Steigenberger Al Dau Beach 5*– Atsiliepimai

72
Įvertinimas 8.510
pagrįstas
72 apžvalgų
№6 viešbučio reitinge Hurgada
9.0 Skaičius
9.1 Aptarnavimas
9.1 Grynumas
8.8 Mityba
9.0 Infrastruktūra
Viešbutis atidarytas 2006 m., paskutinis remontas atliktas 2017 m. (atnaujinti kambariai ir fojė). Susideda iš pagrindinio 5 aukštų pastato ir dviejų 3 aukštų vilų. Viešbutis yra El Mamsha rajone, šalia garsiosios turistinės promenados su daugybe barų, diskotekų ir parduotuvių. Viešbučio teritorijoje yra golfo aikštynas, kuriame gali žaisti tiek kvalifikuoti žaidėjai, tiek pradedantieji, kuriems yra skirti mokomieji golfo laukai. Taip pat yra SPA centras, sporto salė, privatus smėlio paplūdimys, vaikų klubas ir nardymo centras. Priešais yra Steigenberger Aqua Magic 5 * viešbutis, kurio teritorijoje Steigenberger Al Dau Beach 5 * svečiai gali nemokamai naudotis vandens parku ir baseinais. Kadangi viešbutyje yra lengva animacija, jis puikiai tinka atpalaiduojančioms atostogoms.Daugiau →
аватар lvd1960lvd
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Nuomonė vienareikš mė : Steigenberger ALDAU paplū dimys š iandien yra AUKŠ Č IAME! Apmokytas personalas; ž monė s (visi be iš imties) yra pasiruoš ę , savo darbą atlieka prasmingai, net kū rybiš kai, tai iš karto pastebi kiekvienas paš alinis asmuo, turintis minimalią vadovavimo patirtį . … Dar ▾ Nuomonė vienareikš mė : Steigenberger ALDAU paplū dimys š iandien yra AUKŠ Č IAME! Apmokytas personalas; ž monė s (visi be iš imties) yra pasiruoš ę , savo darbą atlieka prasmingai, net kū rybiš kai, tai iš karto pastebi kiekvienas paš alinis asmuo, turintis minimalią vadovavimo patirtį . Valdymas organizuotas kompetentingai, racionaliai ir efektyviai (tai galiu vertinti profesionaliai). Steigenberger ALDAU paplū dimio vadovybei pavyko geriausiai integruoti arabiš ką personalo svetingumą („Sveč ias yra iš Gailestingiausio Alacho“, „Sveč ią siunč ia (padovanojo) Alachas“) ir griež tą vokieč ių tvarką bei drausmę : „Ordnung muss sein - tvarka turi bū ti !! ! ”). Iš to, ž inoma – puikiai sutvarkyta teritorija, paplū dimys, tvarka ir š vara kambariuose, bendravimo kultū ra tarp darbuotojų...Restoranas tikrai geras: turtingas, dosnus ir skanus. Pastebė tina, kad abu virtuvė s š efai kiekvieną kartą asmeniš kai eidavo į salę pas sveč ius ir bendraudavo su ten esanč iais ž monė mis, o tai rodo visiš ką jų pasitikė jimą aukš ta savo darbo produktų kokybe. . Taip ir buvo! Apsilankymas Steigenberger ALDAU paplū dimyje pranoko lū kesč ius. . . Paž iū rė kite oficialų vieš buč io reklaminį filmuką , tai retas atvejis, kai viskas video yra tiesa ir net š iek tiek kukliau nei realybė ! Vadovybė ir personalas – AČ IŪ , bū tinai sugrį š ime! ! !
аватар ulia_martynuk
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 7.0
Teritorija didelė , graž i, sutvarkyta! Daug ž alumos. Gerai. 2 š ildomi baseinai. Saulė lydis geras. Paplū dimys taip pat. Personalas mandagus ir draugiš kas. Kambariai ne nauji, bet normalū s, viskas gerai. Gerai iš valykite. Maisto są skaita...toks...tokiame vieš buč io lygyje yra blogai. … Dar ▾ Teritorija didelė , graž i, sutvarkyta! Daug ž alumos. Gerai. 2 š ildomi baseinai. Saulė lydis geras. Paplū dimys taip pat. Personalas mandagus ir draugiš kas. Kambariai ne nauji, bet normalū s, viskas gerai. Gerai iš valykite. Maisto są skaita...toks...tokiame vieš buč io lygyje yra blogai. Net ž uvies dienomis normalios ž uvies nebū na. A la carte restoranai yra geri. Kiekviename galite valgyti jū ros gė rybes. Vaikų klubas nė ra didelis, bet merginos labai stengiasi, puiku! O dabar apie š ios dienos PAGRINDUS! Vieš butyje yra bakterinė infekcija, kuria daž niausiai už sikreč ia vaikai arba suaugusieji. Itin daug vaikų tiesiog vemia, o viduriavimą lydi karš č iavimas! Ypač mums su 3 metų vaiku teko važ iuoti į ligoninę laš inti. Beveik kas antra š eima su vaikais š iuo metu turi problemų . Mano patarimas: jei galite, pakeiskite vieš butį !
аватар tfmoremore
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 9.0
Kelionių agentai, apž iū rė dami vieš buč ius, juos tyrinė ja iš iš orė s. Iš vidaus, kaip turistas, ATSIDAUJAU Steigenberger ALDAU Beach vieš butyje. Dabar tvarka: Aptarnavimas. Laiš kų sveč iui neraš iau sau, norė jau pamatyti, kaip tai lengva, ir patikinu – puikiai! Atvykus mums buvo suteiktas labai graž us kambarys su vaizdu į baseiną – kaip ir už sisakė me. … Dar ▾ Kelionių agentai, apž iū rė dami vieš buč ius, juos tyrinė ja iš iš orė s.
Iš vidaus, kaip turistas, ATSIDAUJAU Steigenberger ALDAU Beach vieš butyje.

