„Troika+“, kaip minėta, kambarys erdvus, bet baldai seni. nėra wifi

Parašyta: 18 lapkričio 2015
Kelionės laikas: 8 — 15 lapkričio 2015
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Atpalaiduojančioms atostogoms; Šeimoms su vaikais
Viešbučio įvertinimas:
7.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 6.0
Aptarnavimas: 7.0
Grynumas: 7.0
Mityba: 8.0
Infrastruktūra: 8.0
Vieš butis buvo pasirinktas pagal kelionė s biudž etą , nors pasiž iū rė jome kitus 3*, pasikliovė me kelionių organizatoriaus nuomone bei patarimais ir pasirinkome š į . Ir jie nesigailė jo. Jie mus apgyvendino iš kart atvykus, tai kaž kur apie 18:00 vietos laiku. Tiesa, atsiž velgiant į dabartinę situaciją Egipte, vieš butis buvo beveik tuš č ias, o tai nesutrukdė registratū roje dirbanč iam vadybininkui už siminti apie bakš eš ą , tač iau 5 doleriai viską iš sprendė patenkinti ir gavome kambarį.3 aukš te su vaizdu į baseinas. Kambarys didelis (kadangi vieš butis vadinamas apartamentais), svetainė su balkonu ir atskiras miegamasis. Baldai seni, skurdž iai atrodantys, bet apskritai nieko. Svetainė je buvo sulū ž usi sofa, ant jos buvo sunku net atsisė sti, bet net neį sivaizduoju kaip ją panaudoti kaip papildomą lovą . Vonios kambarys maž as, bet atvirai neš varus, rū dž ių nebuvo, viskas pakankamai š varu. Vieš butis sukurtas bū tent kaip vieta poilsiui ir nakvynei, viskas, kas paprasta – restoranas, paplū dimys, animacija – visa tai atitenka Palma de Mirette seseriai, kuri yra kitapus kelio. Maistas vieš butyje normalus, gal ir nelabai į vairus, bet viskas š viež ia, niekas iš ilsė jusių pas mus nesiskundė . Dieną animacijos buvo maž ai, o pač ių poilsiautojų taip pat maž ai, tinklinis tapo pagrindine pramoga, net kompanija prisiartino, bet vakare vaikinai labai stengė si, viskas buvo gana gerai. Paplū dimys geras, š velnus smė lė tas į ė jimas į vandenį , per dieną viskas iš valoma ir iš valoma. Taip pat yra du baseinai, bet jie nebuvo naudojami. Paplū dimio gale yra atskiras nusileidimas į vandenį , iš ten galima nuplaukti iki koralų , jų nė ra daug, bet yra, na, visokių ž uvų apstu. Paplū dimyje yra du barai, bet kadangi aš nemė gstu alkoholio, asortimento netyriau.
Ypatingų neigiamų akimirkų , galinč ių sugadinti nuotaiką ir atostogas, nebuvo. Vienintelis erzinantis dalykas buvo nuolatinis vietinių į kyrumas tiek parduotuvė se, tiek paplū dimyje, lipantis kaip kramtomoji guma ant bato.
Kartkartė mis valydami kambarį palikdavo po dolerį , o vieš buč io fojė bare – ne itin didelius pinigus, bet darbuotojus motyvuoja geriausiai.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą