte ресторан морепродуктов: ужин (18:30-22:00).

A la Carte ресторан возможно посетить один раз бесплатно на протяжении отдыха, по предварительной резервации.

Lobby Bar (с 10:00 до 24:00).

Pool Bar (с 10:00 до заката солнца).

Beach Café (в 12.00 до 22.00).

Disco bar (платно).

Кальянный уголок (с 10:00 до 24:00, платно).

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • šildomas baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • nemokamas wi-fi
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • kambariai nerūkantiems
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams 2 детских отделения в бассейне для взрослых без подогрева в зимний период, водные горки для взрослых и детей (по правилам пользования горок для взрослых — минимальный рост гостей 130 см), детский клуб для детей от 4 до 12 лет, детская дискотека детская анимация, детский буфет в ресторане. Детских колясок нет.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Бесплатно — библиотека, анимация, живая музыка, фольклорное шоу, футбольное поле, баскетбол, дартс, бочче, водное поло, аквааэробика, волейбол на пляже, дискотека бесплатно (напитки платно), водные горки для взрослых и детей (по правилам пользования горок для взрослых — минимальный рост гостей 130 см). Платно — массаж, теннисный корт и оборудование (освещение — платно, 2 часа игры за весь период отдыха предоставляется бесплатно), сквош в Sunny Days Mirette Hotel & Resort (2 часа игры за весь период отдыха предоставляется бесплатно), дайвинг центр в отеле Sunny Days El Palacio, каноэ, банан, катамаран — в отеле Sunny Days El Palacio.
 • vandens parkas ir čiuožyklos
 • stalo tenisas  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • krepšinio aikštelė
 • futbolo aikštelė
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • diskotekų klubas  FREE 
 • animacija
Kambarių aprašymas

В отеле 196 номеров: Standard room (32 м2 включая ванную и балкон/террасу).

Kambariuose

Ванная комната с душевой кабиной, фен, сплит кондиционер, телевизор, спутниковое телевидение, сейф (бесплатно), телефон (платно), утюг (по запросу, бесплатно), мини-бар (две бутылки минеральной воды ежедневно), набор для приготовления чая и кофе (бесплатно), балкон или терраса (не во всех номерах). Уборка номера: ежедневно (по запросу), смена белья: 3 раза в неделю (по запросу).

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas $
 • arbatos/kavos virimo aparatas  FREE 
 • balkonas/terasa
Adresas Courniche Road, P.O.Box 427, Hurghada, Red Sea, Egypt.
Telefonai: Tel: +065 3616100, +065 3616107/ 01007772290/ 01028852220 Fax: +065 3616107
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Sunny Days Palma De Mirette
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол, футбол. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.