Dabar tvarka:
Aptarnavimas. Laiš kų sveč iui neraš iau sau, norė jau pamatyti, kaip tai lengva, ir patikinu – puikiai!
Atvykus mums buvo suteiktas labai graž us kambarys su vaizdu į baseiną – kaip ir už sisakė me...tik aš ir mano mergina – buvome taip labai pavargę , kad papraš ė me apgyvendinti mus atokiau nuo visų...ir jie mums suteikė puikų kambarį virš utiniame aukš te su vaizdu į baseiną ir š alia mū sų buvo tuš ti kambariai, kurie leido man saugiai miegoti.
Paplū dimyje, bare, restorane - aptarnavimas puikus, viskas neį kyru, greitai, dė l ko daž nai pagaudavau save galvojant: hmmm, kodė l aš č ia neatė jau pailsė ti anksč iau?
Nesu alkoholio š alininkė , o č ia tiesiog nustebau, viskas, kas mano merginai buvo atneš ta su alkoholiu, buvo skanu be, natū ralū s ingredientai, na, mano mergina buvo palaiminta, aš negė riau tik vandens ar kolos vieš butis paplū dimyje, bet skanū s nealkoholiniai kū riniai barmenai.
Apie maistą : yra visko, ir viskas skanu, kaip ir vaikams, alergiš kiems, veganams, jū ros gė rybių , mė sos, makaronų , picų mė gė jams...viskas, didž iulis vaisių pasirinkimas: figos, vynuogė s, melionai, vaikiš ki bananai, obuoliai, apelsinai, slyvos, datulė s.
Skanū s natū ralū s jogurtai.
Atskirai apie kepimą : č ia aš labai paprastai patekau į nokautą...š efas tiesiog graž us. Viskas labai skanu: ir egiptietiš ki saldumynai, ir turkiš ki, ir europietiš ki.
Ir atskirai apie Tiramisu: jis buvo Yum-Yum ir tikrai virtas, o tai labai retai kur galima rasti.

Personalas: visi puikiai kalba angliš kai, vieš nia Marija yra rusakalbė , tarp jų ir keletas padavė jų.
Į ė jimas į jū rą : 70% paplū dimio juostos yra seklus, puikiai tinka vaikams, 30% - suaugusiems.
Gultai ir skė č iai – atitverti vienas nuo kito, už tenka visiems ir daug daugiau nemokami

Teritorija sutvarkyta, tanki veja, sveiki medž iai, viskas š varu, miela

Tingi upė , vaikams vaikų zona su č iuož yklomis, ž aidimų aikš telė mis.

Poilsiautojai taip pat gali laisvai apsilankyti kitoje kelio pusė je esanč iame vandens parke Steigenberger Aqua Magic.

Vieš butis tik dalinai apkrautas, o tai labai patogu.

Life Hack: ryte labai patogu paplū dimyje, po pietų prie baseino prie krioklio, iš vaikų klubo pusė s.

Vakaro pasirodymai ir gyva muzika.

Belaidis internetas puikus, nuo vestibiulio, kambario ir iki paplū dimio.
Oro kondicionieriai veikia puikiai.
Galią galima reguliuoti patalpoje.

Bankomatas, parduotuvė s yra pač iame vieš butyje.

10-15 minuč ių kelio automobiliu nuo/iki oro uosto ir nesigirdi lė ktuvų.
Netoli vieš buč io, tiksliau, prieš ais, deš inė je yra vaistinė , jums patars kvalifikuotas gydytojas, kalbant rusiš kai, vaistai parduodami GOST kainomis.
Š alia geras prekybos centras, viskas š viež ia. Visur galima atsiskaityti kreditine kortele.

Gidė Issa aptarnaujanti iš #ANEXTOUR - puikiai kalba rusiš kai, maloniai bendrauja, neį kyri, padė jo su savo są monė s gudrybė mis, o mes su draugais iš skirtingų Vieš buč ių saugiai ta pač ia jachta nuė jome į salas: Rojų ir Giftuną.
Ypač mums atskirai buvo iš skirtas rusakalbis gidas Khalidas, kuris taip pat atsiž velgė į visas mū sų už gaidas. Apskritai esame patenkinti.
аватар bydlou
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 7.0
Atvykome į vieš butį , pusryč iai baigė si, atsisė dome kaž kur per pusvalandį , nereikė jo laukti vakarienė s, už ką , ​ ​ apskritai, ač iū . Kambarys, kurį gavome, buvo ne naujas, bet gana solidus, baldai vis dar tvirti, kondicionierius veikė idealiai, santechnika tvarkinga, televizorius nebuvo į jungtas, oro uoste su vyru nusipirkome sau SIM kortelė , mobilusis internetas greitas ir susisiekiantis visada ir visur, o tai labai patogu . … Dar ▾ Atvykome į vieš butį , pusryč iai baigė si, atsisė dome kaž kur per pusvalandį , nereikė jo laukti vakarienė s, už ką , ​ ​ apskritai, ač iū . Kambarys, kurį gavome, buvo ne naujas, bet gana solidus, baldai vis dar tvirti, kondicionierius veikė idealiai, santechnika tvarkinga, televizorius nebuvo į jungtas, oro uoste su vyru nusipirkome sau SIM kortelė , mobilusis internetas greitas ir susisiekiantis visada ir visur, o tai labai patogu . Paplū dimys š alia, visada buvo tuš č ių vietų , saulė lydis normalus, bet po vandeniu visiš kai nieko nesimato, viskas labai prastai, kaimynai š iek tiek linksmesni. Beje, kartais nueidavome į kaimyninę Aqua Magic č iuož yklomis, tai antroje linijoje, man ten atmosfera atrodė linksmesnė , turbū t vaikų tik daugiau. Taigi teritorija nebloga, sutvarkyta, baseinai reguliariai valomi, vienas iš jų su jū ros vandeniu, kas labai dž iugino, nes nebuvo noro maudytis baliklyje. Kalbant apie mitybą , ž inoma, viskas yra subjektyvu, bet jauč iama, kad jie taupo. Visi standartiniai garnyrai ir darž ovė s visada bus į vairių formų , į mė są mes niekuomet nesigilinome, maltos mė sos gaminiai nesiskaito. Taigi daugiausia buvo viš tiena, o paskui porcijomis ir ne pati skaniausia ž uvis. Vakare galima iš sirinkti ką nors iš desertų , tad niekas nebadaus, o skanaus tereikia į miestą . Pasiimk su savimi normalaus alkoholio, alus atrodo visai neblogas, nes š altas. Pagal orą pasakysiu, kad pietų metu karš tis aiš ku laukinis, nuo 12 iki 15-30 tikrai nė ra ką veikti paplū dimyje, bet saulei nusileidus pasidaro daug lengviau, stebė tinai Turkijoje aš blogiau iš tveria karš tį . Taigi apsirū pinkite kremais ir tabletė mis nuo alergijos saulei, geriau pradė ti gerti namuose. Poilsiautojų buvo į vairių , daugiausia vokieč iai pensininkai, rusakalbių buvo labai maž ai. Vieš buč io pramogos mū sų ne itin domino. Kartą taksi iš važ iavome į miestą pasivaikš č ioti, tai buvo ilgas pasivaikš č iojimas. Iš papildomų kelionių jie, ž inoma, paė mė El Gouną , labai neį prastą Egiptui vietą ir iš plaukė į atvirą jū rą laivu su nardymu, visos ekskursijos buvo už sakytos tib atur com, vieš buč io gidas siū lė viską dvigubai brangiau, iš mū sų buvo atimta tik valanda laiko. Dė l to pasakysiu, kad vienu metu vieš butis tikrai vertas dė mesio, aiš ku nesuprantu tų , kurie č ia ilsisi daugiau nei du kartus, nes apskritai už š iuos pinigus yra labai daug į vairių variantų ir aš noriu pamatyti daugiau skirtingų vietų , bet tai yra mano asmeninė nuomonė ir aš niekam neprimetu, o tiesiog dalinuosi.
аватар tlianaavd
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš butis, esu tuo tikras, tiks absoliuč iai kiekvienam. Visiems, kurie mė gsta garbingas ir turiningas atostogas, š eimos su linksmais ir triukš mingais vaikais, romantiš kos poros ir net mū sų mamos ir tė č iai, mė gstantys ramų ir ramų gyvenimo ritmą . … Dar ▾ Vieš butis, esu tuo tikras, tiks absoliuč iai kiekvienam. Visiems, kurie mė gsta garbingas ir turiningas atostogas, š eimos su linksmais ir triukš mingais vaikais, romantiš kos poros ir net mū sų mamos ir tė č iai, mė gstantys ramų ir ramų gyvenimo ritmą . Kiekvienam vieš butyje yra ką veikti ir vietos. Vieš butis egiptieč iui nė ra pigus, bet tikrai vertas pinigų . Ilsė jomė s ALDAU paplū dimyje, o kitapus kelio – antroje Aqua Magic linijoje, kuri yra į traukta į š į kurortą . Č ia triukš minga ir smagu, labai š aunū s vandens parkai, daug pramogų vaikams. Pas mus, pirmoje eilė je, tylu, didž iulė ž alia zona su droš kiais bė giojimui ir važ inė jimui dvirač iu, beje, vieš butyje galima iš sinuomoti dvirač ius. Neprilygstamas begalybė s baseinas skirtas tik suaugusiems, yra sū kurinė vonia ir sauna, netgi nuosavi golfo aikš tynai. Yra š ildomas sū raus vandens baseinas, tingi upė ir š ildoma sū kurinė vonia. Registracija, nors oficialiai nuo 15:00, bet buvome sutvarkyti labai greitai, per valandą , nors atvykome anksti ryte. Kambarys nebuvo specialiai už sakytas su vaizdu į jū rą , bet gavo bū tent tokį . Kambarys š varus, labai š viesus, prikimš tas visko ko reikia nuo mini baro iki chalatų ir š lepeč ių . Mini baras visą laiką buvo pildomas kola, sprite, vandeniu. Duš e visi aksesuarai, rankš luosč iai, patalynė š vari ir gaivi, nė ra dė mių ar sunykusios už uominos. Paplū dimys didelis ir š varus, visur prie kiekvieno gulto yra kliū tys nuo vė jo, arbata ir š ilti rankš luosč iai visą dieną neš iojami paplū dimiu. Iš minusų sekli jū ra, o plū durai labai arti kranto, normaliai maudytis galima tik nuo molo, bet norisi, kad bū tų prie gulto, o ne bė gioti. Paplū dimyje viskas sutvarkyta: š alia baras, tualetai, duš ai, persirengimo kambariai, viskas š varu ir sutvarkyta. Gyvų bū tybių beveik nė ra, š alia vieš buč io nesimato ž uvies ir koralų . Taip pat puikiai praleidome laiką ekskursijose, pamatė me tiek daug į vairaus grož io. Ypač Super El Gouna yra El Gouna + delfinų į lanka + batiskafas + ž vejyba + bananas, tabletė + jū ros gė rybių pietū s. Ir tik už.40 USD. Tač iau vietinė s į monė s „Cami“ kelionę galite rasti per „Yandex. Bet jei kelionių organizatorius bū tų kainavę s 65 USD, jie sutaupė daugiau. Apskritai kompanija puiki, viskas gerai organizuota. Vieš butyje yra animacija, bet tik kartais eidavome į vakarinius pasirodymus fojė , dieną daugiau į vandens parką ar degindavomė s prie baseino ir paplū dimyje. Gyva muzika kiekvieną vakarą . Š alia š okė jų ir gyvai dainuojant gatvė je, maloniai mė gavosi jaukia ramia atmosfera. Tikė jomė s, kad alkoholis vieš butyje bus silpnas, net kelis butelius iš oro uosto pasiė mė me su savimi. Kokteiliai tikrai labai silpni ir labai saldū s, nerealu gerti, bet vynas ir alus nustebino, labai gerai, daž niausiai buvo gerti. Maistas labai kokybiš kas, daug mė sos patiekalų , su ž uvimi kiek prasč iau, bet visada buvo pora variantų , jū ros gė rybių beveik nebuvo. Bet daug į vairių š viež ių darž ovių , vaisių , puikių kepinių , skanių desertų . Neį manoma iš eiti iš restorano alkanam. Labai patenkinti aptarnavimu iki paskutinė s minutė s, mums labai pasisekė su vieš buč iu. Dž iaugiamė s, kad č ia sustojome.
аватар kikbo
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš butis puikiai tinka ž iemos atostogoms. Nesame patys didž iausi povandeninio pasaulio mė gė jai, norė josi daugiau komforto, labiau mė gstame ruonių poilsį paplū dimyje, o vakare mė gstame kur nors iš vykti pasilinksminti. Greitai mus apgyvendino, kambarys patiko, viskas tiksliai kaip apraš yme ir nuotraukose, valymas atliktas laiku, niekas nesugedo, baldai patogū s, santechnikai priekaiš tų nebuvo. … Dar ▾ Vieš butis puikiai tinka ž iemos atostogoms. Nesame patys didž iausi povandeninio pasaulio mė gė jai, norė josi daugiau komforto, labiau mė gstame ruonių poilsį paplū dimyje, o vakare mė gstame kur nors iš vykti pasilinksminti. Greitai mus apgyvendino, kambarys patiko, viskas tiksliai kaip apraš yme ir nuotraukose, valymas atliktas laiku, niekas nesugedo, baldai patogū s, santechnikai priekaiš tų nebuvo. Teritorija sutvarkyta, viskas apgalvota, graž ū s takai, vakare į jungus š viesas apskritai super. Animacija nebloga, vaikinai dirba visą dieną , rengia ž aidimus, mankš tas, vandens aerobiką ir panaš iai, vakarais rengia į vairius pasirodymus, apskritai į domu, nenuobodž iavome. Darbuotojai apmokyti, tvarkingai apsirengę , visi mandagū s, nuolat teiraujasi, kaip ilsisi, vienintelė bendravimo kalba – vokieč ių arba anglų , tai suprantama, nes rusakalbių poilsiautojų nedaug, bet mums to nebuvo buvo problema ilgą laiką . Mitybos prasme irgi viskas buvo neblogai, visada yra pasirinkimas pagal kiekvieno skonį , nematau pagrindo apibū dinti maistą , mums asmeniš kai visko už teko, restoranuose nebuvo eilių , padavė jai dirba labai greitai ir nuoš irdž iai, dė l ko už dirbome arbatpinigių , bet už gerą aptarnavimą visai negaila. Paplū dimys patiko, svarbiausia, kad visada bū davo laisvų gultų , kartais ateidavome labai vė lai. Į plaukimas į jū rą normalus, bet vanduo man š altas, todė l plaukiau nedaug, bet prisiverč iau panirti, juk jie nuskrido į jū rą . Vakare taip pat vė su, dž insai ir š ilta striukė – bū tini, kai kurie net su pū kinė mis striukė mis. Esant tokiam orui, ryž omė s kelionei į Kairą , š iltu oru visada nenorė jome tam gaiš ti laiko, važ iavome ir į dykumos safarį . Taigi vieš butis tikrai vertas dė mesio, č ia jie moka sukurti labai kvieč ianč ią atmosferą .
аватар dariaipat
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 8.0
Iš karto pradė siu nuo minuso, nes mums tai tapo ž inoma tik atvykus į vieš butį , ir tai daugeliui svarbus momentas. Jū ros ir paplū dimio vieš butyje beveik nė ra. Tai yra, yra paplū dimys, o palmė s auga tiesiai paplū dimyje, gultai atitverti nuo vė jo ir vienas nuo kito, bet gylio tiesiog nė ra. … Dar ▾ Iš karto pradė siu nuo minuso, nes mums tai tapo ž inoma tik atvykus į vieš butį , ir tai daugeliui svarbus momentas. Jū ros ir paplū dimio vieš butyje beveik nė ra. Tai yra, yra paplū dimys, o palmė s auga tiesiai paplū dimyje, gultai atitverti nuo vė jo ir vienas nuo kito, bet gylio tiesiog nė ra. Yra prieplauka, prie kurios, viena vertus, gerai, kad ne iš vieš buč io pusė s š vartuojasi jachtos, bet plaukti nuo jos nerealu. Ž uvies ir kitų gyvių č ia tiesiog nė ra, nardyti nepavyks. Vaikams, ypač maž iesiems, paplū dimys bus malonumas, o suaugusiems č ia tiesiog nė ra ką veikti, nebent maudytis baseinuose ar tiesiog degintis saulė je. Taip, teritorija puiki, labai graž i, kiekvienas centimetras sutvarkytas ir baseinai š varū s, bet ne dė l baseinų norė jau nuskristi tū kstanč ius kilometrų . Tad kelionė se teko ieš koti jū ros. Tač iau š i aplinkybė iš tikrų jų radikaliai pakeitė mū sų atostogas į gerą ją pusę . Kelionė laivu su puikiais pietumis ir daugybe sustojimų plaukiojimui ir nardymui, daugybe koralų ir gyvų bū tybių Utopijos saloje ir netgi premija mano vyrui ž vejyba )). Dykumos safaris, keturrač iai, kupranugariai, beduinai, apskritai, buvo neį tikė tinai š aunu, visiš kai prieš ingai. Pač iame vieš butyje aptarnavimas geras. Nuo paties susitikimo, namų tvarkymo, baro ir restorano paslaugų iki paskutinė s dienos ir be rū pesč ių vė lyvo iš siregistravimo – viskas buvo aukš č iausios klasė s. Animacija nebloga, patiko ir tai, kad teritorija suskirstyta į zonas vaikams ir suaugusiems ir tai dar vienas papildomas pliusas. Maistas ant kieto penketuko. Geras ir gausus patiekalų pasirinkimas kiekvienam skoniui, nė ra prasmė s daž yti, tiesiog pasakysiu, kad tikrai galite sugadinti figū rą ). Kambariai tvarkingi, yra viskas, kas reikalinga patogumui, iki chalatų ir š lepeč ių . Tad jei jū ra jums nė ra pagrindinis veiksnys, arba planuojate kelionę su maž ais vaikais, tuomet tikrai rekomenduojame vieš butį .
аватар savinion88
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 9.0
Tai geriausias vieš butis Hurgadoje. Greitai į sikū rė . Personalas labai draugiš kas ir dė mesingas. Paplū dimio zona labai patogiai sutvarkyta, malonus į ė jimas į jū rą , nemė gstantiems maudytis jū roje yra daug baseinų , tinginių upė ir dirbtiniai kriokliai. … Dar ▾ Tai geriausias vieš butis Hurgadoje. Greitai į sikū rė . Personalas labai draugiš kas ir dė mesingas. Paplū dimio zona labai patogiai sutvarkyta, malonus į ė jimas į jū rą , nemė gstantiems maudytis jū roje yra daug baseinų , tinginių upė ir dirbtiniai kriokliai. Paplū dimyje nuolat vaikš to padavė jas ir atsineš a gė rimų , taip pat š luosto akinius (nemokamai), animatoriai visada kvieč ia dalyvauti pramogose. Kambarys erdvus ir patogus, yra viskas, ko reikia. Maistas į vairus, galima aplankyti 5 a la carte į vairias virtuves, visos jos labai vertos. Personalas labai dė mesingas ir greitai reaguoja į už klausas.
аватар wwwqqqwwwqqqcz
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 10.0
Pailsė jau su ž mona (mums 24), buvo ir tė vai, labai patiko, viskas super, jū ra š vari, didelė teritorija, daug animatorių , maistas urmu, personalas puikus, Trū kumai tokie, kad š alia nebuvo draugų , nes viskas į skaič iuota ir buvo nuobodu … Dar ▾ Pailsė jau su ž mona (mums 24), buvo ir tė vai, labai patiko, viskas super, jū ra š vari, didelė teritorija, daug animatorių , maistas urmu, personalas puikus,
Trū kumai tokie, kad š alia nebuvo draugų , nes viskas į skaič iuota ir buvo nuobodu gerti
аватар angelinadrah
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 8.0
Jū ra sekli. Dugnas smė lis ir akmenukai. Nė ra nei ž uvies, nei karalų , nei ež ių , o tai irgi gerai) Vaikams skirta erdvė . Bet paplū dimys gana ankš tas. Pirmoje eilė je esantys gultai už imti labai anksti. Kambarys erdvus. Baldai geri. Yra seifas ir virdulys. … Dar ▾ Jū ra sekli. Dugnas smė lis ir akmenukai. Nė ra nei ž uvies, nei karalų , nei ež ių , o tai irgi gerai) Vaikams skirta erdvė . Bet paplū dimys gana ankš tas. Pirmoje eilė je esantys gultai už imti labai anksti. Kambarys erdvus. Baldai geri. Yra seifas ir virdulys. Arbatos ir kavos rinkinys papildomas kasdien. Didelis LCD televizorius. Du pinti stalai. Mini š aldytuvas. Vanduo atneš amas pusantro litro talpos buteliuose. Ant lodž ijos yra dvi kė dė s, peleninė s staliukas. Rū bų dž iovyklė . Vonioje. Didelis veidrodis. Ir makiaž o veidrodis. Duš as ir vonia. Fen. Rankš luosč iai, š lepetė s, chalatai. Erdvus persirengimo kambarys. Vieš buč io teritorija didelė , ž alia, iš puoselė ta. Yra kur pasivaikš č ioti ir poromis, ir su vež imė liais. Ir vaikai bė ga. Yra baseinas, tingi upė , trys sū kurinė s vonios, vaikų baseinas. Baseinai visada š varū s rankš luosč iai, daug gultų . Kitoje gatvė s pusė je nuo vieš buč io yra graž us vandens parkas. Taip pat pramogavome su ekskursijomis. Nuvykome į Kairą , tai tiesiog nuostabi ekskursija, jų buvo tiek daug ir aplankė me piramides ir sfinksą bei aplankė me popiruso parodą ir muziejų . Buvome skaniai pavaiš inti pietums, taip pat už sukome į kvepalų fabriką . Iš jū ros jie paė mė utopijos salą . Č ia mes pridė jome š iek tiek paplū dimio gyvenimo vieš butyje. Buvo sustojimų atviroje jū roje, o š alia salos – tikras grož is. Kokios ž uvies ir kitokio grož io mes tiesiog nematė me. Ir vė l skanū s pietū s ir net paž vejoti. O jachta visiš kai nauja, o komanda š auni ir linksma. Aptarnavimas ir priež iū ra vieš butyje puikus. Darbuotojai kalba rusiš kai. Jie visada pasisveikina ir klausia, ar visiems viskas patinka. Su visais sveč iais elgiamasi vienodai. Maistas vieš butyje skanus ir į vairus. Krevetė s, krabai. Kelių rū š ių ž uvys. Ė riena ir jautiena. Viš ta. Porą kartų buvo kalmarų . Visų rū š ių bulvė s, sū riai, grybai, makaronai, keptos darž ovė s. Daug desertų . Yra vaikiš kas meniu. Ir a la carte restoranai. Daž niausiai poilsiauja pagyvenusios poros ir š eimos su vaikais. Jokio š urmulio ir bė gimo. Tylu ir ramu.
Rodyti daugiau »


avataras skifvs
Išvykimas iš Kijevo Laikotarpis nuo rugsėjo 2 iki rugsėjo 18 d., trukmė 10-11 dienų, maitinimo tipas – viskas įskaičiuota, biudžetas 2000 USD, 2 suaugę, 1 vaikas (3 m.).
prieš 8 metus  •  5 prenumeratorių 7 atsakymų
avataras Shulzhonok
Laba diena! Pasakyk man, ar yra nemokamas „Wi-Fi“?
prieš 9 metus  •  3 abonentas 2 atsakymai
avataras Shulzhonok
Sveiki visi! Kas čia ilsėjosi, pasakykite mums, kas įskaičiuota į dalinį maitinimą? Pusryčiai ir vakarienė yra suprantami. Bet ar dar kas nors – vandens kambaryje, koks užkandis?
prieš 9 metus  •  3 abonentas 3 atsakymai
avataras iv1975_yandex.ru
Ar viešbutyje Aqua Magic galima naudotis vandens parku?
prieš 9 metus  •  prenumeratorių nėra jokių atsakymų
avataras Blistatelnaya1
Dar vakar rinkomės ekskursiją į Steigenberger Al Dau Beach viešbutį, bet pasiskaičius atsiliepimus ir pažiūrėjus nuotrauką paaiškėjo, kad ten labai sekli jūra, o jei atoslūgiai, tai atrodo, kad nėra. .. Sumokėjo avansą, vakar pasakė, kad jau patvirtino.Ar galime šį viešbutį pakeisti į kitą???ta pačia kryptimi, tomis pačiomis datomis.??????
prieš 10 metus  •  7 prenumeratorių 10 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
avataras redseaa
‹ Viešbutis Steigenberger Al Dau Beach 5*
Traukos vietos
Džiunglių vandens parkas
Įvertinimas 9.6
Egiptas, Hurgada
Aktyvus poilsis, Pramogos
Selkhet papiruso muziejus
Įvertinimas 9.0
Egiptas, Hurgada
Istorija, Muziejai

Отель был открыт в 2006 году, последняя реновация проводилась в 2017 году (обновлены номера и лобби). Состоит из главного 5-этажного здания и двух 3-х этажных вилл. Отель расположен в районе Эль Мамша, рядом со знаменитым туристическим променадом с большим количеством баров, дискотек и магазинов. На территории отеля расположено поле для гольфа, на котором могут поиграть как квалифицированные игроки, так и начинающие, для которых есть обучающие курсы игры в гольф. Так же к услугам гостей есть Spa-центр, тренажерный зал, частный песчаный пляж, детский клуб и дайвинг-центр. Напротив расположен отель Steigenberger Aqua Magic 5*, на территории которого гости Steigenberger Al Dau Beach 5* могут бесплатно пользоваться аквапарком и бассейнами. Так как в отеле легкая анимация, то он прекрасно подойдет для спокойного отдыха.

Vieta В 6 км от аэропорта г. Хургада, в 11 км от центра Хургады (Саккала). Расстояние до торгового центра Senzo Mall: 9 км.
Paplūdimio aprašymas Собственный песчаный пляж протяженностью 400 м. Вход в море: песчаный. Пляжные полотенца: бесплатно.
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • pontonas ar prieplauka
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, камера хранения багажа, услуги консьержа, услуги такси (платно), услуги по глажке одежды (платно), room service (платно), конференц-центр включает в себя 14 залов (от 30 до 1400 человек), магазины, аптека, интернет кафе в бизнес центре (бесплатно), высокоскоростной Wi-Fi интернет бесплатно (2 устройства на комнату, 3 устройства в номерах категории Family Room). Ежедневный автобус в центр Хургады: бесплатно, по предварительной резервации. Кресло-коляска для людей с ограниченными физ. возможностями (бесплатно).

Рестораны и бары:

Главный ресторан Tamarind (07.00-10.30, 13.00-15.00, 18.30-22.30 лето, 18.00-22.30 зима);

Ресторан Bwala у бассейна (13.00-17.00 лето, 13.00-16.00 зима);

Ресторан Tanga на пляже (12.00-15.00 буфет, 13.00-16.00 Аля Карт);

Tanga ресторан Аля Карт (19:00-22:30 летний сезон, 18:30-22:00 зимний сезон);

Аля Карт ресторан Alex (французская и средиземноморская кухня 18.30-22.30 лето, 18.00-22.30 зима);

Аля Карт ресторан Sumo House, S-Square ALDAU променад (азиатская кухня 18.00-23.00);

Аля Карт ресторан Sushi, S-Square ALDAU променад (суши 18.00-23.00);

Аля Карт ресторан Samurai, S-Square ALDAU променад (японская кухня 18.00-23.00);

Karibu Lounge в лобби (24 часа);

Ukumbi лобби бар (10.00-24.00);

Bwala бар у бассейна (09.00-18.00 лето, 09.00-17.00 зима);

Tanga бар на пляже (09.00-17.00);

Dewan кафе (18.00-23.00);

Elements дискотека (18.00-03.00, бесплатный вход, напитки-платно, по понедельникам дискотека закрыта).

Главный бассейн с ленивой рекой без подогрева в зимний период (500 м3);

Бассейн с соленой водой и подогревом в зимний период (200 м3);

Детский бассейн с подогревом в зимний период (150 м3);

Джакузи с подогревом в зимний период для гостей +16 (150 м3);

Аквапарк с подогревом в зимний период в отеле Steigenberger Aqua Magic открыт с 09:00-17:00, 6 водных горок для взрослых и 3 водные горки для детей (бесплатное посещение включая дневное питание и напитки).

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • šildomas baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • verslo centras  FREE 
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus  FREE 
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Детский бассейн (150 м3 с подогревом в зимний период), Kids Club «Simba» для детей 4-12 лет, детский кинотеатр (19.00-20.00), детская анимация, детская дискотека детские коляски (по запросу и при наличии предоставляются бесплатно), детский буфет.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Библиотека (бесплатно), дискотека Elements Club & Lounge (вход-бесплатный, напитки-платно), джакузи в Jacuzzi Island (бесплатно с 09:00 до заката солнца, для гостей с 16 лет), аквапарк с подогревом в зимний период в отеле Steigenberger Aqua Magic открыт с 09:00-17:00, 6 водных горок для взрослых и 3 водные горки для детей (бесплатное посещение включая дневное питание и напитки), беговая дорожка 2,5 км (бесплатно), дайвинг-центр (платно), аквааэробика (бесплатно), дартс (бесплатно), бочче (бесплатно), пляжный волейбол (бесплатно), пляжный футбол (бесплатно), каноэ (бесплатно), прокат велосипедов только по территории отеля. Водные виды спорта (серфинг, водные лыжи, катамаран, катание на банане и парашюте), теннисный корт в соседнем отеле Continental Hotel — платно.
 • sauna/vonia/hamamas  FREE 
 • sūkurinė vonia  FREE 
 • biliardas  FREE 
 • stalo tenisas  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • futbolo aikštelė
 • dviračių nuoma  FREE 
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • diskotekų klubas  FREE 
 • ekskursijų organizavimas
Kambarių aprašymas

В отеле 388 номеров и 2 виллы.

Kambariuose

Индивидуальный кондиционер (бесплатно), телевизор и спутниковое телевидение, высокоскоростной Wi-Fi интернет (бесплатно/два устройства на комнату), сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар (бесплатно, ежедневное пополнение местными напитками), набор для приготовления чая и кофе (бесплатно), утюг и гладильная доска (по запросу, бесплатно), балкон или терраса. Ванная комната с душевой кабиной или ванной (шампунь, гель для душа и мыло-бесплатно), халаты и тапочки (бесплатно), фен. Уборка номера: ежедневно, смена белья и полотенец: ежедневно, room service (платно).

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • šlepetės ir chalatas
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • plazminis televizorius (ne visuose kambariuose)
 • telefonas
 • internetas wi-fi (ne visuose kambariuose)
 • arbatos/kavos virimo aparatas (ne visuose kambariuose)
 • balkonas/terasa
 • ventiliatorius (ne visuose kambariuose)
Adresas Yussif Afifi Road, Hurghada, Red Sea, Egypt
Telefonai: +20 65 3465 400
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Steigenberger Al Dau Beach
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.